Search result for

once

(125 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -once-, *once*
English-Thai: Longdo Dictionary
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
once[ADV] ณ เวลาหนึ่งในอดีต, See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต), Syn. formerly, at one time
once[CONJ] ทันทีที่, Syn. immediately, instantly
once[N] หนึ่งครั้ง, See also: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว, Syn. one time
once-over[N] การมองสำรวจอย่างรวดเร็ว
once or twice[IDM] ไม่กี่ครั้ง, See also: เพียงครั้งสองครั้ง, Syn. infrequently, Ant. frequently
once and for all[IDM] เป็นครั้งสุดท้าย, Syn. finally
once upon a time[IDM] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว, See also: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
once over lightly[SL] ผ่านๆ, See also: ลวกๆ
once in a blue moon[IDM] ไม่บ่อย, See also: นานๆ ครั้ง, Syn. rarely, Ant. often
once-in-a-lifetime chance[IDM] โอกาสครั้งเดียวในชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concenter(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre, Syn. concentrate

English-Thai: Nontri Dictionary
once(adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
once[วันซฺ] (adv ) หนึ่งครั้ง, ครั้งเดียว
Once upon a time there was a boy called Jack (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี เด็กชาย คนหนึ่ง ชื่อว่า แจ๊ค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just once.ก็แค่.. The Chase (2010)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Vanessa, Serena, once upon a time.วาเนสซ่า เซรีน่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... Chuck in Real Life (2008)
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Dad's making chili. And then once he's here,พ่อทำชิลลี่ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมา Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
Dan, we hang out at yale, we played soccer once. So what?แดนเราสนุกกันที่เยล เราเคยเล่นบอลกันครั้งนึง แล้วไง? Chuck in Real Life (2008)
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Went to go see a movie. Yeah, that's nate avoiding me once again.- ใช่ แล้วเนทก็กำลังเตือนฉันอีกครั้ง There Might be Blood (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oncePlease tell me the story once more.
onceI had met him once before.
onceJust once, I'd like to get a hole-in-one some day.
onceI ran through the textbook once more before the examination.
onceI have once seen a live whale.
onceDo your room at once.
onceShe went to the market once a week.
onceI met him once.
oncePlease come back at once.
onceThey began to run all at once.
onceI get a call from her once in a while.
onceOur teacher is at once stern and kindly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคย[ADV] once, See also: ever, Example: เขาเคยไปมาแล้วทุกแห่งหนในประเทศไทย, Thai definition: ได้เป็นมาแล้ว, ปฏิบัติมาแล้ว
ทั้งที[ADV] once in a while, Example: คุณน้ากลับมาทั้งที ต้องฉลองกันหน่อย, Thai definition: ไหนๆ ก็ได้โอกาสแล้ว
นานๆ[ADV] once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ซ้ำสอง[ADV] again, See also: once more, moreover, Example: ฉันอกหักซ้ำสอง เพราะผู้ชายหน้าซื่ออย่างเขา, Thai definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งหนึ่ง[ADV] once, See also: at one time, once upon a time, Syn. กาลครั้งหนึ่ง, Example: ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปในชนบทที่ห่างไกลและได้พบเห็นการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง
จิรกาล[N] long time in the past, See also: once upon a time, Syn. กาลนาน, เวลาช้านาน
อีกที[ADV] once more, See also: one more time, Example: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว, Thai definition: อีกครั้งหนึ่ง
อีกที[ADV] once more, See also: one more time, Example: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว, Thai definition: อีกครั้งหนึ่ง
สักครั้ง[ADV] once, Syn. หนึ่งครั้ง, Ant. บ่อยครั้ง, Example: คนแบบเราๆ ที่มีเงินพอกินพอใช้ ถ้าต้องมาป่วยด้วยโรคหนักๆ สักครั้ง คงไม่วายต้องไปเป็นคนจนแน่นอน
สักที[ADV] once, Syn. ทีหนึ่ง, หนหนึ่ง, สักครั้ง, Example: ในชีวิตผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้สักที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
ONCE    W AH1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
once    (a) (w uh1 n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alle Jubeljahre einmal; selten [ugs.]once in a blue moon [coll.] [Add to Longdo]
ein für alle mal (allemal); endgültigonce and for all; once for all [Add to Longdo]
endgültig; ein für alle malonce and for all [Add to Longdo]
es war einmal; vor langer, langer Zeitonce upon a time [Add to Longdo]
hin und wieder; gelegentlichonce in a while [Add to Longdo]
noch einmalonce again [Add to Longdo]
noch einmalonce more [Add to Longdo]
nochmalsonce more [Add to Longdo]
Es war einmal ...Once upon in the time ... [Add to Longdo]
Gebranntes Kind scheut das Feuer. [übtr.]Once bitten, twice shy. [Add to Longdo]
Gebranntes Kind scheut das Feuer. [übtr.]Once burnt, twice shy. [Add to Longdo]
Wenn du erst mal auf den Geschmack gekommen bist ...Once you've acquired a taste for it ... [Add to Longdo]
Wenn er erst einmal in Schwung ist ...Once he gets going ... [Add to Longdo]
Wenn ich erst in Paris bin ...Once I'm in Paris ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再度[zài dù, ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ, ] once more; once again; one more time [Add to Longdo]
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, ] once familiar places; former haunts [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause) [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [Add to Longdo]
有一次[yǒu yī cì, ㄧㄡˇ ㄧ ㄘˋ, ] once; once upon a time [Add to Longdo]
每年一度[měi nián yī dù, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ ㄧ ㄉㄨˋ, ] once a year (every year) [Add to Longdo]
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, / ] once familiar places; former haunts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
集信装置[しゅうしんそうち, shuushinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
集線装置[しゅうせんそうち, shuusensouchi] line concentrator, (line) multiplexer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Once \Once\ ([o^]ns), n. (Zool.)
   The ounce.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Once \Once\ (w[u^]ns), adv. [OE. ones, anes, an adverbial form
   fr. one, on, an, one. See {One-}, {-Wards}.]
   1. For one time; by limitation to the number one; not twice
    nor any number of times more than one.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall . . . go round about the city once. --Josh.
                          vi. 3.
    [1913 Webster]
 
       Trees that bear mast are fruitful but once in two
       years.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. At some one period of time; -- used indefinitely.
    [1913 Webster]
 
       My soul had once some foolish fondness for thee.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       That court which we shall once govern. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. At any one time; -- often nearly equivalent to ever, if
    ever, or whenever; as, once kindled, it may not be
    quenched.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou not be made clean? When shall it once be?
                          --Jer. xiii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       To be once in doubt
       Is once to be resolved.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Once is used as a noun when preceded by this or that;
      as, this once, that once. It is also sometimes used
      elliptically, like an adjective, for once-existing.
      "The once province of Britain." --J. N. Pomeroy.
      [1913 Webster]
 
   {At once}.
    (a) At the same point of time; immediately; without delay.
      "Stand not upon the order of your going, but go at
      once." --Shak. "I . . . withdrew at once and
      altogether." --Jeffrey.
    (b) At one and the same time; simultaneously; in one body;
      as, they all moved at once.
 
   {Once and again}, once and once more; repeatedly. "A dove
    sent forth once and again, to spy." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ounce \Ounce\, n. [F. once; cf. It. lonza, Sp. onza; prob. for
   lonce, taken as l'once, fr. L. lynx, Gr. ?, or an (assumed)
   fem. adj. lyncea, from lynx. Cf. {Lynx}.] (Zool.)
   A feline quadruped ({Felis irbis} syn. {Felis uncia})
   resembling the leopard in size, and somewhat in color, but it
   has longer and thicker fur, which forms a short mane on the
   back. The ounce is pale yellowish gray, with irregular dark
   spots on the neck and limbs, and dark rings on the body. It
   inhabits the lofty mountain ranges of Asia. Called also
   {once}.
   [1913 Webster] Ounded

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 once
   adv 1: on one occasion; "once I ran into her" [syn: {once}, {one
       time}, {in one case}]
   2: as soon as; "once we are home, we can rest"
   3: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
     erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn: {once},
     {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 once
   eleven
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top