Search result for

oct

(115 entries)
(0.0902 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oct-, *oct*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
octamericแปดโมเลกุล
octuplet (n uniq ) เด็กที่เกิดท้องเดียวกันพร้อมกันแปดคน(แฝด8)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Oct    [ABBR] คำย่อของ October
oct [N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. octa-, octo-
octa    [N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. oct-, octo-
octa    [PRF] แปด
octo    [PRF] แปด
octet    [N] กลุ่มที่มีจำนวนแปด (โดยเฉพาะนักดนตรี)
octo-    [N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. octa-
octane    [N] สารในน้ำมันปิโตรเลียม (ใช้แสดงคุณภาพของน้ำมัน)
octant    [N] รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
octave    [N] ความแตกต่างระหว่างโน้ตตัวแรกกับตัวที่แปดในโน้ตคู่แปด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octahedriteออกตะฮีไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
octahedronทรงแปดหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octal๑. ฐานแปด๒. อัฐนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
octal number systemระบบจำนวนฐานแปด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octameterมาตราแปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane numberเลขออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane number (ON)เลขออกเทน (โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Octal numberเลขฐานแปด [เศรษฐศาสตร์]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
octane numberเลขออกเทน, จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octaveคู่แปด, ช่วงระหว่างเสียง 2 เสียงใด ๆ โดยที่เสียงหนึ่งมีความถี่เสียงเป็น 2 เท่าของอีกเสียงหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octet ruleกฎออกเตต, กฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้กับธาตุนั้นในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
octThe octopus is in the sea.
octThat octopus returned to the sea without being eaten.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octagon(ออค'ทะเกิน) n. รูปแปดเหลี่ยม
octahedral(ออคทะเฮด'ดรัล) adj. แปดด้าน
octahedron(ออค'ทะฮีดรัน) n. รูปแปดเหลี่ยม
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก
octamerous(ออคแทม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยแปดส่วน
octane(ออค'เทน) n. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง
octane numbern. ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวของการเผาไหม้
octave(ออค'เทฟว) n. เสียงแปดคู่,ระดับแปดเสียง,กลุ่มหรือสิ่งที่แปด,โคลงแปดบรรทัด
octavo(ออคเท'โว) n. ขนาดหนังสือที่,=6 x 9 นิ้ว
octet(ออคเทท') n. กลุ่มนักร้องหรือนักดนตรีคน,กลุ่มหนึ่ง8คน,โคลง8บรรทัด (สัมผัสแปด) ,กลุ่ม (ชุด) หนึ่งแปด

English-Thai: Nontri Dictionary
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
octavo(n) หน้ากระดาษหนังสือขนาด16หน้ายก
October(n) เดือนตุลาคม
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแปดเหลี่ยม    [N] octagon, Syn. แปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ, Count unit: รูป
ปลาหมึกยักษ์    [N] octopus, Example: วันนี้ชาวประมงจับปลาหมึกยักษ์ได้ มีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีหนวด 8 เส้น
แปดเหลี่ยม [N] octagon, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
แปดเหลี่ยม [N] octagon, Syn. รูปแปดเหลี่ยม, ทรงแปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ, Thai definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 8 เส้น ปลายเส้นจดกัน
ตุลาคม    [N] October, Syn. เดือนตุลาคม, Example: เดือนตุลาคมมักจะมีพายุพัดแรงเสมอ, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 10 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
ไบต์[n.] (bai = bait) EN: byte   FR: octet [m] ; byte [m]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
เดือนตุลาคม[n. exp.] (deūoen tulākhom) EN: October   FR: mois d'octobre [m] ; octobre [m]
ด็อกเตอร์ = ดอกเตอร์[n.] (dǿktoē) EN: doctor   FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer

CMU English Pronouncing Dictionary
OCT    AO0 K T OW1 B ER0
OCT    AO1 K T
OCT.    AO1 K T
OCT.    AO0 K T OW1 B ER0
OCTEL    AA2 K T EH1 L
OCTET    AA0 K T EH1 T
OCTOPI    AA1 K T AH0 P AY0
OCTANE    AA1 K T EY0 N
OCTAVE    AA1 K T IH0 V
OCTOPUS    AA1 K T AH0 P UH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oct    (n) (o1 k t)
octet    (n) (o1 k t e1 t)
octane    (n) (o1 k t ei n)
octave    (n) (o1 k t i v)
octavo    (n) (o1 k t ei1 v ou)
octets    (n) (o1 k t e1 t s)
octroi    (n) (o1 k t r w aa)
October    (n) (o1 k t ou1 b @ r)
octagon    (n) (o1 k t @ g @ n)
octaves    (n) (o1 k t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八倍体[bā bèi tǐ, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] octoploid [Add to Longdo]
八带鱼[bā dài yú, ㄅㄚ ㄉㄞˋ ㄩˊ, / ] octopus [Add to Longdo]
八度[bā dù, ㄅㄚ ㄉㄨˋ, ] octave [Add to Longdo]
八角形[bā jiǎo xíng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] octagon [Add to Longdo]
八进制[bā jìn zhì, ㄅㄚ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] octal [Add to Longdo]
八边形[bā biān xíng, ㄅㄚ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] octagon [Add to Longdo]
八开[bā kāi, ㄅㄚ ㄎㄞ, / ] octavo [Add to Longdo]
八面体[bā miàn tǐ, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] octahedron [Add to Longdo]
十月[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month [Add to Longdo]
十月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] October Revolution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
オクテット[おくてっと, okutetto] octet [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
区オクテット[くオクテット, ku okutetto] row octet [Add to Longdo]
群オクテット[ぐんオクテット, gun okutetto] group octet [Add to Longdo]
識別子オクテット[しきべつしオクテット, shikibetsushi okutetto] identifier octets [Add to Longdo]
多オクテット[たオクテット, ta okutetto] multi-byte, multi-octet [Add to Longdo]
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
点オクテット[てんオクテット, ten okutetto] cell octet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Oct
      n 1: the month following September and preceding November [syn:
           {October}, {Oct}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top