Search result for

oing

(43 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oing-, *oing*, o
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cock-a-doodle-dooingเสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
doing(ดู'อิง) n. การกระทำ,การปฏิบัติการ,พฤติการณ์,สิ่งที่กระทำ., See also: doings n.,pl. เหตุการณ์,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,สิ่งที่กระทำ, Syn. acts,actions
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
foregoing(ฟอร์โก'อิง) adj. ไปก่อน,ก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับอันก่อน, Syn. preceding
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
ingoing(อิน'โกอิง) adj. ที่กำลังเข้ามา,ที่เข้ามาใหม่
ongoing(ออน'โกอิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ต่อเนื่อง,ไปเรื่อย, Syn. progressing,continuing
outgoing(เอาทฺ'โกอิง) adj. ออกไป,จากไป,ออกสังคม,เกี่ยวกับอาหารนอกบ้าน
seagoing(ซี'โกอิง) adj. สำหรับเดินสมุทร,เกี่ยวกับการเดินสมุทร,สู่ทะเล,แล่นในทะเล,ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. seafaring

English-Thai: Nontri Dictionary
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
foregoing(adj) มาก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับวันก่อน
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
going(n) การจากไป,การไป
outgoing(adj) จากไป,ออกสังคม,นอกบ้าน
outgoing(n) ทางออก,ค่าใช้จ่าย
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got drunk, didn't have a condom, and her mom gets freaky when she hears oingo boingo.ผมเมา ไม่ได้ใส่ถุงยางฯ และแม่หล่อนก็คลั่งซะ ตอนที่ได้ยินเพลงวง Oingo BoingIntermediate Documentary Filmmaking (2011)
listen, I know why you'rey oing this.ฟังนะ, หนูรู้ ว่าทำไมคุณทำแบบนี้ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo   FR: shampooing = shampoing [m]
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?
โดยการปฏิบัติ[X] (dōi kān patibat) EN: by doing   FR: par la pratique
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action   FR: acte [m] ; action [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
発呼[はっこ, hakko] outgoing call [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top