ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orten

AO1 R T AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orten-, *orten*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portend(พอร์เทนดฺ') vt. เป็นลาง,มีความหมาย,บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foretell,forecast
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce

English-Thai: Nontri Dictionary
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
shorten(vt) ตัด,ทำให้สั้นลง,ย่อ,ทำให้เตี้ยลง,ลดขนาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเดรนเยีย [n.] (haidrēnyīa) EN: Hortensia group, Hydrangea   
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent   FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m]
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink   FR: contracter
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign   FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten   FR: supprimer
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae hot) EN: expand and contract ; lengthen and shorten   
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down   FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer

CMU English Pronouncing Dictionary
ORTEN    AO1 R T AH0 N
ORTENZIO    AO0 R T EH1 N Z IY0 OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: S. erwidern,entgegnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
orten; anpeilen; peilen | ortend; anpeilend; peilend | geortet; angepeilt; gepeilt | ortet; peiltto locate | locating | located | locates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートニング[, sho-toningu] (n) shortening [Add to Longdo]
パンジー[, panji-] (n) pansy (Viola tricolor hortensis); (P) [Add to Longdo]
黄星円跳虫[きぼしまるとびむし;キボシマルトビムシ, kiboshimarutobimushi ; kiboshimarutobimushi] (n) (uk) garden springtail (Bourletiella hortensis) [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
時短[じたん, jitan] (n) shortening of time [Add to Longdo]
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life [Add to Longdo]
縮まる[ちぢまる, chidimaru] (v5r,vi) to shorten; to narrow; to close; (P) [Add to Longdo]
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  orten /ɔrtən/
   to locate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top