Search result for

parages

(241 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parages-, *parages*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paragon    [N] ตัวอย่างดีเลิศ, See also: ตัวอย่างยอดเยี่ยม, Syn. ideal, perfection
Paraguay    [N] ปารากวัย
Paraguay    [N] ประเทศปารากวัย
asparagus    [N] หน่อไม้ฝรั่ง
disparage    [VT] ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. belittle, minimize, diminish, Ant. esteem
paragraph    [N] ย่อหน้า, See also: ตอนหนึ่งของข้อความ, Syn. passage, section, article
paragraph    [VI] แบ่งเป็นย่อหน้า, Syn. group, section, divide
paragraph    [VT] เขียนข่าวหรือบทความย่อหน้าสั้นๆ
disparaging    [ADJ] ที่ดูถูก, See also: ที่เหยียดหยาม, ที่สบประมาท, Syn. derisive
disparagement    [N] การดูถูกดูหมิ่น, See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ, Syn. depreciation, detraction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parageการมีฐานันดรทัดเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parageusia๑. ความรู้รสผิดธรรมดา๒. รสเลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parageusic-รู้รสผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraglacial; cryergic; cryonival; periglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paragraphอนุเฉท, ย่อหน้า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paragraphวรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subnival; cryergic; cryonival; paraglacial; periglacialรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryonival; cryergic; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Paraguayanศิลปะปารากวัย [TU Subject Heading]
Arts, Paraguayanศิลปกรรมปารากวัย [TU Subject Heading]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [TU Subject Heading]
Paragangliomaพาราแกงกริโอมา [TU Subject Heading]
Paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ปอด [TU Subject Heading]
Paragonimusพยาธิตัวแบนพาราโกนิมัส [TU Subject Heading]
Paragraphsอนุเฉท [TU Subject Heading]
Asparaginaseแอสปาราจิเนส, เอนไซม์, เอ็นซัยม์แอสพาราจิเนส [การแพทย์]
Asparagineแอสพาราจีน, แอสปาราจีน [การแพทย์]
Asparagine Derivativesอนุพันธุ์แอสพาราจีน [การแพทย์]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [การแพทย์]
Chromaffin Paragangliomaโครแมฟฟินพาราแกงกลิโอมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paragPlease refer to paragraph ten.
paragStart a new paragraph here.
paragThis paragraph is vague.
paragHow many minutes shall I boil this frozen asparagus?
paragMemorize this paragraph until you can say it fluently.
paragEmphasise the message in that paragraph.
paragIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
paragYou can still get asparagus in the winter.
paragIn another paragraph he put in a comma.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asparagine(อัสพา'ราจีน) n. กรดอะมิโนแอซิด ชนิดหนึ่งจากพืชใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อ
asparagus(อัสพา'ระเกิส) n. หน่อไม้ฝรั่ง
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
paragenesisn. แหล่งกำเนิดของแร่
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ
paragon(แพ'ระกอน) n. ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม
paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ในปอด
paragraph(แพ'ระกราฟ) n. วรรค,ตอน,ข้อความสั้น ๆ ,ข่าวสั้น,บทสั้น. vt. แบ่งออกเป็นวรรคหรือตอน,ย่อหน้า vi. เขียนบทความสั้น
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
paragon(n) เพชรน้ำหนึ่ง,มณี,ยอด
paragraph(n) ย่อหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่ำ [ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบย่ำ [V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
ย่อหน้า    [V] indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ย่อหน้า    [N] indentation, See also: new paragraph, Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย, Example: ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก, Thai definition: ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
แบบฉบับ [N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง [N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
ดูถูกดูแคลน    [V] look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ดูหมิ่นดูแคลน    [V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ฟองมัน    [N] a sign indicating the beginning of a paragraph, Syn. ตาไก่, Example: ถ้อยคำที่ยกมาอ้างในหนังสือเล่มนี้จะใช้ฟองมันสกัดหัวท้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายชนิดหนึ่งใช้ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นวรรคหรือต้นบรรทัด
ลบรอย    [V] insult, See also: affront, disparage, denigrate, Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน
ลบหลู่    [V] disparage, See also: disdain, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่ดูหมิ่น, Example: เขาไม่เชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ก็ไม่ลบหลู่การแขวนพระเครื่อง, Thai definition: แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อผู้มีอุปการคุณ
ลบหลู่ดูหมิ่น    [V] disdain, See also: disparage, show disrespect, Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
สบประมาท    [V] insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
เสียราศี [V] discredit, See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine, Syn. เสียสง่า, เสียศักดิ์ศรี, เสื่อมราศี, Example: หากการกระทำใดที่กระทำแล้วทำให้เสียราศี ให้โทษ ผู้มีสติก็ควรยับยั้งการกระทำนั้น
ตาไก่    [N] hen's eye token, See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric, Syn. ฟองมัน, Example: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ตราหน้า    [V] brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai definition: หมายหน้าไว้
ตอน    [CLAS] section, See also: section, part, passage, paragraph, division, Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ, Example: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ, Count unit: ตอน, Thai definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
ตอน    [N] part, See also: portion, section, passage, paragraph, Syn. ส่วน, Example: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า, Thai definition: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
ปริก    [N] Asparagus sprengeri Regel, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus sprengeri Regel ในวงศ์ Liliaceae ใช้ทำยาได้
ประมาท    [V] slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
กระทบกระแทก    [V] be sarcastic, See also: disparage, be ironical, Syn. แดกดัน, Example: ทำไมเธอจึงชอบพูดกระทบกระแทกแดกดันฉันจังเลย, Thai definition: ลักษณะการพูดว่าร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ยู่ร่วมในที่นั้น แต่ไม่เจาะจงว่าพูดถึงใคร
การย่อหน้า    [N] indentation, See also: new paragraph, Example: การย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆ, Thai definition: การเขียนหรือการพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ความตกต่ำ    [N] deterioration, See also: depreciation, disparagement, Syn. ความเสื่อม, ความเสื่อมถอย, Ant. ความรุ่งโรจน์, ความเจริญ, Example: ภาวะเศรษฐกิจของโลกขณะนี้เกิดความตกต่ำขึ้นทั่วไป
หลู่    [V] insult, See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight, Syn. ลบหลู่, ดูถูก, ดูหมิ่น, Ant. เชิดชู, ยกย่อง, Example: เธอไม่ควรหลู่เกียรติเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter   FR: paragraphe ; chapitre
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]   
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision   FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; paragraphe [m]
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dīloēt) EN: phoenix ; paragon   
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect   FR: insulter : humilier ; mépriser
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot sanyā) EN: indentation ; new paragraph   FR: alinéa [m]
หน่อไม้ฝรั่ง[n. exp.] (nømāi farang) EN: asparagus   FR: asperge [f]
ปริกน้ำค้าง [n. exp.] (prik nāmkhāng) EN: Asparagus fern   
สยามพารากอน[TM] (Sayām Phārakøn) EN: Siam Paragon   FR: Siam Paragon
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager
ตาเบเหลือง [n. exp.] (tābē leūang) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree   
ถั่วพู[n.] (thūaphū) EN: Winged Bean ; princess bean ; asparagus pea   
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval   FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]
ย่อหน้า[n.] (yønā) EN: indentation ; indent ; new paragraph ; paragraph   FR: alinéa [m]
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAG    P ER0 AA1 G
PARAGON    P EH1 R AH0 G AA2 N
PARAGUAY    P EH1 R AH0 G W EY2
PARAGRAPH    P EH1 R AH0 G R AE2 F
ASPARAGUS    AH0 S P EH1 R AH0 G AH0 S
DISPARAGE    D IH2 S P EH1 R IH0 JH
DISPARAGES    D IH2 S P EH1 R IH0 JH AH0 S R AH1 P T IH0 V
DISPARAGED    D IH2 S P EH1 R IH0 JH D
PARAGRAPHS    P EH1 R AH0 G R AE2 F S
PARAGUAYAN    P EH2 R AH0 G W AY1 AH0 N
DISPARAGING    D IH2 S P EH1 R IH0 JH IH0 NG
DISPARAGINGLY    D IH2 S P EH1 R IH0 JH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paragon    (n) (p a1 r @ g @ n)
Paraguay    (n) (p a1 r @ g w ai)
paragons    (n) (p a1 r @ g @ n z)
asparagus    (n) (@1 s p a1 r @ g @ s)
disparage    (v) (d i1 s p a1 r i jh)
paragraph    (v) (p a1 r @ g r aa f)
Paraguayan    (n) (p a2 r @ g w ai1 @ n)
disparaged    (v) (d i1 s p a1 r i jh d)
disparages    (v) (d i1 s p a1 r i jh i z)
paragraphs    (v) (p a1 r @ g r aa f s)
Paraguayans    (n) (p a2 r @ g w ai1 @ n z)
disparaging    (v) (d i1 s p a1 r i jh i ng)
paragraphed    (v) (p a1 r @ g r aa f t)
paragraphing    (v) (p a1 r @ g r aa f i ng)
disparagement    (n) (d i1 s p a1 r i jh m @ n t)
disparagingly    (a) (d i1 s p a1 r i jh i ng l ii)
disparagements    (n) (d i1 s p a1 r i jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muster {n}; Vorbild {n} | Muster {pl}; Vorbilder {pl}paragon | paragons [Add to Longdo]
Paragraf {m}; Paragraph {m} [alt]section; article [Add to Longdo]
Paragraf {m}; Paragraph {m} [alt] | Paragrafen {pl}; Paragraphen {pl} [alt]paragraph | paragraphs [Add to Longdo]
Paragrafen-Zeichen {n}; Paragraphen-Zeichen {m} [alt]paragraph sign; section sign (§) [Add to Longdo]
Spargel {m} [bot.] [cook.]asparagus [Add to Longdo]
Spargelkraut {n}asparagus fern [Add to Longdo]
Spargelspitze {f}asparagus tip [Add to Longdo]
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole [Add to Longdo]
Verunglimpfung {f} | Verunglimpfungen {pl}disparagement | disparagements [Add to Longdo]
abschätzig; geringschätzig; abfällig {adj}disparaging [Add to Longdo]
geringschätzig {adv}disparagingly [Add to Longdo]
herabgesetztdisparaged [Add to Longdo]
herabsetzen | herabsetzendto disparage | disparaging [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpfteto disparage | disparaging | disparages | disparaged [Add to Longdo]
Paraguay [geogr.]Paraguay (py) [Add to Longdo]
Paraguayer {m}; Paraguayerin {f}Paraguayan [Add to Longdo]
paraguayisch {adj}Paraguayan [Add to Longdo]
Asunción (Hauptstadt von Paraguay)Asunción (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
Abs. : Absatzpar. : paragraph [Add to Longdo]
Zi. : ZifferNo., no. : number, subparagraph, item [Add to Longdo]
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Asparagin {n} [biochem.]Asparagine [Add to Longdo]
Asparaginsäure {f} [biochem.]Aspartic Acid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
アスパラ[, asupara] (n) (abbr) (See アスパラガス) asparagus [Add to Longdo]
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P) [Add to Longdo]
アスパラギン[, asuparagin] (n) asparagine [Add to Longdo]
アスパラギン酸[アスパラギンさん, asuparagin san] (n) aspartic acid [Add to Longdo]
グリーンアスパラガス[, guri-n'asuparagasu] (n) green asparagus [Add to Longdo]
テンイバラザメ[, ten'ibarazame] (n) straight-tooth weasel shark (Paragaleus tengi, species of Western Pacific weasel shark found from Japan to Viet Nam) [Add to Longdo]
テンイバラザメ属[テンイバラザメぞく, ten'ibarazame zoku] (n) Paragaleus (genus in the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
パラグライダー[, paraguraida-] (n) paraglider; (P) [Add to Longdo]
パラグラフ[, paragurafu] (n) paragraph [Add to Longdo]
パラゴム[, paragomu] (n) Para rubber [Add to Longdo]
パラゴムの木[パラゴムのき;パラゴムノキ, paragomu noki ; paragomunoki] (n) (uk) Para rubber tree (Hevea brasiliensis) [Add to Longdo]
ホワイトアスパラガス[, howaitoasuparagasu] (n) white asparagus [Add to Longdo]
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P) [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] (n,vs) (1) new line; new paragraph; (2) {comp} newline (e.g. LF, CR, CRLF) [Add to Longdo]
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror [Add to Longdo]
共生(P);共棲[きょうせい(P);ともいき(共生), kyousei (P); tomoiki ( kyousei )] (n,vs,adj-no) symbiosis; paragenesis; union; (P) [Add to Longdo]
鏡鑑[きょうかん, kyoukan] (n) paragon; mirror [Add to Longdo]
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) [Add to Longdo]
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation) [Add to Longdo]
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph [Add to Longdo]
行を改める[ぎょうをあらためる, gyouwoaratameru] (exp,v1) to start a new paragraph [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) {ling} argument; (3) {math} term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck) [Add to Longdo]
項に分かつ[こうにわかつ, kouniwakatsu] (exp,v5t) to paragraph; to itemize; to itemise [Add to Longdo]
錯字症[さくじしょう, sakujishou] (n) paragraphia [Add to Longdo]
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher [Add to Longdo]
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match [Add to Longdo]
書き出し[かきだし, kakidashi] (n) (1) beginning; opening sentence or paragraph; (2) written claim [Add to Longdo]
書出し[かきだし, kakidashi] (n) opening sentence; opening paragraph; initial passage [Add to Longdo]
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]
小文節[しょうぶんせつ, shoubunsetsu] (n) small paragraph (WNN) [Add to Longdo]
章句[しょうく, shouku] (n) chapter and verse; paragraph; passage [Add to Longdo]
上略[じょうりゃく, jouryaku] (n,vs) first paragraphs omitted [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P) [Add to Longdo]
前項[ぜんこう, zenkou] (n) preceding paragraph [Add to Longdo]
前項に規定する[ぜんこうにきていする, zenkounikiteisuru] (exp,vs-i) prescribed in the preceding paragraph [Add to Longdo]
前節[ぜんせつ, zensetsu] (n) preceding paragraph, section, or verse [Add to Longdo]
前段[ぜんだん, zendan] (n) preceding paragraph; first part [Add to Longdo]
全文[ぜんぶん, zenbun] (n) whole passage; full text; whole sentence; full paragraph; (P) [Add to Longdo]
草杉蔓[くさすぎかずら;クサスギカズラ, kusasugikazura ; kusasugikazura] (n) (uk) Chinese asparagus (Asparagus cochinchinensis) [Add to Longdo]
大文節[だいぶんせつ, daibunsetsu] (n) large paragraph [Add to Longdo]
段落[だんらく, danraku] (n) (1) paragraph; (2) end; stopping place; conclusion; (P) [Add to Longdo]
段落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] (n) {comp} paragraph header [Add to Longdo]
段落名[だんらくめい, danrakumei] (n) {comp} paragraph-name [Add to Longdo]
柱書;柱書き[はしらがき, hashiragaki] (n) introductory clause of a law, patent, etc.; chapeau; main paragraph [Add to Longdo]
天門冬[てんもんどう, tenmondou] (n) (See 草杉蔓) dried Chinese asparagus root [Add to Longdo]
罵倒[ばとう, batou] (n,vs) abuse; disparagement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚松森[Yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, / ] Asunción (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
亚松森[yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, / ] Asuncion (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
借古讽今[jiè gǔ fěng jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] to use the past to disparage the present (成语 saw) [Add to Longdo]
典范[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] paragon [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning [Add to Longdo]
天冬酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, ] asparagine (Asn), an amino acid [Add to Longdo]
小段子[xiǎo duàn zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, ] short paragraph; news article [Add to Longdo]
屠毒笔墨[tú dú bǐ mò, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ, / ] poisonous writing; disparaging writing; calumny [Add to Longdo]
巴拉圭[Bā lā guī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, ] Paraguay [Add to Longdo]
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character [Add to Longdo]
后段[hòu duàn, ㄏㄡˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] final part; rear; back end; final segment; the following section; last paragraph [Add to Longdo]
文竹[wén zhú, ㄨㄣˊ ㄓㄨˊ, ] setose asparagus [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] to treat well; to detain; variant of 款, section; paragraph; funds [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment [Add to Longdo]
段落[duàn luò, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] part; paragraph [Add to Longdo]
滑翔伞[huá xiáng sǎn, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄢˇ, / ] paraglider [Add to Longdo]
为人师表[wéi rén shī biǎo, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] to serve as a model (成语 saw); a paragon [Add to Longdo]
无敌[wú dí, ˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon [Add to Longdo]
莴笋[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, / ] asparagus lettuce [Add to Longdo]
芦笋[lú sǔn, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] asparagus [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, / ] to diminish; to demote; reduce or devaluate; disparage; censure; depreciate [Add to Longdo]
贬损[biǎn sǔn, ㄅㄧㄢˇ ㄙㄨㄣˇ, / ] to mock; to disparage; to belittle [Add to Longdo]
风范[fēng fàn, ㄈㄥ ㄈㄢˋ, / ] air; manner; model; paragon; demeanor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラグラフ[ぱらぐらふ, paragurafu] paragraph [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
段落[だんらく, danraku] paragraph [Add to Longdo]
段落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header [Add to Longdo]
段落名[だんらくめい, danrakumei] paragraph-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] Artikel, Paragraph, -Punkt [Add to Longdo]
[ふし, fushi] JAHRESZEIT, GELEGENHEIT, GRUNDSATZ, PARAGRAPH, STROPHE [Add to Longdo]
[こう, kou] PUNKT, ARTIKEL, ABSCHNITT, PARAGRAPH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  parages [paraʒ]
     about; round; around; towards
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top