ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ombre

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ombre-, *ombre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hombred(โฮม'เบรด) adj. ท้องถิ่น,เจริญเติบโตที่บ้าน,เลี้ยงที่บ้าน,ผลิตในประเทศ,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรมที่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
sombre(adj) สลัว,มืด,มัวซัว,โศกเศร้า,เศร้าหมอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subtitles OMBRE ELETTRICHE - RomaSubtitles OMBRE ELETTRICHE Gomorrah (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamnūan) EN: limit the number of   FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソンブレロ[, sonburero] (n) sombrero (spa [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Omber \Om"ber\, Ombre \Om"bre\, n. [F. hombre, fr. Sp. hombre,
   lit., a man, fr. L. homo. See {Human}.]
   A game at cards, borrowed from the Spaniards, and usually
   played by three persons. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      When ombre calls, his hand and heart are free,
      And, joined to two, he fails not to make three.
                          --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ombre \Om"bre\, n. [F., of uncertain origin.] (Zool.)
   A large Mediterranean food fish ({Umbrina cirrhosa}): --
   called also {umbra}, and {umbrine}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Umbra \Um"bra\, n.; pl. {Umbrae}. [L., a shadow.]
   1. (Astron.)
    (a) The conical shadow projected from a planet or
      satellite, on the side opposite to the sun, within
      which a spectator could see no portion of the sun's
      disk; -- used in contradistinction from penumbra. See
      {Penumbra}.
    (b) The central dark portion, or nucleus, of a sun spot.
    (c) The fainter part of a sun spot; -- now more commonly
      called penumbra.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of several species of sciaenoid food
    fishes of the genus {Umbrina}, especially the
    Mediterranean species ({Umbrina cirrhosa}), which is
    highly esteemed as a market fish; -- called also {ombre},
    and {umbrine}.
    [1913 Webster]
 
   {Umbra tree} (Bot.), a tree ({Phytolacca dioica}) of the same
    genus as pokeweed. It is native of South America, but is
    now grown in southern Europe. It has large dark leaves,
    and a somber aspect. The juice of its berries is used for
    coloring wine. --J. Smith (Dict. Econ. Plants).
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ombre /ɔ̃bʀ/ 
  shadow; shade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top