Search result for

pagines

(88 entries)
(0.9194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pagines-, *pagines*, pagine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pagines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pagines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paginal[ADJ] ี่เกี่ยวกับหน้ากระดาษ
paginate[VT] ใส่เลขหน้า, Syn. folio, page
pagination[N] หมายเลขหน้า, Syn. page numbers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compaginate(คัมแพจ'จิเนท) vt. รวมกันอย่างหนาแน่น, See also: compagination n.
paginal(แพจ'จะนัล) n. เกี่ยวกับหน้า (หนังสือ)
paginate(แพจ'จะเนท) vt. ใส่เลขหน้า ให้เลขหน้า
pagination(แพจจะเน'เชิน) n. การใส่เลขหน้า,จำนวนหน้าของหนังสือ,เลขหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paginationการแบ่งหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pagingการสลับหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paging networkโครงข่ายโทรศัพท์ติดตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paginationจำนวนหน้า
ลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม บรรณานุกรม : วารสารศึกษาศาสตร์ 14, 2 (พฤศจิกายน 2545-มีนาคม 2546) : 25 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radio pagingวิทยุติดตามตัว [TU Subject Heading]
Radio paging equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์วิทยุติดตามตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paging Dr. Bender.เรียกหมอ เบนเดอมา Killing Your Number (2009)
Paging Dr. Stateman.ขอเชิญคุณหมอสเตทแมน.. Killing Your Number (2009)
Paging Dr. Yung.* เพจเรียก ดอกเตอร์ยัง Pilot (2009)
- I'm up. - They're paging you.-เค้าเพจเรียกเธอน่ะ Invest in Love (2009)
She's gonna be mad at me for not paging her in here last night, possibly mad at you for not waking her up either.เธอโกรธฉันที่ฉัน ไม่เพจเรียกเธอเมื่อคืน อาจจะโวยวายใส่คุณ\ที่ไม่ปลุกเธอเหมือนกัน Invest in Love (2009)
Paging Dr. Sexy. Report to the ER.เซ็กส์ซี่? เพจเรียก ดร.เซ็กซี่ ให้ไปห้องฉุกเฉิน Changing Channels (2009)
Well, looks like it works. transcript by Rafael UPD resync by muter/ Paging Dr. Stateman.ดีล่ะ,ดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ ประกาศ ด๊อกเตอร์ สเตทแมน ด๊อกเตอร์ สเตทแมน,กรุณา... ดูนี่สิ The Devil You Know (2010)
Paging Serena van Der Woodsen.ข้อความมาถึง เซรีน่าแวนเดอวู้ดเซ่น Dr. Estrangeloved (2010)
- Paging Dr. Phil.ก็เป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ Caballo sin Nombre (2010)
Woman on P.A. System: Paging Dr. Bender.ตามตัวหมอเบนเดอร์ Let It Bleed (2011)
Paging special agent Nikki.เรียกจนท.พิเศษนิกกี้ Pandora (2011)
Paging Dr. Cutie Pie!เพจเรียกคุณหมอสุดหล่อ The Roommate Transmogrification (2011)
There's some demented bitch, calling herself Noakes, rampaging about the place, impersonating a chamber maid.thе оnly thіng wоrѕе thаn hаvіng yоu јumріng оntо my bаlсоny, Cloud Atlas (2012)
Okay. Bye-bye. Paging Dr. Statham.โอเค บายบาย ดร.สเตธัม ได้โปรด เจน? Devil's Cherry (2012)
Paging Dr. bender.เรียกตัว ดร.เบนเดอร์ My Brother's Keeper (2012)
Paging Dr. bender, please.เรียกตัว ดร.เบนเดอร์ My Brother's Keeper (2012)
You want me to spend the next few days carefully paging through decades and decades of vintage pornography?นายอยากให้ฉันใช้เวลาหลายวันต่อจากนี้ ค้นหารูปโป๊โบราณอายุหลายสิบปีนั่นนะเหรอ? Naked (2013)
Paging palliative services, extension 3609.ศูนย์กายภาพบำบัด ต่อ 3609 The Axeman Cometh (2013)
Oncology, we're paging palliative services...เนื้องอก เรากำลังติดต่อ ศูนย์กายภาพบำบัด The Axeman Cometh (2013)
Paging Dr. Cook.เรียก ดร. คุก Pilot (2015)
Paging Dr. Cook, please.เรียก ดร. คุกค่ะ Pilot (2015)
Paging Dr. Hewitt.คุณ ดร.ฮิวอิตต์ คนเก่ง The Fury of Firestorm (2015)
- Sorry, they're paging me.- ขอโทษค่ะ พวกเขาเพจเรียกฉันแล้ว Elle (2016)
I paged your ass all day. I hate fucking paging.ฉันบี๊บ ๆ หาแกทั้งวันทั้ง ๆ ที่เกลียดมัน Heat (1995)
Sorry for paging you so urgentlyนี่ ขอโทษนะที่โทรตามมาด่วน Infernal Affairs (2002)
Paging a skycap with electric cart to gate four.ตรวจกระเป๋าที่ช่องเกท 4 Red Eye (2005)
Paging a skycap with electric cart to gate four.ตรวจกระเป๋าที่ช่องเกท 4 Red Eye (2005)
Paging Dr. Bender. Dr. Bender, please.เรียก คุณหมอเบนเดอร์ คุณหมอเบนเดอร์ค่ะ The Key and the Clock (2006)
Paging me during judge judy,not the best way to win my affections.เพจเรียกผม ตอนดูรายการjudge judyอยู่ ไม่ใช่หนทางชนะใจผมได้หรอกนะ The Right Stuff (2007)
Uh, oh, Bailey's paging.เอ่อ เบลลี่ เพจมา Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I've been paging you. Where the hell have you beenฉันเพจเรียกคุณหลายครั้งแล้ว คุณไปอยู่ที่ไหนมาล่ะ Brave New World (2008)
Say hi to Doug Paging.Begrüßt Doug Paging. Mallrats (1995)
Here, you're gonna need these files for the repagination.Du brauchst die Dateien für die Neupaginierung. Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2004)
Well, I was gonna say Tokarevs and Shpagin-41 submachine guns but, yeah, let's go with peppercorns.Nun, ich wollte Tokarevs sagen und Shpagin-41 Maschinenpistolen, aber ja, reden wir über Pfefferkörner. Danke! The Honeymooners (2013)
Paging Dr. Wayne, your 10:30 prostate exam... [phone chimes] He just unlocked his photos.Paging Dr. Wayne, ihre Prostata-Untersuchung um 10:30 Uhr ... [Handy piept] Er hat gerade seine Bilder freigegeben. BearCity 3 (2016)
A year's worth of inappropriate e-mails, text messages, chats with a Senate page.Ein Jahr unangemessene E-Mails, SMS, Chats mit einer Senat-PaginThe Blueprint (2016)
An 18-year-old Senate page.Eine 18-jährige Senat-PaginThe Blueprint (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGING    P EY1 JH IH0 NG
RAMPAGING    R AE1 M P EY2 JH IH0 NG
RAMPAGING    R AE1 M P AH0 JH IH0 NG
PAGINATION    P AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paging    (v) (p ei1 jh i ng)
rampaging    (v) (r a1 m p ei1 jh i ng)
pagination    (n) (p a2 jh i n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paginierung {f} | fortlaufende Paginierung {f}pagination | consecutive numbering [Add to Longdo]
Seitennummerierung {f}; Seitennumerierung {f} [alt]page numbering; pagination [Add to Longdo]
Seitenüberlagerung {f}paging [Add to Longdo]
Seitenumbruch {m} | Seitenumbrüche {pl} | automatischer Seitenumbruchpagebreak; pagination | pagebreaks | automatic pagination [Add to Longdo]
Speicher {m} [comp.] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
gezähltnumbered; paginated [Add to Longdo]
paginieren | paginierend | paginiert | paginiert | paginierteto paginate | paginating | paginated | paginates | paginated [Add to Longdo]
toben; randalieren | tobend; randalierendto rampage | rampaging [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ページング[, pe-jingu] (n) {comp} paging [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] (n) {comp} paging technique [Add to Longdo]
ページ組み[ページぐみ, pe-ji gumi] (n) paging [Add to Longdo]
ページ番号を付ける[ページばんごうをつける, pe-ji bangouwotsukeru] (exp,v1) {comp} to paginate [Add to Longdo]
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] (n,vs) {comp} pagination [Add to Longdo]
ペイジング[, peijingu] (n) {comp} paging [Add to Longdo]
改ページ;改頁[かいページ, kai pe-ji] (n) {comp} repagination; new page; form feed; page break [Add to Longdo]
金波銀波[きんぱぎんぱ, kinpaginpa] (n) sparkling waves; waves sparkling in the moonlight or with the light of the rising (setting) sun [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページング, senkou pe-jingu] (n) {comp} anticipatory paging [Add to Longdo]
丁付け[ちょうづけ, chouduke] (n) paging; pagination; numbering [Add to Longdo]
電波銀河[でんぱぎんが, denpaginga] (n) radio galaxy [Add to Longdo]
頁付け[ぺえじづけ, peejiduke] (n) pagination [Add to Longdo]
面付け[めんつけ, mentsuke] (n) pagination (printing) [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (n) {comp} on-demand paging [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページング[ぺーじんぐ, pe-jingu] paging [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ページ番号を付ける[ページばんごうをつける, pe-ji bangouwotsukeru] to paginate [Add to Longdo]
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]
ペイジング[ぺいじんぐ, peijingu] paging [Add to Longdo]
改ページ[かいページ, kai pe-ji] repaginate [Add to Longdo]
先行ページング[せんこうページんぐ, senkou pe-ji ngu] anticipatory paging [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top