Search result for

opt

(163 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opt-, *opt*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optic (uniq) ที่เกี่ยวกับสายตา
See also: S. optical,
optical (adj ) เกี่ยวกับแสง
optimal (adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ
See also: S. profitable,
optometristผู้ที่จบการศึกษาปริญญาชั้นสูงเฉพาะทางการตรวจสายตา(Doctor of Optometry)
optometryนักทัศนมาตร
optometryทัศนมาตรศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opt    [VT] เลือก
optic    [ADJ] เกี่ยวกับสายตา
opt in    [PHRV] เลือกที่จะเข้าร่วม, Ant. opt out
optics    [N] การศึกษาเกี่ยวกับแสงและสายตา
option    [N] การเลือก, Syn. choice, selection
option    [N] อำนาจในการเลือก, See also: สิทธิในการเลือก
option    [N] ทางเลือก, See also: สิ่งที่เลือกได้, Syn. choice, alternative
opt for    [PHRV] เลือก
opt out    [PHRV] คัดเลือกออก, See also: เลือกออก, Ant. opt in
opt-out    [N] การเลือกไม่ทำบางสิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opt(o)-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opt(o)-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic-ตา (สายตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic axesแกนแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optic chiasmaส่วนไขว้ประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic disc; papilla, opticจานประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic nerveจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic papilla; disc, optic; disk, opticจานประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic radiationส่วนแผ่ประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic tractลำเส้นใยประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opthalmic lensesเลนส์สายตา [TU Subject Heading]
Optic atrophyประสาทตาฝ่อ [TU Subject Heading]
optic lobeออพติกโลบ, ส่วนหนึ่งของสมองส่วนกลาง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ของการมองเห็น  มีเส้นประสาทรับความรู้สึกจากนัยน์ตามายังสมองส่วนนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Optic nerve diseasesโรคประสาทตา [TU Subject Heading]
Optic neuritisประสาทตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
optical character readerเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง, เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opt(ออพทฺ) vi. เลือก,คัดเลือก, See also: optant n.
optative(ออพเท'ทิฟว) adj. ประสงค์,ปรารถนา. n. รูปประโยคประสงค์,
optic(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optic nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่สอง มีหน้าที่กระแสประสาท (impulses) จากเรตินาสู่สมอง
optical(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
optic(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
optical(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
optician(n) คนขายแว่นตา
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด
option(n) ทางเลือก,สิทธิการเลือก
optional(adj) ให้เลือกได้,มีทางเลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
optIn the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.
optThis looks longer than that, but it is an optical illusion.
optThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.
optThat proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.
optThat's an overly optimistic view.
optEven if he is in trouble, Mac is always optimistic.
optThe question of how to establish the optimal formula is still open.
optHe is rather optimistic.
optWhat payment options are available?
optPlease inform me what options are available to me.
optHelen is by nature an optimist.
optThe meeting ended on an optimistic note.
optThe optimist looks into a mirror and becomes more optimistic, the pessimist more pessimistic.
optYour view is too optimistic.
optThis business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.
optThere is considerable optimism that the economy will improve.
optHis study of optics led him to the invention of the magnifying glass.
optI am in favor of the option.
optI am by turns an optimist and a pessimist.
optI am an optimist by nature.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit? 12 Angry Men (1957)
He was always a rather stupidly optimistic man.เขามักจะเป็นคนที่แย่ มองว่าคนอื่นโง่กว่าเขา Clue (1985)
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
It can't be helped. At this point, our only option is to use her.ณ ตอนนี้มันไม่สามารถช่วยได้ แต่เรามีทางเลือกเดียวคือใช้เธอ Akira (1988)
You can sell different adventures. Just pop in a brand-new disk, and you get a whole new set of options.Pop in a new disk and get a new set of options. Big (1988)
I didn't want to give it cerebral contusions. I didn't want to give it optical poptitude, you know.ผมไม่อยากทำให้มัน สมองช้ำหรือตาถลน Punchline (1988)
You know what optical poptitude is? It's bulging eyeballs, so...คุณคงนึกออกใช่มั้ย ว่าตาถลนเป็นยังไง Punchline (1988)
I want to know what all the options are.และผมอยากจะรู้ทางเลือกทั้งหมด Night of the Living Dead (1990)
What damn options?ทางเลือกอะไรวะ? Night of the Living Dead (1990)
Primate response optimum.สัตว์ทดลอง ระดับอารมณ์คงที่ The Lawnmower Man (1992)
If I don't, what's my option?ถ้าผมไม่เชื่อ ผมมีทางเลือกด้วยเหรอ In the Mouth of Madness (1994)
Be optimistic. Now go on. Dig.มองในแง่ดีหน่อย ขุดกันต่อเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ! The Birdcage (1996)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแว่นตา    [N] optician
ขั้นดี    [N] optimum, See also: good level, Syn. เกณฑ์ดี, Ant. ขั้นเลว, Example: รายได้จากการขายอาหารจัดว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร, Thai definition: มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ทัศนศาสตร์    [N] optics, See also: visual science, Example: นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิชาทัศนศาสตร์, Thai definition: วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งว่าด้วยเรื่องราวของแสง
ประสาทตา    [N] optical nerve, Example: เขาด้รับอุบัติเหตุจนทำให้ประสาทตาเสีย
จักขุ    [N] eye, See also: optic, Syn. ตา, ดวงตา, จักษุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จักขุสัมผัส    [N] optical contact, See also: consciousness of light through retinal contact, Thai definition: อาการที่ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกัน
แง่ดี [N] optimism, See also: looking on the bright/good side, Syn. แง่บวก, Ant. แง่ร้าย, Example: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว, Thai definition: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā līeng) FR: adopter un enfant
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted   FR: adopté ; adoptif
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
ช่างทำแว่นตา[n. exp.] (chang tham waentā) EN: opticien   FR: lunettier [m] (vx)
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū pløm) EN: optical double star   
เฮลิคอปเตอร์[n.] (hēlikhøptoē) EN: helicopter   FR: hélicoptère [m]
จักษุ[n.] (jaksu) EN: eye ; organ of vision ; optic   FR: oeil [m]
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līeng pen lūk) EN: adoption   FR: adoption (d'un enfant) [f]
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū saēng) EN: optical instrument   FR: instrument d'optique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPT    AA1 P T
OPTO    AA1 P T OW0
OPTS    AA1 P T S
OPTED    AA1 P T AH0 D
OPTEK    AA1 P T EH2 K
OPTIC    AA1 P T IH0 K
OPTUS    AA1 P T AH0 S
OPTING    AA1 P T IH0 NG
OPTICS    AA1 P T IH0 K S
OPTICA    AA1 P T IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opt    (v) (o1 p t)
opts    (v) (o1 p t s)
opted    (v) (o1 p t i d)
optic    (j) (o1 p t i k)
optics    (n) (o1 p t i k s)
opting    (v) (o1 p t i ng)
option    (n) (o1 p sh @ n)
optical    (j) (o1 p t i k l)
optimal    (j) (o1 p t i m l)
optimum    (n) (o1 p t i m @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アドプション[, adopushon] (n) adoption [Add to Longdo]
アポトーシス;アポプトーシス[, apoto-shisu ; apoputo-shisu] (n) apoptosis; apoptotic [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
オートジャイロ[, o-tojairo] (n) autogyro (helicopter) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优化[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior [Add to Longdo]
光信号[guāng xìn hào, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] optical signal [Add to Longdo]
光功率[guāng gōng lǜ, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] optical power [Add to Longdo]
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] optics (math. phys.); optical (instrument) [Add to Longdo]
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] optical microscope [Add to Longdo]
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] optical fiber [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] optical receiver [Add to Longdo]
光检测器[guāng jiǎn cè qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] optical detector [Add to Longdo]
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] optical wavelength [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オプション[おぷしょん, opushon] option [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
メニューオプション[めにゅーおぷしょん, menyu-opushon] menu option [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
楽天家[らくてんか, rakutenka] Optimist [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] optimistisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opt
   v 1: select as an alternative over another; "I always choose the
      fish over the meat courses in this restaurant"; "She opted
      for the job on the East coast" [syn: {choose}, {prefer},
      {opt}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPT
     Open Protocol Technology
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top