Search result for

nun

(118 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nun-, *nun*
Possible hiragana form: ぬん
English-Thai: Longdo Dictionary
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nun1[N] นางชี, Syn. abbess, sister, religious woman
nun2[N] ตัวอักษรลำดับที่ 14 ของภาษาฮีบรู
nuncio[N] ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ, Syn. diplomat
nunnery[N] บ้านพักหรือที่อยู่ของเเม่ชี, See also: อาราม, Syn. monastery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nun(นัน) n. นางชี,แม่ชี.
nunnery(นัน'เนอรี) n. สำนักแม่ชี,ที่อยู่ของแม่ชี
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
conundrum(คะนัน'ดรัม) n. ปริศนา,สิ่งที่เป็นปริศนา
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
denunciatoryadj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของการประณาม, Syn. denunciative
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
inundant(อินนัน'เดินทฺ) adj. ท่วม,ไหลบ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
nun(n) นางชี
nuncio(n) ทูตของสันตะปาปา
nunnery(n) สำนักนางชี
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
conundrum(n) ปริศนา,ปัญหา
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuncioเอกอัครสมณทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuncioเอกอัครสมณทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuncupative willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู oral will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nunim...น้องข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Wolsey has agreed to draw up plans to send the queen to a nunnery.โวลซี่ ตกลงที่จะวางแผนส่งพระราชินีไป สำนักนางชี The Other Boleyn Girl (2008)
You want me to creep away and become a nun?เจ้าอยากให้ข้าไปจากที่นี่ แล้วไปเป็นางชีรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
Guru Tugginmypudha, you are so good with nunchucks, yet you are blind.ท่านกูรูทักกินมายพุทธา\ ท่านเชี่ยวชาญกระบอง 2 ท่อน ทั้งที่ท่านตาบอด The Love Guru (2008)
You don't touch a nun.ห้ามไม่ให้ถูกตัวแม่ชี Doubt (2008)
Nuns fall, you know.แม่ชีหกล้ม,คุณรู้... Doubt (2008)
I did not speak to the Pastor. I spoke to a nun.ฉันไม่ได้คุยกับบาทหลวงอธิการ ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
- I spoke to a nun.-ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
- What nun did you speak to?-คุณกับแม่ชีคุยอะไรกัน? Doubt (2008)
That I had called a nun in his previous parish.ฉันบอกว่า ฉันโทรหาแม่ชี ที่โบสถ์ที่เขาเคยอยู่ Doubt (2008)
- It's your nunganungas.- เขามองนุงก้านุงก้า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Why do you call them nunganungas?ทำไมถึงเรียกว่านุงก้านุงก้าล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nunMother Teresa was a Catholic nun who lived and worked in Calcutta, India.
nunThe nun prayed and crossed herself.
nunShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.
nunWhen she became a nun, she took the name Sister Teresa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกอัครสมณทูต[N] nuncio, Count unit: คน, Thai definition: สมณทูตอันดับหนึ่งที่สันตะปาปาทรงแต่งตั้งไปประจำสำนักของประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนทางการทูต รวมทั้งทำหน้าที่ดูแล และประสานงานกับคาทอลิกในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนา, Notes: (อังกฤษ)
ชี[N] nun, Syn. แม่ชี, Example: แม่ของเขาบวชเป็นชีอยู่ที่วัด, Count unit: รูป, Thai definition: คำเรียกหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว โกนคิ้วโกนผมถือศีล
แม่ชี[N] nun, Syn. ชี, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชีมืด[n.] (chīmeūt) EN: Christian nun   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
ดำเนินสะดวก [n. prop.] (Damnoēn Sadūak) EN: Damnoen Saduak ; Damnun Saduak   
การอ่านตามความนิยม[n. exp.] (kān ān tām khwām niyom) EN: modern pronunciation   FR: prononciation moderne [f]
การออกเสียง[n.] (kān øksīeng) EN: pronunciation   FR: prononciation [f]
การประกาศของเทพ[n. prop.] (Kān Prakāt Khøng Thēp) EN: Annunciation   FR: Annonciation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUN    N AH1 N
NUNO    N UW1 N OW0
NUNS    N AH1 N Z
NUNN    N AH1 N
NUNAN    N UW1 N AA0 N
NUNS'    N AH1 N Z
NUNES    N UW1 N Z
NUNEZ    N UW1 N EH0 Z
NUN'S    N AH1 N Z
NUNZIO    N AH1 N Z IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nun    (n) (n uh1 n)
nuns    (n) (n uh1 n z)
nuncio    (n) (n uh1 n s i@ @)
nuncios    (n) (n uh1 n s i@ u z)
nunnery    (n) (n uh1 n @ r ii)
Nuneaton    (n) (n uh1 n ii1 t n)
nunneries    (n) (n uh1 n @ r i z)
nunciature    (n) (n @ n s ii1 @ ch u@ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
nunขณะนี้
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
Bauzeichnung(n) |die, pl. Bauzeichungen| วิชาเขียนแบบโยธาฯ, งานเขียนแบบโยธาฯ
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Zeichnung(n) |die, pl. Zeichnungen| รูปวาด, ภาพวาด, ภาพสเก็ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nun alsonow then [Add to Longdo]
Nun!well [Add to Longdo]
Nun endlich hat er den Bogen (den Dreh) heraus.Now finally he's got the hang of it. [Add to Longdo]
Nun erst recht nicht!Now less then ever! [Add to Longdo]
Nun ist guter Rat teuer.What am I going to do now? [Add to Longdo]
Nun ist guter Rat teuer.Now I need some good advice. [Add to Longdo]
Nun mach aber mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]
Nun tue ich's erst recht nicht!Now I certainly won't! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
ウンウンオクチウム[, un'un'okuchiumu] (n) ununoctium (Uuo) [Add to Longdo]
ウンウンクアジウム[, un'unkuajiumu] (n) ununquadium (Uuq) [Add to Longdo]
ウンウンセプチウム[, un'unsepuchiumu] (n) Ununseptium (Uus) [Add to Longdo]
ウンウントリウム[, un'untoriumu] (n) ununtrium (Uut) [Add to Longdo]
ウンウンビウム[, un'unbiumu] (n) ununbium (Uub) [Add to Longdo]
ウンウンヘキシウム[, un'unhekishiumu] (n) ununhexium (Uuh) [Add to Longdo]
ウンウンペンチウム[, un'unpenchiumu] (n) ununpentium (Uup) [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
キンポウゲ科[キンポウゲか, kinpouge ka] (n) (See 金鳳花) Ranunculaceae (plant family); crowfoot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修女[xiū nǚ, ㄒㄧㄡ ㄋㄩˇ, ] nun, #34,084 [Add to Longdo]
僧尼[sēng ní, ㄙㄥ ㄋㄧˊ, ] nun, #67,326 [Add to Longdo]
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
努纳武特[Nǔ nà wǔ tè, ㄋㄨˇ ㄋㄚˋ ˇ ㄊㄜˋ, / ] Nunavut territory, Canada [Add to Longdo]
双截棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rod joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
双节棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts); also written 雙截棍|双截棍 [Add to Longdo]
双节棍道[shuāng jié gùn dào, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ ㄉㄠˋ, / ] nunchaku martial arts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nun \nun\ (n[oo^]n), n.
   The 25th letter of the Arabic alphabet, corresponding in
   pronunciation to n.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nun \nun\ (n[u^]n), n. [OE. nunne, AS. nunne, fr. L. nonna nun,
   nonnus monk; cf. Gr. ?, ?; of unknown origin. Cf. {Nunnery}.]
   [1913 Webster]
   1. A woman devoted to a religious life, who lives in a
    convent, under the three vows of poverty, chastity, and
    obedience.
    [1913 Webster]
 
       They holy time is quiet as a nun
       Breathless with adoration.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A white variety of domestic pigeons having a veil of
      feathers covering the head.
    (b) The smew.
    (c) The European blue titmouse.
      [1913 Webster]
 
   {Gray nuns} (R. C. Ch.), the members of a religious order
    established in Montreal in 1745, whence branches were
    introduced into the United States in 1853; -- so called
    from the color or their robe, and known in religion as
    {Sisters of Charity of Montreal}.
 
   {Nun buoy}. See under {Buoy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nun \nun\ (n[oo^]n or n[=oo]n), n.
   The 14th letter of the Hebrew alphabet, corresponding in
   pronunciation to n.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nun
   n 1: a woman religious
   2: a buoy resembling a cone [syn: {conical buoy}, {nun}, {nun
     buoy}]
   3: the 14th letter of the Hebrew alphabet

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 nun [nuːn]
   now
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 nun! [nuːn]
   well
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top