Search result for

oasis

(35 entries)
(0.0982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oasis-, *oasis*, oasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oasis[N] บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
oasis[N] สถานที่หรือเวลาเป็นสุข, See also: สถานที่หรือเวลาปลอดความทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oasis(โอเอ'ซิส) n. บริเวณที่อุดมด้วยน้ำและต้นไม้ในทะเลทราย,สิ่งเกื้อกูลในยามยาก pl. oases, Syn. retreat

English-Thai: Nontri Dictionary
oasis(n) โอเอซิส,แหล่งน้ำกลางทะเลทราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oasisโอเอซิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ? midnight at the oasis ?ที่โอเอซิสกลางดึก Chapter Three 'Acceptance' (2009)
No matter how busy we got, this was our oasis.ไม่ว่างานเราจะยุ่งกันแค่ไหน สถานที่นี้คือโอเอซิสของเรา Sad Professor (2011)
I think I found our oasis.ผมคิดว่า ผมเจอที่พักแล้ว Captain (2012)
An oasis in this wasteland.โอเอซิสในดินแดนไร้ค่านี่ Kill Your Darlings (2013)
Place called, uh, Oasis Ranch.ที่นั่นเรียกว่า โอเอซิส แรนช์ Days of Wine and Roses (2013)
The two met at infamous rehab Oasis Ranch."ทั้งสองคนพบกันที่สถานบำบัดเล็กๆ ไร่โอเอซิส Days of Wine and Roses (2013)
But we never found the necklace in Charlie's apartment or her room at the Oasis Ranch.แม่บ้านที่ถูกไล่ออก เพราะขโมยสร้อยคอ แต่เราไม่พบสร้อยคอใน อพาร์ทเม้นท์ของชาร์ลี หรือห้องของเธอที่ไร่โอเอซิส Days of Wine and Roses (2013)
So you killed her and you took the necklace back to Oasis Ranch, and you let her parents believe that she died buying drugs.แล้วคุณก็ฆ่าเธอ แล้วคุณก็เอาสร้อยคอ กลับไปที่ไร่ โอเอซิส แล้วปล่อยให้พ่อแม่เธอเชื่อว่า เธอตายเพราะมาซื้อยา Days of Wine and Roses (2013)
All I meant was, is that my job can be stressful, and I like that you are an oasis away from all that.ที่ผมจะพูดก็คือ งานของผมมันค่อนข้างเครียด และผมชอบที่คุณเป็นเหมือน คนคอยให้กำลังใจผมอยู่ห่างๆ Potentia Noctis (2013)
The coffeehouse was an oasis of equality in a class-obsessed society.ในสังคมชั้นหมกมุ่น ที่นี่เป็นคนไม่ดีไม่จำเป็น ต้องให้ขึ้นที่นั่งของเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)
Can you read a map? 239451 or thereabouts, near an oasis.หรือราว 239,451 ใกล้โอเอซิส How I Won the War (1967)
One, have we got enough to get to the oasis - which we will - is a point?หนึ่งที่เราได้มีมากพอสำหรับ เราที่จะได้รับ กับโอเอซิสซึ่งเราจะเป็นจุด? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oasisWe saw what looked like an oasis in the desert.
oasisYour gift was like discovery of an oasis in the midst of a desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอเอซิส[N] oasis, Example: เมืองทูรฟานเป็นโอเอซิสกลางทะเลทราย ที่มีดินคงเหมาะแก่การปลูกองุ่น, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณที่ชุ่มชื้นในทะเลทราย ซึ่งมีน้ำพอที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอเอซิส[n.] (ōēsis = ōēsit) EN: oasis   FR: oasis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OASIS    OW0 EY1 S IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oasis    (n) (ou1 ei1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oase {f} | Oasen {pl}oasis | oases [Add to Longdo]
Atacamakolibri {m} [ornith.]Oasis Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オアシス[, oashisu] (n) (1) oasis; (2) {comp} OASYS (Fujitsu WP system); (P) [Add to Longdo]
沃地[よくち, yokuchi] (n) fertile land; oasis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿洲[lǜ zhōu, ㄌㄩˋ ㄓㄡ, 绿 / ] oasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oasis \O"as*is\ ([=o]"[.a]*s[i^]s or [-o]*[=a]"s[i^]s; 277), n.;
   pl. {Oases} (-s[=e]z). [L., fr. Gr. 'o`asis; cf. Copt.
   ouahe.]
   A fertile or green spot in a waste or desert, esp. in a sandy
   desert, where the water table approaches the surface.
   [WordNet sense 1] "The Arab does not love the desert; the
   Arab loves the oasis and green fields."
   [1913 Webster]
 
   2. Hence: (fig.) Any refuge from a prevailing stressful,
    unpleasant, or annoying situation. [WordNet sense 2 & 3]
 
   Syn: haven.
     [PJC]
 
        My one oasis in the dust and drouth
        Of city life.            --Tennyson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oasis
   n 1: a fertile tract in a desert (where the water table
      approaches the surface)
   2: a shelter serving as a place of safety or sanctuary [syn:
     {haven}, {oasis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OASIS
     Online Application System Interactive Software
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OASIS
     Open And Secure Information Systems (Eureka)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OASIS
     Organization for the Advancement of Structured Information
 Standards (org.)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 oasis [ɔazis]
   oasis
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 oasis
   oasis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top