Search result for

pansy

(31 entries)
(0.1466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pansy-, *pansy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pansy[N] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pansy(แพน'ซี) n. ต้น violet,ชายผู้รักร่วมเพศ,ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently, washboard players don't get enough chicks and he feels like a pansy in his mum's sewing thimbles.กันรู้ เล่นกระดานซักผ้าไม่ค่อยมีหญิงสน และมันรู้สึกเหมือนลูกแหง่ ในกำมือแม่ Nowhere Boy (2009)
Come on, let's haul your butt outside, you pansy fangbanger.เร็วเข้า ลากก้นของแกออกมาข้างนอกได้แล้ว ไอ้แฟงแบงเกอร์ตุ๊ดเอ๊ย Never Let Me Go (2009)
- Lordy, boy, you are every bit as big a pansy as your daddy.แกมันไอ้ตุ๊ดเหมือนพ่อแกนั่นแหละ Frenzy (2009)
So just go on your pansy-ass mopey kick, but at least have the decency to appreciate that you haven't dropped off a cliff to nowhere.เชิญคร่ำครวญเรื่องตัวเองให้พอเถอะ แต่อย่างน้อยนายก็ควรมีมารยาทบ้าง นายไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งให้เผชิญโลกลำพังนี่ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
You're a joke is what you are, playing errand boy to a bunch of pansy-asses, niggers and democrats.แกมันตัวตลก ลูกกระจ๊อก ไอ้อ่อน ไม่ได้เรื่อง ไม่มีใครเอา Chupacabra (2011)
Is he such pansy ass that he can't handle a little spookiness?หรือเขาแค่ขี้ขลาด รับมือเรื่องผีๆสางๆไม่ไหว? Something to Watch Over Me (2011)
Well, why don't you take your pansy attitude back in there and make him sign my deal?ทำไมไม่เอาความคิดแต๋วๆของคุณ กลับเข้าห้อง และทำให้เขาเซ็นในข้อตกลงหล่ะ Pilot (2011)
Now I apologize if that image is too pansy for you, but I'm comfortable enough with my manhood to put it out there.ตอนนี้ ผมขอโทษถ้าภาพนั้น มันดูตุ๊ดไปสำหรับคุณ แต่ผมก็ใจกว้างพอ ด้วยความเป็นชายของผม ที่จะลืมมันซะ Pilot (2011)
Fuck... you got ten minutes you fucking pathetic pansy-ass fruit-fuckแม่งเอ้ย อีก 10 นาที ไอ้ชาติระยำหมา Whiplash (2014)
Lay it on me, doc. Pansystemic necrosis.ขอข้อมูลเลย / เนื้อเยื่อร่างกายตาย Passengers (2016)
Why, you miserable pansy!แก ไอ้ตุ๊ดทุเรศ Blazing Saddles (1974)
You goddamned pansy!คุณ กะเทย First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อแพนซีฟ้า[n. exp.] (phīseūa phaēnsī fā) EN: Blue Pansy   
ผีเสื้อแพนซีเหลือง [n. exp.] (phīseūa phaēnsī leūang) EN: Yellow Pansy   
ผีเสื้อแพนซีมยุรา[n. exp.] (phīseūa phaēnsī mayurā) EN: Peacock Pansy   
ผีเสื้อแพนซีสีตาล[n. exp.] (phīseūa phaēnsī sī tān) EN: Lemon Pansy   
ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa phaēnsī tān mai) EN: Chocolate Pansy   
ผีเสื้อแพนซีเทา[n. exp.] (phīseūa phaēnsī thao) EN: Grey Pansy   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANSY    P AE1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pansy    (n) (p a1 n z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiefmütterchen {n} [bot.] | Stiefmütterchen {pl} [bot.]pansy | pansies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジー[, panji-] (n) pansy (Viola tricolor hortensis); (P) [Add to Longdo]
三色スミレ;三色菫[さんしきスミレ(三色スミレ);さんしょくスミレ(三色スミレ);さんしきすみれ(三色菫);さんしょくすみれ(三色菫), sanshiki sumire ( sanshoku sumire ); sanshoku sumire ( sanshoku sumire ); sanshikis] (n) heartsease (wild pansy, Viola tricolor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三色堇[sān sè jǐn, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇ, ] pansy [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] pansy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pansy \Pan"sy\, n.; pl. {Pansies}. [F. Pens['e]e thought, pansy,
   fr. penser to think, L. pensare to weigh, ponder. See
   {Pensive}.] (Bot.)
   A plant of the genus {Viola} ({Viola tricolor}) and its
   blossom, originally purple and yellow. Cultivated varieties
   have very large flowers of a great diversity of colors.
   Called also {heart's-ease}, {love-in-idleness}, and many
   other quaint names.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heart's-ease \Heart's"-ease`\ (h[aum]rts"[=e]z`), n.
   1. Ease of heart; peace or tranquillity of mind or feeling.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A species of violet ({Viola tricolor}), a common
    and long cultivated European herb from which most common
    garden pansies are derived; -- called also {pansy}.
    [WordNet sense 1]
 
   Syn: wild pansy, Johnny-jump-up, heartsease,
     love-in-idleness, pink of my John, Viola tricolor.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   3. (Bot.) A violet of the Pacific coast of North America
    ({Viola ocellata}) having white petals tinged with yellow
    and deep violet. [WordNet sense 2]
 
   Syn: two-eyed violet, heartsease, {Viola ocellata}.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Bot.) A common Old World viola ({Viola arvensis}) with
    creamy often violet-tinged flowers. [WordNet sense 3]
 
   Syn: field pansy, heartsease, {Viola arvensis}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pansy
   n 1: large-flowered garden plant derived chiefly from the wild
      pansy of Europe and having velvety petals of various colors
      [syn: {pansy}, {Viola tricolor hortensis}]
   2: a timid man or boy considered childish or unassertive [syn:
     {sissy}, {pantywaist}, {pansy}, {milksop}, {Milquetoast}]
   3: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
     {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen}, {queer},
     {poof}, {poove}, {pouf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top