Search result for

pachten

(57 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pachten-, *pachten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pachten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pachten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you'll be able to rent it to a farmer, or give it to your kids.Du kannst es später verpachten oder einem deiner Kinder geben. Jean de Florette (1986)
- What do you think this farm's worth?Wie viel ist der Hof wert? Verpachten oder verkaufen? Jean de Florette (1986)
Alcohol and child abuse was rampant.Erst pachten sie uns, und dann besitzen sie uns. Sie haben dich behandelt wie einen Sklaven. Indian Wars (1988)
His friends kidded him that they saw Monroe ploughing with his new mule... ..and Monroe was gonna rent another field now that he had a mule.Seine Freunde zogen ihn auf und sagten, Monroe bestelle mit dem Tier sein Feld und Monroe könne wegen des Maultiers ein weiteres Feld pachtenMississippi Burning (1988)
To pay 5 ducats, 5 I would not farm it.Für 5 Dukaten, 5 möcht ich's nicht pachtenHamlet (1996)
She even has enough money to rent a butcher shop.Mit dem Geld könnte sie ihm sogar eine Metzgerei pachtenI Stand Alone (1998)
Even leasing is illegal.Auch das Verpachten ist illegal. Snow Falling on Cedars (1999)
We are proposing a kind of land lease in which refugees rendered homeless by the Wraith could resettle on Proculis.Wir schlagen vor, dass wir Land pachten, auf dem sich Flüchtlinge, die durch die Wraith obdachlos wurden, ansiedeln. Sanctuary (2004)
I wish to buy their allegiance outright, not lease it.Ich will ihre Allianz komplett erkaufen, nicht pachtenStealing from Saturn (2005)
why not lease a cinema from the municipality?Wir pachten einfach ein Kino von der Stadt. Comrades in Dreams (2006)
We were thinking of renting out a roller rink and...Wir diskutierten das Verpachten einer Rollschuhbahn... Unto the Breach (2007)
That's the idea. Jon will be renting your land.Jón wird euer Land pachtenWhite Night Wedding (2008)
Hey maestro, fancy running the place?Sag mal, willst du nicht meinen Laden pachtenSoul Kitchen (2009)
I could lease it to you, just like this place.Ich kann dir das Ding verpachten. Genauso wie das hier. Soul Kitchen (2009)
I don't want to rent.Ach, pachten! Ich will das nicht pachtenSoul Kitchen (2009)
You could practice as much as you like!Willst du nicht mein Restaurant pachten? Dann kannst du hier proben, so viel du willst. Soul Kitchen (2009)
Mr Rawson wants to lease my land, but only, I suspect, because he's helping himself to its coal from his side.Mr. Rawson fragte, ob er Land pachten könne. Ich fürchte, er gräbt sich womöglich bereits zu mir durch, von seiner Seite aus. The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I have rents to collect in Tourneuil.Ich muss in Tourneuil Pachten eintreiben. The Princess of Montpensier (2010)
Oh, everything's for sale if not for rent.Ach, alles lässt sich kaufen... oder zumindest für sich pachtenBooster (2011)
...I had to go to plan B and lease out three floors in the building.- ...musste ich Plan B aktivieren, und drei Etagen im Gebäude verpachten... A Going Concern (2011)
I have a month to prove it's a viable business. Find something that sells. If I don't they'll surrender the lease and it's curtains.Ich muss in einem Monat beweisen, dass das Geschäft Zukunft hat, dass man hier etwas verkaufen kann, sonst verpachten die den Laden. In the House (2012)
We go door to door and we lease it all.Wir gehen von Tür zu Tür und pachten alles. Promised Land (2012)
We'd like to lease it.- Wir würden es gerne pachtenOrca Shrugged (2012)
What if my claim was acknowledged, but I was willing to lease the land back to the King during his lifetime?Was, wenn mein Anspruch anerkannt würde, aber ich gewillt wäre, dem König das Land Zeit seines Lebens zu verpachtenAll Change (2013)
- Martin and I can rent a small Dacha.Martin und ich pachten eine kleine Datsche. Julia (2013)
I offered to lease this site to you for a very fair price.Ich wollte es Ihnen zu einem fairen Preis verpachtenA Most Violent Year (2014)
Well, girls. Have we decided?Habt ihr's oder wollt ihr den Ort hier pachtenLa Famille Bélier (2014)
I agreed to lease it back to him on a monthly basis.Ich stimmte zu, es auf monatlicher Basis an ihn zurück zu verpachtenHarvest (2014)
But Pablo, those lands are over 300 acres, and most of us rent out to the farmers.Aber Pablo, das sind Ländereien mit über 120 Hektar, und die meisten von uns verpachten sie an die Bauern. La Catedral (2015)
- What will happen to Mr Mason now? What can he do?Er muss sich einen neuen Hof zum Pachten suchen. Episode #6.1 (2015)
If only the Drewes would move away and find a tenancy elsewhere.Würden die Drewes bloß woanders pachtenEpisode #6.2 (2015)
Her Ladyship knew they were going to hand in the lease.Sie wusste, sie pachten nicht weiter. Episode #6.3 (2015)
- But we will have some tenants.- Wir verpachten anderes. Episode #6.4 (2015)
What you ought to be doing is buying up plots of land then turning around and leasing said plots to franchisees who as a condition of their deal, should be permitted to lease from you and you alone.Sie sollten Grundstücke kaufen und diese an Franchisenehmer verpachten, in deren Vertrag steht, dass sie nur von Ihnen pachten dürfen. The Founder (2016)
A request from our neighbor, Captain Farquharson, wanting to lease a few acres of Balmoral grouse land in exchange for the acres which we leased from him last year.Eine Anfrage unseres Nachbarn, Captain Farquharson. Er will Moorhuhn-Land pachten, im Austausch für das Land, die wir letztes Jahr von ihm pachteten. Gloriana (2016)
Lease is mine if I want it.Ich kann es pachtenTabula Rasa (2016)
Item - He wills that all such manors, lands and rents... which were descended unto him by way of inheritance, shall remain unto his heirs... namely, Eleanor, his wife, and Edmond, his lawful son.Er wünscht, dass alle Landgüter, Länder und Pachten... die ihm vererbt worden waren, seinen Erben zukommen... also Eleanor, seine Frau... und Edmond, sein rechtmäßiger Sohn. The Black Rose (1950)
I'll arrange the lease on a large camp - an old government site.Ich werde ein Lager pachten - ehemaliges Regierungsgelände. When Worlds Collide (1951)
So the young couple will become our neighbors.Er wird Pfarrland pachten, sie werden gleich nebenan wohnen. The Devil's Eye (1960)
We just rent from you.Wir pachten nur von dir. Home from the Hill (1960)
You might even sell a few oil leases.Sie könnten auch Stellen zur Ölförderung verpachtenHud (1963)
To pay five ducats, five, I would not farm it, nor will it yield to Norway or the pole a ranker rate, should it be sold.Für fünf Dukaten, fünf, möchte ich's nicht pachten, auch bringts dem Norweg oder Polen sicher nicht mehr, wenn man auf Erbzins es verkauft. Hamlet (1964)
But i suppose everything must end.Aber man kann das Glück nicht pachten The Sweet Body of Deborah (1968)
Since we didn't have anywhere to meet... to have tea...Nein, erst ganz kurz. Ich kam hier vorbei und sah, dass es zu verpachten war. Out 1 (1971)
- He said, if he owned Hell and Arizona, he'd live in Hell and rent out Arizona.- Er sagte: "Besäße ich die Hölle und Arizona, würde ich in der Hölle wohnen und Arizona verpachten." Ulzana's Raid (1972)
Old Jay Hue Kilbourne kicked back to a lot of lawmakers to get those oil leases of his.Jay Hue Kilbourne hat Gesetzgebende bestochen, um seine Ölpachten zu bekommen. The Drowning Pool (1975)
Rent it out to me.Land, das direkt an meine Firma grenzt. Verpachten Sie mir das! The Discord (1978)
They'll lease out parts of the land to various companies.Sie wollen Teile davon an verschiedene Firmen verpachtenOver the Edge (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
mieten; pachten; vermieten | mietend; pachtend; vermietend | gemietet; gepachtet; vermietetto rent | renting | rented [Add to Longdo]
pachten; mieten; leasen (von) | pachtend; mietend; leasend | gepachtet; gemietet; geleast | pachtet; mietetto lease (from) | leaseing | leased | leases [Add to Longdo]
etw. vermieten; etw. verpachtento let sth. on a lease [Add to Longdo]
vermieten; verpachten; leasen (an)to lease out (to) [Add to Longdo]
verpachtendleasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  pachten [pɑxtən]
     farm; lease
     farm
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  pachten [paxtən]
     rent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top