ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offen

AO1 F AH0 N   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offen-, *offen*
Possible hiragana form: おっふぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offend[VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, รบกวน, Syn. outrage, displease, Ant. please
offend[VI] เป็นสาเหตุให้ไม่พอใจ, Syn. irritate, annoy
offend[VI] ฝ่าฝืนกฎ, See also: ทำผิดกกฎหมาย, Syn. transgress
offence[N] การรุก, Syn. attack, aggression, Ant. defense
offence[N] ความรู้สึกขุ่นเคือง, Syn. resentment, indignation, umbrage
offence[N] การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. crime, misdemeanour
offence[N] การทำให้ขุ่นเคือง, See also: การทำให้ไม่พอใจ, Syn. outrage, insult, upset, Ant. pleasure
offense[N] การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime
offense[N] การโจมตี, See also: การจู่โจม, Syn. attack, assault, Ant. defence
offense[N] ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

English-Thai: Nontri Dictionary
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
offensive(n) การรุกราน,การบุกรุก,การล่วงละเมิด
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offenceความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence of disclosure of private secretsความผิดฐานเปิดเผยความลับ (ส่วนตัวของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, pettyความผิดลหุโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, politicalความผิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offence, weapon ofอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against international law and orderความผิดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against liberty and reputationความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against life and bodyความผิดต่อชีวิตและร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences against propertyความผิดต่อทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenAn offensive smell greets one's nose.
offenAny offence against himself he forgave readily.
offenHe apologized for having offended her.
offenHe behaved himself so as not to give offence to others.
offenHe committed an offense against our laws.
offenHe even suspected that the man was the principle offender.
offenHe is chary of offending people.
offenHe is quick to take offense.
offenHe often offends against our agreement.
offenHe took offence at her.
offenHe took offense at his daughter's behavior.
offenHe took offense at what I said and turned on his heels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
บาดตา[ADJ] offensive, Syn. ขัดตา, Example: ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์
รกหูรกตา[V] offend the eye, See also: be unpleasant to the eye, be eyesore, Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา, Example: ผมจะทำอะไรก็รกหูรกตานายของผมไปหมด
รำคาญตา[V] offend the eyes, Example: คุณนายเจริญจิตต์รู้สึกขำมากกว่ารำคาญตา, Thai definition: เห็นแล้วรู้สึกรำคาญ
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ขัดใจ[V] offend, See also: dissatisfy, displease, Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ตามใจ, พอใจ, Example: แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำตามใจ
ข้อรังเกียจ[N] objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
ล่วงเกิน[V] offend, See also: insult, Example: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท
อาบัติ[N] offence, See also: infringement, misdemeanor, offense, Syn. บาป, ความผิด, Example: พระวินัยที่พระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติปาราชิกนั้นมี 4 ข้อ, Thai definition: โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท หรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ
อุกอาจ[ADJ] outrageous, See also: offensive, aggressive, Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: คนร้ายก่อคดีอุกอาจปล้นธนาคาร และกระหน่ำยิงยามรักษาการณ์, Thai definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เชิงรุก[n. exp.] (choēng ruk) EN: offense ; aggressive posture   
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offen
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFEN AO1 F AH0 N
OFFEND AH0 F EH1 N D
OFFENSE AH0 F EH1 N S
OFFENDS AH0 F EH1 N D Z
OFFENDED AH0 F EH1 N D AH0 D
OFFENDED AH0 F EH1 N D IH0 D
OFFENDER AH0 F EH1 N D ER0
OFFENSES AH0 F EH1 N S IH0 Z
OFFENDING AH0 F EH1 N D IH0 NG
OFFENSIVE AH0 F EH1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offend (v) ˈəfˈɛnd (@1 f e1 n d)
offence (n) ˈəfˈɛns (@1 f e1 n s)
offends (v) ˈəfˈɛndz (@1 f e1 n d z)
offences (n) ˈəfˈɛnsɪz (@1 f e1 n s i z)
offended (v) ˈəfˈɛndɪd (@1 f e1 n d i d)
offender (n) ˈəfˈɛndər (@1 f e1 n d @ r)
Offenbach (n) ˈɒfnbaːk (o1 f n b aa k)
offenders (n) ˈəfˈɛndəz (@1 f e1 n d @ z)
offending (v) ˈəfˈɛndɪŋ (@1 f e1 n d i ng)
offensive (n) ˈəfˈɛnsɪv (@1 f e1 n s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触犯[chù fàn, ㄔㄨˋ ㄈㄢˋ, / ] offend, #17,808 [Add to Longdo]
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, / ] offending the eye; an eye-sore; in the way, #54,278 [Add to Longdo]
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] offending public morals (成语 saw), #88,807 [Add to Longdo]
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender, #371,863 [Add to Longdo]
不雅观[bù yǎ guān, ㄅㄨˋ ㄧㄚˇ ㄍㄨㄢ, / ] offensive to the eye; unbecoming [Add to Longdo]
有攻击性[yǒu gōng jí xìng, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] offensive [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
offenเปิด
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen
offen(adj) เปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: auf, geöffnet
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
offenbar(adj adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.
offenes Meerท้องทะเล
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offene Abstimmung {f}open roll call [Add to Longdo]
offene Aussprache {f}; Erörterung {f} (über)ventilation (of) [Add to Longdo]
offensive Haltung {f} | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive [Add to Longdo]
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside [Add to Longdo]
Offenbarung {f}apparentness [Add to Longdo]
Offenbarung {f} | Offenbarungen {pl}avatar | avatars [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Offenlegung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}; Offenlegungen {pl}; Enthüllungen {pl} | unschädliche Offenbarungdisclosure | disclosures | non-prejudicial disclosure [Add to Longdo]
Offenbarung {f}manifestation [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Preisgebung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}revelation | revelations [Add to Longdo]
Offenbarungsreligion {f}revealed religion [Add to Longdo]
Offenheit {f}candidness [Add to Longdo]
Offenheit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]
Offenheit {f}frankness [Add to Longdo]
Offenheit {f}ingenuousness [Add to Longdo]
Offenheit {f}openness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
悪洒落;悪じゃれ[わるじゃれ, warujare] (adj-na,n) offensive joke [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
啓示[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
攻勢[こうせい, kousei] Offensive, Angriff [Add to Longdo]
明く[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
[ろ, ro] OFFEN, ENTBLOESST [Add to Longdo]
[けん, ken] OFFENKUNDIG, DEUTLICH, BEDEUTEND, EXPONIERT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  offen /ɔfən/
   apertured; candid; candidly; exposed; forthright; frank; frankly; free spoken; ingenuous; open; open-ended; opened; openly; overt; overtly; unclenched; unconcealed; unharbored; unhidden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top