ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opfre

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opfre-, *opfre*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา opfre มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *opfre*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take arithmetic.Kopfrechnen! One Deadly Summer (1983)
About 100 rows, about 300 bottles.Warte mal, ich bin so schwach im Kopfrechnen. Wie viele hatten wir da drüben? 300? Bolero (1984)
I'm no good with math but I would have guessed him at more than a 100 by now.Ich bin ja nicht gut im Kopfrechnen, aber er müsste jetzt über 100 sein. Necronomicon: Book of Dead (1993)
We have reason to cool our raging motions our carnal stings, our unbitted lusts whereof I take this, which you call love, to be a sect or scion.Wir haben die Vernunft, um die tobenden Leidenschaften, die fleischlichen Triebe, die zügellosen Lüste zu kühlen. Und das, was du Liebe nennst, ist ein Pfropfreis, ein Ableger. Othello (1995)
- Oh, I went with the pot scrubber.Nein, das Topfreinigungsprogramm. Oh, Brother (1996)
bowl and pot repair.Schüssel- und Topfreparaturen. The Road Home (1999)
Medium is really only for suckers... who don't know the concept of value.Mittelgroß ist nur was für Idioten, die nicht gut im Kopfrechnen sind. Ghost World (2001)
You do the math.Wer kann Kopfrechnen? Ocean's Eleven (2001)
As we predicted, the exit polls are confirming that the Republicans and Democratic candidates are neck and neck.Wie vorhergesagt, bestätigen die Nachwahlbefragungen das Kopf- an Kopfrennen dem republikanischen and demokratischen Kandidaten. Little Blue Planet (2001)
That's like halfway there, if you're really really bad at math. So, why'd you go back to law school?Du hast praktisch schon die Hälfte geschafft, wenn du richtig schlecht im Kopfrechnen bist. View from the Top (2003)
- That's gonna be hard.Das wird etwas schwer. - Das ist Kopfrechnen. With Blood on My Hands: Pusher II (2004)
It was down to chocolate, cheese, or Brillo Pads.Unsere Favoriten waren Schokolade, Käse und Topfreiniger. The Incredible Sinking Lorelais (2004)
- Why Brillo Pads?- Warum Topfreiniger? The Incredible Sinking Lorelais (2004)
You're fortunate to have two barbarians that are experts at repairing top notches.Sie haben Glück, dass wir zwei Barbaren Experten in der Kopfreparatur sind. Broken Trail (2006)
Someone's giving a big dorkus speech.Hältst du heute eine große Schwachkopfrede? No Man Is an Island (2007)
So you've only got about... 48 more dresses to go.- Ich kann nicht gut Kopfrechnen: Aber das müssten... nur noch 30 Kleider sein. Under the Same Moon (2007)
Good mental arithmetic, Karl-Heinz, Not bad but let's say, five a day.Gutes Kopfrechnen, Karl-Heinz, nicht schlecht, aber ich denke, fünf ist einfacher. Free Rainer (2007)
How are you supposed to get a head in there?Wie soll da ein Kopfreinpassen? Iron Man 2 (2010)
It's very quick and good at mental arithmetic .Er ist sehr schnell und gut im Kopfrechnen. Der kalte Himmel (2011)
Put the Brillo down.Stell den Topfreiniger hin. It's Time to Kill the Turtle (2011)
You might wanna ease up or that Brillo pad's gonna press charges.Du solltest dich ein wenig beruhigen, oder der Topfreiniger wird Anklage erheben. The Shepherd (2011)
Now that I know she's a vegetarian I'm gonna have to find some meatless stew recipes.Jetzt, wo ich weiß, dass sie Vegetarierin ist, muss ich einige fleischlose Eintopfrezepte finden. Las Dos Fridas (2012)
The human brain has not evolved since the dissemination of computers, left only with basic arithmetic functions.Seit es Computer gibt, hat sich das menschliche Gehirn nicht weiterentwickelt. Nur einfaches Kopfrechnen ist uns geblieben. Doomsday Book (2012)
I'm thinking of getting these microplugs.Ich denke daran, Mikropfropfreis zu machen. Episode Six (2012)
You don't need microplugs, you look great.Du brauchst kein Mikropfropfreis, du bist genial. Episode Six (2012)
- Hey, Bean, working on the math, huh?- Hey, Bean, trainierst Kopfrechnen, hm? Grown Ups 2 (2013)
Maybe count the money on the table to teach the kid mental calculation.Sie zählen die Scheine, Ihr Sohn soll Iemen, wie wichtig Kopfrechnen ist. Tip Top (2013)
A free-radical graft polymerization of acrylic acid on a ceramic membrane.Eine radikale Pfropfreaktion, die Polymerisation von Acrylsäuremonomeren auf einer keramischen Membran. Pilot (2016)
It's called mental arithmetic.Das nennt sich Kopfrechnen. Episode #1.4 (2016)
- Simple mathematics.- Einfache Kopfrechnung. Dumbo (1941)
Six bundles. Six bundles, to whom?Sieh mal an, Kopfrechnen immer noch schwach. Don Camillo e l'on. Peppone (1955)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfrechnen {n}mental arithmetic [Add to Longdo]
Topfkratzer {m}; Topfreiniger {m}scourer [Add to Longdo]
Weißschopfreiher {m} [ornith.]White-crested Tiger Heron [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗算[あんざん, anzan] Kopfrechnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top