Search result for

pareses

(705 entries)
(9.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pareses-, *pareses*, parese
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pareses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pareses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pare[VT] ปอก, See also: ปอกเปลือก, Syn. peel
pare[VT] ขริบ, See also: ตัด, เฉือน, Syn. clip, lessen, shave, Ant. increase
spare[SL] ระเบิดอารมณ์
spare[ADJ] ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, See also: ซึ่งสำรองไว้, Syn. reserve
spare[ADJ] ว่าง, See also: ยามว่าง
spare[ADJ] ที่มากเกินความจำเป็น, See also: มีเหลือเฟือ, Syn. redundant, superfluous, extra
spare[VT] สงวนไว้, See also: เก็บไว้, ประหยัด, Syn. economize, save, conserve, Ant. waste
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter
parent[VT] เลี้ยงดู, See also: ปกครอง, ดูแล, Syn. feed, maintain, nurse
apparel[N] เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
apparel[VT] แต่งกาย, Syn. dress, clothe
compare[VI] เปรียบเทียบ
compare[VT] เปรียบเทียบ, Syn. assess, correlate, collate
parents[N] พ่อแม่
parents[N] ต้นกำเนิด
paresis[N] ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน, See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน, Syn. partial paralysis
paretic[ADJ] ี่เป็นอัมพาต
paretic[N] ผู้เป็นเหน็บชา, See also: ผู้เป็นอัมพาตบางส่วน
prepare[VT] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VI] จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare[VT] วางแผนล่วงหน้า
prepare[VT] เตรียมอาหาร
apparent[ADJ] ชัดเจน, See also: เด่นชัด, Syn. obvious, evident
apparent[ADJ] ซึ่งเห็นได้, Syn. visible
pare off[PHRV] ปอกออก, See also: เฉือนออก
parental[ADJ] เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, Syn. maternal, paternal, Ant. filial
parental[ADJ] เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
prepared[ADJ] ซึ่งเตรียมพร้อม, Syn. ready, combat-ready
rapparee[N] โจร
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย
godparent[N] พ่อแม่อุปถัมภ์, Syn. godfather, godmother
nonpareil[N] คนหรือสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้, Syn. nonesuch, quintessence, the best
pare down[PHRV] ตัดออก, See also: เฉือนออก, ปอกออก
pare down[PHRV] ลดลง, See also: ลด (เช่น ลดราคา)
paregoric[N] ยาบรรเทาปวด, See also: ยาแก้ปวด
paregoric[ADJ] บรรเทาปวด, See also: แก้ปวด, Syn. soothing, balsamic
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
parentage[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่
spare for[PHRV] สงวนไว้สำหรับ, See also: เก็บสำหรับ
apparently[ADV] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
parenthood[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่, Syn. parentage
spare part[N] ของอะไหล่, See also: สิ่งที่เก็บไว้สำรอง
spare time[N] เวลาว่าง, Syn. leisure
stepparent[N] พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง
unprepared[ADJ] ซึ่งไม่เตรียมตัว, Syn. unready, unwarned, unexpectant
grandparent[N] ปู่ย่า, See also: ตายาย
parentheses[N] วงเล็บ, See also: นขลิขิต
parentheses[N] ข้อความแทรกในวงเล็บ, Syn. aside, digression, divagation
parenthesis[N] วงเล็บ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
chaparejos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
compare(คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง., See also: comparer n. ดูcompare -Conf. contrast
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
nonpareil(นอนพะเรล') adj. ไม่มีที่เปรียบ,เลิศ. n. สิ่งที่ไม่มีอะไร
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา
parenchyma(พะเรง'คะมะ) n. เนื้อเยื่อพื้นฐาน, See also: parenchymatous adj.
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
paretic(พะเรท'ทิค) adj.,n. (ผู้) เป็นอัมพาตหรือเหน็บชาบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
prepare(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต., See also: preparer n.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู
stepparent(สเทพ'แพเรินทฺ) n. พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง, Syn. stepfather,stepmother
transparence(แทรนซฺแพ'เรินซฺ) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว,ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paresisอัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthetic; paraesthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paretic-อัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pareto-type modelแบบจำลองของพาเรโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratracheal parenchymaพาราเทรคีลพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
planned parenthoodความเป็นบิดามารดาตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraparesisอัมพฤกษ์ครึ่งล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parentalทางบิดามารดา, เกี่ยวกับบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parental powerอำนาจปกครองของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parental right and dutyสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenteral๑. ไม่ผ่านทางเดินอาหาร๒. -ฉีด, โดยฉีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral absorptionการดูดซึมนอกลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral feeding; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral nutrition; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenthesisความแทรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenthesisวงเล็บ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parens patriae (L.)พ่อบ้านพ่อเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parent companyบริษัทแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent metalโลหะชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent plateแผ่นชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudostrabismus; strabismus, apparentตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phloem parenchymaพาเรงคิมาของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasis; parectasia๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymaพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenchymal; parenchymatous-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous; parenchymal-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthesia; paresthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthetic; paresthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsible parenthoodความเป็นบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiolucency; radioparencyความโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial parenchyma; ray parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pareto distributionการแจกแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parellel printer เครื่องพิมพ์แบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parent nuclideนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Children of divorced parentsบุตรของพ่อแม่ที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Grandparentingการเป็นปู่ย่าตายาย [TU Subject Heading]
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Parent and infantบิดามารดาและทารก [TU Subject Heading]
Parent and teenagerบิดามารดากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Parent participationการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง [TU Subject Heading]
Parent-teacher relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู [TU Subject Heading]
Parenteral nutritionการให้อาหารทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Parenteral solutionsสารละลายที่ให้ทางสาย [TU Subject Heading]
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentingการเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parents of AID patientsบิดามารดาของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Parents of autistic childrenบิดามารดาของเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Parents of children with disabilitiesบิดามารดาของเด็กพิการ [TU Subject Heading]
Parents' and teachers' associationsสมาคมผู้ปกครองและครู [TU Subject Heading]
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]
Single parentsบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single-parent familiesครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสด [TU Subject Heading]
Social work with single parentsสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยง [TU Subject Heading]
Transparenciesภาพโปร่งใส [TU Subject Heading]
Transparencies in educationภาพโปร่งใสในการศึกษา [TU Subject Heading]
Parent Material วัตถุต้นกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Parent Rock หินต้นกำเนิด
1) วิทยาตะกอน หินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตะกอนต่าง ๆ หรือหินชนิดอื่น ๆ มีความหมายเหมือนกับ mother rock ความหมายที่ 2 และ source rock 2) ปฐพีวิทยา มวลหินที่เป็นต้นกำเนิด ของวัตถุก่อนที่จะผุพังแตกสลายกลายเป็นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Asian Development Preparedness Centerศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย [การทูต]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Attitude, Parentalทัศนคติของพ่อแม่, ท่าทีของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก [การแพทย์]
Cells, Parentตัวแม่พิมพ์ [การแพทย์]
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousการเสื่อมพิการของสมองเล็ก [การแพทย์]
Chain, Parentลูกโซ่หลัก [การแพทย์]
Coefficient, Apparent Distributionสัมประสิทธิ์การแบ่งภาคเทียม,ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายปรากฏ [การแพทย์]
Compareเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Compounds, Parentสารประกอบเดิม,ยาตัวเดิม,สารประกอบต้นกำเนิด [การแพทย์]
Cysticercosis, Parenchymatousซิสติเซอร์โคซิสในเนื้อสมองหรือเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apparent low bidder (n ) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
prepare the ground (vt ) (for sth) ปูทาง, เตรียมการณ์เพื่อให้ง่ายขึ้น, เตรียมการณ์เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้นมาในอนาคต เช่น They prepare the ground for the international coordination.
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently it's for me.นี่มันชุดของหนูค่ะแม่ New Haven Can Wait (2008)
Is not something any parent wants for theirมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ New Haven Can Wait (2008)
I've never been more prepared.ฉันไม่เคยพร้อมเท่านี้มาก่อนเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I come prepared.ดี ฉันก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
And apparently is the Dean's favorite writer.และที่แน่ๆ เธอเป็นนักเขียนคนโปรดของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
Apparently my legacy at yaleเห็นได้ชัดว่าว่ามรดกของฉันที่เยล New Haven Can Wait (2008)
Yeah, apparently, half the soccer team at st jude'ใช่ เห็นได้ชัดว่า ครึ่งนึงของทีมฟุตบอลที่เซนต์ จูด Chuck in Real Life (2008)
Apparently, uh, we're gonna play soccer later.ชัดเจนนะ เอิ่ม.. เราจะไปเล่นบอลด้วยกัน Chuck in Real Life (2008)
Be prepared. It's been a while.เตรียมตัวไว้ละกัน มันก็ซักระยะแล้วแหละที่พ่อชั้นไม่ได้เข้าครัว Chuck in Real Life (2008)
And apparently it's family only.แล้วก็ชัดเจนว่างานนี้เฉพาะครอบครัวของเขา้เท่านั้น Chuck in Real Life (2008)
My parents are having a housewarming tonight.พ่อแม่ฉันมีงานเปิดตัวครอบครัวใหม่่คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
You wanted it from me. I'm prepared to settle.แต่คุณกลับต้องการมันจากผม/ ฉันก็แค่อยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณ Chuck in Real Life (2008)
But apparently not their herringbone. dad, you don't understand.แต่ว่ามันไม่ใช่ลายherringbone พ่อไม่เข้าใจหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Apparently, he's her godfather.ชัดเจนว่า เขาเป็นเจ้าพ่อของหล่อน Pret-a-Poor-J (2008)
My--my parents are the, uh, the guests of honor.พ่อ แม่ ฉัน เป็นเกียรติ อย่างมาก There Might be Blood (2008)
We'll call your parents from there.แล้วเราจะโทรติดต่อครอบครัวคุณที่นั้น There Might be Blood (2008)
He is my parent-- the one getting me arrested!เค้าเป็นพ่อของฉัน--เป็นคนเดียวกับที่บอกให้จับฉัน There Might be Blood (2008)
You know, it's a shame your parents couldn't be here tonight.นี่ น่าเสียดายนะที่พ่อกับแม่คุณไม่ได้มาคืนนี้ด้วย Committed (2008)
So, you learn that lionel kills your parents, and what do you do?คนอ่อนแอแบบคุณนี่แหล่ะที่ทำฉันแกร่งขึ้น Committed (2008)
My parents aren't coming to the wedding.พ่อแม่ผมไม่ได้มางานแต่งงาน Committed (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, prepare to be boarded.อิชิมุระ เตรียมตัวเทียบยาน Dead Space: Downfall (2008)
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
My parents were still dead.พ่อแม่ฉันยังคงตายอยู่ Not Cancer (2008)
Apparently a moron.ศีลธรรมไง Adverse Events (2008)
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
And apparently, you don't see any difference.และคุณยังไม่เห็นความแตกต่าง Adverse Events (2008)
Apparently we can exchange it.เราสามารถเปลี่ยนสีได้ Adverse Events (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
Four parents, and not one of them taught you to cover your mouth.พ่อแม่ 4 คน และไม่ใช่หนึ่งในนั้น / คิดว่าคุณควรจะระวังคำพูดนะ Birthmarks (2008)
- Doctor, we're her parents.หมอ... พวกเราเป็นพ่อแม่เธอ Birthmarks (2008)
Draw her blood, let's find out which genetic gift her genetic parents gave her.เอาเลือดเธอมาตรวจ ดูซิ ว่าเป็นของขวัญจากพันธุกรรม หรือพ่อแม่เธอให้เธอมา Birthmarks (2008)
She was adopted when the parents thought they couldn't have kids.เธอได้รับเป็นบุตรบุญธรรมเพราะ\ พ่อแม่บุญธรรมคิดว่ามีลูกไม่ได้ Birthmarks (2008)
Everybody's got problems with their parents.หลายๆคนก็มีปัญหาเหมือนพ่อแม่เธอ Birthmarks (2008)
And it has to be the parents? Magnifying pancreas.และบางทีพ่อแม่ที่แท้จริงมีตับอ่อนขยายผิดปกติ Birthmarks (2008)
- I'm not saying the parents screwed up.ฉันไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ทำพัง Birthmarks (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
Did the parents look tan?พ่อแม่ผิวสีแทน Birthmarks (2008)
I'm not convinced they were her parents.ฉันไม่ได้หว่านล้อม\ ให้พวกเค้าเป็นพ่อแม่เธอ Birthmarks (2008)
Her parents tried to kill her.พ่อแม่พยายามฆ่าเธอ Birthmarks (2008)
We're all screwed up by our parents.พวกเราไม่ได้ทำพังกับคนไข้เรา Birthmarks (2008)
She desperately wanted to know her biological parents.เธอเธอหมดหวังที่จะรู้จักกับพ่อแม่ที่แท้จริง Birthmarks (2008)
I guess nobody gets to choose who their parents are.ไม่มีใครสามารถเลือกพ่อแม่ได้ Birthmarks (2008)
Apparently, she was with the patient last night.นั่นคือทั้งหมดที่เธอรู้ เกี่ยวกับคนไข้เมื่อคืน Lucky Thirteen (2008)
Well, apparently, he has developed a taste for pizza.เขาอาจต้องการจะเปลี่ยน รสพิซซ่าให้ดีขึ้น Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pareThe girl ran away from home and cut loose from her parents' control.
pareApparently the iPod nano has good sound.
pareChildren are to obey their parents.
pareThe boy may have told a lie to please his parents.
pareHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
pareLet's compare his work with hers.
pareMy parents pushed me to quit the baseball club.
parePut a word in parentheses.
pareCan you spare me a few liters of petrol?
pareNot only my parents but also my sister is against my opinion.
pareShe is deeply attached to her parents.
pareThe children thought that their parents were made of money.
pareHe was deceived by her apparent friendliness.
pareMy parents wouldn't allow me to go by myself.
pareFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
pareWill you help me prepare for the party?
pareSpare me the sympathy.
pareThe hero, as a child, suffered from parental neglect.
pareHe looked to his parents' property.
pareThe girl and her parents were very sympathetic.
pareDoes Tom still rely on his parents?
pareDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
pareI rarely prepare for the world history lessons.
pareI said my carefully prepared speech.
pareDon't depend on your parents too much.
pareMy parents never allowed me to swim alone in the sea.
pare"Eh? Where's Keiko?" "Said she's got a parent and child meeting so she'll be late."
pareBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
pareIt was apparent to everybody that our team was stronger.
pareJenny could not ignore her parents' desire for her safety.
pareYou must not compare a man with a woman.
pareHow disappointed my parents would be, if I should fail!
pareHe was born of poor parents.
pareShe accepts criticism from anyone but her parents.
pareYou must not buy such an expensive thing because your parents are rich.
pareHe was no longer dependent on his parents.
pareHokkaido is very cold compared with Kyushu.
pareAs a parent I was in a truly pitiable state.
pareCollaboration has apparently paid off for the two firms.
pareA child's education is the charge of his parents.
pareMy parents told me we should respect the old.
pareThey are not my real parents.
pareHave you acquainted your parents with your plans?
pareAt one's leisure; in one's spare moments.
pareI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
pareIt has greatly improved compared with what it was.
pareDo you have a few minutes to spare?
pareMy parents objected to my going there alone.
pareCompared with your, my car is small.
pareKeiko's parents talked her out of dating him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
เปรียบเสมือน[V] be compared as, See also: be like as, Syn. เปรียบเหมือน, เปรียบ, Example: ความบริสุทธิ์สดใสของเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไร้มลทิน
ค่าน้ำนม[N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ดวลแข้ง[V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)
ไส้ดินสอ[N] pencil lead, See also: refill lead, spare lead
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
เจียดเวลา[V] try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ขอเวลา[V] spare some time, See also: request time, Example: ขอเวลาพูดด้วยสักหน่อยได้ไหม, Thai definition: ขอให้สละเวลาที่มีอยู่ เพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ความพร้อม[N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด
พร้อม[V] be ready, See also: be prepared, be finished, be complete, Syn. เสร็จ, เรียบร้อย, Example: เมื่ออบให้ผิวด้านหน้าให้เรียบสนิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มรูปร่างแผ่นดิสก์
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
ปรากฏ[V] be apparent, See also: be evident, become manifest, be known, Example: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา, Thai definition: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
อะไหล่[N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทียบ[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบเคียง[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
เปรียบกับ[V] compare with, See also: be comparable to, bear comparison with, Syn. เทียบกับ, เปรียบเทียบ, Example: จำนวนผู้หญิงที่เล่นเดิมพันพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
แจ๋ว[ADJ] clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
เพียบพร้อม[V] be fully equipped with, See also: be provided with, be full of, be well-prepared, Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม, Example: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน, Thai definition: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง
เกรียก[V] split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
ไข่เยี่ยวม้า[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่สำเภา[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
คาดหมัด[V] wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
ปอก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอกเปลือก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอก, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปลีกเวลา[V] spare the little time, See also: find the time, Syn. เจียดเวลา, Example: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้, Thai definition: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ, Ant. พอดี, Example: เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
ผู้บังเกิดเกล้า[N] parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ให้กำเนิด[N] parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้
พรหมไทย[N] parental gift, Example: พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ, Thai definition: ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
พรักพร้อม[V] complete, See also: prepare, ready, assemble, Syn. พร้อมพรัก, Example: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม, Thai definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR:parer la route
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
เช่นนั้น[X] (chen nan) EN: such ; like that ; thus   FR: comme ça ; pareil ; tel
เช่นนี้[X] (chen nī) EN: such ; like this ; in this way   FR: comme ça ; pareil ; tel
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
ดุจ[X] (dut) FR: comme ; pareil à
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[v. exp.] (hung āhān) EN: cook ; prepare food   FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk praphēt) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize   FR: divisier ; classifier ; séparer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR:parer ; trier
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix   FR:parer
แก้รองเท้า[v. exp.] (kaē røngthāo) EN: mend shoes   FR:parer des chaussures
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR:parer une radio
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer   FR: pare-chocs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARE    P EH1 R
PARES    P EH1 R Z
SPARE    S P EH1 R
PARED    P EH1 R D
PARETI    P EH2 R EH1 T IY0
SPARES    S P EH1 R Z
)PAREN    P ER0 EH1 N
PAREKH    P AA1 R IH0 K
PARENT    P EH1 R AH0 N T
(PAREN    P ER0 EH1 N
SPARED    S P EH1 R D
PREPARE    P R IY0 P EH1 R
PARENTI    P AA0 R EH1 N T IY0
COMPARE    K AH0 M P EH1 R
PARENTE    P AA0 R EH1 N T IY0
PARENTS    P EH1 R AH0 N T S
)PARENS    P ER0 EH1 N Z
APPAREL    AH0 P EH1 R AH0 L
PAREDES    P AA0 R EY1 D EH0 S
PAREDEZ    P AA0 R EY1 D EH0 Z
PAREDIS    P EH1 R AH0 D IH2 S
(PARENS    P ER0 EH1 N Z
PARETTI    P EH2 R EH1 T IY0
PARELLA    P AA0 R EH1 L AH0
PREPARED    P R IY0 P EH1 R D
PREPARES    P R IY0 P EH1 R Z
PARENTAL    P ER0 EH1 N T AH0 L
KASPAREK    K AE1 S P ER0 IH0 K
PARENT'S    P EH1 R AH0 N T S
PREPARER    P R IY0 P EH1 R ER0
PARENTS'    P EH1 R AH0 N T S
APPARENT    AH0 P EH1 R AH0 N T
COMPARES    K AH0 M P EH1 R Z
COMPARED    K AH0 M P EH1 R D
PREPARES    P ER0 P EH1 R Z
PARENTAGE    P EH1 R AH0 N T AH0 JH
PARENTING    P EH1 R AH0 N T IH0 NG
PREPARERS    P R IY0 P EH1 R ER0 Z
PARENTEAU    P AA0 R EH1 N T OW0
PAPARELLA    P AA0 P AA0 R EH1 L AH0
)END-PAREN    EH1 N D P ER0 EH1 N
UNPREPARED    AH2 N P R IY0 P EH1 R D
PARENTHOOD    P EH1 R AH0 N T HH UH2 D
CAPPARELLI    K AA0 P AA0 R EH1 L IY0
APPARENTLY    AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0
(LEFT-PAREN    L EH1 F T P ER0 EH1 N
PARENTHESES    P ER0 EH1 N TH AH0 S IY2 Z
GRANDPARENT    G R AE1 M P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N D P EH2 R AH0 N T
GRANDPARENT    G R AE1 N P EH2 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pare    (v) (p e@1 r)
pared    (v) (p e@1 d)
pares    (v) (p e@1 z)
spare    (v) (s p e@1 r)
parent    (n) (p e@1 r @ n t)
spared    (v) (s p e@1 d)
spares    (v) (s p e@1 z)
apparel    (v) (@1 p a1 r @ l)
compare    (v) (k @1 m p e@1 r)
parents    (n) (p e@1 r @ n t s)
prepare    (v) (p r i1 p e@1 r)
sparely    (a) (s p e@1 l ii)
apparels    (v) (@1 p a1 r @ l z)
apparent    (j) (@1 p a1 r @ n t)
compared    (v) (k @1 m p e@1 d)
compares    (v) (k @1 m p e@1 z)
parental    (j) (p @1 r e1 n t l)
prepared    (v) (p r i1 p e@1 d)
prepares    (v) (p r i1 p e@1 z)
parenting    (n) (p ei1 r e n t i ng)
godparent    (n) (g o1 d p e@ r @ n t)
nonpareil    (n) (n o2 n p @ r ei1 l)
paregoric    (n) (p a2 r @ g o1 r i k)
parentage    (n) (p e@1 r @ n t i jh)
spare-rib    (n) - (s p e@1 - r i b)
spareness    (n) (s p e@1 n @ s)
Parenthood    (n) (p e@1 r @ n t h uu d)
apparelled    (v) (@1 p a1 r @ l d)
apparently    (a) (@1 p a1 r @ n t l ii)
godparents    (n) (g o1 d p e@ r @ n t s)
nonpareils    (n) (n o2 n p @ r ei1 l z)
parentally    (a) (p @1 r e1 n t @ l ii)
spare-ribs    (n) - (s p e@1 - r i b z)
stepparent    (n) - (s t e1 p - p e@ r @ n t)
unprepared    (j) (uh2 n p r i p e@1 d)
apparelling    (v) (@1 p a1 r @ l i ng)
grandparent    (n) (g r a1 n p e@ r @ n t)
parentheses    (n) (p @1 r e1 n th @ s ii z)
parenthesis    (n) (p @1 r e1 n th @ s i s)
parenthetic    (j) (p a2 r @ n th e1 t i k)
stepparents    (n) - (s t e1 p - p e@ r @ n t s)
transparent    (j) (t r a1 n s p a1 r @ n t)
grandparents    (n) (g r a1 n p e@ r @ n t s)
preparedness    (n) (p r i1 p e@1 r i d n @ s)
transparence    (n) (t r a1 n s p a1 r @ n s)
transparency    (n) (t r a1 n s p a1 r @ n s ii)
foster-parent    (n) - (f o1 s t @ - p e@ r @ n t)
parenthetical    (j) (p a2 r @ n th e1 t i k l)
transparently    (a) (t r a1 n s p a1 r @ n t l ii)
foster-parents    (n) - (f o1 s t @ - p e@ r @ n t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
例える[たとえる, tatoeru] Thai: เปรียบเปรย English: to compare
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
比べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung {f}parentage [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Ausnahmeerscheiunung {f}nonpareil [Add to Longdo]
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]
Bereitschaft {f}preparedness [Add to Longdo]
äußerlich gute Beschaffenheitapparent good order and condition [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization [Add to Longdo]
Dia {n}; Diapositiv {n}slide; transparency; diapositive [Add to Longdo]
Durchlichtaufsatz {m}transparency unit [Add to Longdo]
Durchsichtigkeit {f}transparence [Add to Longdo]
Einschub {m}; Zwischensatz {m}; Zwischenbemerkung {f}; Parenthese {f}parenthesis [Add to Longdo]
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents [Add to Longdo]
Eltern {pl}; Elter {n,m}; Elternteil {n}; Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterparent [Add to Longdo]
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home [Add to Longdo]
Elternzeit {f}; Erziehungsurlaub {m}; Karenz {f} [Ös.]parental leave [Add to Longdo]
Erbe {m} | Erben {pl}; Thronerben {pl} | rechtmäßiger Erbeheir | heirs | heir apparent [Add to Longdo]
Erfahrungen austauschento compare notes [Add to Longdo]
Ersatzaufkleber {m}spare sticker [Add to Longdo]
Ersatzcrimpstempel {m}spare locator [Add to Longdo]
Ersatzrad {n}spare wheel [Add to Longdo]
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre [Add to Longdo]
Ersatzteil {n} | Ersatzteile {pl}spare part | spare parts; spares [Add to Longdo]
Ersatzteillager {n}spare part storage [Add to Longdo]
Ersatzteilpaket {n}spare parts package [Add to Longdo]
Folie {f}; Overheadfolie {f}; Overhead-Projektor-Folie {f} | Folien {pl}overhead transparency; OHP transparency | OHP transparencies [Add to Longdo]
Freizeit {f}free time; spare time; leisure time [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Gnade walten lassento spare [Add to Longdo]
Großeltern {pl}grandparents [Add to Longdo]
vor jdm./etw. nicht Halt machen (haltmachen [alt])not to spare sb./sth. [Add to Longdo]
Herkunft {f}parentage [Add to Longdo]
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis ( [Add to Longdo]
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis ) [Add to Longdo]
Klammer {f}; Klammerzeichen {n} | Klammern {pl}; Klammerzeichen {pl} | in Klammernparenthesis | parentheses | in parenthesis [Add to Longdo]
in Klammern setzen; einklammern; eingeschaltetto parenthesize; to parenthesise [Br.] [Add to Longdo]
Klammerung {f}parenthesis [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Bekleidung {f}clothing; apparel [Add to Longdo]
Lehrer- und Elternverband {m}parent-teacher association [Add to Longdo]
Leuchtfähigkeit {f}; Transparenz {f}lucency [Add to Longdo]
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Magerkeit {f}spareness [Add to Longdo]
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Offenbarung {f}apparentness [Add to Longdo]
Pflegeeltern {pl}foster-parents [Add to Longdo]
Platz sparento save space [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}uncaring parents [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}unnatural parents [Add to Longdo]
Reinraumkleidung {f}cleanroom apparel; cleanroom clothing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
に比べ[にくらべ, nikurabe] (exp) compared to [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
オンパレード[, onpare-do] (n) display (lit [Add to Longdo]
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation [Add to Longdo]
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet [Add to Longdo]
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンパレータ[, konpare-ta] (n) {comp} comparator [Add to Longdo]
コンパレーター[, konpare-ta-] (n) comparator [Add to Longdo]
コンパレート[, konpare-to] (n,vs) comparison [Add to Longdo]
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang) [Add to Longdo]
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P) [Add to Longdo]
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key [Add to Longdo]
スペアシート[, supeashi-to] (n) spare seat [Add to Longdo]
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre) [Add to Longdo]
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] (n) {comp} spare part [Add to Longdo]
セパレータ[, separe-ta] (n) {comp} separator [Add to Longdo]
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
セパレート;セパレイト[, separe-to ; separeito] (adj-f) separate [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing [Add to Longdo]
セパレートコース[, separe-toko-su] (n) separate course [Add to Longdo]
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] (n) {comp} data circuit transparency [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] (n) {comp} data preparer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不备[bù bèi, ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] unprepared; off guard [Add to Longdo]
不惜[bù xī, ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] not stint; not spare; not hesitate (to do sth); not scruple (to do sth) [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
不辞劳苦[bù cí láo kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, / ] spare no effort [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
二老[èr lǎo, ㄦˋ ㄌㄠˇ, ] one's parent (term of respect) [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
令尊令堂[lìng zūn lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your parents [Add to Longdo]
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, ] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits) [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub- [Add to Longdo]
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious [Add to Longdo]
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, ] to give; prepared for included in; embraced in [Add to Longdo]
供养[gōng yǎng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˇ, / ] to provide for one's elders; to support one's parents [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] auxiliary; spare; deputy; second; sub- [Add to Longdo]
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] to prepare a meal; to cook [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip [Add to Longdo]
备件[bèi jiàn, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] spare parts [Add to Longdo]
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] machine parts or tools kept in reserve; spare parts [Add to Longdo]
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] prepare for war; be prepared against war [Add to Longdo]
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] get the materials ready; prepare feed (for livestock) [Add to Longdo]
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] reserve; spare; alternate; backup [Add to Longdo]
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, / ] prepare against natural disasters [Add to Longdo]
备课[bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] (of a teacher) to prepare lessons [Add to Longdo]
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, ] husband's parents; parents-in-law [Add to Longdo]
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, / ] bright and easily understood; clear; transparent [Add to Longdo]
分晓[fēn xiǎo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, / ] the result (becomes apparent); now one understands [Add to Longdo]
分身[fēn shēn, ㄈㄣ ㄕㄣ, ] to spare time for a separate task [Add to Longdo]
切磋[qiē cuō, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ, ] to compare notes; to learn by interaction [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] to scrape; to pare [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down) [Add to Longdo]
剥掉[bō diào, ㄅㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] pare [Add to Longdo]
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] translucent; semitransparent [Add to Longdo]
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]
同期[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year) [Add to Longdo]
单亲[dān qīn, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ, / ] single parent [Add to Longdo]
单亲家庭[dān qīn jiā tíng, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ, / ] single parent family [Add to Longdo]
四德[sì dé, ㄙˋ ㄉㄜˊ, ] four Confucian injunctions 孝悌忠信 (for men) - namely piety 孝 to one's parents, respect 悌 to one's older brother, loyalty 忠 to one's monarch, faith 信 to one's male friends; the four Confucian virtues for women of morality 德, physical charm 容, propriety in sp [Add to Longdo]
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; round brackets ( ) [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] to compare; to match; to equal [Add to Longdo]
墨汁[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ, ] prepared Chinese ink [Add to Longdo]
奉养[fèng yǎng, ㄈㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] to look after (elderly parents); to serve; to support [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best [Add to Longdo]
好比[hǎo bǐ, ㄏㄠˇ ㄅㄧˇ, ] be just like; can be compared to [Add to Longdo]
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, / ] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] husband's parent; lady in the moon [Add to Longdo]
孝悌忠信[xiào tì zhōng xìn, ㄒㄧㄠˋ ㄊㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] Confucian moral injunctions of fidelity; piety to one's parents, respect to one's older brother, loyalty to one's monarch, faith to one's male friends [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
[おや, oya] parent [Add to Longdo]
親エントリ[おやエントリ, oya entori] parent-entry [Add to Longdo]
親ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
親プロセス[おやプロセス, oya purosesu] parent process [Add to Longdo]
親プロセスID[おやプロセスID, oya purosesu ID] parent process ID [Add to Longdo]
親構造体[おやこうぞうたい, oyakouzoutai] parent structure [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
親順序番号[おやじゅんじょばんごう, oyajunjobangou] parent-sequence-number [Add to Longdo]
親操作[おやそうさ, oyasousa] parent-operation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
割く[さく, saku] aufschneiden, abtrennen, trennen, sparen [Add to Longdo]
蓄える[たくわえる, takuwaeru] aufbewahren, speichern, aufspeichern, -sparen [Add to Longdo]
貯蓄[ちょちく, chochiku] das_Sparen, Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top