Search result for

ordere

(58 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordere-, *ordere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordered[ADJ] ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ, See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ, Syn. well-organized, arranged, Ant. disordered

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered n-tuple; n-tuplen สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered pairคู่อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quadruple; quadrupleสี่สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quintuple; quintupleห้าสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered septuple; septupleเจ็ดสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered setเซตอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered sextuple; sextupleหกสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ Rebecca (1940)
Cylinders of zyklon gas are ordered.เลยต้องสั่งปล่องแก๊สมาใช้ฆ่า Night and Fog (1956)
I ordered soup too.ฉันได้รับคำสั่งซุปด้วย ซุป? Help! (1965)
You haven't got one thing on here I ordered.คุณไม่มีของที่ผมสั่งสักอย่างเดียว Jaws (1975)
After making me undress, he ordered me on all fours, like an animalการกระทำหลังจากที่ที่ฉันถอดเสื้อผ้า, เขา order me บนทั้งหมดสี่, เหมือนสัตว์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์... Suspiria (1977)
An hour ago I ordered a few things and nobody's come to deliver.ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉัน สั่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ และ ไม่มีใคร มาเพื่อจะช่วย I Spit on Your Grave (1978)
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ordereEmi ordered herself a new dress.
ordereHe asked for pie, and I ordered the same.
ordereHe ate up the steak and ordered another.
ordereHe finished the beer and ordered another.
ordereHe ordered a cup of tea.
ordereHe ordered me to clean the room.
ordereHe ordered me to go alone.
ordereHe ordered me to leave the room at once.
ordereHe ordered me to stand up.
ordereHe ordered me to sweep the room.
ordereHe ordered that everybody get up at six.
ordereHe ordered the book from the publisher in the United states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ลำดับ[N] ordered pair, Example: นักเรียนกำลังหาคู่ลำดับของสมาชิกของเซตอยู่, Count unit: คู่, Thai definition: สิ่ง 2 สิ่งที่จัดเข้าวงเล็บให้อยู่คู่กันซึ่งคำนึงถึงการเรียงลำดับก่อนหลังเป็นหลักสำคัญ โดยถือว่า (a, b) ต่างกับ (b, a), Notes: (คณิตศาสตร์)
ผู้สั่ง[N] orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered   
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ผู้สั่ง[n. exp.] (phūsang) EN: orderer   
รุงรัง[v.] (rungrang) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDERED    AO1 R D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordered    (v) (oo1 d @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered [Add to Longdo]
言い付かる;言付かる[いいつかる, iitsukaru] (v5r,vt) to be ordered [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
時間順序積[じかんじゅんじょせき, jikanjunjoseki] (n) time ordered product (physics) [Add to Longdo]
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有次序[yǒu cì xù, ㄧㄡˇ ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] ordered [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top