Search result for

pack

(161 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pack-, *pack*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pack[N] หีบห่อ, See also: หีบ, ห่อ, Syn. packet, box, package
pack[N] ของจำนวนมาก, See also: ของที่กองรวมกัน, Syn. plenty, lot, much, Ant. scarcity
pack[N] ฝูง, See also: กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า, Syn. gang, band
pack[N] กระเป๋าสะพายหลัง, Syn. backpack
pack[VT] บรรจุ, See also: ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า, Syn. collect, gather, Ant. unpack
packed[ADJ] แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
packer[N] คนห่อสินค้า, See also: ผู้บรรจุหีบห่อ, บริษัทที่บรรจุหีบห่อ, Syn. docker, loader
packet[N] ห่อของเล็กๆ, See also: หีบห่อขนาดเล็ก, กล่องเล็กๆ, Syn. fortune, bundle
pack in[PHRV] อัดเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. crowd in
pack in[PHRV] ดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pack(แพค) n.,v. ห่อ,มัด,กลุ่มคน,ฝูง vt. คัด,เลือก,รวบรวม, See also: packer n.
pack ratn. หนูขนาดใหญ่หางเป็นช่อ,นักเก็บเล็กเก็บน้อย
package(แพค'คิจ) n. หีบ,ห่อ,มัด, Syn. parcel
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
packer(แพค'เคอะ) n. ผู้ห่อ,เครื่องบรรจุหีบห่อ
packet(แพค'คิท) n. ห่อเล็ก ๆ ,มัดเล็ก ๆ ,หมายถึง กลุ่มข้อมูล (data packet) จำนวนหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communications)
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (packet) แต่ละกลุ่มจะมีความยาวเท่ากัน (ปกติ 100บิต) ข้อมูลจะหาทิศทางเดินไปได้เอง โดยที่สายหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้กันได้หลายคน เมื่อถึงที่ปลายทางข้อมูลก็จะกลับไปรวมกันเองดู circuit switching เปรียบเทียบ
packet switching networkข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า PSN (อ่านว่า พีเอสเอ็น) หมายถึง วิธีส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง โดยการแบ่งสายข้อมูลเป็นกลุ่ม (packet) แล้วส่งไปยังปลายทาง ฉะนั้น กลุ่มข้อมูลอาจจะไปในทิศทางต่าง ๆ กันได้ และไม่จำเป็นต้องถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งออก เครื่องปลายทาง (terminal) จะทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มข้อมูล แล้วจัดกลับเป็นสายข้อมูลเอง
packetboatn. เรือโดยสารและบรรทุกของประจำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pack(vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด
package(n) หีบห่อ,ภาชนะบรรจุ,รายการเหมา
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
packet(n) หีบห่อ,เครื่องหลังทหาร,เป้,เที่ยวเรือ,กล่องเล็กๆ
unpack(vt) แก้ออก,เอาออก,รื้อออก,เปิดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pack๑. การห่อ๒. การประคบ [มีความหมายเหมือนกับ fomentation]๓. สิ่งยัดแน่น [มีความหมายเหมือนกับ tampon] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, coldการประคบเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, dryการประคบแห้งร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, fullการห่อทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, halfการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, hotการประคบร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, iceการประคบน้ำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, periodontal; periodontal packยาปิดแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
packageโปรแกรมสำเร็จ [มีความหมายเหมือนกับ software package] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์]
Package goods industryอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]
Packagingการบรรจุหีบห่อ [เศรษฐศาสตร์]
Packagingบรรจุภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Packagingการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Packaging บรรจุภัณฑ์
สิ่งสำหรับบรรจุของอาจเป็น หีบห่อ หรือถัง [สิ่งแวดล้อม]
Packaging machineryเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Packaging Materials วัสดุบรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้สำหรับเก็บอาหาร ของใช้ และของที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อาทิ กระดาษแข็ง โลหะ ไม้ แก้ว พลาสติก ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
15 packs.15 ถุง The Cement Garden (1993)
Pack.ฝูง. Ice Age (2002)
Pack 'em up!เก็บของ! Peleliu Airfield (2010)
Oh, yeah. Um, I'm all packed up.อ่า ค่ะแม่ หนูเตรียมของเรียบร้อยแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Tell me something about you that isn't in that packet.บอกผมเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่อยู่ในกรอบหน่อยสิ New Haven Can Wait (2008)
But serena and blair tend to be a package deal.แต่เซเรน่ากับแบลร์ดูเหมือนจะเป็นแพกเกจคู่ Pret-a-Poor-J (2008)
I want you to pack up your stuff and get out of our house.ฉันอยากให้นายไปเก็บของแล้วก็ย้ายออกจากบ้านของเรา There Might be Blood (2008)
You're gonna have to do this center stage in front of a packed house sooner than you think.อย่ามัวตะลึงสิ พุดดี้ เข้าใจนะว่าคุณต้องทำแบบนี้ Committed (2008)
We're gonna need an ice pack in here!ต้องการถุงน้ำแข็งที่นี่ Adverse Events (2008)
In New Orleans, I saw you carrying this express package around the conference.ในนิวออลลีน.ฉันเห็นนายหิ้วห่อของพิเศษไปรอบๆการสัมมนา Birthmarks (2008)
Next time pack some heat, and maybe we'll look into it.คราวหน้าพกกระเป๋าน้ำร้อนมาด้วยเราอาจเห็นมัน Last Resort (2008)
Get a pack of smokes too, darlin'.เอาบุหรี่ให้ซองหนึ่งด้วย ยาหยี Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
packThe package will arrive in London on August 17.
packHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
packIt's today's packed-lunch as well, but aren't menus prepared by you and Itsuki low in beta-carotene-rich vegetables?
packPlease undo the package.
packHe attached a "Fragile" label to the package.
packThere is an extra charge for mailing packages by express.
packGet messed up with them and never mind shivs they're probably packing heat.
packShe packed yesterday, so as to be ready early today.
packThe room was packed with people.
packI have already packed my things.
packHe smokes a pack of cigarettes a day.
packHe held a package under his arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์[N] package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
ห่อ[V] wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ห่อ[CLAS] pack, See also: parcel, package, packet, Example: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
อัด[V] pack, See also: press, squeeze, push, put, Syn. บีบ, ดัน, ยัด, Example: เขาอัดเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะรีบออกจากบ้านทันที
กุลี[CLAS] package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ข้าวห่อ[N] wrapped food, See also: packed food, Example: เราเอาข้าวห่อของใครของมันออกมาแกะกินกันใต้ต้นไม้, Count unit: ห่อ, Thai definition: ข้าวและกับข้าวที่ใส่เป็นห่อไว้รับประทาน
ต่าง[N] pack-saddle, Example: เขาบรรทุกของลงต่างบนหลังวัว เตรียมออกเดินทาง, Count unit: ต่าง, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้น ให้ห้อยลงมาทั้ง 2 ข้าง, เรียกโค ลา ที่ใช้บรรทุกสิ่งของในลักษณะเช่นนั้นว่า โคต่าง ลาต่าง
บรรจุ[V] load, See also: pack, enclose, Syn. ใส่, Example: ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ใส่ลงไว้
ซอง[CLAS] pack, See also: package, case, packet, Example: คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
การบรรจุหีบห่อ[N] package, See also: baling, parceling, Syn. การบรรจุ, การใส่, การประจุ, Example: การทำให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต้องผ่านการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อหลายขั้นตอน เพื่อรักษารูปและกลิ่นของสินค้าให้ยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[adj.] (banju hīphø dūay withī sunyākāt) EN: vacuum-packed   
บรรจุภัณฑ์[n.] (banjuphan) EN: package   
บรรจุสินค้า[v. exp.] (banju sinkhā) EN: pack goods   
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PACK    P AE1 K
PACKS    P AE1 K S
PACKET    P AE1 K AH0 T
PACKED    P AE1 K T
PACKER    P AE1 K ER0
PACKHAM    P AE1 K HH AH0 M
PACKETT    P AE1 K AH0 T
PACKERS    P AE1 K ER0 Z
PACKAGE    P AE1 K IH0 JH
PACKETS    P AE1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pack    (v) (p a1 k)
packs    (v) (p a1 k s)
packed    (v) (p a1 k t)
packer    (n) (p a1 k @ r)
packet    (n) (p a1 k i t)
package    (v) (p a1 k i jh)
packers    (n) (p a1 k @ z)
packets    (n) (p a1 k i t s)
packing    (v) (p a1 k i ng)
packaged    (v) (p a1 k i jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包装[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
小包[xiǎo bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠ, ] packet, #17,305 [Add to Longdo]
垫料[diàn liào, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] packing material; lagging; litter, #64,736 [Add to Longdo]
驮子[duò zi, ㄉㄨㄛˋ ㄗ˙, / ] pack animal's load, #214,280 [Add to Longdo]
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] packet switching [Add to Longdo]
驮畜[tuó chù, ㄊㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, / ] pack animal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasttier {n}; Packtier {n}; Tragtier {n}pack animal [Add to Longdo]
Lug und Trugpack of lies [Add to Longdo]
Pack {n}pack [Add to Longdo]
Packeis {n}pack ice [Add to Longdo]
Packer {m}packer [Add to Longdo]
Packesel {m}pack mule; packhorse; burro [Add to Longdo]
Packliste {f}packing list [Add to Longdo]
Packstück {n}package [Add to Longdo]
Packmaterial {n}packing materials [Add to Longdo]
Packmittel {n}packaging [Add to Longdo]
Packpapier {n}packing paper; wrapping paper [Add to Longdo]
Packpapier {n}brown paper [Add to Longdo]
Packsattel {m}packsaddle [Add to Longdo]
Packung {f}package [Add to Longdo]
Packung {f} (Dichtungen)packing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう詰め[ぎゅうぎゅうづめ, gyuugyuudume] (exp) jam packed [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
アイスパック[, aisupakku] (n) ice bag; ice pack; pack ice [Add to Longdo]
アカデミックパッケージ[, akademikkupakke-ji] (n) {comp} academic package [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
ディスクパック[でいすくぱっく, deisukupakku] disk pack [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
パケット[ぱけっと, paketto] packet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\ (p[a^]k), n. [Cf. {Pact}.]
   A pact. [Obs.] --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\, n. [Akin to D. pak, G. pack, Dan. pakke, Sw. packa,
   Icel. pakki, Gael. & Ir. pac, Arm. pak. Cf. {Packet}.]
   [1913 Webster]
   1. A bundle made up and prepared to be carried; especially, a
    bundle to be carried on the back; a load for an animal; a
    bale, as of goods. --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Peck}, n.] A number or quantity equal to the
    contents of a pack; hence, a multitude; a burden. "A pack
    of sorrows." "A pack of blessings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: "In England, by a pack of meal is meant 280 lbs.; of
      wool, 240 lbs." --McElrath.
      [1913 Webster]
 
   3. A group or quantity of connected or similar things; as, a
    pack of lies; specifically:
    (a) A full set of playing cards; a deck; also, the
      assortment used in a particular game; as, a euchre
      pack.
    (b) A number of wolves, hounds or dogs, hunting or kept
      together; as, a wolf pack.
    (c) A number of persons associated or leagued in a bad
      design or practice; a gang; as, a pack of thieves or
      knaves.
    (d) A shook of cask staves.
    (e) A bundle of sheet-iron plates for rolling
      simultaneously.
      [1913 Webster]
 
   4. A large area of floating pieces of ice driven together
    more or less closely. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   5. An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic
    practice, called {dry pack}, {wet pack}, {cold pack},
    etc., according to the method of treatment.
    [1913 Webster]
 
   6. [Prob. the same word; but cf. AS. p[=ae]can to deceive.] A
    loose, lewd, or worthless person. See {Baggage}. [Obs.]
    --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) In hydropathic practice, a wrapping of blankets or
    sheets called {dry pack}, {wet pack}, {cold pack}, etc.,
    according to the condition of the blankets or sheets used,
    put about a patient to give him treatment; also, the fact
    or condition of being so treated.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Rugby Football) The forwards who compose one half of the
    scrummage; also, the scrummage.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Pack animal}, an animal, as a horse, mule, etc., employed in
    carrying packs.
 
   {Pack and prime road} or {Pack and prime way}, a pack road or
    bridle way.
 
   {Pack cloth}, a coarse cloth, often duck, used in covering
    packs or bales.
 
   {Pack horse}. See {Pack animal} (above).
 
   {Pack ice}. See def. 4, above.
 
   {Pack moth} (Zool.), a small moth ({Anacampsis sarcitella})
    which, in the larval state, is very destructive to wool
    and woolen fabrics.
 
   {Pack needle}, a needle for sewing with pack thread. --Piers
    Plowman.
 
   {Pack saddle}, a saddle made for supporting the load on a
    pack animal. --Shak.
 
   {Pack staff}, a staff for supporting a pack; a peddler's
    staff.
 
   {Pack train} (Mil.), a troop of pack animals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\ (p[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Packed} (p[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Packing}.] [Akin to D. pakken, G. packen, Dan.
   pakke, Sw. packa, Icel. pakka. See {Pack}, n.]
   1. To make a pack of; to arrange closely and securely in a
    pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack;
    to press into close order or narrow compass; as, to pack
    goods in a box; to pack fish.
    [1913 Webster]
 
       Strange materials packed up with wonderful art.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Where . . . the bones
       Of all my buried ancestors are packed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill in the manner of a pack, that is, compactly and
    securely, as for transportation; hence, to fill closely or
    to repletion; to stow away within; to cause to be full; to
    crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the
    audience, packs the theater.
    [1913 Webster]
 
   3. To shuffle, sort and arrange (the cards) in a pack so as
    to secure the game unfairly; to stack[3] (the deck).
    [1913 Webster +PJC]
 
       And mighty dukes pack cards for half a crown.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To bring together or make up unfairly and
    fraudulently, in order to secure a certain result; to
    stack[3]; as, to pack a jury or a caucus.
    [1913 Webster]
 
       The expected council was dwindling into . . . a
       packed assembly of Italian bishops.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. To contrive unfairly or fraudulently; to plot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lost life . . . upon a nice point subtilely
       devised and packed by his enemies.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to
    pack a horse.
    [1913 Webster]
 
       Our thighs packed with wax, our mouths with honey.
                          --Shack.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to go; to send away with baggage or belongings;
    esp., to send away peremptorily or suddenly; to {send
    packing}; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to
    school.
    [1913 Webster]
 
       He . . . must not die
       Till George be packed with post horse up to heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e.,
    on the backs of men or beasts). [Western U.S.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Hydropathy) To envelop in a wet or dry sheet, within
    numerous coverings. See {Pack}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mech.) To render impervious, as by filling or
     surrounding with suitable material, or to fit or adjust
     so as to move without giving passage to air, water, or
     steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam
     engine.
     [1913 Webster]
 
   11. To cover, envelop, or protect tightly with something;
     specif. (Hydropathy), to envelop in a wet or dry sheet,
     within numerous coverings.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pack \Pack\, v. i.
   1. To make up packs, bales, or bundles; to stow articles
    securely for transportation.
    [1913 Webster]
 
   2. To admit of stowage, or of making up for transportation or
    storage; to become compressed or to settle together, so as
    to form a compact mass; as, the goods pack conveniently;
    wet snow packs well.
    [1913 Webster]
 
   3. To gather in flocks or schools; as, the grouse or the
    perch begin to pack. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. To depart in haste; -- generally with off or away.
    [1913 Webster]
 
       Poor Stella must pack off to town   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       You shall pack,
       And never more darken my doors again. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To unite in bad measures; to confederate for ill purposes;
    to join in collusion. [Obs.] "Go pack with him." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To send packing}, to drive away; to send off roughly or in
    disgrace; to dismiss unceremoniously. "The parliament . .
    . presently sent him packing." --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pack
   n 1: a large indefinite number; "a battalion of ants"; "a
      multitude of TV antennas"; "a plurality of religions" [syn:
      {battalion}, {large number}, {multitude}, {plurality},
      {pack}]
   2: a complete collection of similar things
   3: a convenient package or parcel (as of cigarettes or film)
   4: an association of criminals; "police tried to break up the
     gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring},
     {mob}]
   5: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
     {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
     {camp}]
   6: a group of hunting animals
   7: a cream that cleanses and tones the skin [syn: {pack}, {face
     pack}]
   8: a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the
     body for its therapeutic effect
   9: a bundle (especially one carried on the back)
   v 1: arrange in a container; "pack the books into the boxes"
      [ant: {take out}, {unpack}]
   2: fill to capacity; "This singer always packs the concert
     halls"; "The murder trial packed the court house"
   3: compress into a wad; "wad paper into the box" [syn: {pack},
     {bundle}, {wad}, {compact}]
   4: carry, as on one's back; "Pack your tents to the top of the
     mountain"
   5: set up a committee or legislative body with one's own
     supporters so as to influence the outcome; "pack a jury"
   6: have with oneself; have on one's person; "She always takes an
     umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she
     goes into the mountains" [syn: {carry}, {pack}, {take}]
   7: press tightly together or cram; "The crowd packed the
     auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]
   8: hike with a backpack; "Every summer they are backpacking in
     the Rockies" [syn: {backpack}, {pack}]
   9: press down tightly; "tamp the coffee grinds in the container
     to make espresso" [syn: {tamp down}, {tamp}, {pack}]
   10: seal with packing; "pack the faucet"
   11: have the property of being packable or of compacting easily;
     "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not
     pack well" [syn: {compact}, {pack}]
   12: load with a pack [syn: {pack}, {load down}]
   13: treat the body or any part of it by wrapping it, as with
     blankets or sheets, and applying compresses to it, or
     stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to
     absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You
     had better pack your swollen ankle with ice"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pack /pak/ 
  pack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top