Search result for

ornés

(493 entries)
(0.0856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornés-, *ornés*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ornés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ornés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]
Korney or korny (adj) ซุกซน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borne    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
cornea    [N] กระจกตา, See also: แก้วตา
corner    [N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner    [N] การผูกขาด
corner    [ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner    [VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner    [VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner    [N] ที่สงบเงียบ
corner    [VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner    [ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner    [N] มุม, Syn. angle
corner    [VI] เลี้ยวตรงมุม
corner    [N] สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
corner    [N] สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner    [N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornet    [N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet
horned    [ADJ] ซึ่งมีเขา
hornet    [N] แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae), See also: ต่อ
ornery    [ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: อารมณ์บูด, Syn. cantankerous, mean
adorned    [ADJ] ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
scorner    [N] ผู้ดูหมิ่น
airborne    [N] ที่ส่งโดยทางอากาศ
attorney    [N] ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
cornered    [ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered    [ADJ] ซึ่งมีหลายมุม
forborne    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
poorness    [N] ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
seaborne    [ADJ] ขนส่งทางทะเล, See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล, Syn. seafaring, aflat
suborner    [N] ผู้ติดสินบน
wind-borne    [ADJ] ซึ่งกระจัดกระจายด้วยลม, See also: ซึ่งพัดพาไปด้วยลม
cornerstone    [N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone    [N] หินที่มุม
cut corners    [IDM] ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด, See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners    [SL] ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
catty-corner    [ADV] ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally
be borne away    [PHRV] ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
cater-cornered    [ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered    [ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally
hole-and-corner    [IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
attorney general    [N] อัยการสูงสุด
power of attorney    [N] อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney    [N] ใบมอบฉันทะ
hole-in-the-corner    [IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-and-corner, Ant. hole-and-corner
prosecuting attorney    [N] อัยการ
drive someone into a corner    [IDM] ต้อนเข้ามุม
out of the corner of one's eye    [IDM] ชำเลืองมอง, See also: เหลือบมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericorneal; perikeratic-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perikeratic; pericorneal-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phthisis corneaeกระจกตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucoma of the corneaแผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ walleye ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, cornealรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single-glut square cornerรอยต่อมุมฉากชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess, cornealฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mucosa-borne dentureฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ tissue-borne denture; tissue-borne partial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corneal ulcer; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneitis; ceratitis; keratitisกระจกตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneousแข็งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corneaกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal-กระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal abscessฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal reflexรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceratitis; corneitis; keratitisกระจกตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tooth-and mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกและฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partial] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust-borne infectionการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, tooth-borneฟันปลอมมีฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, flea-borne typhusไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, water-borneการติดเชื้อจากน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, airborneการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, dust-borneการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Clemens, Samuel Langhorne, 1835-1910คลีเมนส์, แซมมวล แลงฮอร์น, ค.ศ. 1835-1910 [TU Subject Heading]
Corneaกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal Topographyรายละเอียดเฉพาะส่วนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal transplantationการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal ulcerแผลที่กระจกตา [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
Waterborne infectionการติดเชื้อจากน้ำ [TU Subject Heading]
Water-Borne Disease โรคทางน้ำ
โรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสารพิษที่อยู่ใน น้ำ เช่น ไข้รากสาดน้อย อหิวาตกโรค บิด และโรคทางลำใส้อื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [การทูต]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air-Borne-Contaminatedอากาศปนเปื้อน [การแพทย์]
Airborne Route(การติดเชื้อโดยทางอากาศ [การแพทย์]
Airborne Transmissionการแพร่เชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Arhropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส [การแพทย์]
Arthropod Borne Diseasesโรคที่เกิดจากแมลงเป็นสื่อ [การแพทย์]
Arthropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ [การแพทย์]
Blindness, Cornealตาบอดเนื่องจากตาดำขุ่นมัว [การแพทย์]
Corneaกระจกตา,ตาดำ,กระจกตาดำ,แก้วตา,แก้วตาดำ,คอร์เนีย,บริเวณตาดำ [การแพทย์]
Cornea Dystrophiesกระจกตาเสื่อม [การแพทย์]
Cornea Planaกระจกตาดำแบนกว่าปกติ [การแพทย์]
Cornea, Perforation ofกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Cornea, Steamyกระจกตาขุ่นฝ้า [การแพทย์]
Cornea, Temporal ofด้านนอกของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Abrasionกระจกตาดำถลอก,ผิวกระจกตาถลอก,กระจกตาถลอก [การแพทย์]
Corneal Allograftการเปลี่ยนกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Curvatureความโค้งของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Diameterการตรวจขนาดของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Diseasesกระจกตา,โรค [การแพทย์]
Corneal Edemaบวมน้ำที่กระจกตา,กระจกตาบวม,กระจกตาบวมน้ำ [การแพทย์]
Corneal Endotheliumผิวเยื่อบุด้านในของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Epitheliumผิวทางด้านหน้าของกระจกตาดำ,อิพิทีเลียมของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Erosionกระจกตาขรุขระ [การแพทย์]
Corneal Graftการปลูกถ่ายกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Inflammationการอักเสบของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Light Reflection Testการทดสอบดูเงาสะท้อนจากกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Lusterลักษณะมันเป็นประกาย [การแพทย์]
Corneal Opacityคอร์เนียขุ่น,แก้วตาขุ่น,กระจกตาขุ่น,กระจกตาเป็นฝ้าขุ่น [การแพทย์]
Corneal Perforationกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Corneal Perforation, Spontaneousกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Corneal Reflection Testการตรวจดูเงาสะท้อนจากกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scarแผลเป็นที่กระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scarringแผลเป็นที่กระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scrapingการตรวจแผลกระจกตาโดยการขูดแผล [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
horned(ฮอร์นด) adj. ซึ่งมีเขา,ซึ่งมีส่วนที่เป็นหงอน., See also: hornedness n.
hornet(ฮอร์'เนท) n. แตน
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
borne(vt) pp ของ bear
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
forborne(vi) pp ของ forbear
hornet(n) ตัวต่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน    [V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ไล่ต้อน [V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
อส. [N] Office of the Attorney General, Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้รับมอบอำนาจ    [N] attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
หนังสือมอบอำนาจ    [N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ [N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มุม    [N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
วางกับดัก    [V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
หมอกฎหมาย    [N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
อัยการ    [N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
ชายตาดู    [V] look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
แง่ [N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
จนตรอก    [V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม    [V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
พิมเสน    [N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา
มุมถนน    [N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมืด    [N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
เสร็จ [V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
ม่ายเมียง    [V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ม่ายเมียง    [V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
วิภูษิต    [ADJ] decorated, See also: adorned, Thai definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
อุก    [N] Hemipimlodus borneenis, Thai definition: ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำจะร้องเสียงอุกๆ
อัยการสูงสุด    [N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ    [N] Office of the State Attorney Commission, Syn. สกอ., Example: การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด    [N] Office of the Attorney-General
ตัวแทนค้าต่าง    [N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตาลอ    [N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ต้อลำไย    [N] leucoma corneae, Example: คุณตาเป็นต้อลำใยทำให้มองอะไรไม่ชัดเจน, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคตาที่เกิดจากกระจกตาขุ่น
ตาถั่ว    [N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตัวแทนค้าต่าง    [N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตะโขง    [N] gavial, See also: gharial, large horned crocodile, Tomistoma schlegelii, Syn. จระเข้ปากกระทุงเหว, Example: ตะโขงอยู่ในน้ำกร่อยมีอยู่เฉพาะภาคใต้, Thai definition: ชื่อจระเข้ ในวงศ์ Crocodylidae มีขนาดใหญ่มาก ขนาดยาวได้ถึง 4.5 เมตร ตัวสีน้ำตาลแดงมีลายน้ำตาลเข้ม ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็ม หางแบนใหญ่ใช้ว่ายน้ำ ชอบอาศัยตามป่าเลนชายน้ำกร่อย
ต้อน    [V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ต่อ    [N] wasp, See also: hornet, Syn. ตัวต่อ, Example: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
แตน [N] wasp, See also: hornet, Example: เด็กๆ แหย่รังแตนจึงถูกแตนต่อยเข้าให้บ้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงประเภทเดียวกับต่อ แต่ขนาดเล็กกว่า โดยปกติลำตัวยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หลายชนิดอยู่ในวงศ์เดียวกับต่อ หลายชนิดอยู่เป็นฝูง ทำรังขนาดเล็ก
ทรงเครื่อง    [V] be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
รังแตน    [N] hornet's nest, See also: wasp's nest, Count unit: รัง
ย่อมุม    [V] reduce the size of an angle or corner, Example: รูปปั้นรองรับด้วยฐานไม้ที่ย่อมุมอีก 2 ชั้นซึ่งสร้างความเด่นสง่าให้กับรูปปั้นได้อย่างงดงามมาก, Thai definition: ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม 90 องศา
ชำเลือง    [V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา    [V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ
ซอก    [N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
กระจกตา    [N] cornea, Example: เด็กขาดอาหารจะมีกระจกตาที่ขุ่นมัว, Thai definition: ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบนสีใส พื้นหน้านูนออก พื้นหลังเว้า หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา
กระซู่    [N] Sumatran rhinoceros, See also: Asian doubled-horned rhinoceros, Example: กระซู่เป็นสัตว์สงวนที่สูญพันธ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแรดชนิดหนึ่ง มี 2 นอ ขนาดเล็กกว่าแรดชนิดอื่น เป็นแรดขนาดเล็กที่สุด
กว้านซื้อ    [V] corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
ก่อฤกษ์    [V] lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กักตุน    [V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
แก้วตา [N] lens, See also: cornea, Example: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท, Thai definition: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
จนมุม    [V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
จวนตัว    [V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
เจียระบาด [N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา
ทนาย    [N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) EN: Long-horned beetle ?   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
หอยจุ๊บแจง[n. exp.] (høi jupjaēng) FR: bigorneau [m]
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
อีกา[n.] (īkā) EN: crow   FR: corbeau [m] ; corneille [f]
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
อีแก[n.] (īkaē) EN: House Crow   FR: Corbeau familier [m] ; Corneille de l’Inde [f]
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpchantha) EN: letter of attorney   
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: cornea   FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens   FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk mum) EN: corner kick   FR: corner [m] (anglic.)
เขา[n.] (khao) EN: horn ; animal horn   FR: corne [f]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn   FR: corne (d'animal) [f]
เขาวัว[n. exp.] (khao wūa) FR: corne de taureau [f] ; corne de vache [f]
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market   
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai hūamum) EN: just around the corner   
กระจกตา[n.] (krajoktā) EN: cornea   FR: cornée [f]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner   FR: tourner au coin
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNE    AO1 R N
CORNE    K AO1 R N
LORNE    L AO1 R N
HORNE    HH AO1 R N
ORNER    AO1 R N ER0
BORNE    B AO1 R N
FORNES    F AO1 R N Z
CORNEY    K AO1 R N IY0
CORNEA    K AO1 R N IY0 AH0
HORNET    HH AO1 R N AH0 T
CORNER    K AO1 R N ER0
CORNEL    K AO1 R N AH0 L
HORNED    HH AO1 R N D
DORNER    D AO1 R N ER0
GORNEY    G AO1 R N IY0
DORNEY    D AO1 R N IY0
FORNEY    F AO1 R N IY0
FORNER    F AO1 R N ER0
CORNET    K AO0 R N EH1 T
HORNEY    HH AO1 R N IY0
KORNER    K AO1 R N ER0
WORNER    W AO1 R N ER0
TORNEY    T AO1 R N IY0
THORNE    TH AO1 R N
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
ORNERY    AO1 R N ER0 IY0
BORNER    B AO1 R N ER0
HORNER    HH AO1 R N ER0
ZORNES    Z AO1 R N Z
HORNELL    HH AO2 R N EH1 L
CORNETT    K AO1 R N EH0 T
HORNETS    HH AO1 R N AH0 T S
THORNER    TH AO1 R N ER0
ODIORNE    OW0 D IY0 AO1 R N IY0
SCORNED    S K AO1 R N D
HORNERE    HH AO1 R N ER0
ORNETTE    AO2 R N EH1 T
FORNESS    F ER1 N IH2 S
OSBORNE    AO1 Z B AO2 R N
MORNEAU    M ER0 N OW1
ORNELAS    AO1 R N AH0 L AH0 Z
CORNELA    K ER0 N EH1 L AH0
CORNERS    K AO1 R N ER0 Z
CORNELL    K AO0 R N EH1 L
CORNEJO    K ER0 N EY1 Y OW0
CORNEAS    K AO1 R N IY0 AH0 Z
CHORNEY    K AO1 R N IY0
CORNEAL    K AO2 R N IY1 L
ADORNED    AH0 D AO1 R N D
COLBORNE    K OW1 L B AO0 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borne    (v) (b oo1 n)
Thorne    (n) (th oo1 n)
cornea    (n) (k oo1 n i@)
corned    (v) (k oo1 n d)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
cornet    (n) (k oo1 n i t)
horned    (v) (h oo1 n d)
hornet    (n) (h oo1 n i t)
ornery    (j) (oo1 n @ r ii)
Cornell    (n) (k oo n e1 l)
adorned    (v) (@1 d oo1 n d)
corneas    (n) (k oo1 n i@ z)
corners    (v) (k oo1 n @ z)
cornets    (n) (k oo1 n i t s)
hornets    (n) (h oo1 n i t s)
scorned    (v) (s k oo1 n d)
airborne    (j) (e@1 b oo n)
attorney    (n) (@1 t @@1 n ii)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
dehorned    (v) (d ii2 h oo1 n d)
forborne    (v) (f oo1 b oo1 n)
poorness    (n) (p u@1 n @ s)
seaborne    (j) (s ii1 b oo n)
suborned    (v) (s @1 b oo1 n d)
Cornelius    (n) (k o r n ii1 l i @ s)
attorneys    (n) (@1 t @@1 n i z)
cornelian    (n) (k oo1 n ii1 l i@ n)
cornering    (v) (k oo1 n @ r i ng)
overborne    (v) (ou2 v @ b oo1 n)
unadorned    (j) (uh2 n @ d oo1 n d)
Crowthorne    (n) (k r ou1 th oo n)
cornelians    (n) (k oo1 n ii1 l i@ n z)
waterborne    (j) (w oo1 t @ b oo n)
corner-kick    (n) - (k oo1 n @ - k i k)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
corner-kicks    (n) - (k oo1 n @ - k i k s)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)
three-cornered    (j) - (th r ii1 - k oo1 n @ d)
hole-and-corner    (j) -- (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer) [Add to Longdo]
コーナーキャビネット[, ko-na-kyabinetto] (n) corner cabinet [Add to Longdo]
コーナースロー[, ko-na-suro-] (n) corner throw [Add to Longdo]
コーナートップ[, ko-na-toppu] (n) corner top [Add to Longdo]
コーナーワーク[, ko-na-wa-ku] (n) corner work [Add to Longdo]
コーナリング[, ko-naringu] (n) cornering; (P) [Add to Longdo]
コーナリングランプ[, ko-naringuranpu] (n) cornering lamp [Add to Longdo]
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold [Add to Longdo]
コルネット[, korunetto] (n) cornet (ita [Add to Longdo]
コンビーフ;コーンビーフ[, konbi-fu ; ko-nbi-fu] (n) corned beef [Add to Longdo]
チョココロネ[, chokokorone] (n) (abbr) (See チョコクロ) choco cornet [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ホーネット[, ho-netto] (n) hornet [Add to Longdo]
ホットコーナー[, hottoko-na-] (n) hot corner (baseball) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
一角サイ;一角犀[いっかくさい(一角犀);いっかくサイ(一角サイ), ikkakusai ( ikkaku sai ); ikkaku sai ( ikkaku sai )] (n) (See インドサイ) great one-horned rhinoceros; Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] (n) {comp} bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] (n) {comp} top right corner [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]
黄色雀蜂[きいろすずめばち;キイロスズメバチ, kiirosuzumebachi ; kiirosuzumebachi] (n) (uk) (See 毛深雀蜂・けぶかすずめばち) yellow hornet (Vespa simillima xanthoptera, subspecies of the Japanese hornet, Vespa simillima) [Add to Longdo]
下右[したみぎ, shitamigi] (n) lower right (corner) [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned [Add to Longdo]
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo) [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] the corners of the mouth; the lips [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth [Add to Longdo]
哈贝尔[hā bèi ěr, ㄏㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] (Webster) Hubbell (former Associate Attorney-General) [Add to Longdo]
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips [Add to Longdo]
四角号码[sì jiǎo hào mǎ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] four corner code (input method for Chinese characters) [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth [Add to Longdo]
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] ground control (of airborne or space operation) [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] to butt (as horned animals) [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island) [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] northeastern corner of a room [Add to Longdo]
康奈尔[Kāng nài ěr, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ, / ] Cornell (US University) [Add to Longdo]
康奈尔大学[Kāng nài ěr dà xué, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Cornell University [Add to Longdo]
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever [Add to Longdo]
拐弯[guǎi wān, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, / ] to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐弯儿[guǎi wān r, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 拐彎|拐弯, to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐角[guǎi jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] to turn a corner [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]
[gā, ㄍㄚ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯儿[gā lá r, ㄍㄚ ㄌㄚˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[lá, ㄌㄚˊ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka [Add to Longdo]
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous [Add to Longdo]
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, ] blind corner [Add to Longdo]
汉他病毒[hàn tā bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
汉坦病毒[hàn tǎn bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] three-cornered stove [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] agate; cornelian [Add to Longdo]
玛瑙[mǎ nǎo, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] cornelian (mineral); agate [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket [Add to Longdo]
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, ] corner of eye near temple [Add to Longdo]
眼角膜[yǎn jiǎo mó, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, ] to look disdainfully out of the corner of one's eye [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] corner; square beam [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner [Add to Longdo]
空降[kōng jiàng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] airborne [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark; deep; southeast corner of room [Add to Longdo]
简朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned; plain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
名門[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
富貴[ふうき, fuuki] Reichtum_und_Ehre, reich_und_vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]
門閥[もんばつ, monbatsu] Abstammung, gute_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
高尚[こうしょう, koushou] -edel, vornehm, verfeinert [Add to Longdo]
高潔[こうけつ, kouketsu] -edel, vornehm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top