Search result for

onside

(47 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onside-, *onside*
Possible hiragana form: おんしで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onside[ADJ] ซึ่งอยู่ในเขตการแข่งขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ,ในด้าน,เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
ironside(ไอ'เอิร์นไซดฺ) n. ผู้มีความอดทนมาก
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt.,vi. พิจารณาใหม่,พิจารณาทบทวน,คิดใหม่,แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
considerably(adv) อย่างมาก,อย่างสำคัญ,อย่างใหญ่
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่,พิจารณาอีกครั้ง,คิดใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Here, onside, onside!- อยู่นี่ ตามเส้นอยู่! Invictus (2009)
But you're not taking into onsideration the most important human element of all.มีชีวิตยืนยาวและแข็งแรง แต่เธอไม่คำนึงถึง องคค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของช่วงนี้ Saw VI (2009)
'I quickly managed to get Ronnie Farrell onside by making him 'an offer he couldn't refuse.'อยากเจอฉันเหรอ วินเซนต์ ฉันขอพูดให้ชัดก่อนตั้งแต่ต้น โอเค รอก่อน ๆ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งใจ[n.] (changjai) EN: consider   
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ดำริ[v.] (damri) EN: think ; consider   FR: considérer
เห็นแก่[adv.] (henkaē) EN: out of consideration for ; for the sake of   FR: par égard pour
เห็นเป็น[v. exp.] (hen pen) FR: considérer comme
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: have an opinion   FR: considérer que ; avoir une opinion
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
とされる[, tosareru] (exp) ... is considered to ... [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 onside \onside\ adj. (Sports)
   Not offside; being within the prescribed area of play.
   {offside}
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onside
   adj 1: not offside; being within the prescribed area of play
       [ant: {offside}, {offsides}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top