Search result for

pétés

(376 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pétés-, *pétés*, pété
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pétés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pétés*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
petechiae (1-2 mm) (n ) เป็นจุดเลือดออกขนาดเล็กในชั้นผิวหนังหรือเยื่อบุ สาเหตุเนื่องจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด หรือความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด ถ้า purpura ขนาดใหญ่มากกว่า 1 เซนติเมตรและหรือเกิดจากการกระแทกอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ecchymosis
See also: S. purpura(2-10 mm), ecchymosis,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peter[VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
compete[VI] แข่งขัน, Syn. contend, vie with, struggle
appetence[N] ความต้องการ, Syn. appetency, desire, appetite
appetency[N] ความต้องการ, Syn. appetence, desire, appetite
competent[ADJ] ที่มีความสามารถ, See also: เก่ง, Syn. fit, capable, skilled
competent[ADJ] เพียงพอ, Syn. sufficient, acceptable
Pete tong[SL] ผิด
peter out[IDM] (ไฟ) ค่อยๆ มอด, See also: (เงิน) ค่อยๆ หมด
peter out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป
Peter Pan[N] ปีเตอร์แพน (เด็กหนุ่มไม่เคยแก่แห่งดินแดน Neverland)
Peter Pan[N] ชายหนุ่มหรือผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นเด็กๆ
puppeteer[N] คนเชิดหุ่นกระบอก
saltpeter[N] ดินประสิว, See also: สารโปแทสเซี่ยมไนเตรท, Syn. saltpetre
trumpeter[N] คนเป่าแตร, See also: ทหารที่เป่าแตร
trumpeter[N] คนป่าวประกาศ
compete in[PHRV] เข้าแข่งขัน, See also: เข้าแข่ง
competence[N] ความสามารถ, Syn. competency, capability, skill, proficiency
competency[N] ความสามารถ, Syn. competence, capability, skill, proficiency
petentiate[VT] เสริมกำลัง, See also: ทำให้มีอำนาจ
compete for[PHRV] แข่งขันเพื่อ, See also: ต่อสู้เพื่อ, Syn. contend for
incompetent[ADJ] ซึ่งไร้ความสามารถ, See also: ซึ่งขาดความสามารถ, Syn. inapt, incapable, Ant. capable, competent
compete with[PHRV] แข่งขันกับ, See also: ต่อสู้กับ, Syn. compete against, contend against, contend with
incompetence[N] การไม่มีความสามารถ, See also: การขาดความสามารถ, Syn. inaptitude, incapacity, Ant. aptitude, capacity, competence
compete against[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: แข่งขันกับ, Syn. compete with, contend against
rob Peter to pay Paul[IDM] หยิบยืมจากอีกคนไปให้อีกคน, See also: ยืมจากคนนี้ไปใช้คนโน้น (อย่างไรก็ยังเป็นหนี้อยู่ดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
competency(คอม'พิเทินซี) n. ดูcompetence
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability ###A. competence
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent
papeterien. กล่องกระดาษ,กล่องใส่วัสดุสำหรับขีดเขียน
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
saltpetern. โพแทสเซียมไนเทรท/ใช้ในการสร้างดินปืน ดอกไม้เพลิงและอื่น ๆ ,ดินประสิว, Syn. saltpetre
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
competency(n) ความสามารถ,อำนาจ,ธนทรัพย์
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petechiaจุดเลือดออก, กาฬแดง, กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial-จุดเลือดออก, -กาฬแดง, -กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial eruptionผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudged incompetentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged quasi in competentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quasi-incompetentเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competenceอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competence of witnessesความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent bedชั้นหินเนื้อเหนียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
competent witnessบุคคลที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eruption, petechialผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence; incompetencyภาวะไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetency; incompetenceภาวะไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompetent๑. ไร้สมรรถภาพ๒. ผู้ไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompetent๑. ขาดความสามารถ (ก. แพ่ง)๒. ไม่มีอำนาจหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetent bedชั้นหินเนื้อเปราะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inappetenceความไม่อยากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Communicative competenceความสามารถในการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Competency-based educationการศึกษาแบบสามัตถิยฐาน [TU Subject Heading]
Competent authorityอำนาจตามหน้าที่ [TU Subject Heading]
Core competenciesความสามารถหลัก [TU Subject Heading]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Core Competencyสมรรถนะหลัก, ขีดความสามารถขององค์กร ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่น การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) การมุ่งเน้นผลงาน (Result Orientation) การบริหารตนเอง(Self Management) การใส่ใจลูกค้า (Customer Focus) และภาวะผู้นำ (Leaderships) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Technical Competencyสมรรถนะทางวิชาการ, ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Aortic Incompetenceลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว [การแพทย์]
Cells, Competentเซลล์ที่มีความสามารถ [การแพทย์]
Cells, Immunocompetentเซลล์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น [การแพทย์]
Cervical Incompetencyช่องปากมดลูกเปิดมาก [การแพทย์]
Cervix Incompetenceปากมดลูกเปิดง่าย,ปากมดลูกเปิด,คอมดลูกไร้สมรรถภาพ,ปากมดลูกไร้สมรรถภาพ [การแพทย์]
Cervix, Incompetentปากมดลูกปิดไม่ได้ดี,ปากมดลูกผิดปกติ,ปากมดลูกไม่แข็งแรง [การแพทย์]
Chile Saltpeterชิลีซอลต์ปีเตอร์ [การแพทย์]
Clinical Competenceเกณฑ์มาตรฐานแพทย์ฝึกหัดของแพทย์สภา [การแพทย์]
Competeแข่งขัน [การแพทย์]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Competencyสมรรถนะ,ความสามารถ [การแพทย์]
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Curriculum, Competency Basedหลักสูตรตามเกณฑ์ความสามารถ [การแพทย์]
Ejaculatory Incompetenceการไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด [การแพทย์]
Core competenciesสมรรถนะหลัก [การจัดการความรู้]
Immunocompetenceการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันยังดีอยู่ [การแพทย์]
Immunocompetent Lymphocytesลิมโฟซัยต์ที่มีสมรรถภาพทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Immunoincompetentการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเสียไป, หมดสมรรถภาพทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Incompetentไร้ความสามารถ [การแพทย์]
Medical Personnels, Competentแพทย์ผู้ชำนาญ [การแพทย์]
Mitral Incompetenceลิ้นไมตรัลไม่มีสมรรถภาพ [การแพทย์]
Competent cellเซลล์ที่พร้อมรับดีเอ็นเอจากภายนอกเข้าไปในเซลล์

ในงานด้านพันธุวิศวกรรม เมื่อต้องการส่งถ่ายพลาสมิด (ดีเอ็นเอชนิดหนึ่ง) เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli (เซลล์ผู้รับ) ต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ปัจจัยที่ทำให้ขั้นตอน transformation ประสบผลสำเร็จปัจจัยหนึ่งคือ ประสิทธิภาพของ competent cell ที่ถูกเตรียมขึ้นมา การเตรียม competent cell มีหลายวิธีแต่ที่นิยมคือ ใช้ calcium chloride ผสมกับเซลล์นั้น แต่ผลสำเร็จของการ transformation จะสูงกว่าเมื่อใช้ DMSO ขั้นตอนการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli เริ่มจากนำ competent cell ที่เตรียมได้ผสมกับพลาสมิดที่อุณหภูมิต่ำ แล้วปรับอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแช่ในอ่างน้ำอุ่น ผลก็คือ พลาสมิดสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ E. coli ได้

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "การโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competent (n ) มีอำนาจ
pete-man[safecracker] (n) นักเจาะเซฟ
pete-man (n) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
See also: S. safecracker,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิงแชมป์[V] compete for the championship, Syn. ชิงชนะเลิศ, Example: ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันวิ่งชิงแชมป์ 100 เมตร, Thai definition: การต่อสู้เพื่อให้ชนะเลิศ
ชิงโชค[V] compete for the prize or reward, Syn. ชิงรางวัล, Example: ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะได้คูปองส่งชิงโชครถยนต์, Thai definition: การเข้าร่วมจับฉลากชิงรางวัล
ดวลแข้ง[V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)
ไร้ความสามารถ[V] be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ[ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
วาย[V] be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
แข่งขัน[V] race, See also: contest, compete, contend, Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง, Example: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย, Thai definition: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล
เข้าแข่งขัน[V] compete, See also: enter the competition, Syn. ลงแข่งขัน, Example: ศรสวรรค์คงเข้าแข่งขันโอลิมปิกปีนี้, Thai definition: เข้าร่วมแข่งขันชิงชัยชนะกับผู้แข่งขันอื่นๆ
แข่ง[V] race, See also: compete, Syn. แข่งขัน, Example: เธอกล้าแข่งกับเขาแบบตัวต่อตัวหรือเปล่า, Thai definition: ชิงเพื่อเอาชัยชนะกัน
ความสามารถ[N] capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
คอบัว[N] Peter pan collar, Example: หล่อนสวมเสื้อสีชมพูคอบัวปิดมีช่อองุ่นพวงน้อยติดอยู่ที่คอเสื้อ, Thai definition: ปกเสื้อแบบติดคอ ปลายปกมน
คุณวุฒิ[N] qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count unit: อย่าง, Thai definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่
มืออ่อน[ADJ] unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai definition: มีความสามารถน้อย
ไร้สมรรถภาพ[ADJ] disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
ต่อสู้[V] compete, See also: contest, contend, Syn. แข่งขัน, Example: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน
ไม่เอาไหน[ADV] uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน
ประกวดประขัน[V] contend, See also: contest, compete, vie, Syn. ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน, Example: เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน, Thai definition: แข่งสู้อวดกัน
ประชัน[V] compete, See also: contest, vie, rival, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ประกวดประขัน, แข่ง, Example: โรงภาพยนตร์ทั้งสองประชันกันว่าใครจะมีคนดูมากกว่ากัน, Thai definition: ี่แข่งขันเพื่อให้รู้ว่าใครจะแสดงได้ดีกว่าหรือเก่งกว่ากัน
ประกวด[V] contest, See also: compete, contend, vie, Syn. แข่งขัน, Example: เธอส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด, Thai definition: แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน
ชิง[V] compete for, See also: fight for, beat, contend, contest, vie, Syn. แข่งขัน, แข่ง, Example: ในปีนี้มีผู้สมัครสอบชิงทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่าปีที่แล้ว
ชิงชัย[V] compete, See also: fight, contest, vie, rival, contend, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง, Example: จีนและอินเดียต่างก็ชิงชัยกันจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ชิงดีชิงเด่น[V] compete for a better position, See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame, Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง, Example: คนในสังคมอุตสาหกรรมมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน, Thai definition: แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest something from someone, Syn. ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่ง, Example: น้องๆ มักจะชิงเอาขนมอร่อยๆ ไปทานก่อนพี่ๆ
ชิงทุน[V] compete for a scholarship, Example: เขากำลังจะสอบเพื่อชิงทุนไปนอก
กระเจี๊ยว[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. จู๋, Count unit: อัน, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็กๆ, Notes: (ปาก)
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
คนไร้ความสามารถ[N] incompetent person, Syn. คนวิกลจริต, Example: เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ, Count unit: คน, Thai definition: คนวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ[N] quasi-incapable, See also: incompetent person, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)
แก่งแย่ง[V] compete for, See also: vie for, contest, wrangle, contend for, struggle for, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: คนพวกนี้กำลังแก่งแย่งอำนาจจากผู้บริหารชุดเดิม, Thai definition: พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน
ความเก่ง[N] expert, See also: proficiency, skill, competence, masterfulness, Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, Example: ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา
ความชำนาญ[N] expert, See also: proficiency, skill, competence, masterfulness, Syn. ความเก่ง, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนิชำนาญ
ดินประสิว[N] saltpeter, See also: potassium nitrate, gunpowder, Syn. โปตัสเซี่ยมไนเตรด, มูลค้างคาว, ดินดำ, ดินปืน, Example: การใช้ดินประสิวจะให้โทษแก่ผู้บริโภคดังนั้นควรหันมาใช้น้ำแข็งแทนดินประสิวจะดีกว่า, Thai definition: ชื่อวัตถุเคมีชนิดหนึ่งมักเกิดจากมูลค้างคาว สำหรับทำดินปืน
ไร้ค่า[V] be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai definition: ไม่มีค่า
แย่ง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ชิง, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Thai definition: ฉวยเอาไปจากคนอื่น, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป
ผู้ไร้ความสามารถ[N] an incompetent person, Ant. ผู้มีความสามารถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการกระทำสิ่งใดๆ, Notes: (กฎหมาย)
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ[N] quasi-incompetent person, Count unit: คน, Notes: (กฎหมาย)
ชิงชนะเลิศ[V] compete for the championship, See also: contend/struggle/fight for the championship, Example: วันนี้ทีมไทยชิงชนะเลิศกับทีมมาเลเซียเพื่อลุ้นเหรียญทองเหรียญสุดท้าย, Thai definition: แข่งขันเพื่อเอาตำแหน่งชนะเลิศ
ทรงคุณวุฒิ[V] be qualified, See also: be competent, be proficient, be capable, Example: เขาทรงคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะเป็นนายคน, Thai definition: มีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
คอบัว[n.] (khøbūa) EN: Peter pan collar   
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
คนขี้บ่น[n. exp.] (khon khībon) EN: complainer   FR: râleur [m] (fam.) ; râleuse [f] (fam.) ; rouspéteur [m] (fam.) ; rouspéteuse [f] (fam.)
คนเป่าแตร[n.] (khon pao traē) EN: trumpeter ; trumpet player   FR: trompettiste [m]
เครื่องเขียน[n.] (khreūangkhīen) EN: stationery ; writing materials   FR: article de papeterie [m]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawut) EN: qualification ; competence ; ability   FR: qualification [f] ; capacité [f]
ความสามารถ[n.] (khwāmsāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity   FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f]
ความสามารถเฉพาะ[n. exp.] (khwāmsāmāt chaphǿ) EN: specific competencies   
ความสามารถภายในองค์กร[n. exp.] (khwāmsāmāt phāinai ongkøn) EN: organizational competencies   
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwāmsāmāt phisēt) EN: talent ; gift ; specific competencies   FR: talent [m] ; don [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
แล้วกัน[interj.] (laēokan) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake   FR: bah ! ; ha ! ; bon !
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently   
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwāmrū) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated   FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้พอ [n. exp.] (mai mī khwāmrū phø) FR: ne pas avoir les connaissances nécessaires ; manquer de compétences
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām sī) EN: Rail-babbler ; Malaysian Rail-Babbler   FR: Eupète à longue queue ; Flûtiste à longue queue
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
ผจญกับมรสุม[v. exp.] (phajon kap mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale   FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
พายุหิมะ[n. exp.] (phāyu hima) EN: snowstorm   FR: tempête de neige [f]
พายุโซนร้อน[n. exp.] (phāyu sōn røn) EN: tropical storm   FR: tempête tropicale [f]
พายุไต้ฝุ่น[n. exp.] (phāyu taifun) EN: typhoon ; tropical storm   FR: typhon [m] ; tempête tropicale [f]
พายุไต้ฝุ่น “กิสนา” [n. exp.] (phāyu taifun “Kitsana”) EN: Typhoon Ketsana ; Tropical Storm Ketsana   FR: typhon Ketsana [m] ; tempête tropicale Ketsana [f]
พูดอีกที[v. exp.] (phūt īk thī) EN: repeat   FR: répéter
พูดใหม่[v. exp.] (phūt mai) EN: repeat   FR: répéter
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate   FR: répéter ; réitérer
พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ[v. exp.] (phūt sam-sam sāk-sāk) EN: repeat oneself   FR: se répéter
พูดตาม[v. exp.] (phūt tām) EN: repeat after   FR: répéter après qqn
ปลานิล[n.] (plā Nin) EN: Nile Tilapia ; tilapia ; St. Peter's fish   FR: tilapia [m] ; tilapia du Nil [m]
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie   FR: rivaliser ; disputer
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend   FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer

CMU English Pronouncing Dictionary
PETE    P IY1 T
PETER    P IY1 T ER0
PETEY    P IY1 T IY0
PETE'S    P IY1 T S
PETERS    P IY1 T ER0 Z
PETERY    P IY1 T ER0 IY0
TOPETE    T AA1 P IY0 T
PETER'S    P IY1 T ER0 Z
PETERED    P IY1 T ER0 D
PETERKA    P EH0 T ER1 K AH0
COMPETE    K AH0 M P IY1 T
PIPETEC    P AY1 P T EH2 K
CARPETED    K AA1 R P AH0 T AH0 D
PETERMAN    P IY1 T ER0 M AH0 N
PETERING    P IY1 T ER0 IH0 NG
MCPETERS    M AH0 K P IY1 T ER0 Z
PETERSEN    P IY1 T ER0 S AH0 N
COMPETED    K AH0 M P IY1 T AH0 D
PETERKIN    P AH0 T ER1 K AH0 N
ST_PETER    S EY1 N T P IY1 T ER0
COMPETES    K AH0 M P IY1 T S
PETERSON    P IY1 T ER0 S AH0 N
TRUMPETER    T R AH1 M P AH0 T ER0
PUPPETEER    P AH0 P AH0 T IY1 R
PETERMANN    P IY1 T ER0 M AH0 N
TROMPETER    T R AA1 M P IY0 T ER0
TRUMPETED    T R AH1 M P AH0 T AH0 D
PETERPAUL    P IY1 T ER0 P AO1 L
COMPETENT    K AA1 M P AH0 T AH0 N T
PETERBILT    P IY1 T ER0 B IH2 L T
COMPETENCE    K AA1 M P AH0 T AH0 N S
COMPETENCY    K AA1 M P AH0 T AH0 N S IY0
HOLLOPETER    HH AA1 L AH0 P IY0 T ER0
PUPPETEERS    P AH0 P AH0 T IY1 R Z
PETERSON'S    P IY1 T ER0 S AH0 N Z
PETERSBURG    P IY1 T ER0 Z B ER0 G
PETERSEN'S    P IY1 T ER0 S AH0 N Z
NONCOMPETE    N AA0 N K AH0 M P IY1 T
KLEINPETER    K L AY1 N P IY0 T ER0
COMPETENTLY    K AA1 M P AH0 T AH0 N T L IY0
INCOMPETENT    IH2 N K AA1 M P AH0 T AH0 N T
INCOMPETENCE    IH2 N K AA1 M P AH0 T AH0 N S
INCOMPETENCY    IH2 N K AA1 M P AH0 T AH0 N S IY0
COMPETENCIES    K AA1 M P AH0 T AH0 N S IY0 Z
PETERBOROUGH    P IY1 T ER0 B ER0 OW0
INCOMPETENTS    IH2 NG K AA1 M P AH0 T AH0 N T S
ST_PETERSBURG    S EY1 N T P IY1 T ER0 Z B ER0 G
INCOMPETENTLY    IH2 N K AA1 M P AH0 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pete    (n) (p ii1 t)
Peter    (n) (p ii1 t @ r)
peter    (v) (p ii1 t @ r)
peters    (v) (p ii1 t @ z)
compete    (v) (k @1 m p ii1 t)
petered    (v) (p ii1 t @ d)
Peterlee    (n) (p ii1 t @ l ii)
carpeted    (v) (k aa1 p i t i d)
competed    (v) (k @1 m p ii1 t i d)
competes    (v) (k @1 m p ii1 t s)
petering    (v) (p ii1 t @ r i ng)
Peterhead    (n) (p ii1 t @ h e d)
competent    (j) (k o1 m p i t @ n t)
puppeteer    (n) (p uh2 p i t i@1 r)
trumpeted    (v) (t r uh1 m p i t i d)
trumpeter    (n) (t r uh1 m p i t @ r)
competence    (n) (k o1 m p i t @ n s)
puppeteers    (n) (p uh2 p i t i@1 z)
trumpeters    (n) (t r uh1 m p i t @ z)
uncarpeted    (j) (uh1 n k aa1 p i t i d)
Petersfield    (n) (p ii1 t @ z f ii l d)
competently    (a) (k o1 m p i t @ n t l ii)
incompetent    (j) (i1 n k o1 m p i t @ n t)
Peterborough    (n) (p ii1 t @ b r @)
incompetence    (n) (i1 n k o1 m p i t @ n s)
incompetency    (n) (i1 n k o1 m p i t @ n s ii)
St Petersburg    (n) - (s n t - p ii1 t @ z b @@ g)
incompetently    (a) (i1 n k o1 m p i t @ n t l ii)
Chalfont St Pete    (n) -- (ch a2 l f @ n t - s n t - p ii1 t @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
競う[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
コンペティション[, konpeteishon] (n) competition; (P) [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
チリ硝石[チリしょうせき, chiri shouseki] (n) Chile saltpeter; soda nitre [Add to Longdo]
トランペッター[, toranpetta-] (n) trumpeter [Add to Longdo]
ピーターパン[, pi-ta-pan] (n) Peter Pan [Add to Longdo]
ピーターパンカラー[, pi-ta-pankara-] (n) Peter Pan collar [Add to Longdo]
ピーターパンシンドローム[, pi-ta-panshindoro-mu] (n) Peter Pan syndrome; (P) [Add to Longdo]
ペティナイフ;プチナイフ[, peteinaifu ; puchinaifu] (n) petit knife; small knife [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ペトロの手紙一[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people [Add to Longdo]
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best [Add to Longdo]
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa [Add to Longdo]
応答能[おうとうのう, outounou] (n) competence [Add to Longdo]
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent [Add to Longdo]
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate [Add to Longdo]
樺太千島交換条約;樺太・千島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・千島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
関係当局[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities [Add to Longdo]
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity [Add to Longdo]
競い合う[きそいあう, kisoiau] (v5u) to compete with; to vie for [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] (v5u,vi) (1) to compete with; (2) to emulate; (P) [Add to Longdo]
競り合う(P);競合う[せりあう, seriau] (v5u,vi) to struggle for; to compete with; to vie with; (P) [Add to Longdo]
競る(P);糶る[せる, seru] (v5r,vt) (1) to compete; (2) to bid; (3) to sell at auction; (P) [Add to Longdo]
競争[きょうそう, kyousou] (n,adj-no) (1) competition; contest; (vs) (2) to compete; (P) [Add to Longdo]
禁治産[きんちさん;きんじさん, kinchisan ; kinjisan] (n) (legal) incompetency [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident) [Add to Longdo]
言語能力[げんごのうりょく, gengonouryoku] (n) {ling} (linguistic) competence; language capability [Add to Longdo]
公同書簡[こうどうしょかん, koudoushokan] (n) General Epistles (James, Peter, Jude, John); Catholic Epistles; General Letters [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew [Add to Longdo]
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.) [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P) [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities) [Add to Longdo]
取る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to take; to pick up; to harvest; to earn; to choose; (2) (See 盗る) to steal; (3) (See 摂る) to eat; to have (a meal); (4) (also written as 脱る) to remove (one's glasses, etc.); (5) to compete (in sumo, cards, etc.); to play; (P) [Add to Longdo]
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond [Add to Longdo]
手が利く[てがきく, tegakiku] (exp,v5k) to be able; to be competent [Add to Longdo]
準禁治産[じゅんきんちさん, junkinchisan] (n) quasi-incompetence [Add to Longdo]
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
伯多禄[Bó duō lù, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ, / 祿] Peter (Catholic transliteration) [Add to Longdo]
出赛[chū sài, ㄔㄨ ㄙㄞˋ, / ] to compete; to take part (in a sports event) [Add to Longdo]
列宁格勒[Liè níng gé lè, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991 [Add to Longdo]
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task [Add to Longdo]
参赛[cān sài, ㄘㄢ ㄙㄞˋ, / ] to compete; taking part in a competition [Add to Longdo]
夺标[duó biāo, ㄉㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ, / ] to compete for first prize [Add to Longdo]
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, / ] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete [Add to Longdo]
庸碌无能[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, / ] mediocre and incompetent [Add to Longdo]
彼得[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Peter (name) [Add to Longdo]
彼得前书[Bǐ dé qián shū, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨ, / ] First Epistle of Peter (in New Testament) [Add to Longdo]
彼得堡[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia [Add to Longdo]
彼得后书[Bǐ dé hòu shū, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄏㄡˋ ㄕㄨ, / ] Second Epistle of Peter (in New Testament) [Add to Longdo]
彼得格勒[Bǐ dé gé lè, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Petrograd, variant spelling of 彼得堡, Saint Petersburg [Add to Longdo]
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, ] able; capable; competent; efficient [Add to Longdo]
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, ] ability; competence [Add to Longdo]
打对仗[dǎ duì zhàng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] to compete [Add to Longdo]
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
涅瓦[Niè wǎ, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄚˇ, ] the Nyeva or Neva river (through St Petersburg) [Add to Longdo]
涅瓦河[Niè wǎ hé, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄚˇ ㄏㄜˊ, ] the Nyeva or Neva river (through St Petersburg) [Add to Longdo]
争先[zhēng xiān, ㄓㄥ ㄒㄧㄢ, / ] to compete to be first; to contest first place [Add to Longdo]
争取[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ, / ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle [Add to Longdo]
争购[zhēng gòu, ㄓㄥ ㄍㄡˋ, / ] to compete; to fight for; to rush to purchase [Add to Longdo]
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, ] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] saltpeter; to tan (leather) [Add to Longdo]
硝氮[xiāo dàn, ㄒㄧㄠ ㄉㄢˋ, ] potassium nitrate; saltpeter [Add to Longdo]
硝石[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] niter; saltpeter; potassium nitrate KNO3 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] crude saltpeter [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] to compete; to contend; to struggle [Add to Longdo]
竞争[jìng zhēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] to compete; competition [Add to Longdo]
竞争和聚合[jìng zhēng hé jù hé, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, / ] compete and converge [Add to Longdo]
竞购[jìng gòu, ㄐㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to bid competitively; to compete to buy (at auction) [Add to Longdo]
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, / ] competition; to compete; to pursue [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] impete [Add to Longdo]
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Saint Petersburg (city in Russia) [Add to Longdo]
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, / ] capable; competent [Add to Longdo]
艾尔米塔什[Ài ěr mǐ tǎ shí, ㄞˋ ㄦˇ ㄇㄧˇ ㄊㄚˇ ㄕˊ, / ] the Hermitage or Ermitazh museum in St Peterburg [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, / ] to compete; competition; match [Add to Longdo]
量力而行[liàng lì ér xíng, ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to assess one's capabilities and act accordingly (成语 saw); to act within one's competence; One does what one can. [Add to Longdo]
量才录用[liàng cái lù yòng, ㄌㄧㄤˋ ㄘㄞˊ ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to assess sb's capabilities and employ him accordingly (成语 saw); to employ sb competent for the task [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壁紙[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] Rechtsbefugnis, Befugnis, Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
[しょう, shou] SALPETER [Add to Longdo]
硝石[しょうせき, shouseki] Salpeter [Add to Longdo]
硝酸[しょうさん, shousan] Salpetersaeure [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] Ueberschreitung_der_Kompetenz, Anmassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top