หรือคุณหมายถึง papillä?
Search result for

papillae

(11 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papillae-, *papillae*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา papillae มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *papillae*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papillaeปุ่มเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cephalic Papillaeส่วนหัวของเส้นประสาท [การแพทย์]
Circumvallate Papillaeเซอร์คัมวาลเลทแพพิลลี [การแพทย์]
Dermal Papillaeเดอร์มัลแพพิลลี [การแพทย์]
Foliate Papillaeโฟลิเอทแพพิลลี [การแพทย์]
Fungiform Papillaeฟังจิฟอร์มแพพิลลี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This looks like fungiform papillae.ดูเหมือนจะเป็นส่วนปุ่มโคนลิ้น Fracture (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papille {f} | Papillen {pl}papilla | papillae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Papilla \Pa*pil"la\, n.; pl. {Papill[ae]}. [L., a nipple,
     pimple.]
     Any minute nipplelike projection; as, the papill[ae] of the
     tongue.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top