ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pallet

P AE1 L AH0 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pallet-, *pallet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pallet[N] ที่นอนฟาง, See also: ที่นอนชั่วคราว, Syn. charpoy, futon
pallet[N] เดือยกระตุ้นจักรหมุน (เช่น ของนาฬิกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง
pallet knifeมีดแบนและเล็กสำหรับตักขนมปัง
palletizevt. วางบนแท่นวางสินค้า, See also: palletization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pallet(n) เสื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slept on top of a pallet of it on the trip over from perth.นอนบนเสื่อในทริปไปเที่ยว perth Alpine Fields (2008)
Shipment manifest for two pallets of electronics, 180 pounds and...ใบรายการสินค้าขนส่งทางเรือ สำหรับสองคันรถขนของอิเล็กทรอนิกส์ 180 ปอนด์และ... Better Half (2008)
Nothing, just the cop, a couple of Dumpsters, jack pallets and some laundry bins.ไม่ มีแค่ตำรวจ ถังขยะ ไม้รองลัง กับถังใส่เสื้อผ้า Cowboys and Indians (2009)
They've got these huge pallets of mine explosives.พวกเค้านำอาวุธทุกชนิดรวมทั้งระเบิดเป็นลังๆ ขึ้น ฮ. แล้ว Avatar (2009)
We have another pallet on the shipping dock.เรามีแท่งบรรจุสินค้าอีกชุด ที่จะไปส่งท่าเรือ In This Home on Ice (2010)
Have the girls make down a pallet on the floor for our guest.ให้สาวๆ จัดที่นอนบนพื้นให้แขกของเรา Episode #1.1 (2012)
One pallet could be worth 400-500 thou easily.พาเลตเดียวสามารถทำราคา ได้ถึง4-5แสน Tessellations (2012)
- The pallet's pinched.พาเลทของ pinched. Elysium (2013)
You know Sargent used a pallet of lead white, bone black, viridian, vermilion and rose madder all just for the skin.ซาเจนท์ผสมสีขาวตะกั่ว สีดำถ่านกระดูก สีเขียวอมน้ำเงิน สีแดงชาดและสีกุหลาบ ทั้งหมดรวมกันเป็นสีผิว The Diamond in the Rough (2013)
A wood pallet won't stop one of those rounds.รางไม้แค่นั้นคงเอาไม่อยู่ I Ain't a Judas (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถลากพาเลท [n. exp.] (rotlāk phālet) EN: hand pallet truck   

CMU English Pronouncing Dictionary
PALLET    P AE1 L AH0 T
PALLETS    P AE1 L AH0 T S
PALLETT    P AE1 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pallet    (n) pˈælɪt (p a1 l i t)
pallets    (n) pˈælɪts (p a1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栈板[zhàn bǎn, ㄓㄢˋ ㄅㄢˇ, ] pallet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet [Add to Longdo]
ハンドリフト[, handorifuto] (n) handlift; pallet jack; manual forklift [Add to Longdo]
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P) [Add to Longdo]
パレット車[パレットしゃ, paretto sha] (n) pallet car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palette \Pal"ette\, n. [See {Pallet} a thin board.]
   [1913 Webster]
   1. (Paint.) A thin, oval or square board, or tablet, with a
    thumb hole at one end for holding it, on which a painter
    lays and mixes his pigments. Hence, any other object,
    usually one with a flat surface, used for the same
    purpose. [Written also {pallet}.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The complete set of colors used by an artist or
    other person in creating an image, in any medium. The
    meaning of this term has been extended in modern times to
    include the set of colors used in a particular computer
    application, or the complete set of of colors available in
    computer displays or printing techniques.
    [PJC]
 
   3. Hence: The complete range of resources and techniques used
    in any art, such as music.
    [PJC]
 
   4. (Anc. Armor) One of the plates covering the points of
    junction at the bend of the shoulders and elbows.
    --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A breastplate for a breast drill.
    [1913 Webster]
 
   {Palette knife}, a knife with a very flexible steel blade and
    no cutting edge, rounded at the end, used by painters to
    mix colors on the grinding slab or palette.
 
   {To set the palette} (Paint.), to lay upon it the required
    pigments in a certain order, according to the intended use
    of them in a picture. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pallet \pal"let\ (p[a^]l"l[e^]t), n. [OE. paillet, F. paillet a
   heap of straw, fr. paille straw, fr. L. palea chaff; cf. Gr.
   ? fine meal, dust, Skr. pala straw, pal[=a]va chaff. Cf.
   {Paillasse}.]
   A small and mean bed; a bed of straw. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pallet \Pal"let\, n. [Dim. of pale. See {Pale} a stake.] (Her.)
   A perpendicular band upon an escutcheon, one half the breadth
   of the pale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pallet \Pal"let\, n. [F. palette: af. It. paletta; prop. and
   orig., a fire shovel, dim. of L. pala a shovel, spade. See
   {Peel} a shovel.]
   1. (Paint.) Same as {Palette}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Pottery)
    (a) A wooden implement used by potters, crucible makers,
      etc., for forming, beating, and rounding their works.
      It is oval, round, and of other forms.
    (b) A potter's wheel.
      [1913 Webster]
 
   3. (Gilding)
    (a) An instrument used to take up gold leaf from the
      pillow, and to apply it.
    (b) A tool for gilding the backs of books over the bands.
      [1913 Webster]
 
   4. (Brickmaking) A board on which a newly molded brick is
    conveyed to the hack. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.)
    (a) A click or pawl for driving a ratchet wheel.
    (b) One of the series of disks or pistons in the chain
      pump. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   6. (Horology) One of the pieces or levers connected with the
    pendulum of a clock, or the balance of a watch, which
    receive the immediate impulse of the scape-wheel, or
    balance wheel. --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) In the organ, a valve between the wind chest and
    the mouth of a pipe or row of pipes.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) One of a pair of shelly plates that protect the
    siphon tubes of certain bivalves, as the Teredo. See
    Illust. of {Teredo}.
    [1913 Webster]
 
   9. A cup containing three ounces, -- formerly used by
    surgeons.
    [1913 Webster]
 
   10. A low movable platform used for temporary storage of
     objects so that they can be conveniently moved; it is
     commonly made of wooden boards, about 4 inches high, and
     typically has openings in the side into which the blades
     of a fork-lift truck may be inserted so as to lift and
     move the pallet and the objects on it.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pallet
   n 1: the range of colour characteristic of a particular artist
      or painting or school of art [syn: {palette}, {pallet}]
   2: a portable platform for storing or moving goods that are
     stacked on it
   3: a hand tool with a flat blade used by potters for mixing and
     shaping clay
   4: a mattress filled with straw or a pad made of quilts; used as
     a bed
   5: board that provides a flat surface on which artists mix
     paints and the range of colors used [syn: {palette},
     {pallet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top