Search result for

palest

(39 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palest-, *palest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Palestine[N] ปาเลสไตน์
Palestine[N] ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
palestinian[ADJ] เกี่ยวกับปาเลสไตน์, See also: เกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์หรือวัฒนธรรมของปาเลสไตน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]
Palestinian National Authorityดู PA [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
He's one of our contacts from the Palestinian camps.เขาเป็นสายเรา มาจากปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
His mother was in the Palestinian camps.แม่เขาเคยอยู่ในค่ายปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
My dad is Palestinian. He's a U.S. citizen.เขาไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไรหรอกนะ Pilot (2009)
They were refugees from Palestine together.พวกเขาลี้ภัยมาจากปาเลสไตน์พร้อมกัน The Smile (2012)
The guards- - I'm Palestinian-- they won't let me in. (chuckles)พวกยาม--ฉันเป็นปาเลสไตน์ พวกเขาไม่ให้ฉันเข้าไป คุณอยากให้ฉันลักลอบเข้าไป เอาข่าวจากนักโทษน่ะหรือ? Tessellations (2012)
A Palestinian and a Jew.ปาเลสไตน์กับยิว Tessellations (2012)
Look at the illegitimate state of Israel, whose expansionist ambitions have usurped Palestine from its true heirs in the kingdom of Judah.ดูรัฐที่ไม่ชอบธรรมของอิสราเอลสิ กระหายชิงดินแดนปาเลสไตน์ ไปจากทายาทแท้จริง Pawn Sacrifice (2014)
Yussef Khalid, the Palestinian American who fled the U.S. after the alleged murder of an antiques dealer in Chicago, is now believed to have entered Israel, just as a new wave of unrest is flaring in Jerusalem over the current peace talks.หลบหนีออกจากสหรัฐฯ หลังถูกกล่าวหาฆาตกรรม ผู้ค้าโบราณวัตถุในชิคาโก ตอนนี้เชื่อว่าหนีเข้าอิสราเอล Pilot (2015)
60 Israelis and over 100 Palestinians were killed.ชาวอิสราเอล 60 คน และชาวปาเลสไตน์กว่า 100 คนถูกฆ่า Sisters of Dinah (2015)
So we forged through Palestine, and then from there on into Cairo, and finally from there, we went on into Aden.เราก็สู้ผ่านพวกปาเลสไตน์ และจากที่นั่นเข้าไปสู่ไคโร และในที่สุดจากนั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes. An Air France aeroplane has been hijacked by our Palestinian brothers.ใช่ เครื่องบินฝรั่งเศสถูกชาวปาเลสไตน์ปล้นเอาน่ะ The Last King of Scotland (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาเลสไตน์[N] Palestine, Example: เหตุการณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยอิสราเอลในปี 1967 มีความเกี่ยวพันกับสงครามอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ชื่อแคว้นในเอเซียตะวันตกเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์

CMU English Pronouncing Dictionary
PALEST    P EY1 L AH0 S T
PALESTINE    P AE1 L AH0 S T AY2 N
PALESTINIAN    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N
PALESTINIANS    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z
PALESTINIAN'S    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z
PALESTINIANS'    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palest    (j) (p ei1 l i s t)
Palestine    (n) (p a1 l @ s t ai n)
Palestinian    (n) (p a2 l @ s t i1 n i@ n)
Palestinians    (n) (p a2 l @ s t i1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
猶太[ユダヤ(P);ゆだや, yudaya (P); yudaya] (n) (uk) Judea (southern Palestine) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine [Add to Longdo]
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] Palestinian National Authority [Add to Longdo]
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Palestine Liberation Organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\ (p[=a]l), a. [Compar. {Paler} (p[=a]l"[~e]r);
   superl. {Palest}.] [F. p[^a]le, fr. p[^a]lir to turn pale, L.
   pallere to be or look pale. Cf. {Appall}, {Fallow}, {pall},
   v. i., {Pallid}.]
   [1913 Webster]
   1. Wanting in color; not ruddy; dusky white; pallid; wan; as,
    a pale face; a pale red; a pale blue. "Pale as a forpined
    ghost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speechless he stood and pale.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They are not of complexion red or pale. --T.
                          Randolph.
    [1913 Webster]
 
   2. Not bright or brilliant; of a faint luster or hue; dim;
    as, the pale light of the moon.
    [1913 Webster]
 
       The night, methinks, is but the daylight sick;
       It looks a little paler.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pale is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, pale-colored, pale-eyed, pale-faced,
      pale-looking, etc.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top