Search result for

none

(76 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -none-, *none*. Possible hiragana form: のね
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
none of your business (n vi vt abbrev or) เกี่ยวอะไรกับคุณ
See also: S. tact, A. anin,
nonethelessอย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น
See also: S. nevertheless, however, A. moreover, in addition, furthermore, R. on the other han

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
none    [PRON] ไม่มีสักสิ่ง, See also: ไม่มีสักคน, Syn. no one, not anyone, not any
none    [ADV] ไม่เลย, See also: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย
none but    [IDM] เท่านั้น, Syn. only
nonesuch    [N] คนที่ประเสริฐสุด, See also: คนดีเลิศ
nonevent    [N] เหตุการณ์กลับตาลปัตร, See also: เหตุกลับกลาย
nonentity    [N] คนหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ, See also: คนไม่มีอำนาจ, ผู้ไม่มีอิทธิพลใดๆ, Syn. cipher, cypher, nobody, Ant. celebrity, somebody, VIP
nonentity    [N] สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: สิ่งที่มีอยู่เฉพาะในจินตนาการ
nonetheless    [ADV] ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, Syn. nevertheless
nonessential    [ADJ] ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials    [N] สิ่งไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noneOne of these days is none of these days.
none"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."
none"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."
noneYou have a lot of money, and I have none.
noneYou may not believe it, but it is nonetheless true.
noneAmerica is second to none in natural resources.
noneJack of all trades is master of none.
nonePeople know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.
noneWe are none the wiser for all that was said.
noneMy aunt is none the happier for her great wealth.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
none(นัน) pron.,adv.,adj. ไม่,ไม่ใช่
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
mignonette(มิน'ยะเนท) n. พืชไม้ดอกสีแดงอมเหลืองหรือน้ำตาลจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
none(adj,adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่
none(pro) ไม่มีใคร
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[xp] (mai chai kongkān arai khøng khun) EN: none of your business   FR: ce n'est pas votre affaire ; ce ne sont pas vos oignons (fam.)
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]
ธุระไม่ใช่[n. exp.] (thura mai chai) EN: mind your own business ; it's none of your business   

CMU English Pronouncing Dictionary
NONE    N AH1 N
NONEVENT    N AA1 N IH0 V EH1 N T
NONESUCH    N AH1 N S AH1 CH
NONENTITY    N AA0 N EH1 N T AH0 T IY0
NONETHELESS    N AH2 N DH AH0 L EH1 S
NONECONOMIC    N AA2 N EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K
NONEXISTENT    N AA2 N AH0 G Z IH1 S T AH0 N T
NONEMERGENCY    N AA2 N AH0 M ER1 JH AH0 N S IY0
NONESSENTIAL    N AA2 N AH0 S EH1 N CH AH0 L
NONEXCLUSIVE    N AA2 N IH0 K S K L UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
none    (a) (n uh n)
nonesuch    (n) (n uh1 n s uh ch)
nonevent    (n) (n o1 n i v e n t)
nonentity    (n) (n o1 n e1 n t i t ii)
nonevents    (n) (n o1 n i v e n t s)
nonetheless    (n) (n uh1 n dh @ l e1 s)
nonentities    (n) (n o1 n e1 n t i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so klug wie zuvornone the wiser [Add to Longdo]
Nichts als Narren!None but fools! [Add to Longdo]
Keine Unverschämtheiten!None of your lip! [Add to Longdo]
Kommen Sie mir nicht mit Ausreden!None of your excuses! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
どれにも[, dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[, naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
非実行文[ひじっこうぶん, hijikkoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 None \None\, n. [F.]
   Same as {Nones}, 2.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 None \None\ (n[u^]n), a. & pron. [OE. none, non, nan, no, na,
   AS. n[=a]n, fr. ne not + [=a]n one. [root]193. See {No}, a. &
   adv., {One}, and cf. {Non-}, {Null}, a.]
   [1913 Webster]
   1. No one; not one; not anything; -- frequently used also
    partitively, or as a plural, not any.
    [1913 Webster]
 
       There is none that doeth good; no, not one. --Ps.
                          xiv. 3.
    [1913 Webster]
 
       Six days ye shall gather it, but on the seventh day,
       which is the Sabbath, in it there shall be none.
                          --Ex. xvi. 26.
    [1913 Webster]
 
       Terms of peace yet none
       Vouchsafed or sought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       None of their productions are extant. --Blair.
    [1913 Webster]
 
   2. No; not any; -- used adjectively before a vowel, in old
    style; as, thou shalt have none assurance of thy life.
    [1913 Webster]
 
   {None of}, not at all; not; nothing of; -- used emphatically.
    "They knew that I was none of the register that entered
    their admissions in the universities." --Fuller.
 
   {None-so-pretty} (Bot.), the {Saxifraga umbrosa}. See {London
    pride}
    (a), under {London}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 none
   adv 1: not at all or in no way; "seemed none too pleased with
       his dinner"; "shirt looked none the worse for having been
       slept in"; "none too prosperous"; "the passage is none
       too clear"
   adj 1: not any; "thou shalt have none other gods before me"
   n 1: a canonical hour that is the ninth hour of the day counting
      from sunrise
   2: a service in the Roman Catholic Church formerly read or
     chanted at 3 PM (the ninth hour counting from sunrise) but
     now somewhat earlier

Are you satisfied with the result?

Go to Top