ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pareses

P EH1 R   
707 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pareses-, *pareses*, parese
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pareses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pareses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pare[VT] ปอก, See also: ปอกเปลือก, Syn. peel
pare[VT] ขริบ, See also: ตัด, เฉือน, Syn. clip, lessen, shave, Ant. increase
spare[SL] ระเบิดอารมณ์
spare[ADJ] ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, See also: ซึ่งสำรองไว้, Syn. reserve
spare[ADJ] ว่าง, See also: ยามว่าง
spare[ADJ] ที่มากเกินความจำเป็น, See also: มีเหลือเฟือ, Syn. redundant, superfluous, extra
spare[VT] สงวนไว้, See also: เก็บไว้, ประหยัด, Syn. economize, save, conserve, Ant. waste
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter
parent[VT] เลี้ยงดู, See also: ปกครอง, ดูแล, Syn. feed, maintain, nurse
apparel[N] เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
apparel[VT] แต่งกาย, Syn. dress, clothe
compare[VI] เปรียบเทียบ
compare[VT] เปรียบเทียบ, Syn. assess, correlate, collate
parents[N] พ่อแม่
parents[N] ต้นกำเนิด
paresis[N] ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน, See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน, Syn. partial paralysis
paretic[ADJ] ี่เป็นอัมพาต
paretic[N] ผู้เป็นเหน็บชา, See also: ผู้เป็นอัมพาตบางส่วน
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VT] วางแผนล่วงหน้า
prepare[VT] เตรียมอาหาร
apparent[ADJ] ชัดเจน, See also: เด่นชัด, Syn. obvious, evident
apparent[ADJ] ซึ่งเห็นได้, Syn. visible
pare off[PHRV] ปอกออก, See also: เฉือนออก
parental[ADJ] เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, Syn. maternal, paternal, Ant. filial
parental[ADJ] เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
prepared[ADJ] ซึ่งเตรียมพร้อม, Syn. ready, combat-ready
rapparee[N] โจร
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย
godparent[N] พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother
nonpareil[N] คนหรือสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้, Syn. nonesuch, quintessence, the best
pare down[PHRV] ตัดออก, See also: เฉือนออก, ปอกออก
pare down[PHRV] ลดลง, See also: ลด (เช่น ลดราคา)
paregoric[N] ยาบรรเทาปวด, See also: ยาแก้ปวด
paregoric[ADJ] บรรเทาปวด, See also: แก้ปวด, Syn. soothing, balsamic
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
parentage[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่
spare for[PHRV] สงวนไว้สำหรับ, See also: เก็บสำหรับ
apparently[ADV] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
parenthood[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่, Syn. parentage
spare part[N] ของอะไหล่, See also: สิ่งที่เก็บไว้สำรอง
spare time[N] เวลาว่าง, Syn. leisure
stepparent[N] พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง
unprepared[ADJ] ซึ่งไม่เตรียมตัว, Syn. unready, unwarned, unexpectant
grandparent[N] ปู่ย่า, See also: ตายาย
parentheses[N] วงเล็บ, See also: นขลิขิต
parentheses[N] ข้อความแทรกในวงเล็บ, Syn. aside, digression, divagation
parenthesis[N] วงเล็บ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
chaparejos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
compare(คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง., See also: comparer n. ดูcompare -Conf. contrast
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
nonpareil(นอนพะเรล') adj. ไม่มีที่เปรียบ,เลิศ. n. สิ่งที่ไม่มีอะไร
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา
parenchyma(พะเรง'คะมะ) n. เนื้อเยื่อพื้นฐาน, See also: parenchymatous adj.
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
paretic(พะเรท'ทิค) adj.,n. (ผู้) เป็นอัมพาตหรือเหน็บชาบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
prepare(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต., See also: preparer n.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู
stepparent(สเทพ'แพเรินทฺ) n. พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง, Syn. stepfather,stepmother
transparence(แทรนซฺแพ'เรินซฺ) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว,ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paresisอัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthetic; paraesthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paretic-อัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pareto-type modelแบบจำลองของพาเรโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratracheal parenchymaพาราเทรคีลพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
planned parenthoodความเป็นบิดามารดาตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraparesisอัมพฤกษ์ครึ่งล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parentalทางบิดามารดา, เกี่ยวกับบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parental powerอำนาจปกครองของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parental right and dutyสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenteral๑. ไม่ผ่านทางเดินอาหาร๒. -ฉีด, โดยฉีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral absorptionการดูดซึมนอกลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral feeding; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral nutrition; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenthesisความแทรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenthesisวงเล็บ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parens patriae (L.)พ่อบ้านพ่อเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parent companyบริษัทแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent metalโลหะชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent plateแผ่นชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudostrabismus; strabismus, apparentตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phloem parenchymaพาเรงคิมาของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasis; parectasia๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymaพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenchymal; parenchymatous-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous; parenchymal-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthesia; paresthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthetic; paresthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsible parenthoodความเป็นบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiolucency; radioparencyความโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial parenchyma; ray parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pareto distributionการแจกแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parellel printer เครื่องพิมพ์แบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parent nuclideนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Children of divorced parentsบุตรของพ่อแม่ที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Grandparentingการเป็นปู่ย่าตายาย [TU Subject Heading]
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Parent and infantบิดามารดาและทารก [TU Subject Heading]
Parent and teenagerบิดามารดากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Parent participationการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง [TU Subject Heading]
Parent-teacher relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู [TU Subject Heading]
Parenteral nutritionการให้อาหารทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Parenteral solutionsสารละลายที่ให้ทางสาย [TU Subject Heading]
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentingการเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parents of AID patientsบิดามารดาของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Parents of autistic childrenบิดามารดาของเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Parents of children with disabilitiesบิดามารดาของเด็กพิการ [TU Subject Heading]
Parents' and teachers' associationsสมาคมผู้ปกครองและครู [TU Subject Heading]
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]
Single parentsบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single-parent familiesครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสด [TU Subject Heading]
Social work with single parentsสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยง [TU Subject Heading]
Transparenciesภาพโปร่งใส [TU Subject Heading]
Transparencies in educationภาพโปร่งใสในการศึกษา [TU Subject Heading]
Parent Material วัตถุต้นกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Parent Rock หินต้นกำเนิด
1) วิทยาตะกอน หินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตะกอนต่าง ๆ หรือหินชนิดอื่น ๆ มีความหมายเหมือนกับ mother rock ความหมายที่ 2 และ source rock 2) ปฐพีวิทยา มวลหินที่เป็นต้นกำเนิด ของวัตถุก่อนที่จะผุพังแตกสลายกลายเป็นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Asian Development Preparedness Centerศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย [การทูต]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Attitude, Parentalทัศนคติของพ่อแม่, ท่าทีของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก [การแพทย์]
Cells, Parentตัวแม่พิมพ์ [การแพทย์]
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousการเสื่อมพิการของสมองเล็ก [การแพทย์]
Chain, Parentลูกโซ่หลัก [การแพทย์]
Coefficient, Apparent Distributionสัมประสิทธิ์การแบ่งภาคเทียม,ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายปรากฏ [การแพทย์]
Compareเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Compounds, Parentสารประกอบเดิม,ยาตัวเดิม,สารประกอบต้นกำเนิด [การแพทย์]
Cysticercosis, Parenchymatousซิสติเซอร์โคซิสในเนื้อสมองหรือเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apparent low bidder (n ) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
Apparently (adv ) อย่างที่เห็น
be prepared to (phrase ) เต็มใจ
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
prepare the ground (vt ) (for sth) ปูทาง, เตรียมการณ์เพื่อให้ง่ายขึ้น, เตรียมการณ์เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้นมาในอนาคต เช่น They prepare the ground for the international coordination.
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prepare to attack.เตรียมบุก The Great Dictator (1940)
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม The Great Dictator (1940)
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน The Great Dictator (1940)
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป Rebecca (1940)
Even in the same dress, you couldn't compare.เเม้เเต่สวมชุดเดียวกัน คุณก็เทียบไม่ได้ Rebecca (1940)
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน Rebecca (1940)
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
According to you, it'll only take 15 seconds. We can spare that.ตามที่คุณก็เพียงจะใช้เวลา 15 วินาที เราสามารถสำรองที่ 12 Angry Men (1957)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
I thought she was a sandwich until she went spare on my hand.ฉันคิดว่าเธอคือแซนวิช จนกระทั่งเธอจับมือของฉัน Help! (1965)
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What about our parents?พ่อแม่เป็นไงบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Prepare to paddle.พายเรือ How I Won the War (1967)
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า Yellow Submarine (1968)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
Specially prepared food, the best dancers, and good credit.Specially prepared food, the best dancers, and good credit. The Godfather (1972)
You spare the women?ปล่อยผู้หญิงไว้รึ Blazing Saddles (1974)
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง The Little Prince (1974)
- Compared to you?- ใหญ่มาก The Little Prince (1974)
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี Jaws (1975)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
Everything is prepared according to your wishesทุกสิ่งคือ prepare according ถึงปราถนาของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Meanwhile, the other prepared some kind of strange syrupเวลาในระหว่างนั้น, ชนิด prepare some อื่นๆ ของน้ำเชื่อมแปลก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You must prepare for our night of loveคุณต้องตระเตรียมเป็นเวลาความรัก night of ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't think the heaviness of these buttocks can be compared to the most beautiful we have hereฉันไม่คิดว่าความหนัก of these ก้น... ...สามารถเปรียบเทียบโดย most beautiful ที่เราได้ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Spare me and I'll tell you what Eva and Antoniska doประหยัดฉันและฉัน'จะบอก you what Eva และ Antoniska ทำ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก Oh, God! (1977)
They left their goddamn spare.พวกเขาออกอะไหล่ของพวก เขา Mad Max (1979)
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.มันจะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้ดีกว่า สำหรับช่วงเดือนมรสุมที่จะมาถึง Airplane! (1980)
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
Give me the pump the oil the gasoline and the whole compound, and I'll spare your lives.ทิ้งเครื่องสูบน้ำให้ข้า ...น้ำมัน... ...แก๊สทั้งมวล... The Road Warrior (1981)
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Because God knows what damage he's prepared to do.เพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ความเสียหายที่เขาจะทำได้ First Blood (1982)
They'll find we're better prepared this time.คราวนี้เขาจะรู้ว่าเราพร้อมมากขึ้น Gandhi (1982)
I hear that you also prepare the meals and clean the toilets.ได้ยินว่าคุณช่วยทำอาหาร และล้างห้องน้ำด้วย Gandhi (1982)
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย Gandhi (1982)
But, my friend there is no cause for which I am prepared to kill.แต่เพื่อนๆ ทุกคน ไม่มีเรื่องใดที่จะทำให้ผมต้องฆ่า Gandhi (1982)
Be prepared to die like a soldier to do so.พร้อมที่จะตายเหมือนทหาร Gandhi (1982)
Aren't there any troops to spare?ไม่มีหน่วยใดจะจัดการเลยหรือ Gandhi (1982)
The teacher was telling us how... how he lost his parents.ครูบอกเราว่า... เขาสูญเสียพ่อแม่อย่างไร Idemo dalje (1982)
Prepare to fire!เตรียมที่จะยิง! Idemo dalje (1982)
Tell your parents nothing can be heard.บอกให้พ่อแม่ไม่ได้ยิน Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pareA book can be compared to a friend.
pareA child has the problem which parents don't know.
pareA child's education is the charge of his parents.
pareA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
pareA child whose parents are dead is called an orphan.
pareActually, we had prepared ourselves for defeat.
pareAdolescents often quarrel with their parents.
pareAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
pareAfter the exam we compared the answers we had written.
pareAfter their parents died their grandparents brought them up.
pareA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
pareA good coach is, as it were, the parent of the players.
pareA good son is always anxious to please his parents.
pareAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
pareAll parents like to have their children praised.
pareAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
pareAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
pareAlmost all parents see to the education of their children.
pareA lot of companies have pared their staff down to a minimum.
pareAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
pareAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
pareAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
pareAn apparently small event may lead to a great result.
pareAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
pareAnna married without the knowledge of her parents.
pareAnother change in family life is the attitude of parents toward children.
pareA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
pareApart from his parents, nobody would defend the suspect.
pareApart from his parents, no one knows him very well.
pareApart from his parents, no one knows him well.
pareApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
pareApparently my anti-virus software is not up to snuff.
pareApparently that shabby flat is vacant.
pareApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
pareApparently the iPod nano has good sound.
pareApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
pareApparently they aren't given, but loaned.
pareApparently, they're trying to patch up their marriage.
pareAre parents rational about their children?
pareAre you parents in now?
pareAre you prepared for the worst?
pareArtificial leather can't compare with the real thing.
pareAs a parent I was in a truly pitiable state.
pareAs compared with his father, he is lacking in depth.
pareAs compared with last summer we haven't had so much rain this year.
pareAs compared with my trouble, yours is nothing.
pareAs compared with New York, Tokyo is a much safer place.
pareAs compared with the English, we are too near-sighted.
pareAs compared with the old model, this is far easier to handle.
pare(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
เปรียบเสมือน[V] be compared as, See also: be like as, Syn. เปรียบเหมือน, เปรียบ, Example: ความบริสุทธิ์สดใสของเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไร้มลทิน
ค่าน้ำนม[N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ดวลแข้ง[V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)
ไส้ดินสอ[N] pencil lead, See also: refill lead, spare lead
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
เจียดเวลา[V] try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ขอเวลา[V] spare some time, See also: request time, Example: ขอเวลาพูดด้วยสักหน่อยได้ไหม, Thai definition: ขอให้สละเวลาที่มีอยู่ เพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด
พร้อม[V] be ready, See also: be prepared, be finished, be complete, Syn. เสร็จ, เรียบร้อย, Example: เมื่ออบให้ผิวด้านหน้าให้เรียบสนิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มรูปร่างแผ่นดิสก์
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
ปรากฏ[V] be apparent, See also: be evident, become manifest, be known, Example: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา, Thai definition: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทียบ[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบเคียง[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
เปรียบกับ[V] compare with, See also: be comparable to, bear comparison with, Syn. เทียบกับ, เปรียบเทียบ, Example: จำนวนผู้หญิงที่เล่นเดิมพันพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
แจ๋ว[ADJ] clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
เพียบพร้อม[V] be fully equipped with, See also: be provided with, be full of, be well-prepared, Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม, Example: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน, Thai definition: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง
เกรียก[V] split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
ไข่เยี่ยวม้า[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่สำเภา[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
คาดหมัด[V] wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
ปอก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอกเปลือก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอก, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปลีกเวลา[V] spare the little time, See also: find the time, Syn. เจียดเวลา, Example: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้, Thai definition: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ, Ant. พอดี, Example: เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
ผู้บังเกิดเกล้า[N] parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ให้กำเนิด[N] parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้
พรหมไทย[N] parental gift, Example: พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ, Thai definition: ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
พรักพร้อม[V] complete, See also: prepare, ready, assemble, Syn. พร้อมพรัก, Example: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม, Thai definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR:parer la route
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
เช่นนั้น[X] (chen nan) EN: such ; like that ; thus   FR: comme ça ; pareil ; tel
เช่นนี้[X] (chen nī) EN: such ; like this ; in this way   FR: comme ça ; pareil ; tel
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
ดุจ[X] (dut) FR: comme ; pareil à
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[v. exp.] (hung āhān) EN: cook ; prepare food   FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk praphēt) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize   FR: divisier ; classifier ; séparer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR:parer ; trier
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix   FR:parer
แก้รองเท้า[v. exp.] (kaē røngthāo) EN: mend shoes   FR:parer des chaussures
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR:parer une radio
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer   FR: pare-chocs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARE    P EH1 R
PARES    P EH1 R Z
SPARE    S P EH1 R
PARED    P EH1 R D
PARETI    P EH2 R EH1 T IY0
SPARES    S P EH1 R Z
)PAREN    P ER0 EH1 N
PAREKH    P AA1 R IH0 K
PARENT    P EH1 R AH0 N T
(PAREN    P ER0 EH1 N
SPARED    S P EH1 R D
PREPARE    P R IY0 P EH1 R
PARENTI    P AA0 R EH1 N T IY0
COMPARE    K AH0 M P EH1 R
PARENTE    P AA0 R EH1 N T IY0
PARENTS    P EH1 R AH0 N T S
)PARENS    P ER0 EH1 N Z
APPAREL    AH0 P EH1 R AH0 L
PAREDES    P AA0 R EY1 D EH0 S
PAREDEZ    P AA0 R EY1 D EH0 Z
PAREDIS    P EH1 R AH0 D IH2 S
(PARENS    P ER0 EH1 N Z
PARETTI    P EH2 R EH1 T IY0
PARELLA    P AA0 R EH1 L AH0
PREPARED    P R IY0 P EH1 R D
PREPARES    P R IY0 P EH1 R Z
PARENTAL    P ER0 EH1 N T AH0 L
KASPAREK    K AE1 S P ER0 IH0 K
PARENT'S    P EH1 R AH0 N T S
PREPARER    P R IY0 P EH1 R ER0
PARENTS'    P EH1 R AH0 N T S
APPARENT    AH0 P EH1 R AH0 N T
COMPARES    K AH0 M P EH1 R Z
COMPARED    K AH0 M P EH1 R D
PREPARES    P ER0 P EH1 R Z
PARENTAGE    P EH1 R AH0 N T AH0 JH
PARENTING    P EH1 R AH0 N T IH0 NG
PREPARERS    P R IY0 P EH1 R ER0 Z
PARENTEAU    P AA0 R EH1 N T OW0
PAPARELLA    P AA0 P AA0 R EH1 L AH0
)END-PAREN    EH1 N D P ER0 EH1 N
UNPREPARED    AH2 N P R IY0 P EH1 R D
PARENTHOOD    P EH1 R AH0 N T HH UH2 D
CAPPARELLI    K AA0 P AA0 R EH1 L IY0
APPARENTLY    AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0
(LEFT-PAREN    L EH1 F T P ER0 EH1 N
PARENTHESES    P ER0 EH1 N TH AH0 S IY2 Z
GRANDPARENT    G R AE1 M P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N D P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N P EH2 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pare    (v) pˈɛəʴr (p e@1 r)
pared    (v) pˈɛəʴd (p e@1 d)
pares    (v) pˈɛəʴz (p e@1 z)
spare    (v) spˈɛəʴr (s p e@1 r)
parent    (n) pˈɛəʴrənt (p e@1 r @ n t)
spared    (v) spˈɛəʴd (s p e@1 d)
spares    (v) spˈɛəʴz (s p e@1 z)
apparel    (v) ˈəpˈærəl (@1 p a1 r @ l)
compare    (v) kˈəmpˈɛəʴr (k @1 m p e@1 r)
parents    (n) pˈɛəʴrənts (p e@1 r @ n t s)
prepare    (v) prˈɪpˈɛəʴr (p r i1 p e@1 r)
sparely    (a) spˈɛəʴliː (s p e@1 l ii)
apparels    (v) ˈəpˈærəlz (@1 p a1 r @ l z)
apparent    (j) ˈəpˈærənt (@1 p a1 r @ n t)
compared    (v) kˈəmpˈɛəʴd (k @1 m p e@1 d)
compares    (v) kˈəmpˈɛəʴz (k @1 m p e@1 z)
parental    (j) pˈərˈɛntl (p @1 r e1 n t l)
prepared    (v) prˈɪpˈɛəʴd (p r i1 p e@1 d)
prepares    (v) prˈɪpˈɛəʴz (p r i1 p e@1 z)
parenting    (n) pˈɛɪrɛntɪŋ (p ei1 r e n t i ng)
godparent    (n) gˈɒdpɛəʴrənt (g o1 d p e@ r @ n t)
nonpareil    (n) nˌɒnpərˈɛɪl (n o2 n p @ r ei1 l)
paregoric    (n) pˌærəgˈɒrɪk (p a2 r @ g o1 r i k)
parentage    (n) pˈɛəʴrəntɪʤ (p e@1 r @ n t i jh)
spare-rib    (n) spˈɛəʴ-rɪb (s p e@1 - r i b)
spareness    (n) spˈɛəʴnəs (s p e@1 n @ s)
Parenthood    (n) pˈɛəʴrənthuːd (p e@1 r @ n t h uu d)
apparelled    (v) ˈəpˈærəld (@1 p a1 r @ l d)
apparently    (a) ˈəpˈærəntliː (@1 p a1 r @ n t l ii)
godparents    (n) gˈɒdpɛəʴrənts (g o1 d p e@ r @ n t s)
nonpareils    (n) nˌɒnpərˈɛɪlz (n o2 n p @ r ei1 l z)
parentally    (a) pˈərˈɛntəliː (p @1 r e1 n t @ l ii)
spare-ribs    (n) spˈɛəʴ-rɪbz (s p e@1 - r i b z)
stepparent    (n) stˈɛp-pɛəʴrənt (s t e1 p - p e@ r @ n t)
unprepared    (j) ˌʌnprɪpˈɛəʴd (uh2 n p r i p e@1 d)
apparelling    (v) ˈəpˈærəlɪŋ (@1 p a1 r @ l i ng)
grandparent    (n) grˈænpɛəʴrənt (g r a1 n p e@ r @ n t)
parentheses    (n) pˈərˈɛnθəsiːz (p @1 r e1 n th @ s ii z)
parenthesis    (n) pˈərˈɛnθəsɪs (p @1 r e1 n th @ s i s)
parenthetic    (j) pˌærənθˈɛtɪk (p a2 r @ n th e1 t i k)
stepparents    (n) stˈɛp-pɛəʴrənts (s t e1 p - p e@ r @ n t s)
transparent    (j) trˈænspˈærənt (t r a1 n s p a1 r @ n t)
grandparents    (n) grˈænpɛəʴrənts (g r a1 n p e@ r @ n t s)
preparedness    (n) prˈɪpˈɛəʴrɪdnəs (p r i1 p e@1 r i d n @ s)
transparence    (n) trˈænspˈærəns (t r a1 n s p a1 r @ n s)
transparency    (n) trˈænspˈærənsiː (t r a1 n s p a1 r @ n s ii)
foster-parent    (n) fˈɒstə-pɛəʴrənt (f o1 s t @ - p e@ r @ n t)
parenthetical    (j) pˌærənθˈɛtɪkl (p a2 r @ n th e1 t i k l)
transparently    (a) trˈænspˈærəntliː (t r a1 n s p a1 r @ n t l ii)
foster-parents    (n) fˈɒstə-pɛəʴrənts (f o1 s t @ - p e@ r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / ] (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use, #29 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时, #118 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare, #482 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, / ] clear; distinct; compare; comparatively, #638 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss, #777 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring, #777 [Add to Longdo]
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] proofread; to check; to compare, #1,065 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
父母[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents, #1,145 [Add to Longdo]
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink, #1,171 [Add to Longdo]
相比[xiāng bǐ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧˇ, ] compared to, #1,320 [Add to Longdo]
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
家长[jiā zhǎng, ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ, / ] the parent or guardian of a child, #1,920 [Add to Longdo]
同期[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]
对照[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] to advance; in advance; beforehand; to prepare, #3,480 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip, #4,475 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive), #4,866 [Add to Longdo]
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular, #6,093 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, ] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu, #6,154 [Add to Longdo]
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] prepare for war; be prepared against war, #6,284 [Add to Longdo]
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] to prepare a meal; to cook, #7,222 [Add to Longdo]
不惜[bù xī, ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] not stint; not spare; not hesitate (to do sth); not scruple (to do sth), #7,482 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
零部件[líng bù jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] spare part, #8,153 [Add to Longdo]
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand, #9,050 [Add to Longdo]
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] reserve; spare; alternate; backup, #9,166 [Add to Longdo]
总公司[zǒng gōng sī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] parent company; head office, #9,294 [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down), #9,586 [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] surname Rao; to spare, #10,411 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
排骨[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, ] pork chop; pork cutlet; spare ribs, #11,038 [Add to Longdo]
零件[líng jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; spares, #11,059 [Add to Longdo]
预备[yù bèi, ㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to prepare; to make ready; preparation; preparatory, #11,163 [Add to Longdo]
好比[hǎo bǐ, ㄏㄠˇ ㄅㄧˇ, ] be just like; can be compared to, #11,360 [Add to Longdo]
透明度[tòu míng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, ] transparency; (policy of) openness, #11,725 [Add to Longdo]
工夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] time; spare time; skill; labor; effort, #11,744 [Add to Longdo]
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, / ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it, #11,843 [Add to Longdo]
筹建[chóu jiàn, ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to prepare to build sth, #12,316 [Add to Longdo]
[Yù, ㄩˋ, ] abbr. for Henan 河南 Province in central China; variant of 預|预; beforehand; to prepare, #12,582 [Add to Longdo]
宣读[xuān dú, ㄒㄩㄢ ㄉㄨˊ, / ] to read out loud to an audience; a prepared speech (e.g. to a a party conference), #13,340 [Add to Longdo]
比不上[bǐ bù shàng, ㄅㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ, ] can't compare with, #13,793 [Add to Longdo]
筹划[chóu huà, ㄔㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to plan and prepare, #14,670 [Add to Longdo]
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, / ] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent), #15,362 [Add to Longdo]
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach, #15,401 [Add to Longdo]
供养[gōng yǎng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˇ, / ] to provide for one's elders; to support one's parents, #17,258 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
例える[たとえる, tatoeru] Thai: เปรียบเปรย English: to compare
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
比べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung {f}parentage [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Ausnahmeerscheiunung {f}nonpareil [Add to Longdo]
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]
Bereitschaft {f}preparedness [Add to Longdo]
äußerlich gute Beschaffenheitapparent good order and condition [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization [Add to Longdo]
Dia {n}; Diapositiv {n}slide; transparency; diapositive [Add to Longdo]
Durchlichtaufsatz {m}transparency unit [Add to Longdo]
Durchsichtigkeit {f}transparence [Add to Longdo]
Einschub {m}; Zwischensatz {m}; Zwischenbemerkung {f}; Parenthese {f}parenthesis [Add to Longdo]
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents [Add to Longdo]
Eltern {pl}; Elter {n,m}; Elternteil {n}; Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterparent [Add to Longdo]
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home [Add to Longdo]
Elternzeit {f}; Erziehungsurlaub {m}; Karenz {f} [Ös.]parental leave [Add to Longdo]
Erbe {m} | Erben {pl}; Thronerben {pl} | rechtmäßiger Erbeheir | heirs | heir apparent [Add to Longdo]
Erfahrungen austauschento compare notes [Add to Longdo]
Ersatzaufkleber {m}spare sticker [Add to Longdo]
Ersatzcrimpstempel {m}spare locator [Add to Longdo]
Ersatzrad {n}spare wheel [Add to Longdo]
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre [Add to Longdo]
Ersatzteil {n} | Ersatzteile {pl}spare part | spare parts; spares [Add to Longdo]
Ersatzteillager {n}spare part storage [Add to Longdo]
Ersatzteilpaket {n}spare parts package [Add to Longdo]
Folie {f}; Overheadfolie {f}; Overhead-Projektor-Folie {f} | Folien {pl}overhead transparency; OHP transparency | OHP transparencies [Add to Longdo]
Freizeit {f}free time; spare time; leisure time [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Gnade walten lassento spare [Add to Longdo]
Großeltern {pl}grandparents [Add to Longdo]
vor jdm./etw. nicht Halt machen (haltmachen [alt])not to spare sb./sth. [Add to Longdo]
Herkunft {f}parentage [Add to Longdo]
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis ( [Add to Longdo]
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis ) [Add to Longdo]
Klammer {f}; Klammerzeichen {n} | Klammern {pl}; Klammerzeichen {pl} | in Klammernparenthesis | parentheses | in parenthesis [Add to Longdo]
in Klammern setzen; einklammern; eingeschaltetto parenthesize; to parenthesise [Br.] [Add to Longdo]
Klammerung {f}parenthesis [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Bekleidung {f}clothing; apparel [Add to Longdo]
Lehrer- und Elternverband {m}parent-teacher association [Add to Longdo]
Leuchtfähigkeit {f}; Transparenz {f}lucency [Add to Longdo]
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Magerkeit {f}spareness [Add to Longdo]
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Offenbarung {f}apparentness [Add to Longdo]
Pflegeeltern {pl}foster-parents [Add to Longdo]
Platz sparento save space [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}uncaring parents [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}unnatural parents [Add to Longdo]
Reinraumkleidung {f}cleanroom apparel; cleanroom clothing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
に比べ[にくらべ, nikurabe] (exp) compared to [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
オンパレード[, onpare-do] (n) display (lit [Add to Longdo]
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation [Add to Longdo]
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet [Add to Longdo]
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンパレータ[, konpare-ta] (n) {comp} comparator [Add to Longdo]
コンパレーター[, konpare-ta-] (n) comparator [Add to Longdo]
コンパレート[, konpare-to] (n,vs) comparison [Add to Longdo]
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang) [Add to Longdo]
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P) [Add to Longdo]
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key [Add to Longdo]
スペアシート[, supeashi-to] (n) spare seat [Add to Longdo]
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre) [Add to Longdo]
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] (n) {comp} spare part [Add to Longdo]
セパレータ[, separe-ta] (n) {comp} separator [Add to Longdo]
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
セパレート;セパレイト[, separe-to ; separeito] (adj-f) separate [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing [Add to Longdo]
セパレートコース[, separe-toko-su] (n) separate course [Add to Longdo]
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] (n) {comp} data circuit transparency [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] (n) {comp} data preparer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
[おや, oya] parent [Add to Longdo]
親エントリ[おやエントリ, oya entori] parent-entry [Add to Longdo]
親ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
親プロセス[おやプロセス, oya purosesu] parent process [Add to Longdo]
親プロセスID[おやプロセスID, oya purosesu ID] parent process ID [Add to Longdo]
親構造体[おやこうぞうたい, oyakouzoutai] parent structure [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
親順序番号[おやじゅんじょばんごう, oyajunjobangou] parent-sequence-number [Add to Longdo]
親操作[おやそうさ, oyasousa] parent-operation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
割く[さく, saku] aufschneiden, abtrennen, trennen, sparen [Add to Longdo]
蓄える[たくわえる, takuwaeru] aufbewahren, speichern, aufspeichern, -sparen [Add to Longdo]
貯蓄[ちょちく, chochiku] das_Sparen, Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top