Search result for

offenste

(55 entries)
(2.2213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offenste-, *offenste*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา offenste มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *offenste*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of us see the opportunity and we're trying... to react quickly in addressing those problems... which have not yet been resolved.Wir alle sehen diese Chance und wir bemühen uns, sie bei der Lösung noch offenstehender Fragen nicht zu verpassen. Man of Iron (1981)
Listen, I found some memos when I was researching the Von Hoffenstein deal that I don't think I was supposed to find.Ich hab ein paar Notizen gefunden, als ich nach dem Von Hoffenstein-Vertrag suchte die ich wahrscheinlich nicht finden sollte. - Welche denn? Darkman (1990)
But he's got an outstanding balance of $981.Er hat eine offenstehende Rechnung von 981 $. Extreme Measures (1996)
Outstanding balance, $645.80.Offenstehende Rechnung: 645,80 $. Extreme Measures (1996)
Lady Juliana the gates of Camelot will always be open to you.Lady Juliana, Camelots Tore werden Euch immer offenstehen. Quest for Camelot (1998)
Because the only alternative open to them is one they can't chooseDenn die einzige ihnen offenstehende Alternative können sie nicht wählen. Thirteen Days (2000)
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.lst uns das Glück hold, wird uns die Pforte von Rohan offenstehen. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Gotta jump while the door's open!Ich muss springen, solange sie offensteht. Reaping Havoc (2003)
Doctor! Mrs. Offenstein...(Frau auf Sprechanlage) "Madame Offenstein..." Tell No One (2006)
Because when I was young and I'd get an A on a history test or whatever I'd get this good feeling about all the things that I could be.Als ich noch jünger war, und ich eine eins... in Geschichte oder einem anderen Fach hatte... hatte ich immer dieses tolle Gefühl, dass mir alle Türen offenstehen. The Pursuit of Happyness (2006)
This is New York, the most open city in the world.Das ist New York. Die offenste Stadt der Welt. Chaotic Ana (2007)
Ok. Before we take this, uh, we have a couple of outstanding questions.Bevor wir das an uns nehmen, äh, haben wir einige offenstehende Fragen. Black Friday (2009)
The gates to the villa must stand open before I make a move on Batiatus.Die Tore zur Villa müssen offenstehen, bevor ich gegen Batiatus vorgehe. Kill Them All (2010)
You have a delinquent balance on...Sie haben offenstehende Rechnungen... New Kids Turbo (2010)
This is a man who refuses to pay off his debt.Es geht um einen Mann mit offenstehenden Schulden, die er sich zu bezahlen weigert. New Kids Turbo (2010)
Unpaid fines and stuff...Offenstehende Bußgelder und so... New Kids Turbo (2010)
Destroying private property, disturbance of the public peace public intoxication drug possession disrespecting an officer on duty disrespecting an officer off duty, indecent exposure robbery, third degree assault speeding kidnapping, destroying City property extortion, tax evasion, weapon possession, fraud polluting the environment unpaid parking tickets withholding evidence and 39 charges of voluntary manslaughter.Das Zerstören von Privateigentum, das Stören der öffentlichen Ordnung Gewalttätigkeit, öffentliche Trunkenheit das Besitzen von mehr als der gesetzlich zulässigen Menge weicher Drogen das Beleidigen eines Beamten im Dienst das Beleidigen eines Beamten in Zivil Wildpinkeln, Diebstahl, Gewaltanwendung mit schwerer Körperverletzung als Folge Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Ortsgebiets Freiheitsberaubung, Zerstören von Gemeindeeigentum Erpressung, Steuerhinterziehung, Betrug, illegaler Waffenbesitz Umweltverschmutzung 53 offenstehende Strafzettel das zurückhalten von Beweismaterial und das Mitbegehen von 39-fachem versuchten Totschlags. New Kids Turbo (2010)
And because of Wall street and the global stock market there are now conservatively about 700 Trillion dollars of outstanding fraudulent claims- know as derivatives still waiting to collapse.Und wegen der Wall Street und des globalen Aktienmarktes gibt es vorsichtig geschätzt etwa 700 Billionen Dollar an offenstehenden, betrügerischen Forderungen – auch Derivate genannt – die noch auf den Zusammenbruch warten. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Talking about the drunken-est person we've got.Er denkt an die, die am besoffensten von allen ist. Grabbers (2012)
- Have you left that door open today? - What?Haben Sie die Tür offenstehen lassen? Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
Check your list of outstanding carefully.Prüfen Sie Ihre Liste mit den offenstehenden sorgfältig. Episode #1.1 (2012)
It's not easy, you know, pushing another female out of your body, a younger, more perfect version of yourself, with every option and no mistakes.Es ist eben nicht einfach, eine jüngere, bessere Ausgabe seiner selbst zu gebären, der alle Türen offenstehen und die makellos ist. Beautiful Creatures (2013)
I mean, the Plaza's one of the most wide-open public places in all of Albuquerque.Ich meine, das Plaza ist einer der offensten öffentlichsten Plätze in ganz Albuquerque Rabid Dog (2013)
With the blood of this last elf, the Worldgates will once again be opened forever more, and the nine worlds will be ripe for conquest and plunder.Mit dem Blut der letzten Elfe werden sich die Weltentore erneut und für immer öffnen. Die neun Welten werden Eroberung und Plünderung offenstehen. Dragonfyre (2013)
For these women could be free, but aren't, when they have all the means to be.Wegen dieser Frauen, die frei sein könnten und es nicht sind, obwohl ihnen alles offensteht. 3 Femmes en colère (2013)
I think the one that's wide open is the Professor.Am Offensten ist der Professor. Man with a Plan (2013)
Yeah, well, now you and Catherine are those loose ends.Ja, und jetzt stellen Sie und Catherine ein offenstehendes Problem dar. Heart of Darkness (2013)
I asked you to meet with me to suggest that there might be two options available to you.Ich wollte Euch sehen, um darüber zu reden, welche zwei Möglichkeiten Euch offenstehen. Lucrezia's Gambit (2013)
Just that, my door is always open to you, Andie.Nur, dass meine Tür immer für dich offensteht, Andie. The Nut Job (2014)
Unless Im wrong, my mission is to look after her. To give her speech so she may enter the world.Ich kann mich irren, aber wenn es meine Aufgabe ist, mich um sie zu kümmern, ihr die Sprache zu schenken, damit Gottes Welt ihr offensteht... Marie's Story (2014)
The Kingmaker killed Ruiz to tie up loose ends.Der Königsmacher hat Ruiz getötet, um offenstehende Probleme zu beseitigen. The Kingmaker (No. 42) (2014)
So then the one guy hears a yell, and he goes out into the hallway... and sees the door to his friend's room is open... and his bed is empty and the sheets are thrown on the floor.Einer von ihnen hört einen Schrei. Er geht raus auf den Flur... und sieht die Tür zum Zimmer seines Freundes offenstehen... sein Bett ist leer und das Bettzeug liegt auf dem Boden. Land Ho! (2014)
Alright, I want you back out of there right now, okay?Komm sofort zurück, ja? Diese Tür dürfte nicht offenstehen. Night Zero (2014)
Stand back to back, bag in hand, and sense that wonderful feeling of the world being your oyster.Stellt euch Rücken an Rücken, mit der Reisetasche in der Hand, und spürt das wundervolle Gefühl, dass euch die ganze Welt offensteht. He Is Back (2015)
That is like the most open and weak stance you can take.Das ist eine der offensten und schwächsten Kampfpositionen. Hostile Takeover (2015)
So, as long as that Gate's open, she's gonna get control of more and more of us.Solange das Tor offensteht, wird sie immer mehr von uns kontrollieren. Dark Side of the Sun (2016)
the path will not remain open forever.Der Weg wird nicht für immer offenstehen. Lead Horse Back to Stable (2017)
Thornhill's gates will always be open to you.Thornhills Tore werden dir immer offenstehen. Chapter Eight: The Outsiders (2017)
Instead, you became the most... open, loyal, caring person I've ever met.Stattdessen bist du der offenste, loyalste, mitfühlendste Menschen, den ich kenne. Hot Potato Soup (2017)
A private security patrol saw their front door open, lights on.Eine private Sicherheitspatrouille sah ihre Haustür offenstehen, die Lichter brannten. Seek and Destroy (2017)
My advice is to let your ambitions and your aspirations be your guide.Du scheinst jemand zu sein, dem viele Möglichkeiten offenstehen. Sie glauben nicht, wie sehr es mich freut, dass Sie das sagen. Remorse Is the Poison of Life (2017)
But I've always been a big believer that you really can't move into the future unless you have a complete, solid basis of understanding and empathy about the past.Aber ich glaubte schon immer, dass einem die Zukunft nur offensteht, wenn man ein empathisches, solides Verständnis der Vergangenheit hat. The Price of Victory (2017)
He claims this is a coeducational institution. That men and women are permitted. He says it's in the charter.Er sagt, das sei ein Erziehungsinstitut, das männlichen und weiblichen Personen offensteht laut Satzung. Bathing Beauty (1944)
Must we have that window open, Gregson?Muss das Fenster offenstehen, Gregson? The Woman in Green (1945)
In fact, to be honest, is it not precisely because Miss Miho was blessed with such beauty that an avenue like this remains open to you?Um ehrlich zu sein... Ist Mihos Schönheit nicht der Grund dafür, dass Euch so eine Chance offensteht? Harakiri (1962)
I'm the dirtiest, drunkest, most sinful fella the Lord ever saw.Ich bin der dreckigste, besoffenste, sündhafteste Mann, den der Herr je sah. 5 Card Stud (1968)
The man you are looking at is Nicholas Groat, whose reputation as a brilliant chess master has given him entree and enabled him to con and steal on an international scale.Der Mann auf dem Foto ist Nicholas Groat, dem als brillanten Schachspieler alle Türen offenstehen, was ihm Betrug und Diebstahl im internationalen Stil ermöglicht. A Game of Chess (1968)
An all-out air strike is on the way.Ein Luftangriff steht kurz bevor. - Der Hoffenstein-Bergpass, kurz vor Hammelburg. Look at the Pretty Snowflakes (1971)
We have a report of a threat of an avalanche in Hofenstein Pass.Am Hoffenstein Pass droht eine Lawine abzugehen. Look at the Pretty Snowflakes (1971)
I saw the door open earlier.Ich sah vorhin beim Holzholen die Tür offenstehen. Don't Deliver Us from Evil (1971)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erschüttert; betroffen; schockiert {adj} | erschütterter; betroffener; schockierter | am erschüttertsten; am betroffensten; am schockiertestenshocked | more shocked | most shocked [Add to Longdo]
offen {adj} | offener | am offenstenopen | more open | most open [Add to Longdo]
offenstehen | offenstehendto stand open | standing open [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  offenste [ɔfənstə]
     most open
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top