Search result for

papayes

(84 entries)
(1.6735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papayes-, *papayes*, papaye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา papayes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *papayes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papaya[N] มะละกอ, Syn. pawpaw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
papaya(n) มะละกอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, we came to Gray's Papaya to grab a bite to eat and she must've woke up.ก็แบบเราจอดรถ แวะกาอะไรกิน. {\i .เธอคงตื่น. แล้วคงตกใจ. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
She's not in Gray's Papaya.ไม่อยู่ใน Gray's Papaya. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You'd just be happier. Mmm. I could use e papaya.ส่วนเธอก็จะมีความสุขขึ้น ฉันอยากกินมะละกอ Nothing But the Blood (2009)
Tonight you and I go get chili-cheese dogs from gray's papaya.คืนนี้ลูกกับพ่อ ไปกินชิลลี่ชีส ด้อก ที่เกรย์ปาปาย่ากัน Heartbreak Hotel (2011)
Because, sure, I could get a girl topless, no bra, with one hollowed-out papaya, some crushed ice and two fingers of rum, but then I grew up.เพราะ แน่นอน ฉันจะได้รับหญิงสาวเปลือยอก, ไม่ใส่บรา with one hollowed-out papaya, some crushed ice and two fingers of rum, Re-launch (2012)
Isabelle took us to this place called Gray's Papaya and we had guava juice and hot dogs.อิซาเบลก็พาเรามาที่ร้าน Gray's PapayMakeover (2012)
881!- Papaya! 881 (2007)
A rotten Papaya.Eine verdorbene Papaya! Cannibal Ferox (1981)
It's papaya.Das ist Papaya. The Last American Virgin (1982)
Oh, you are so long, my sweet papaya.Oh, du bist so lang, meine süße Papaya. The Last American Virgin (1982)
Not those hapa haole songs like the "Princess Poo-Poo-Ly Has Plenty Papaya."Nicht diese hapa-haole-Lieder wie "Prinzessin Poo-Poo-Ly hat viele Papayas". Aloha (1988)
I'd like to get Aulani some papaya juice.Ich möchte Aulani etwas Papayasaft kaufen. Aloha (1988)
I brought you some fresh papaya juice.Ich hab dir etwas frischen Papayasaft mitgebracht. Aloha (1988)
- Coconuts and mangoes and papayas.- KokosnÜssen, Mangos und Papayas. Two Moon Junction (1988)
Now for some sliced papaya, if it's in season.Etwas geschnittene Papaya. Hat jetzt Saison. Men at Work (1990)
Next, they'll wanna eat papaya.Demnächst essen die noch Papaya. The Exorcist III (1990)
THE SMELL OF THE GREEN PAPAYADER DUFT DER GRÜNEN PAPAYThe Scent of Green Papaya (1993)
What about the rest of the papaya?Was ist mit dem Rest der Papaya ? The Scent of Green Papaya (1993)
In... my... garden... there's... a... papaya... tree..."In meinem Garten "gibt es einen Papayabaum. The Scent of Green Papaya (1993)
The papaya... hang... in bunches..."Die Papayas "wachsen in Trauben. The Scent of Green Papaya (1993)
The ripe papaya... have a pale yellow colour."Die reifen Papayas "haben eine blaßgelbe Farbe. The Scent of Green Papaya (1993)
The ri..."Die reifen Papayas The Scent of Green Papaya (1993)
Papaya shaped? Bowl shaped?Papaya ist schön, oder Schlüsselform. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Hey, soldier, want some papaya?Heh, Soldat! Willst ´ne Papaya? Pretty Village, Pretty Flame (1996)
What about my papaya, Yabuki?Was ist mit meiner Papaya, Yabuki? Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
My papaya, Yabuki!Meine Papaya, Yabuki! Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
Where's my papaya, Yabuki?Wo ist meine Papaya, Yabuki? Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
- My papaya...!- Meine Papaya...! Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
It's really cool. It's got pineapple and mangoes and papaya.Ein ganz tolles, mit Ananas, Mangos und Papaya. Bright Christmas (1997)
It's made with mangoes and papayas and...Da sind Mangos drin, Papayas und... Bright Christmas (1997)
Papaya extract.Papaya-Extrakt. The One with Joey's Fridge (2000)
You know, for all the things there are to eat on this island... breadfruit, mangoes, papayas, not to mention the fish in the sea... there's no question about us surviving. We could go on here for years.Weißt du, bei all dem, was es hier zu essen gibt, den Brotfrüchten und Mangos, den Papayas und Fisch, besteht kein Zweifel, dass wir hier jahrelang überleben können. For All Debts Public and Private (2002)
Papaya won't eat, so I'm pretending to eat out of her bowl so she'll copy me.Papaya will nicht fressen, also geb ich vor, aus dem Napf zu essen, - damit sie's nachmacht. A Tale of Poes and Fire (2003)
She looks like a Papaya, doesn't she?Sie sieht doch aus wie 'ne Papaya, oder? A Tale of Poes and Fire (2003)
Come on, Papaya.Komm her, Papaya. A Tale of Poes and Fire (2003)
Papaya! Look at Mommy, IPapaya, guck dir Mami an. A Tale of Poes and Fire (2003)
Leek papaya patties and zucchini enchiladas.Lauch-Papaya-Pasteten und Zucchini-Enchiladas. Great Sexpectations (2003)
So... hey, if you were gonna pick between the papaya whip I showed youDu hast mir geholfen. (FLÜSTERND) Wenn du wählen müsstest zwischen dem Papayagrün, das ich dir zeigte, Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
- Ranjit, take us to Gray's Papaya.-Ranjit, fahr uns zum Gray's Papaya. The Limo (2005)
You know, the usual -- bananas, papayas, mangoes... guava, passion fruit... coconut, some of those weird starfruits from up on the hill.Na ja, das übliche - - Bananen, Papayas, Mangos... Guave, Maracuja... Hearts and Minds (2005)
- Got some papaya there, huh?- Hast eine Papaya da, hm? Hearts and Minds (2005)
I bet four papayas.Ich setze 4 Papayas. Lockdown (2006)
Still got three papayas.Du hast immer noch 3 Papayas. Lockdown (2006)
I got the papaya juice you asked for.Ich hab den Papayasaft, den du wolltest. Reign Over Me (2007)
... or dear mango tangerine parfait with Papayamus at baked Mandelhippe A double blend with fat poor milk, pasteurizes and homogenizes, please....oder lieber Mango-Mandarinenparfait mit Papayamus an gebackener Mandelhippe, eine doppelte Melange mit fettarmer Milch, pasteurisiert und homogenisiert, bitte. Lissi und der wilde Kaiser (2007)
Sam, I made this soup for you.Das ist für dich! Papayasuppe mit Morcheln. Extra für dich! Triangle (2007)
Among them, Little Papaya and Big PapayaUnter ihnen waren Little Papaya und Big Papaya. 881 (2007)
Little Papaya was premature and only weighed 1 kgLittle Papaya war eine Frühgeburt und wog nur drei Pfund. 881 (2007)
Big Papaya's weight was normal, 2.5kgBig Papayas Geburtsgewicht war normal, fünf Pfund. 881 (2007)
Big Papaya loved the starsBig Papaya liebte die Sterne. 881 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะละกอ[N] papaya, See also: Carica papaya Linn., Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ, Example: ชาวบ้านมักมีที่ดินเหลือและมักใช้ปลูกมะละกอกับกล้วย, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Carica papaya Linn. ในวงศ์ Caricaceae ใบหยักหยาบๆ ก้านยาว ผลกินได้
ส้มตำ[N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower   FR: fleur de papayer [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya   FR: papaye [f]
มะละกอดิบ[n. exp.] (malakø dip) EN: green papaya   FR: papaye verte [m]
มะละกอสด [n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya   FR: papaye fraîche [f]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle   
ส้มตำไข่เค็ม [n. exp.] (somtam khai khem) EN: papaya with salted egg   
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam malakø) EN: spicy green papaya salad   FR: salade épicée de papaye verte [f]
ส้มตำหน่อไม้[n. exp.] (somtam nømāi) EN: spicy green papaya salad with bamboo shoot   
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plārā) EN: spicy papaya salad with fermented fish   
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab   
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab   
ส้มตำปูปลาร้า [n. exp.] (somtam pū plārā) EN: spicy papaya salad with salted crab and fermented fish   
ไทย[n. exp.] (somtam Thai ) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok   FR: salade de papaye verte épicée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPAY    P AE1 P EY0
PAPAYA    P AH0 P AY1 AH0
PAPAYAS    P AH0 P AY1 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papaya    (n) (p @1 p ai1 @)
papayas    (n) (p @1 p ai1 @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw [Add to Longdo]
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木瓜[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya [Add to Longdo]
番木瓜[fān mù guā, ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top