Search result for

none

(90 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -none-, *none*
Possible hiragana form: のね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
none[PRON] ไม่มีสักสิ่ง, See also: ไม่มีสักคน, Syn. no one, not anyone, not any
none[ADV] ไม่เลย, See also: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย
none but[IDM] เท่านั้น, Syn. only
nonesuch[N] คนที่ประเสริฐสุด, See also: คนดีเลิศ
nonevent[N] เหตุการณ์กลับตาลปัตร, See also: เหตุกลับกลาย
nonentity[N] คนหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ, See also: คนไม่มีอำนาจ, ผู้ไม่มีอิทธิพลใดๆ, Syn. cipher, cypher, nobody, Ant. celebrity, somebody, VIP
nonentity[N] สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: สิ่งที่มีอยู่เฉพาะในจินตนาการ
nonetheless[ADV] ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, Syn. nevertheless
nonessential[ADJ] ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials[N] สิ่งไม่จำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
none(นัน) pron.,adv.,adj. ไม่,ไม่ใช่
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
mignonette(มิน'ยะเนท) n. พืชไม้ดอกสีแดงอมเหลืองหรือน้ำตาลจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
none(adj,adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่
none(pro) ไม่มีใคร
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
none of your business (n vi vt abbrev or) เกี่ยวอะไรกับคุณ
See also: S. tact, A. anin,
nonethelessอย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น
See also: S. nevertheless, however, A. moreover, in addition, furthermore, R. on the other han

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
None.ไม่ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
None at all.ไม่มีเลย To Kill the King (2008)
None.ไม่มี Episode #1.5 (2009)
None.ไม่รู้ Carbon Copy (2013)
And blair-- it's none of your business.และแบลร์ - นี่ไม่ใช่เรื่องของนาย Pret-a-Poor-J (2008)
Nate, look, I'm sorry, but this is none of yourนี่เน็ท ฉันขอโทษนะ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของนาย There Might be Blood (2008)
Lily, this is none of your business.ลิลลี่, นี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะ There Might be Blood (2008)
None of this makes much sense.ไม่เห็นจะเข้าท่าเลย Dead Space: Downfall (2008)
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
None of these drugs,ไม่ใช่ยาพวกนี้ Adverse Events (2008)
None.ไม่มี Adverse Events (2008)
None...which is why I'm not saying you should.ผมจะทำไปทำไม/\ ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะทำ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noneI bought several guidebooks, none of which helped me.
noneNone of us thought he was to blame for the accident.
noneThere were none in the room.
noneNone but you can do it.
noneShe is second to none in French.
noneNone of us is so foolish as to believe that he was telling the truth.
noneNone of their promises have been kept.
noneShe was none the happier for her great wealth.
noneI loved him none the less for him faults.
noneShe is inquisitive, but I like her none the worse.
noneIt is none of your business.
noneHe is second to none in his command of French.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[xp] (mai chai kongkān arai khøng khun) EN: none of your business   FR: ce n'est pas votre affaire ; ce ne sont pas vos oignons (fam.)
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]
ธุระไม่ใช่[n. exp.] (thura mai chai) EN: mind your own business ; it's none of your business   

CMU English Pronouncing Dictionary
NONE    N AH1 N
NONEVENT    N AA1 N IH0 V EH1 N T
NONESUCH    N AH1 N S AH1 CH
NONENTITY    N AA0 N EH1 N T AH0 T IY0
NONECONOMIC    N AA2 N EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K
NONEXISTENT    N AA2 N AH0 G Z IH1 S T AH0 N T
NONETHELESS    N AH2 N DH AH0 L EH1 S
NONEXCLUSIVE    N AA2 N IH0 K S K L UW1 S IH0 V
NONESSENTIAL    N AA2 N AH0 S EH1 N CH AH0 L
NONEMERGENCY    N AA2 N AH0 M ER1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
none    (a) (n uh n)
nonesuch    (n) (n uh1 n s uh ch)
nonevent    (n) (n o1 n i v e n t)
nonentity    (n) (n o1 n e1 n t i t ii)
nonevents    (n) (n o1 n i v e n t s)
nonetheless    (n) (n uh1 n dh @ l e1 s)
nonentities    (n) (n o1 n e1 n t i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so klug wie zuvornone the wiser [Add to Longdo]
Keine Unverschämtheiten!None of your lip! [Add to Longdo]
Kommen Sie mir nicht mit Ausreden!None of your excuses! [Add to Longdo]
Nichts als Narren!None but fools! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
どれにも[, dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[, naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
非実行文[ひじっこうぶん, hijikkoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 None \None\, n. [F.]
   Same as {Nones}, 2.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 None \None\ (n[u^]n), a. & pron. [OE. none, non, nan, no, na,
   AS. n[=a]n, fr. ne not + [=a]n one. [root]193. See {No}, a. &
   adv., {One}, and cf. {Non-}, {Null}, a.]
   [1913 Webster]
   1. No one; not one; not anything; -- frequently used also
    partitively, or as a plural, not any.
    [1913 Webster]
 
       There is none that doeth good; no, not one. --Ps.
                          xiv. 3.
    [1913 Webster]
 
       Six days ye shall gather it, but on the seventh day,
       which is the Sabbath, in it there shall be none.
                          --Ex. xvi. 26.
    [1913 Webster]
 
       Terms of peace yet none
       Vouchsafed or sought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       None of their productions are extant. --Blair.
    [1913 Webster]
 
   2. No; not any; -- used adjectively before a vowel, in old
    style; as, thou shalt have none assurance of thy life.
    [1913 Webster]
 
   {None of}, not at all; not; nothing of; -- used emphatically.
    "They knew that I was none of the register that entered
    their admissions in the universities." --Fuller.
 
   {None-so-pretty} (Bot.), the {Saxifraga umbrosa}. See {London
    pride}
    (a), under {London}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 none
   adv 1: not at all or in no way; "seemed none too pleased with
       his dinner"; "shirt looked none the worse for having been
       slept in"; "none too prosperous"; "the passage is none
       too clear"
   adj 1: not any; "thou shalt have none other gods before me"
   n 1: a canonical hour that is the ninth hour of the day counting
      from sunrise
   2: a service in the Roman Catholic Church formerly read or
     chanted at 3 PM (the ninth hour counting from sunrise) but
     now somewhat earlier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top