Search result for

parkt

(52 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parkt-, *parkt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parkt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parkt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You parked 50 feet from the Rheiman house around 10:00 on the 22nd, proceeded up the street and entered the house.Sie haben 15 Meter vom Haus der Rheimans entfernt geparkt. Und zwar am 22sten gegen zehn Uhr. Sie sind dann die Straße hoch und in das Haus hineingegangen. American Gigolo (1980)
I parked out in front last night.Ich habe ihn gestern Nacht draußen geparkt Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Every rook-nesting season, he parks beneath a rookery somewhere in West England in sight of the Atlantic.Zur Nistzeit der Saatkrähe parkt er seinen Caravan immer unter einer Krähenkolonie in Sichtweite des Atlantiks. The Falls (1980)
George, that guys parked, you know?George, der Kerl parktStardust Memories (1980)
There's the unexpected house caller, your marksman in a van, and the revolver through your car window.Pfft! Es gibt den unerwarteten Hausbesucher, den Scharfschützen im geparkten Lieferwagen und den Revolver durch Ihr Autofenster. The Death List (1981)
I wonder why that guy parked his truck in the lobby.Warum ist die Karre im Foyer geparktThe Cannonball Run (1981)
It's, uh, back where we park the tractor-- there's a toolbox.Er ist da, wo der andere Traktor parkt Da ist ein Werkzeugkasten. Deadly Blessing (1981)
And whoever parked the red Volkswagen out front, I want it parked out back with the others like I said.Wer den VW draußen geparkt hat, soll ihn zu den anderen stellen. My Bloody Valentine (1981)
What are you, double-parked or something?Hast du falsch geparktWolfen (1981)
Okay, where are you parked?Wo haben Sie geparkt? Ich bin mir nicht sicher. Just My Bill (1982)
- My daughter parked it there.- Meine Tochter hat es geparktThou Shalt Not Steele (1982)
He's the one I moved the car for.Für ihn parkte ich um. Thou Shalt Not Steele (1982)
- Be cool, the car's parked.- Cool, das Auto ist geparkt48 Hrs. (1982)
- I parked the car on a nice, lonely road.- Ich parkte das Auto auf einer einsamen Straße. Diner (1982)
But you guys, really... park this beauty gently.Aber, Jungs, ehrlich... Parkt die Hübsche vorsichtig ein. The Last American Virgin (1982)
Who's the bloody idiot who parked there with the white car? Take it away, please.Dieser Wagen, welcher Blödmann hat ihn da geparktAkce: Sesit 1 (1983)
Those lamps are only used during parking.(Stimme vom Tonband) Das Standlicht wird beim geparkten Fahrzeug eingeschaltet. Schalten Sie das aus. Akce: Sesit 1 (1983)
KATHY: They must've put sand in the gas tank while I was parked outside a hotel.Sie müssen mir Sand in den Tank gestreut haben, als ich vor dem Hotel parkte. The Taxicab Wars (1983)
It's parked on level 3B.-Er parkt auf Ebene 3B. Brother's Keeper (1983)
There's that car of his parked right in front of it.Er hat seinen Wagen direkt davor geparktKnight Moves (1983)
- We don't know yet.Seit wann parkt der hier? Breathless (1983)
Now who's parked there?Da hat schon wieder einer geparktThe ComDads (1983)
Yeah. See, the car was parked on Pico Boulevard.Ja, hören Sie, das Auto war am Pico Boulevard geparktThe Man Who Loved Women (1983)
So the next morning I parked up the street.Also parkte ich am nächsten Morgen... oben an der Straße. The Man Who Loved Women (1983)
I park on the street.Ich parkte auf der Straße. Risky Business (1983)
-That car parked at the end of the block... I still feel funny about it, even though nobody's come or gone.- Das geparkte Auto am Ende der Straße... Ich habe ein komisches Gefühl, obwohl kein Kommen oder Gehen war. The Battle of Bel Air (1984)
Devon, you can recommend anything you want... but that poison gas was meant for me.Ich war in einer Garage geparkt, die war so klein, dass die Mäuse Buckel hatten. Dead of Knight (1984)
That young man was talking to his car, Maurice.Michael, das Auto, das wir verfolgen, hat gerade in 997 Grandby Street geparkt. Da wohnt Rachels Freund. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
She was parked here and this guy came in and hit her.Sie hat hier geparkt und der Typ hat sie angefahren. Filming Raul (1984)
Any sooner, it would now be parked outside 221 Orchard Street, Apartment 2, Arlington, Virginia.Wenn ich ihn vorher gekauft hätte, wäre er nun vor 221 Orchard Street, Apartment 2, Arlington, Virginia, geparktThe Mole (1984)
There's an agency sedan parked out back.Draußen ist ein Wagen der Agentur geparktThe Mole (1984)
I want you to deliver it to this beige Ford on Wilshire.Liefern Sie es zu dem beigen Ford, der draußen parktBeverly Hills Cop (1984)
This shit happened last time I parked here.Die Beulen hat er, seit ich letztes Mal hier geparkt habe. Beverly Hills Cop (1984)
My private plane's double-parked, so I gotta run.Mein Privatjet parkt falsch, ich muss mich also beeilen. The Muppets Take Manhattan (1984)
She must be parking on the fucking sidewalk.Anscheinend parkt sie auf dem Gehweg. The Pope of Greenwich Village (1984)
Double-parked in front, Michael.- In zweiter Reihe geparkt vor dem Haus. Knight Song (1985)
You know, you drag-Racers come racing into my town... disrupting my rush-Hour traffic pattern... by parking illegally.Also, Ihr Luxusschlitten rast einfach in meine Stadt, stört den Berufsverkehr, und parkt im Halteverbot. Sky Knight (1985)
Bill parking his "Z"?Parkt Bill das Auto? Gourmet Steele (1985)
Gelles parked his car at the bottom of the Potomac.Gelles hat sein Auto auf dem Grund des Potomac geparktA Little Sex, a Little Scandal (1985)
Might have been more difficult for them if you'd parked it in front of the police station.Es wäre vielleicht sogar schwerer für sie gewesen, hättet ihr es direkt vor der Polizeiwache geparktA Little Sex, a Little Scandal (1985)
Yeah, we parked it out in front.Ja, wir haben ihn vorne geparktCar Wars (1985)
Nice parkingAber gut eingeparkt... Police Story (1985)
Where did you park it?Wo hast Du ihn geparktEmpty Quarter: A Woman in Africa (1985)
I don't know, they told me it was badly parked outside the building.Er hat auf dem Bordstein geparkt. Direkt vor dem Haus in dem ich wohne. La gabbia (1985)
GORDON "ALF" SHUMWAY!Animal. Nein, wir haben schon jemanden, der die Autos parktJump (1986)
The way we beat that volcano is parked right over there.Mit dem, was da draußen parkt, bezwingen wir den Vulkan. Knight Flight to Freedom (1986)
- Where the hell did I leave the cab?- Wo hab ich das Taxi geparktCrocodile Dundee (1986)
We keep our spaceship out back.Unser Raumschiff parkt hinterm Haus. The Hitcher (1986)
I parked in Detroit.Ich habe in Detroit geparktNothing in Common (1986)
Everybody remember where we parked.Nicht vergessen, wo wir geparkt haben. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
parken | parkend | geparkt | parkt | parkteto park | parking | parked | parks | parked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  parkt [parkt]
     parks
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top