Search result for

ores

(68 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ores-, *ores*, ore
English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
azores(อะซอร์ซ') n. ชื่อหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือ. -Azorian adj.
deforest(ดิฟอ'เรสทฺ) vt. ทำลายป่า, See also: deforestation n. ดูdeforest deforester n. ดูdeforest
diphoresis(ไดอะฟะรี'ซิส) adj. ซึ่งขับเหงื่อ
disforest(ดิสฟอ'เรสทฺ) vt. ดูdisafforest
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
forest(n) ป่า,พนา,ไพร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oresสินแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This Orestes is as foolish as his father.เจ้าโอเรสทิสนี่มันโง่เหมือนพ่อมัน Agora (2009)
And you, Orestes?เธอล่ะ โอเรสทีส? Agora (2009)
I am Orestes, son of Orestes.ข้าคือ โอเรสทีส บุตรแห่งโอเรสทีส Agora (2009)
Orestes should really be here by now.อาเมน Agora (2009)
Orestes you...โอเรสทีส เจ้า... Agora (2009)
Why would he want to come and see Orestes without any concrete proposals?ไม่ กลับไป Agora (2009)
Orestes, do you believe in Jesus?จนไม่มีใครใส่ใจ Agora (2009)
Go tell him now, Orestes.ข้ารู้สึกว่า สิ่งที่เจ้าพึ่งพูดมา มันสามารถถูกลบล้างได้ Agora (2009)
You cannot take the iron ores to the Forge.ท่านนำสินแร่เหล็กมายังโรงเหล็กไม่ได้ Kim Soo Ro (2010)
Everywhere in ByeonHwan, there are iron ores.ในบยอนฮวานก็มี Kim Soo Ro (2010)
In ores in alloy with other metals, ideally on planets in systems that have seen substantial meteor activity.มันเป็นแร่ที่ผสมอยู่ในโลหะอัลลอย ฉันคิดว่าดาวเคราะห์ในระบบนี้ เราน่าจะพบมันมากมายในอุกกาบาตที่ตกนะ Gauntlet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence   FR: inflorescence [f]
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORES    AO1 R Z
ORESTES    AO0 R EH1 S T IY0 Z
ORESKOVICH    AO0 R EH1 S K AH0 V IH0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ores    (n) (oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
それすら[, soresura] (n) even that [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top