Search result for

ops

(56 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ops-, *ops*.
English-Thai: Longdo Dictionary
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, S. psychological operations,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ops(ออพซฺ) n. เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย,โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy
ear dropsn. ยาหยอดหู

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
chopsticks(n) ตะเกียบ
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
TOPSY-topsy-turvy(adv) สับสน,ยุ่งเหยิง,กลับตาลปัต
TOPSY-topsy-turvy(n) ความสับสน,ความอลหม่าน,ความยุ่งเหยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda   
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
คอน[adj.] (khøn) EN: lopsided   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPS    AA1 P S
OPSAL    AA1 P S AH0 L
OPSAHL    AA1 P S AA0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]
オーピーエス[おーぴーえす, o-pi-esu] OPS [Add to Longdo]
メガフロップス[めがふろっぷす, megafuroppusu] MFLOPS [Add to Longdo]
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]
フロップス[ふろっぷす, furoppusu] FLOPS [Add to Longdo]
ボップスアンドジェイ[ぼっぷすあんどじえい, boppusuandojiei] BOPS&J [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magna Mater \Magna Mater\ prop. n.
   A great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; the
   counterpart of the Greek {Rhea} and the Roman {Ops}.
 
   Syn: Cybele, Dindymene, Great Mother, Mater Turrita.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ops
   n 1: (Roman mythology) goddess of abundance and fertility; wife
      of Saturn; counterpart of Greek Rhea and Cybele of ancient
      Asia Minor

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Operations Per Second (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Oracle Parallel Server (Oracle)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Outbreak Prevention Service (Firewall, TrendMicro)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ops
   aid; help
   force; strength; vigour
   aid; help
   ability
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top