Search result for

offenlegen

(54 entries)
(3.901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offenlegen-, *offenlegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา offenlegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *offenlegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bernie says, "Okay." I should play ball with you.Bernie sagt, ich soll alles offenlegenWrong Number (1986)
He's got a plan where he can get both sides to disclose the locations of their respective nuclear weapons and allow him to simply destroy them.Er hat einen Plan. Er will, dass beide Seiten offenlegen, wo sie ihre Nuklearwaffen aufbewahren, damit er sie zerstören kann. Sex, Lies and Videotape (1997)
What would they be likely to do if we released source code?Was würden die wohl tun, wenn wir unseren Quellcode offenlegenRevolution OS (2001)
Sorry, I can't disclose our hospital recordsIch kann die Akten dazu nicht offenlegenThe Eye (2002)
You want to subpoena our records?Sie wollen, dass wir unsere Bücher offenlegenUndertow (2003)
I'm not turning my Iife inside out.Ich werd hier nicht mein Leben offenlegenThe Night Listener (2006)
We can'T.We can't reveal her medical information to anyone, including her husband,without her approval.Wir können nicht. Wir können ihre medizinische Information niemanden offenlegen, ihren Ehemann eingeschlossen, ohne ihre Zustimmung. In Which Addison Finds the Magic (2007)
I may show you my heart:Ich kann Ihnen das Innerste meines Herzens offenlegenThe Duchess of Langeais (2007)
I can't divulge to you the substance or the content of my conversation with him, only to say what I said in court, that he did call me this morning at my home, and he told me he would not be here.Ich kann Ihnen nicht das Wesen oder den Inhalt meiner Unterredung mit ihm offenlegen, ich kann nur wiederholen, was ich vor Gericht gesagt habe, daß er mich an diesem Morgen zuhause anrief, und mir sagte, er würde nicht hier sein. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I want a second chance at a first impression, so here is something from the guy with nothing to protect.Ich möchte dir meine Gefühle offenlegen. Oh, Gott. Sag nichts. Tuesday the 17th (2009)
A relationship with secrets can never work.In einer Beziehung sollte man alles offenlegenCharade (2010)
When I discovered the answer, I debated whether I should relay it, but in the end I feel you ought to know.Als ich es entdeckte, haderte ich mit mir, ob ich es offenlegen sollte, aber ich dachte, dass Sie es erfahren müssten. Episode #1.7 (2010)
I think what should be publicly available is... whenever anybody does research on a topic... they disclose if they have any financial conflict with that research.Der Öffentlichkeit sollte zugänglich gemacht werden... wenn jemand Nachforschungen zu einem Thema anstellt, dass sie es offenlegen müssen... falls sie finanzielle Konflikte mit diesen Nachforschungen haben. Inside Job (2010)
You have to disclose that, don't you?Das muss man offenlegen, oder? Everything Is Illumenated (2010)
But I'm going to strip away this mystery and expose its private parts.Aber ich werde dieses Rätsel entblößen und alles offenlegenRango (2011)
It's an extraordinary thing to meet someone who you can bare your soul to.Es ist etwas ganz Besonderes, jemandem zu begegnen, dem man seine Seele offenlegen kann. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011)
You knew the names of potential British terrorists, but you failed to pass them on because you didn't want to reveal where you got them.Sie kannten die Namen potentieller britischer Terroristen, aber Sie hatten es versäumt diese weiter zu geben. weil Sie nicht offenlegen wollten, woher sie diese hatten. Page Eight (2011)
You know, I think it'll actually help him. Just get everything out in the open.Einfach alles offenlegenReflex (2011)
Nah, I don't have to make my case to you, Alicia.Ich muss Ihnen nicht meinen Fall offenlegenAffairs of State (2011)
I'm sorry, I don't mean to be, ahem, inappropriate but no one seems to be willing to discuss the details of Zachariah's death.Bitte verzeihen Sie, ich möchte... (RÄUSPERT SICH) ...auf keinen Fall unangemessen wirken, aber hier will wohl niemand Genaueres zu Zachariahs Tod offenlegen1912 (2012)
Of course, you don't have to disclose this, and neither do we, but I am of the opinion that elections are about truth, and truth requires openness.Natürlich musst du das nicht offenlegen und wir auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass es bei Wahlen um die Wahrheit geht, und Wahrheit erfordert Offenheit. All In (2012)
We have a window to settle this before we have to disclose, but it's closing, and when it does, we could offer them the moon.Wir haben ein begrenztes Zeitfenster für eine Einigung, bevor wir alles offenlegen müssen. Aber das Zeitfenster schließt sich und wenn es das tut, könnten wir denen den Mond anbieten. - Annehmen würden sie ihn nicht. Break Point (2012)
Arrest Remus and force Harry to show his hand.Wenn Sie Remus verhaften, muss Harry seine Karten offenlegenThe Pony (2012)
It was my understanding that attending to these nine names was precisely what you wanted.So wie ich es verstanden habe, war das offenlegen dieser neun Namen, genau das, was du wolltest. Gliding Over All (2012)
Okay, if an ADA had an issue, a strict accounting could show some shades of gray.Okay, wenn ein Staatsanwalt ein Problem hätte, dann könnte eine exakte Vorgehensweise ein paar Grauzonen offenlegenScorched Earth (2012)
- to scrutiny... - Your Honor, we cannot allow - the algorithm, as you know...- Ich bin auch der Meinung, dass Mr. Gross alle sachdienlichen Aspekte seines Algorithmen zur Prüfung offenlegen sollte... Two Girls, One Code (2012)
Parents don't want full disclosure.Die Eltern wollen nicht alles offenlegenAnna (2013)
You said the game would reveal his state of mind, not screw with it!Das Spiel sollte seinen Gemütsstand nicht destabilisieren, sondern offenlegenEnder's Game (2013)
Stupidity is better hidden than displayed, detective.Dummheit sollte man verstecken, nicht offenlegen, Detective. All Things to All Men (2013)
Which caused you your financial problems, which led to your marital problems, and then when you realized he was about to blow the whole thing open, caused your Danny Reagan problem.Welche Ihre finanziellen Probleme verursachten, welche zu Ihren Eheproblemen führten, und als Sie dann realisierten, dass er alles offenlegen würde, verursacht durch Ihr Danny Reagan Problem. Framed (2013)
But if you don't, I will expose you for the sin you should have paid for in the first place.Falls nicht, werde ich Ihre Sünden offenlegen, für die Sie damals hätten bezahlen sollen. Confession (2013)
But I still feel if we lay it all out in the right venue, in front of the right people, my actions will be understood.Aber ich denke immer noch, wenn wir alles am richtigen Platz offenlegen, vor den richtigen Leuten, dass dann meine Handlungen verstanden werden. Hang Wire (2013)
They wanted to expose government surveillance, the PRISM program, embezzlement, abuse, fucking torture, lies.Warum? Sie wollten die staatliche Überwachung offenlegen, das PRISM-Programm, Veruntreuung, Missbrauch, Folter, Lügen. Chapter 18 (2014)
But he'll have to divulge his accounting if FERC takes action.Aber er muß seine Bilanzen offenlegen, wenn die Energiebehörde in Aktion tritt. Chapter 19 (2014)
I wonder if we'd have to disclose something like this when we apply for grants.Ich frage mich, ob wir so etwas offenlegen müssen, wenn wir Forschungsgelder beantragen. The Convention Conundrum (2014)
Leaking Iris's voice mail would demonstrate her motive... and the true nature of their relationship.Iris' Sprachnachricht zu veröffentlichen, würde ihr ein Motiv geben und die wahre Natur ihrer Beziehung offenlegenCorpse De Ballet (2014)
So, Verax is worried because they think that you're gonna expose their involvement in Raining Fire?- Also hat Verax Angst, weil sie denken, dass du ihre Beteiligung an Feuerregen offenlegen wirst? Identity (2014)
Well, that cubic meter of salt might actually get a little bit smaller if Sean here were to, say, open up his files and show us his paper trail.Nun, das Vertrauen könnte etwas wachsen, wenn Sean hier, sagen wir mal, seine Akten offenlegen würde und uns seine belastenden Unterlagen zeigen würde. Leveraged (2014)
What would you do, lay my back open to the bone?Würden Sie meinen Rücken bis auf die Knochen offenlegenThe Garrison Commander (2014)
I would never disclose military secrets.Ich würde nie Militärgeheimnisse offenlegenPerestroika (2014)
The plain text of the payload will include my true name details for the record... though it will be your decision as to whether or how to declare my involvement.Im Klartext der Materialsammlung wird mein Realname enthalten sein. Es ist Ihre Entscheidung, ob und wie Sie meine Verstrickung offenlegenCitizenfour (2014)
"step-by-step, the path unfolds.""Schritt für Schritt, den Pfad offenlegen." The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
"Silver and gold, step-by-step, the path unfolds."Silber und Gold, Schritt für Schritt den Pfad offenlegen." The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
I shouldn't have put Phil's business out on the streets.Ich hätte Phils Angelegenheiten nicht so offenlegen sollen. Sweet Melissa (2015)
You know as an honest man that now that we've discovered this, we have to disclose it as conflict of interest.Sie wissen ja als ehrlicher Mann, dass jetzt, wo wir das entdeckt haben, wir den Interessenskonflikt offenlegen müssen. No Puedo Hacerlo (2015)
Her Majesty should be more transparent with her agenda.Ihre Majestät sollte ihre Absichten offenlegenWelcome Is Fashion and Ceremony (2015)
You think me opening up about having panic attacks is manipulation?Du glaubst, dass das Offenlegen meiner Panikattacken nur eine Manipulation war? Mea Culpa (2015)
You think me opening up about having panic attacks is manipulation?Du glaubst, dass das Offenlegen meiner Panikattacken nur eine Manipulation war? Mea Culpa (2015)
Which is why we need to figure out who knew what when, and uncover anything J'onn J'onzz and his confederates were planning.Wir müssen herausfinden, wer wann was wusste. Und alles offenlegen, was J'onn J'onnz und seine Komplizen geplant hatten. Manhunter (2016)
You wouldn't want to expose those hidden accounts of yours.Du würdest deine versteckten Konten nicht offenlegen wollen. The Most Hated Woman in America (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enthüllen; aufdecken; offenlegen; offenbaren | enthüllend; aufdeckend; offenlegend; offenbarend | enthüllt; aufgedeckt; offengelegt; offenbartto disclose | disclosing | disclosed [Add to Longdo]
offenlegen | offenlegendto unfold | unfolding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  offenlegen [ɔfənleːgən]
     to unfold
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top