Search result for

organise

(35 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organise-, *organise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organiser(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
reorganise(รีออ'กะไนซ) vt.,vi. รวบรวมใหม่,จัดระบบใหม่,ปฏิรูป,ปรับปรุง, See also: reorganisation n. reorganization n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Matthew, I want you to organise sentry duty to keep an eye out for Kanen and his men.ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้ด้วยตัวเอง ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ -พวกเขาต้องดีขึ้น The Moment of Truth (2008)
I've organised alternative transport.ฉันเตรียมการขนย้ายทางอื่นไว้แล้ว The Bank Job (2008)
Organised sport is very popular.การจัดการแข่งขันกีฬา ก็เป็นที่นิยม The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Jas helped me organise the whole thing.แจ๊สช่วยแม่ จัดการทุกอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'd like to tell you something about the way in which we organise our...อาจารย์อยากจะบอกพวกเราเรื่อง วิธีการ... Everyone (2009)
I will miss the tourney if you don't mind. There's so much to organise here.ข้าคงไม่ได้ดูการประลองนี้ และข้าก็ไม่สนใจ ข้ามีงานอีกมากที่ต้องทำ Sweet Dreams (2009)
She must have had a phone or an organiser. Find out who Rachel is. She was writing Rachel?เธอต้องมีโทรศัพท์หรือสมุดบันทึก / ตามหา ว่าเรเชลคือใคร / เธอเขียนว่าเรเชลหรอ A Study in Pink (2010)
I'd like to organise a search party.ข้าอยากจะจัดการค้นหา The Castle of Fyrien (2010)
They're organised, methodicalวางแผนเป้นระบบ Piranha 3D (2010)
Harris' girl is making the dude organise his entire wedding two weeks before we deploy.ผู้หญิงคนนี้กำลังล้อเล่นกับเขา Battle Los Angeles (2011)
Because you would have no-one to polish your armour, make you breakfast, organise your clothes...เพราะว่าท่านไม่มีคน ขัดเกราะของท่านทำอาหารเช้า เตรียมเสื้อผ้าให้... A Servant of Two Masters (2011)
He has no choice but to organise a meeting with you and he kills you himself.เขาไม่มีทางเลือก แอบนัดมาเจอกับพ่อ และฆ่าพ่อซะ The Green Hornet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดงาน[v.] (jatngān) EN: arrange ; organize   FR: organiser
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang
ทัวร์[n.] (thūa) EN: tour ; sight-seeing tour ; trip   FR: périple [m] ; circuit [m] ; voyage organisé [m] ; séjour [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガナイザー;オルガナイザー[, o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser [Add to Longdo]
オーガナイズ;オルガナイズ[, o-ganaizu ; oruganaizu] (n,vs) organize; organise [Add to Longdo]
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities [Add to Longdo]
主催者[しゅさいしゃ, shusaisha] (n) sponsor; promoter; impresario; organizer; organiser [Add to Longdo]
新設[しんせつ, shinsetsu] (n,vs,adj-no) newly organized or established (organised); (P) [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 organise \organise\ v. t.
   Same as {organize}. [Chiefly Brit.]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organise
   v 1: bring order and organization to; "Can you help me organize
      my files?" [syn: {organize}, {organise}, {coordinate}]
   2: create (as an entity); "social groups form everywhere"; "They
     formed a company" [syn: {form}, {organize}, {organise}]
   3: form or join a union; "The auto workers decided to unionize"
     [syn: {unionize}, {unionise}, {organize}, {organise}]
   4: cause to be structured or ordered or operating according to
     some principle or idea [syn: {organize}, {organise}] [ant:
     {disorganise}, {disorganize}]
   5: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   6: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the
     robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top