Search result for

parable

(51 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parable-, *parable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parable[N] เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม, See also: นิทานสุภาษิต, Syn. fable, moral story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ,สุภาษิต
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้,พอเปรียบเทียบได้,เทียบเคียงได้., See also: comparability,comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar,matching
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
separable(เซพ'พะระเบิล) adj. แยกออกจากกันได้., See also: separability n. separably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้
separable(adj) ซึ่งแยกจากกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parablesนิทานคติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a Sufi parable.มันคือคำสอนของ นักธรรมนิกายซูฟี Black Swan (2009)
Was that a parable?เล่าเรื่องเปรียบเปรยเหรอ The Social Network (2010)
No Polish parables.พอสักทีกับการนิยายเปรียบเทียบ! Rhodes to Perdition (2011)
As such, I often speak allegorically or in parables.อย่างเช่น ผมมักจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆในเชิงสุภาษิต หรือ นิทานสุภาษิต In the Blood (2013)
Mr. Sykes, we're investigating a murder, and I don't speak in parables, so this should be very easy to understand.คุณไซค์ เรากำลังสืบสวนคดีฆาตกรรม และผมไม่ได้พูดในเชิงสุภาษิต ผมหวังว่านี่จะทำให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนว่า In the Blood (2013)
Let me share with you a parable.ขอพ่อเล่านิทานธรรมให้ฟังนะ Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คตินิยาย[n.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable   FR: allégorie [f] ; parabole [f]
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[n. exp.] (khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi) EN: irreparable damaga   
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thāng thāp tit) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
ไม่สามารถแก้ไขได้[adj.] (mai samāt kaēkhai dāi) EN: irreparable   
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though   FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือน ๆ กัน [X] (meūoen meūoen kan) EN: very similar ; much the same   FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable

CMU English Pronouncing Dictionary
PARABLE    P EH1 R AH0 B AH0 L
PARABLES    P EH1 R AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parable    (n) (p a1 r @ b l)
parables    (n) (p a1 r @ b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichnis {n}; Parabel {f} | Gleichnisse {pl}parable | parables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth [Add to Longdo]
可分[かぶん, kabun] (n) divisible; separable [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
形影[けいえい, keiei] (n) the form and its shadow; things inseparable [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable [Add to Longdo]
切っては切れない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See 切っても切れない) inseparable [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
相即[そうそく, sousoku] (n,vs) (1) {Buddh} coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable [Add to Longdo]
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parable \Par"a*ble\, v. t.
   To represent by parable. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Which by the ancient sages was thus parabled. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parable \Par"a*ble\, a. [L. parabilis, fr. parare to provide.]
   Procurable. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parable \Par"a*ble\, n. [F. parabole, L. parabola, fr. Gr. ? a
   placing beside or together, a comparing, comparison, a
   parable, fr. ? to throw beside, compare; para` beside + ? to
   throw; cf. Skr. gal to drop. Cf. {Emblem}, {Gland},
   {Palaver}, {Parabola}, {Parley}, {Parabole}, {Symbol}.]
   A comparison; a similitude; specifically, a short fictitious
   narrative of something which might really occur in life or
   nature, by means of which a moral is drawn; as, the parables
   of Christ. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Declare unto us the parable of the tares. --Matt. xiii.
                          36.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Allegory}, and Note under {Apologue}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parable
   n 1: a short moral story (often with animal characters) [syn:
      {fable}, {parable}, {allegory}, {apologue}]
   2: (New Testament) any of the stories told by Jesus to convey
     his religious message; "the parable of the prodigal son"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top