Search result for

org

(177 entries)
(0.3605 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -org-, *org*.
English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
org    [SL] องค์กร
orgy    [N] การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่, See also: การลุ่มหลงมัวเมาในสุราหรือเรื่องกาม, Syn. revelry, debauchery
organ    [N] หีบเพลงปาก, See also: ออร์แกน, Syn. mouth organ
organ    [N] อวัยวะ, See also: อวัยวะที่สำคัญต่างๆ
orgasm    [N] จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
organdy    [N] สิ่งทอ
organic    [ADJ] เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, See also: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต, Syn. live, natural, Ant. inorganic
organic    [ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะ
organic    [N] สารอินทรีย์
organza    [N] ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organอวัยวะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organ, genital; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organelleออร์แกเนลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organelleอวัยวะเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic anxiety syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
organอวัยวะ, ส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Organ (Musical instrument)ออแกน [TU Subject Heading]
organ banksorgan banks, ธนาคารอวัยวะ [ชีวจริยธรรม]
Organ donorsผู้บริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Organ preservationการสงวนและรักษาอวัยวะ [TU Subject Heading]
Organ scoresโน้ตเพลงบรรเลงออแกน [TU Subject Heading]
Organ transplantation ; Transplantation of organs, tissues, etcการปลูกถ่ายอวัยวะ [TU Subject Heading]
organelleออร์แกเนลล์, โครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ไมโทคอนเดรีย ไรโบโซม ซิเลีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organ(ออร์'เกิน) n. อวัยวะ,หีบเพลง,หีบเพลงเป่า,ออร์แกน,กระบอกเสียง,หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,เครื่องมือ,องค์การ, Syn. voice,instrument
organdie(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organdy(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organic chemistryn. อินทรียเคมี
organic diseasen. โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organiser(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน

English-Thai: Nontri Dictionary
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
forgave(vt) pt ของ forgive

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
organizational commitment (n ) ความผูกพันต่อองค์กร
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
Organogram (n ) โครงสร้างองค์กร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
They have a progression. They affect specific organs.มันพัฒนาได้ มันมีผลต่อเจาะจงเป็นบางอวัยวะ Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
Everyone else's transplanted organs were fine. It means her eye is fine.อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายของคนอื่นๆ ไม่ได้มีปัญหา ซึ่งหมายความว่า ตาของเธอไม่ได้มีปัญหา Not Cancer (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
And then taken a step backwards. Each of these people were killed by one thing That attacked one organ.แต่ละคนที่ตายไป จะมีสิ่งหนึ่งโจมตีหนึ่งอวัยวะ Not Cancer (2008)
But never the same organ.แต่ไม่ใช่อวัยวะเดียวกัน Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orgWe currently have 200 well organized sales office all over Japan.
orgThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
orgOrganic vegetables are popular because they're safe and tasty.
orgThey will organize a labor union.
orgHe organized a boycott of the bus service.
orgAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
orgThis organization relies entirely on voluntary donations.
orgHave you heard anything about the organization?
orgShe majors in organic chemistry.
orgI'm allowing all attacks except on vital organs.
orgThis organization cannot exist without you.
orgWe dissected a frog to examine its internal organs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ    [V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ผู้จัดทำ    [N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
โอเปค [N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
จัดงาน    [V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง    [V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
จัดกลุ่ม    [V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
สารอินทรีย์    [N] organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
องค์    [N] organ, See also: part of body, Syn. อวัยวะ, ตัว, Example: องค์พระพุทธรูปนี้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อวัยวะ    [N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORG    AO1 R G
ORGY    AO1 R JH IY0
ORGAN    AO1 R G AH0 N
ORGEL    AO1 R G AH0 L
ORGANS    AO1 R G AH0 N Z
ORGIES    AO1 R JH IY0 Z
ORGILL    AO1 R JH AH0 L
ORGASM    AO1 R G AE0 Z AH0 M
ORGASMS    AO1 R G AE0 Z AH0 M Z
ORGANIC    AO0 R G AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orgy    (n) (oo1 jh ii)
organ    (n) (oo1 g @ n)
organs    (n) (oo1 g @ n z)
orgasm    (n) (oo1 g a z @ m)
orgies    (n) (oo1 jh i z)
organic    (j) (oo1 g a1 n i k)
orgasms    (n) (oo1 g a z @ m z)
organdie    (n) (oo1 g a1 n d ii)
organism    (n) (oo1 g @ n i z @ m)
organist    (n) (oo1 g @ n i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง
Versorgungskette(n) |die, pl. Versorgungsketten| โซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อาหาร
Vorgabe(n) |die, pl. Vorgaben| กฎระเบียบ เช่น Nun wurde eine neue Vorgabe definiert: Bis Ende des Jahres 2010 soll noch einmal rund eine halbe Milliarde Kilogramm elektronischer Geräte und Druckpatronen zurückgenommen und dem Recycling zugeführt werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organ {n} | Organe {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]
Organisationsstruktur {f}organizational structure [Add to Longdo]
Organisator {m}; Veranstalter {m}organizer [Add to Longdo]
Organismus {m} | Organismen {pl}organism | organisms [Add to Longdo]
Organist {m}; Organistin {f} [mus.]organist [Add to Longdo]
Organspender {m}organ donor [Add to Longdo]
Orgasmus {m} | Orgasmen {pl} | Orgasmus erleben; kommenorgasm | orgasms | to cum [Add to Longdo]
Orgel {f} [mus.] | Orgeln {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Orgelbauer {m}organ builder [Add to Longdo]
Orgelpfeife {f} [mus.]organ pipe [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
器官捐献者[qì guān juān xiàn zhě, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] organ donor [Add to Longdo]
器官移殖[qì guān yí zhí, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄧˊ ㄓˊ, ] organ transplant [Add to Longdo]
建制[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, ] organizational structure [Add to Longdo]
性交高潮[xìng jiāo gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]
性高潮[xìng gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm; climax [Add to Longdo]
有机[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ, / ] organic [Add to Longdo]
有机分子[yǒu jī fēn zǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄗˇ, / ] organic molecule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ファイル編成[ファイルへんせい, fairu hensei] file organization [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
索引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization [Add to Longdo]
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] sequential organization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独創[どくそう, dokusou] Orginalitaet, Urspruenglichkeit [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top