Search result for

ph

(174 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ph-, *ph*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
philander (n ) readily or freqquently enter into casual sexual relationship with women
See also: S. womanize, flirt, R. flirt, womanize

English-Thai: Longdo Dictionary
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n Pharm. ) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
phasin (n name ) ผ้าซิ่น เป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิง ผ้าทอเป็นผืนด้วยมือ เป็นผืนยาวประมาณ 2 เมตร ใช้นุ่งโดยการพันรอบตัวตั้งแต่เอวลงไป อาจตัดและเย็บก็ได้ มีใช้ในประเทศไทย ลาว พม่า มีลวดลายต่าง ๆ กัน ภาษาไทยเรียก ผ้าถุง หรือผ้านุ่ง ก็ได้
phenomenalพิเศษ
philological (adj ) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับภาษาศาสตร์
philology[(ฟิลอจ'ละจี)] (n ) นิรุกติศาสตร์, ภาษาศาสตร์, การศึกษาเรื่องภาษา.
See also: S. Synonym: . philological adj. philologist n. !philologer n. philologize vi. ###S.
phin (n ) พิณ
phishing (n ) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป
See also: S. fishing, R. phishing email
Phloem (n ) ท่อลำเลียงอาหารและน้ำของพืช
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pH    [N] สัญลักษณ์แสดงปริมาณความเป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี), See also: ค่าพีเอช
PhD    [ABBR] คำย่อของ Doctor of Philosophy
phi    [N] พยัญชนะกรีกตัวที่ 21
Ph.D    [ABBR] คำย่อของ Doctor of Philosophy
phat    [SL] ผู้หญิงที่น่าปรารถนา
phew    [INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือประหลาดใจ
phil    [PRF] รัก, See also: ถูกรัก, กำลังรัก
phil    [SUF] ผู้รัก, See also: เป็นมิตรกับ
phon    [PRF] เสียง
Ph.D.    [ABBR] ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pHพีเอช [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phac(o)-; phak(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phac(o)-; phak(o)-แก้วตา [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย phak(o)- ดูที่ phac- หรือ phaco-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoanaphylaxisภาวะแพ้แก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocyst; capsule, lensถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystectomyการตัดถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystitis; phacohymenitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoemulsificationหัตถการสลายต้อแก้วตา, หัตถการสลายต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacohymenitis; phacocystitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoid-รูปคล้ายแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pH พีเอช
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ส่วนกลับของลอการิทึมของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออน เป็นกรัมของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึงลอการิทึมของส่วนกลับของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออนเป็นโมลของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร
[สิ่งแวดล้อม]
pHพีเอช, ตัวเลขแสดงความเป็นกรด - เบสของสารละลาย สารละลายที่มีพีเอช 7 จะเป็นกลาง ถ้าต่ำกว่า 7 จะเป็นกรด และสูงกว่า 7 จะเป็นเบส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Phacoemulsificationการสลายต้อกระจก [TU Subject Heading]
phagocytosisฟาโกไซโทซิส, กระบวนการที่เม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมโดยการใช้เยื่อหุ้มเซลล์โอบล้อมเชื้อโรคไว้จนในที่สุดเชื้อโรคนั้นหลุดเข้าไปอยู่ในเซลล์และถูกย่อยทำลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Phalaenopsisฟาแลนนอปซิส [TU Subject Heading]
Phallicismลัทธิบูชาลึงค์ [TU Subject Heading]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]
Pharmaceutical arithmeticการคำนวณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical ethicsจรรยาบรรณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical industryอุตสาหกรรมยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ph"May I use the phone?" "Please feel free."
phAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
ph"The phone is ringing." "I'll get it."
ph"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."
phCan I make a phone call for ten yen?
phI'll pick up the photographs at six o'clock.
phI'll pick up the photographs at six o'clock.
phCall up is a phrase that means telephone.
phCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
phTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับhydrogen ion (H+ concentration แสดงปริมาณความเป็นกรดหรือด่าง)
ph dabbr. Philosophiae Doctor ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,=Doctor of Philosophy (ดู)
ph. d.abbr. Philosophiae Doctor ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,=Doctor of Philosophy (ดู)
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
phalanger(ฟะแลน'เจอะ) n.สัตว์มีถุงหน้าท้องในตระกูล Phalangeridae พบในออสเตรเลีย
phalanx(เพ'แลคซฺ) n. แนวทหารที่จัดเรียงกันอย่างประชิดกระดูกมื (เท้า) ,กลุ่มเกสรตัวผู้ pl. phalanxes,phalanges
phallus(แฟล'ลัส) n. องคชาต,รูปองคชาต,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง pl. phalli,phalluses, Syn. penis,clitoris
phantasy(แฟน'ทะซี) n. ภาพหลอน,สิ่งหลอกลวง,ภาพจินตนาการ,ปีศาจที่หลอกหลอน,ภาพเพ้อฝัน
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical

English-Thai: Nontri Dictionary
phaeton(n) รถม้าเปิดประทุน
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
phantom(n) ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม
pharmacist(n) เภสัชกร
pharmacology(n) เภสัชวิทยา
pharmacy(n) เภสัชกรรม,เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา
pharynx(n) คอหอย
pheasant(n) ไก่ฟ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเก็ต    [N] Phuket, Syn. จังหวัดภูเก็ต, Example: ทางรถไฟสายใต้จะขยายไปถึงภูเก็ต, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทย
นักปรัชญา [N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
รูปถ่าย    [N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
ร่วมแรง    [V] physically help, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ, ร่วมแรงกาย, Example: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว, Thai definition: ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย
คนใจบุญ    [N] philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
ภก. [N] pharmacist, See also: chemist, Syn. เภสัชกร, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
การถ่ายภาพ    [N] photography
โทรศัพท์ใช้บัตร [N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ใช้บัตร [N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
สรีรวิทยา    [N] physiology

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   

CMU English Pronouncing Dictionary
PH    P IY1 EY1 CH
PHI    F AY1
PHY    F AY1
PHU    F UW1
PHAR    F AA1 R
PHUT    F AH1 T
PHAN    F AE1 N
PHAM    F AE1 M
PHEW    F Y UW1
PHIL    F IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PhD    (n) (p ii2 ei2 ch d ii1)
Phil    (n) (f i1 l)
phew    (uh) (f y uu1)
phut    (a) (f uh1 t)
Phnom    (n) (p @ n o1 m)
phase    (v) (f ei1 z)
phial    (n) (f ai1 @ l)
phlox    (n) (f l o1 k s)
phone    (v) (f ou1 n)
phony    (n) (f ou1 n ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
Physiologie(n) |die, nur Sg.| กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Physiologie(n) |die, nur Sg.| ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
physiologisch(adj adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiologisch(adj adv) เกี่ยวกับสรีรศาสตร์, เกี่ยวกับสรีรวิทยา
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Formenlehre,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
philharmonic orchestra (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
See also: S. symphony orchestra, R. chamber orchestra

French-Thai: Longdo Dictionary
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三氯化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
三氯氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point [Add to Longdo]
信息素[xìn xī sù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄙㄨˋ, ] pheromone [Add to Longdo]
倒相[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] phase reversal; phase inversion [Add to Longdo]
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness [Add to Longdo]
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
像片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo [Add to Longdo]
光刻[guāng kè, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, ] photolithography [Add to Longdo]
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, / ] photoresist (laser etching used in microelectonics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哲学[てつがく, tetsugaku] Philosophie [Add to Longdo]
哲学者[てつがくしゃ, tetsugakusha] Philosoph [Add to Longdo]
幻影[げんえい, gen'ei] Phantom, Vision, Illusion [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
恐怖症[きょうふしょう, kyoufushou] Phobie [Add to Longdo]
薬学[やくがく, yakugaku] Pharmazie [Add to Longdo]
音声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
音韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pH
   n 1: (from potential of Hydrogen) the logarithm of the
      reciprocal of hydrogen-ion concentration in gram atoms per
      liter; provides a measure on a scale from 0 to 14 of the
      acidity or alkalinity of a solution (where 7 is neutral and
      greater than 7 is more basic and less than 7 is more
      acidic); [syn: {pH}, {pH scale}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top