Search result for

oldie

(45 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oldie-, *oldie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oldie[N] คนแก่, See also: ของเก่า, Syn. oldy
oldie but goodie[SL] สิ่งที่เก่าแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบ, See also: คนที่ยังน่าคบหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oldie(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
soldier(โซล'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง
soldierly(โซล'เจอลี) adj. เกี่ยวกับทหาร,มีลักษณะของทหาร,กล้าหาญ,เหมะสมกับทหาร., See also: soldierliness n.
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร,หมู่ทหาร,กองทหาร,การฝึกฝนทางทหาร,อาชีพทางทหาร,ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers

English-Thai: Nontri Dictionary
FOOT foot soldier(n) พลเดินเท้า,ทหารราบ
soldier(n) ทหาร
soldierly(adj) กล้าหาญ,เกี่ยวกับทหาร,เยี่ยงทหาร
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ Oh, God! (1977)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์? Stand by Me (1986)
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
There'll be another "Lucy" tomorrow. Now it's time for Golden Oldies.เชิญพบ "ฉันรักลูซี่" ต่อคืนพรุ่งนี้ ต่อไปเป็น"หนังดังในอดีต" The Truman Show (1998)
This is ideal for listening to oldiesนี่เหมาะกับใช้ฟังเพลงเก่าๆ Infernal Affairs (2002)
"You talked me into it, " says this oldie. What's the title of this one?เพลงเก่าที่ชื่อ "ยู ทอลุ์ค มี อินทู อิท" แล้วเพลงนี้ชืออะไร Mona Lisa Smile (2003)
'A golden oldie for a golden oldie.'เพลงเก่าที่มีค่าสำหรับคนแก่ที่ควรค่า Love Actually (2003)
Ah, it's an oldie but a goodie.อ่า... แม้มันจะเก่าแต่ก็เป็นของดี The Ghost Network (2008)
Not full of sea monkeys dancing to the oldies!Not full of sea monkeys dancing to the oldies! Planet 51 (2009)
Oh, and here's an oldie but a goodie - why electrons have mass.การเดินทางเร็วกว่าแสง ด้วยทูไดอะแกรมและมุขขัน. The Eleventh Hour (2010)
A good one. Oldie but a goodie. What do you think?ที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง Oldie แต่ Goodie คุณคิดอย่างไร? We Bought a Zoo (2011)
Or my very private Sweatin' to the Oldies sessions on DVD with the uncompromising Richard Simmons.หรือสุดยอดความลับของฉัน กับการทำให้เหงื่อออก \ จากการดู Oldies ใน DVD กับ Richard Simsons ผู้เด็ดเดี่ยว Guilty Pleasures (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oldieOldies remind me of my hometown.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension   FR: pension de survie [f]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
ทหาร[n.] (thahān) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m]
ทหารบก[n.] (thahān bok) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m] ; fantassin [m]
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēng mō) EN: watermelon soldiers   FR: soldats pastèques [mpl]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
โยธา[n.] (yōthā) EN: troops ; forces ; soldiers   

CMU English Pronouncing Dictionary
OLDIE    OW1 L D IY0
OLDIES    OW1 L D IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
オールディー[, o-rudei-] (n) oldie [Add to Longdo]
オールディーズ[, o-rudei-zu] (n) oldies [Add to Longdo]
ソルジャー[, soruja-] (n) soldier [Add to Longdo]
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
慰問袋[いもんぶくろ, imonbukuro] (n) soldier's comfort bag [Add to Longdo]
浦内笛鯛[うらうちふえだい;ウラウチフエダイ, urauchifuedai ; urauchifuedai] (n) (uk) Papuan black snapper (Lutjanus goldiei) [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛所[えいしょ, eisho] (n) place guarded by soldiers; torpedo room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  oldie
      n 1: a song that was formerly popular [syn: {oldie}, {golden
           oldie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top