ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

op

AA1 P   
211 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -op-, *op*
English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
op[ABBR] คำย่อของ operation, operative, opportunity
opt[VT] เลือก
opal[N] โอปอล
OPEC[N] กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน, See also: (คำย่อของ Organization of Petroleum Exporting Countries)
open[ADJ] ที่เปิดอยู่, Syn. unclosed, Ant. closed
open[ADJ] ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, Syn. frank, candid, Ant. insincere, wily
open[ADJ] ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ, Syn. public, free, Ant. hidden, concealed
open[ADJ] เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked
open[ADJ] ที่ถกเถียงกันได้, Syn. arguable, unresolved, moot
open[ADJ] ว่าง, Syn. available, vacant, Ant. filled, occupied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
op codeรหัสดำเนินการย่อมาจาก operation code (แปลว่า รหัสดำเนินการ) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
op. cit(ออพ'ซิท') L. opere citato (ตามที่อ้างอิง)
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
opec(โอ'เพค) Organization of Petroleum Exporting Countries
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open airn. กลางแจ้ง,ที่โล่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
opener(n) ผู้เปิด,ที่เปิด,สิ่งแรก
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
opera(n) ละครโอเปรา,อุปรากร
operatic(adj) เหมือนละครโอเปรา,เกี่ยวกับอุปรากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
op artศิลปะลวงตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
op code; operation codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
opacificationการทำให้ทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacityสภาพทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opacusโอเพคัส (op) [อุตุนิยมวิทยา]
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา
1. Algeria's Saharah Blend 2. Indonesia's Minas, Nigerai's 3. Bonny Light 4. Saudi Arabia's Arab Light 5.Dubai's Fateh 6. Venezuela's Tia Juana Light 7. Mexico's Isthmus (a non-OPEC crude oil) [ปิโตรเลี่ยม]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรี

ในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง

Open Access (OA) หมายถึง เอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี (ฟรี)

ประเภทของ Open Access

1. Open Access Publishing หรือเรียกว่าเป็นถนนสีทอง (Gold OA) ที่นำสู่ OA หมายถึง วารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์

2. Open Access Self-Archiving หรือ เรียกว่าเป็นถนนสีเขียว (Green OA) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ทั่วไป แต่ผู้เขียนมีสิทธินำบทความมาจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง หรือ คลังความรู้องค์กร (Institutional Repository) เพื่อนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตต่อได้

ลักษณะของ OA

1. Truly OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรีทันทีที่พิมพ์ ให้ผู้เขียนบทความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้เผยแพร่บทความออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

2. Delay OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรี เฉพาะฉบับย้อนหลัง (Free back issues) หลังจากตีพิมพ์ไปแล้ว

3. Dual-mode OA หมายถึง วารสารชื่อเดียวกัน มีทั้ง Print Subscription และ OA Edition

4. Hybrid OA หมายถึง ภายในวารสารฉบับเดียวกัน มีทั้งบทความ OA และ Non-OA

5. Partial OA หมายถึง OA เฉพาะบางบทความ (มักเป็นการโฆษณาของสำนักพิมพ์)

6. Low-income OA หมายถึง OA เฉพาะประเทศในกลุ่ม Low-income economies โดยให้บริการวารสารผ่านโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น Hinari, AGORA

บรรณานุกรม

รุจเรขา อัศวิษณุ. แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access). การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ Journal Link, 24 สิงหาคม 2550, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. (2551). แหล่งสารสนเทศวิชาการที่เข้าถึงได้แบบเปิด : Open Access (OA) Resources. สารเนคเทค, 15(175), 49-56.

พรพรรณ บุญยะทิม. (2551). วิกฤติวารสารวิชาการ (The Journals / Serials Crisis). สารเนคเทค, 15(177), 63-67. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open biteภาวะฟันสบเปิด [TU Subject Heading]
Open Burning กองแล้วเผา
เป็นการกำจัดขยะโดยกองแล้วเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นวิธีกำจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล [สิ่งแวดล้อม]
open channelopen channel, ทางน้ำเปิด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opah[โอพะ] (n) (สัตว์) ปลาโอปาห์ (มีในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื้อแดง มีมันมาก)
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง
open account[โอเพิ่น อะเค้านทฺ] (n ) ซื้อขายแบบเงินเชื่อ
openoffice.org (uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:
operation (n vi vt adj adv conj abbrev name org ) ผ่าตัด
operation of law (n ) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย
opportunity cost (n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง
opportunity costค่าเสียโอกาส
Opportunity knocksโอกาสดี
optic (uniq) ที่เกี่ยวกับสายตา
See also: S. optical,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About two ops back Operation Turner we saw a hootch that had been burned down.ในภารกิจก่อนครั้งสุดท้ายนี้ ภารกิจเทอร์เนอร์ เราเข้าไปในกระท่อมที่ไฟกำลังไหม้ Casualties of War (1989)
Well, I'm still Crew Ops at the Control Center.ดีฉันยังคง โอพสลูกเรือที่ศูนย์ควบคุม Contact (1997)
Sorry you got it twisted, dog. I don't get a Iot of photo ops where I've been.เสียใจที่ไขว้เขว ฉันไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูป Bringing Down the House (2003)
Now, I approved Agent Farris' surveillance op based on your evaluations, Mr. Hunt, of a woman who allowed herself to be captured.ตอนนี้, ผมได้รับการยืนยันว่า ปฏิบัติการนี้ เป็นการประเมิน, คุณฮันท์ โดยผู้หญิงคนนึง ยอมถูกจับไป Mission: Impossible III (2006)
You think this op was worth the risk, Mr. Hunt.คุณคิดว่าปฏิบัติการนี้ เสี่ยงที่สุดตรงไหน, คุณฮันท์ Mission: Impossible III (2006)
I'm sure special ops taught you to rattle your captor,ฉันแน่ใจว่าปฏิบัติการพิเศษสอนให้ นายพล่ามไปเรื่อยๆ ระหว่างถูกจับ There's Something About Harry (2007)
Didn't your tour in the army Include some special op in haiti?คุณไม่ได้ไปออกหน่วยกับกองทัพหรอกหรือ รวมกับปฎิบัติการพิเศษที่ไฮตินั่นด้วย See-Through (2007)
Well, this is my op and my rules, and you're going to do exactly what I say.นี่คือแผนและกฏของฉัน เธอต้องทำตามที่ฉันสั่ง Chuck Versus the Wookiee (2007)
Yeah, we're running a surveillance op on her.- เราให้คนสอดแนมเธออยู่ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Sir, we're tracking a Special Ops team under fire in Qatar.ท่านครับ ,เรารับข่าวรายงานมาว่า ทีมเฉพาะกิจที่ถูกโจมตีในกาตาร์ Transformers (2007)
Special Ops got a thermal snapshot of whatever hit the base in Qatar.ทหารคนนึงถ่ายภาพคลื่นความร้อน ของอาวุธที่จู่โจมฐานได้ Transformers (2007)
Here's the image your Special Ops team was able to retrieve from the base attack.และนี่คือ\ ภาพของหน่วยรบพิเศษจากกาตาร์ ที่ถูกถล่ม Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
op4-speed automatic transmission is available as an option.
opAbility to operate a computer is critical for this job.
opAccording to their opinions, that boy is very good.
opA conflict of opinions arose over the matter.
opA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
opA door must be either shut or open.
opAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
opAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
opA girl opened the door in answer to my knock.
opA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
opA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
opAllow us to describe our products and our business operations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ[N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ลืมตา[V] open eyes, Ant. หลับตา, Example: ครั้นผมลืมตาแล้วมองออกไปข้างนอกจึงรู้ว่ามันเป็นความจริง, Thai definition: เปิดเปลือกตาขึ้นมา
แข็งขืน[V] resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ไม่ยอมตาม
โล่งแจ้ง[ADJ] clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai definition: ไม่มีหลังคาคุม
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
โอพีดี[N] out-patient department, See also: OPD, Syn. แผนกผู้ป่วยนอก
ช่างแว่นตา[N] optician
เปิดม่าน[V] open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OP AA1 P
OP AO1 P
OPT AA1 P T
OPP AA1 P
OPS AA1 P S
OPAL OW1 P AH0 L
OPEC OW1 P EH2 K
OPIE OW1 P IY0
OPUS OW1 P AH0 S
OPEL OW1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
op (n) ˈɒp (o1 p)
opp (n) ˈɒp (o1 p)
opt (v) ˈɒpt (o1 p t)
Opel (n) ˈoupəl (ou1 p @ l)
OPEC (n) ˈoupɛk (ou1 p e k)
opal (n) ˈoupl (ou1 p l)
open (v) ˈoupən (ou1 p @ n)
opts (v) ˈɒpts (o1 p t s)
opus (n) ˈoupəs (ou1 p @ s)
opals (n) ˈouplz (ou1 p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] opponent; adversary; match, #1,258 [Add to Longdo]
最佳[zuì jiā, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, ] optimum; optimal; peak, #1,701 [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, / ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck, #3,243 [Add to Longdo]
优化[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful, #3,663 [Add to Longdo]
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support, #3,727 [Add to Longdo]
相反[xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ, ] opposite; contrary, #3,794 [Add to Longdo]
对面[duì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] opposite, #4,540 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
Köpfe(n) |pl.|, See also: der Kopf
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| กระดุม
Kopf(n) |der, pl. Köpfe| หัว ศรีษะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsraum {m}operating room [Add to Longdo]
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.] [Add to Longdo]
Operationsteil {m}operation part [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}; OP-Verstärker {m} [electr.]operational amplifier; op-amp [Add to Longdo]
Opa {m}granddad; grandpa [Add to Longdo]
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
Oper {f} [mus.] | Opern {pl} | komische Operopera | operas | comic opera [Add to Longdo]
Operand {m} | Operanden {pl}operand | operands [Add to Longdo]
Operandenteil {m}operand part [Add to Longdo]
Operation {f}; Arbeitsgang {m}; Verfahren {n} | angeschlossene Operationoperation | connected operation [Add to Longdo]
Operationsbasis {f}base of operations [Add to Longdo]
Operationslinie {f} | Operationslinien {pl}baseline | baselines [Add to Longdo]
Operationsnarbe {f}postoperative scar [Add to Longdo]
Operationsradius {m}operation radius; range [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}computing amplifier [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
avant-propos(n) |m| คำนำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供物[くもつ, kumotsu] Opfergabe [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
楽天家[らくてんか, rakutenka] Optimist [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] optimistisch [Add to Longdo]
歌劇[かげき, kageki] Oper [Add to Longdo]
[せい, sei] OPFER [Add to Longdo]
[ぎ, gi] OPFER [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] Opfer, Opfergabe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 OP
  //
 
   [Usenet; common] Abbreviation for ?original poster?, the originator of a
   particular thread.
 

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 op
  /op/, n.
 
   1. In England and Ireland, common verbal abbreviation for ?operator?, as in
   system operator. Less common in the U.S., where {sysop} seems to be
   preferred.
 
   2. [IRC] Someone who is endowed with privileges on {IRC}, not limited to a
   particular channel. These are generally people who are in charge of the IRC
   server at their particular site. Sometimes used interchangeably with
   {CHOP}. Compare {sysop}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OP
     Oracle9iAS Personalization (Oracle, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OP
     Original Poster (slang, Usenet)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 op /ɔp/
  1. worn
  2. exhausted; usedup
  3. usedup
  4. at; by; on; upon
  5. becauseof; for; forsakeof; onaccountof; owingto; through
  6. above; up; uphill; upwards
  7. on; upon

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 op
  above; up; uphill; upwards

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top