Search result for

pètes

(596 entries)
(6.5095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pètes-, *pètes*, pète
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pètes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pètes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้
petechiae (1-2 mm) (n ) เป็นจุดเลือดออกขนาดเล็กในชั้นผิวหนังหรือเยื่อบุ สาเหตุเนื่องจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด หรือความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด ถ้า purpura ขนาดใหญ่มากกว่า 1 เซนติเมตรและหรือเกิดจากการกระแทกอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ecchymosis
See also: S. purpura(2-10 mm), ecchymosis,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
petrichor (n ) The smell of earth after a rain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pet[N] สัตว์เลี้ยง
pet[N] คนโปรด, See also: คนที่โปรดปราน, Syn. darling, favourite, dear
pet[N] สิ่งอันเป็นที่รัก
pet[ADJ] ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, See also: ถือเป็นสัตว์เลี้ยง
pet[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง, Syn. beloved, dear, preferred
pet[VT] ซึ่งสัมผัสเบาๆ อย่างคุ้นเคย (มักกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยง)
pet[VI] กอดด้วยความรัก, See also: ลูบไล้อย่างเอ็นดู, Syn. fondle, caress, cuddle, Ant. hit, beat, slap
pet[N] อารมณ์เสีย, See also: อารมณ์โกรธ, Syn. bad mood
pet[VI] มีอารมณ์เสีย, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, Syn. to be peevish, sulk
apeth[SL] คนโง่
petal[N] กลีบดอกไม้, Syn. corolla, floral leaf
peter[VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
petit[ADJ] เล็กน้อย (ปัจจุบันมักใช้ในทางกฎหมาย), See also: ไม่สำคัญ, Syn. petty
petty[ADJ] เล็กน้อย, See also: ไม่สำคัญ, ไม่ค่าที่จะสนใจ, หยุมหยิม, Syn. paltry, insignificant, trivial, unimportant, Ant. crucial, significant
petty[ADJ] ที่ใจแคบ, See also: เห็นแก่ตัว, Syn. close-minded, narrow-minded, insular, Ant. bighearted
petty[ADJ] (ชนชั้น) ต่ำ, See also: (ระดับ) ซึ่งไม่สำคัญ
pipet[N] หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง, Syn. pipette
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
carpet[N] พรม, Syn. carpeting, floor covering, rug
carpet[N] ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม, Syn. soft surface
limpet[N] หอยทะเลที่มักพบติดอยู่ตามหินใต้น้ำ
moppet[N] หนูน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็กน้อย, Syn. child, puppet
muppet[SL] คนโง่
petard[N] เครื่องระเบิดประตูหรือกำแพงในการทำสงครามสมัยโบราณ, Syn. firecracker, explosive, squib
petite[ADJ] เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง), Syn. dilicate, dainty, minikin, teeny, Ant. huge, big
petite[ADJ] ซึ่งเหมาะกับคนร่างเล็ก
petrel[N] นกทะเลชนิดหนึ่ง
petrol[N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันปิโตรเลียม, Syn. gasoline
puppet[N] คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppet[N] หุ่นกระบอก
tappet[N] ส่วนของเครื่องยนต์
compete[VI] แข่งขัน, Syn. contend, vie with, struggle
crumpet[N] ขนมเค้กชนิดหนึ่ง
crumpet[SL] คนที่มีความต้องการทางเพศ
impetus[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลัก, กำลังกระตุ้น, Syn. drive, force, impulsion, spur
parapet[N] กำแพงอิฐ, Syn. barrier, rampart
petiole[N] ก้านใบ, Syn. leafstalk, stipule
petrify[VI] กลายเป็นหิน
petrify[VT] ทำให้ตกตะลึง (เพราะความกลัว), See also: ทำให้ตัวแข็งทื่อ (เพราะความกลัว), Syn. dumbfound, frighten, startle, Ant. calm, soothe, comfort
petrify[VT] ทำให้กลายเป็นหิน, See also: ทำให้เป็นหิน, Syn. mineralize, solidify, harden, concrete, Ant. soften, melt
pettish[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, Syn. grumpy, ratty, discontented
petunia[N] พืชไม้ดอกรูปกรวยในแถบละตินอเมริกา
pipette[N] หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง, Syn. pipet
snippet[N] ชิ้นเล็กชิ้นน้อย (ข่าวหรือข้อมูล), Syn. fragment, particle
trumpet[N] แตร
trumpet[N] เสียงแตร
trumpet[VT] ป่าวประกาศ
trumpet[VI] เป่าแตร
trumpet[VI] แผดเสียงเหมือนแตร
whippet[N] สุนัขขนสั้นชนิดหนึ่งวิ่งเร็ว, See also: คล้ายกับสุนัขเกรเฮาด์แต่ตัวเล็กกว่า เพาะพันธุ์ไว้สำหรับวิ่งแข่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
apetalous(อะเพท'ทะลัส) adj. ไร้กลีบดอก, -apetaly (having no petals)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
appetiser(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร
appetising(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
appetizer(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
carpet(คาร์'พิท) {carpetted,carpetting,carpets} n. พรม,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปกคลุม,ลาด
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
carpeting(คาร์'พิททิง) n. วัตถุทำพรม,พรม
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
competency(คอม'พิเทินซี) n. ดูcompetence
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
gamopetalousadj. ซึ่งมีกลีบดอกติดกัน
herpetologyn. วิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก., See also: herpetologic,herpetological adj.
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability ###A. competence
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent
papeterien. กล่องกระดาษ,กล่องใส่วัสดุสำหรับขีดเขียน
parapet(แพ'ระเพท,-พิท) n. เชิงเทิน,กำแพงบังหน้า,ราวลูกกรง,รั้ว
perpetrate(เพอ'พิเทรท) vt. กระทำผิดกฎ-หมาย,ทำชั่ว,ก่อกรรมทำเข็ญ,เล่นตลก., See also: perpetuation n. perpetrator n., Syn. do
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing,continual
perpetuate(เพอเพช'ชุเอท) vt. ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ., See also: perpetration n. perpetuator n., Syn. continue
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
petal(เพท'เทิล) n. กลีบดอก., See also: petaled,petalled adj.
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
petichaieดวงเลือดซึมเข้าใต้ผิวหนัง
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก,จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
petrel(พี'เทริล) n. นกทะเลชนิดหนึ่ง
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
petrificant(พิทริฟ'ฟะเคินทฺ) adj., See also: petrifier n., Syn. harden
petrification(เพททริฟิเค'เชิน) n. =petrifaction (ดู)
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
petro-Pref. หิน,หินผา, Syn. petr-,petri-

English-Thai: Nontri Dictionary
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
carpet(n) พรม
carpet(vi) ปูพรม
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
competency(n) ความสามารถ,อำนาจ,ธนทรัพย์
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
impetus(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
limpet(n) หอยทาก,หอยนมสาว
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
perpetrate(vt) ทำชั่ว,กระทำผิด,ก่อกรรมทำเข็ญ
perpetrator(n) ผู้ทำชั่ว,ผู้กระทำผิด,ผู้ก่อกรรมทำเข็ญ
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล
perpetuate(vt) ทำให้ถาวร,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuation(n) การทำให้เป็นอมตะ,การทำให้ถาวร
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
pet(n) สัตว์เลี้ยง,คนรัก
pet(vt) กอด,ลูบคลำ
petal(n) กลีบดอกไม้
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
petrol(n) น้ำมันรถ
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
petticoat(n) กระโปรงซับใน
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
petulance(n) ความหงุดหงิด,ความใจน้อย,ความเจ้าอารมณ์
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
repetition(n) สำเนา,การกล่าวซ้ำ,การท่อง,การทำซ้ำ
saltpetre(n) ดินประสิว
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
tippet(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่
trumpet(n) แตรเดี่ยว,ทรัมเปต
trumpet(vi) ป่าวประกาศ,(ช้าง)ร้อง
trumpet(vt) เป่าแตร,เป่าทรัมเปต
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetrationการกระทำความผิดด้วยตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petroleumปิโตรเลียม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petrologyศิลาวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petrophilousชอบขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petrous-หิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petty caseคดีมโนสาเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty offenceความผิดลหุโทษ [ดู contravention ความหมายที่ ๒ และ minor offence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polypetalous; apopetalous; choripetalous; dialypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petrifactionการกลายเป็นหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrified rose; barite rose; barite rosetteแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petrogenousเกิดจากหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrographyศิลาวรรณนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petrolเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrol engineเครื่องยนต์เบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrol injectionการฉีดเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrol pumpเครื่องสูบเบนซิน, ปั๊มเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poppet valveลิ้นดอกเห็ด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petiolulateมีก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petioluleก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Petrarchan sonnetบทร้อยกรองซอนเนตแบบเพทราร์ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Petrarchismคตินิยมแบบเพทราร์ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
petri dishจานเพาะเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petaloidคล้ายกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petechiaจุดเลือดออก, กาฬแดง, กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial-จุดเลือดออก, -กาฬแดง, -กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial eruptionผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
postherpetic-ภายหลังเป็นงูสวัดหรือเริมหรืออีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaf stalk; petioleก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liquefied petroleum gas (LPG; LP-GAS)แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, แอลพีแก๊ส) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
liquefied petroleum gas (LPG; LP-GAS)แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, แอลพีแก๊ส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LP-GAS; LPG (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleumปิโีตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petasmaอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum engineeringวิศวกรรมปิโตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute)
เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
Organizing of Petroleum Exporting Countryองค์การระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ประเทศสมาชิกได้แก่ อัลจีเรีย อินโดนีเซีย อิหร่านอิรัก คูเวต ลิบยา ไนจีเรีย กาต้า ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสและเวเนซุเอลา [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied petroleum gasก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleumสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีธาตุสองชนิดเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีหรือไม่มีธาตุอโลหะอื่นๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยู่ด้วยก็ได้
ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง และความร้อน ตลอดจนความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บไว้ แบ่งตามสถานะสำคัญทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleum Provinceบริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน, บริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน และมีแหล่งกักเก็บปิโตรลียม (Petroleum reservoir) อยู่เป็นจำนวนมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleum Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณปิโตรเลียมที่สามารถจะผลิตขึ้นมาได้อย่างคุมค่าต่อการลงทุนจากแหล่งปิโตรเลียม ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Upstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมต้นสาย
การสำรวจ การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Downstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมปลายสาย
ประกอบด้วยการกลั่น การขนส่ง และการตลาด โดยผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบ้าง [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied Petroleum Gasก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ รู้จักกันในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซโปรเพน (C3H8) ผสมกับก๊าซบิวเทน (C4H10)
นำมาอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural based petroleum substituteสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Petrodollarปิโตรดอลลาร์ [เศรษฐศาสตร์]
Petroleumปิโตรเลียม [เศรษฐศาสตร์]
Petroleum exporting countryประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบออก [เศรษฐศาสตร์]
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Plant competitionการแข่งขันระหว่างพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Petty Patentอนุสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Appetite depressantsยากดความอยากอาหาร [TU Subject Heading]
Carpetsพรม [TU Subject Heading]
Communicative competenceความสามารถในการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Competency-based educationการศึกษาแบบสามัตถิยฐาน [TU Subject Heading]
Competent authorityอำนาจตามหน้าที่ [TU Subject Heading]
Competitionการแข่งขัน [TU Subject Heading]
Competition, Imperfectการแข่งขันไม่สมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competition, Internationalการแข่งขันระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Competition, Unfairการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Core competenciesความสามารถหลัก [TU Subject Heading]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Dips (Appetizers)เครื่องจิ้ม [TU Subject Heading]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Hamsters as petsแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
Liquefied petroleum gasก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว [TU Subject Heading]
Liquefied petroleum gas industryอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว [TU Subject Heading]
Petrodollarเงินดอลลาร์จากการขายน้ำมันดิบ [เศรษฐศาสตร์]
Osteopetrosisโรคออสติโอพีโตรซิส [TU Subject Heading]
Pet adoptionการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet food industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet medicineสัตวแพทยศาสตร์สัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet ownersเจ้าของสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet shopsร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Petakopadesapakaranamเปฏโกปเทสปกรณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competent (n ) มีอำนาจ
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
perpetrator (n ) ผู้ก่อการ
Perpetual Inventory Methodระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
pete-man[safecracker] (n) นักเจาะเซฟ
pete-man (n) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
See also: S. safecracker,
petrel (n) นกจมูกหลอดยักษ์ขั้วโลกใต้
petroleum refiningการกลั่นปิโตรเลียม
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
trade competition act (n ) พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ชิงแชมป์[V] compete for the championship, Syn. ชิงชนะเลิศ, Example: ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันวิ่งชิงแชมป์ 100 เมตร, Thai definition: การต่อสู้เพื่อให้ชนะเลิศ
ชิงโชค[V] compete for the prize or reward, Syn. ชิงรางวัล, Example: ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะได้คูปองส่งชิงโชครถยนต์, Thai definition: การเข้าร่วมจับฉลากชิงรางวัล
ดวลแข้ง[V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
ปตท.[N] Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ราวลูกกรง[N] parapet, Syn. ซี่ลูกกรง
แก๊สหุงต้ม[N] liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
น้ำมันเบนซินธรรมดา[N] gasoline, See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ[N] gasoline, See also: super grade petrol
การแข่งขัน[N] competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
คดีมโนสาเร่[N] petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count unit: คดี, Thai definition: คดีเล็กน้อย
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
รัฐบาลหุ่น[N] puppet government, Example: คุณอานันท์ ก็เคยตำหนิคุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ไปแล้ว ว่าเป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิดอะไรทำนองนั้น
นอกรอบ[ADV] pre competition, Example: นักกีฬาทำการแข่งขันนอกรอบก่อนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: แข่งขันนอกรายการชิงตำแหน่ง
ติดๆ ขัดๆ[ADV] repetitiously, See also: not continuously, Syn. ติดขัด, Example: เขาพูดติดๆ ขัดๆ ไม่ได้ความ สงสัยจะตื่นเต้นมากไปหน่อย, Thai definition: อย่างตะกุกตะกักหรือไม่ต่อเนื่อง
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ร้องทุกข์[V] complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
ไร้ความสามารถ[V] be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ[ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
วาย[V] be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
โลมเล้า[V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
เล็กกระจิดริด[V] be tiny, See also: be small, be miniature, be petite, be little, be diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: ชิปอันนี้เล็กกระจิดริดแต่เก็บข้อมูลได้มากมายจริงๆ, Thai definition: มีขนาดเล็ก
เล็กกระจิดริด[ADJ] tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai definition: ที่มีขนาดเล็ก
เล็กน้อย[ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
สตางค์ปลีก[N] small change, See also: change, petty cash, Syn. ตังค์ปลีก, เศษสตางค์, เงินปลีก, Example: เสมข้ามรั้วบ้านไปยืมสตางค์ปลีกพี่โรจน์ มาจ่ายค่าน้ำแข็ง, Count unit: บาท
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
น่ารับประทาน[V] be appetizing, See also: look delicious, look tasty, Syn. น่ากิน, น่าอร่อย, Example: การแกะสลักผักและผลไม้ทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น
น่าอร่อย[V] be appetizing, See also: look delicious, look tasty, Syn. น่ากิน, น่ารับประทาน, Example: คนที่หิวย่อมเห็นอาหารน่ากินกว่าปกติ
นิจสิน[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
จับเนื้อต้องตัว[V] touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ขี้ประติ๋ว[ADJ] trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai definition: ไม่สำคัญ
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
การประกวด[N] contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
กอดจูบ[V] pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
คุยเขื่อง[V] brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ, Thai definition: คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น
คุยโม้[V] boast, See also: brag, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. โม้, ยกเมฆ, Example: เขาคุยโม้ถึงเรื่องที่ไปผจญภัยมาเกือบชั่วโมงแล้ว, Thai definition: พูดเกินความจริง
คุยโว[V] brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาคุยโวให้ใครต่อใครฟังว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน, Thai definition: พูดโอ้อวด
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ātchayākøn) EN: criminal ; perpetrator   FR: criminel [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: petition   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เชิดหุ่น[v.] (choēt hun) EN: perform the puppet   
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēng ram) EN: perform the puppet   
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
เด็กน้อย[n. exp.] (dek nøi) EN: baby ; infant   FR: jeune enfant [m, f] ; petit enfant [m]
เด็กผู้หญิง[n.] (dek phūying) EN: girl ; little girl ; lass   FR: fille [f] ; jeune fille [f] ; petite fille [f]
เด็กหญิงเล็ก ๆ[n. exp.] (dekying lek-lek) EN: little girl   FR: petite fille [f]
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
เอื้องคำหิน[n. exp.] (eūang kham hin) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria   
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against   FR: intenter une action en divorce
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
ห้องเล็ก[n. exp.] (hǿng lek) EN: small room   FR: petite pièce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PET    P EH1 T
PETT    P EH1 T
PETH    P EH1 TH
PETO    P IY1 T OW0
PETE    P IY1 T
PETS    P EH1 T S
PETZ    P EH1 T S
PETA    P IY1 T AH0
PETRA    P EH1 T R AH0
PETER    P IY1 T ER0
PETRE    P EH1 T ER0
PETKO    P EH1 T K OW0
PETRY    P EH1 T R IY0
PETAK    P EH1 T AH0 K
PETTY    P EH1 T IY0
PETAL    P EH1 T AH0 L
PETRO    P EH1 T R OW0
PETTI    P EH1 T IY0
PETRI    P IY1 T R IY0
PETIT    P EH1 T IY0
PETRU    P EH1 T R UW0
PET'S    P EH1 T S
PETTA    P EH1 T AH0
PETIE    P EH1 T IY0
SPETH    S P EH1 TH
PETRI    P EH1 T R IY0
PETEY    P IY1 T IY0
PETRIE    P EH1 T R IY0
PETRUS    P EH1 T R AH0 S
PETA'S    P IY1 T AH0 Z
PETRIN    P EH1 T R IH2 N
PETKUS    P EH1 T K AH0 S
PETROL    P EH1 T R OW2 L
PETREE    P EH1 T R IY1
PETITT    P EH1 T IH2 T
PETRAK    P EH1 T R AH0 K
PETRAS    P EH1 T R AH0 Z
PETERS    P IY1 T ER0 Z
PETE'S    P IY1 T S
PETREY    P EH1 T R IY0
PETHEL    P EH1 TH AH0 L
PETERY    P IY1 T ER0 IY0
PETREA    P EH1 T R IY0 AH0
PETSCH    P EH1 CH
PETARD    P AH0 T AA1 D
CARPET    K AA1 R P AH0 T
PETITO    P EH0 T IY1 T OW0
PETROS    P EH1 T R OW0 Z
PETITE    P AH0 T IY1 T
PETRIK    P EH1 T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pet    (v) (p e1 t)
Pete    (n) (p ii1 t)
pets    (v) (p e1 t s)
Peter    (n) (p ii1 t @ r)
petal    (n) (p e1 t l)
peter    (v) (p ii1 t @ r)
petty    (j) (p e1 t ii)
Petrie    (n) (p ii1 t r ii)
Petipa    (n) (p e t ii1 p @)
carpet    (v) (k aa1 p i t)
limpet    (n) (l i1 m p i t)
petals    (n) (p e1 t l z)
petard    (n) (p i1 t aa1 d)
peters    (v) (p ii1 t @ z)
petite    (j) (p @1 t ii1 t)
petrel    (n) (p e1 t r @ l)
petro-    (j) - (p e2 t r ou -)
petrol    (n) (p e1 t r @ l)
petted    (v) (p e1 t i d)
poppet    (n) (p o1 p i t)
puppet    (n) (p uh1 p i t)
tippet    (n) (t i1 p i t)
Morpeth    (n) (m oo1 p i th)
carpets    (v) (k aa1 p i t s)
compete    (v) (k @1 m p ii1 t)
crumpet    (n) (k r uh1 m p i t)
impetus    (n) (i1 m p i t @ s)
limpets    (n) (l i1 m p i t s)
parapet    (n) (p a1 r @ p i t)
petaled    (j) (p e1 t l d)
petards    (n) (p i1 t aa1 d z)
petered    (v) (p ii1 t @ d)
petrels    (n) (p e1 t r @ l z)
petrify    (v) (p e1 t r i f ai)
pettier    (j) (p e1 t i@ r)
pettily    (a) (p e1 t i l ii)
petting    (v) (p e1 t i ng)
pettish    (j) (p e1 t i sh)
petunia    (n) (p i1 t y uu1 n i@)
pipette    (n) (p i1 p e1 t)
poppets    (n) (p o1 p i t s)
puppets    (n) (p uh1 p i t s)
snippet    (n) (s n i1 p i t)
tippets    (n) (t i1 p i t s)
trumpet    (v) (t r uh1 m p i t)
whippet    (n) (w i1 p i t)
Peterlee    (n) (p ii1 t @ l ii)
appetite    (n) (a1 p i t ai t)
carpeted    (v) (k aa1 p i t i d)
competed    (v) (k @1 m p ii1 t i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
競う[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with
[々, ] Thai: ตัวทำเสียงซำ้ใส่ตามห English: repetition of kanji (sometimes voiced)

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お通し;御通し[おとおし, otooshi] (n) (pol) (See 通し・とおし・2) appetizer; appetiser [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
ごくごく[, gokugoku] (adv,adv-to) (on-mim) gulping repetitively [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ぱかぱか[, pakapaka] (adv-to,adv) (on-mim) clip-clop; clippety-clop [Add to Longdo]
ふれあい動物園;触れ合い動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぺたり[, petari] (adv-to) slapping on; flopping down [Add to Longdo]
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺったり[, pettari] (adv) closely; fast [Add to Longdo]
ぺったん[, pettan] (adv-to) flattening [Add to Longdo]
ぺっと[, petto] (adv) (on-mim) ptoo (i.e. spitting sound); ptew; ptooey [Add to Longdo]
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
めっ[, metsu] (int) used to scold small children and pets [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami) [Add to Longdo]
アパタイト[, apataito] (n) appetite [Add to Longdo]
アピタイザー[, apitaiza-] (n) appetizer [Add to Longdo]
アペタイザー[, apetaiza-] (n) appetizer; appetiser [Add to Longdo]
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] to write a letter (to the authorities); to present a petition [Add to Longdo]
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中国石化[Zhōng guó shí huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec [Add to Longdo]
中国石油化工股份有限公司[Zhōng guó shí yóu huà gōng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. to 中石化 [Add to Longdo]
中国石油和化学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中国石油天然气集团公司[Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Petroleum Corporation [Add to Longdo]
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, ] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.) [Add to Longdo]
中石化[Zhōng shí huà, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. of 中國石油化工股份有限公司|中国石油化工股份有限公司 [Add to Longdo]
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
伯多禄[Bó duō lù, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ, / 祿] Peter (Catholic transliteration) [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] petty; wretched [Add to Longdo]
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
俾倪[bǐ ní, ㄅㄧˇ ㄋㄧˊ, ] parapet; to look askance [Add to Longdo]
倒胃口[dǎo wèi kǒu, ㄉㄠˇ ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, ] to spoil one's appetite; fig. to get fed up with sth [Add to Longdo]
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] puppet [Add to Longdo]
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] injure; puppet [Add to Longdo]
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match) [Add to Longdo]
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
公平竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] fair competition [Add to Longdo]
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
出赛[chū sài, ㄔㄨ ㄙㄞˋ, / ] to compete; to take part (in a sports event) [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal [Add to Longdo]
列宁格勒[Liè níng gé lè, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991 [Add to Longdo]
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task [Add to Longdo]
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) [Add to Longdo]
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
卑微[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, ] petty and low [Add to Longdo]
参赛[cān sài, ㄘㄢ ㄙㄞˋ, / ] to compete; taking part in a competition [Add to Longdo]
参赛者[cān sài zhě, ㄘㄢ ㄙㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] a competitor [Add to Longdo]
同声传译[tóng shēng chuán yì, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, / ] simultaneous interpetation [Add to Longdo]
吐丝自缚[tǔ sī zì fú, ㄊㄨˇ ㄙ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centripetal force [Add to Longdo]
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, / ] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies [Add to Longdo]
吸管[xī guǎn, ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ, ] (drinking) straw; pipette; eyedropper [Add to Longdo]
吹喇叭[chuī lǎ ba, ㄔㄨㄟ ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, ] to praise sb; lit. blowing the trumpet [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to assume (a form); to submit; to petition; to show; to present; to offer [Add to Longdo]
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] petition (submitted to a superior) [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician [Add to Longdo]
周轉金[zhōu zhuǎn jīn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄣ, ] (accounting) petty cash; turnover; also written 週轉金|周转金 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] to drink; to sip; to taste; to lick; whisper; petty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペトリネット[ぺとりねっと, petorinetto] Petri-net [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock [Add to Longdo]
ポストペット[ぽすとぺっと, posutopetto] Postpet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壁紙[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] Rechtsbefugnis, Befugnis, Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
[しょう, shou] SALPETER [Add to Longdo]
硝石[しょうせき, shouseki] Salpeter [Add to Longdo]
硝酸[しょうさん, shousan] Salpetersaeure [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] Ueberschreitung_der_Kompetenz, Anmassung [Add to Longdo]
食欲[しょくよく, shokuyoku] Appetit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top