Search result for

nifs

(723 entries)
(0.4877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nifs-, *nifs*, nif
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nifs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nifs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knife[VT] ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หักหลัง
knife[VT] แทงด้วยมีด, See also: เสียบ, Syn. stab
knife[N] ใบมีด
knife[N] มีด, See also: พร้า, มีดพร้า, ดาบ
nifty[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
nifty[SL] ห้าสิบ
sniff[VI] สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff[VT] สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff[N] เสียงสูดจมูก
sniff[N] การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniff[N] ข้อสงสัย, See also: ข้อกังขา
unify[VT] ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: รวมกัน, รวมเข้าด้วยกัน, Syn. synchronize, coordinate, concatenate, correlate, integrate, mesh, unite, Ant. separate, divide
unify[VI] รวมเป็นหน่วยเดียวกัน, See also: รวมกัน, รวมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, harmonize, synthesize, arrange, incorporate, integrate, coordinate, orchestrate, Ant. clash
minify[VT] ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้เล็กลง, ทำให้ลดความสำคัญ, ทำให้ลดลง, Syn. abate, decrease, lessen
sniffy[ADJ] หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
sniffy[ADJ] ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
vinify[VT] ทำไวน์, See also: หมักไวน์
vinify[VI] ทำไวน์, See also: หมักไวน์
dignify[VT] ทำให้เป็นเกียรติแก่, See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ, Syn. honor, beautiful, glorify, Ant. degrade
lignify[VT] เปลี่ยนเป็นไม้
lignify[VI] เปลี่ยนให้เป็นไม้
magnify[VT] ทำให้เพิ่มมากขึ้น, See also: ทำให้ขยายตัว, Syn. enlarge, blow up, increase, Ant. reduce
magnify[VI] เพิ่มขนาด, See also: ขยายตัว, Syn. amplify
magnify[VT] ทำให้น่าตื่นเต้น
reunify[VI] รวมตัวใหม่, See also: รวมกลุ่มใหม่, ชุมนุมใหม่
reunify[VT] รวมตัวใหม่, See also: รวมกลุ่มใหม่, ชุมนุมใหม่
signify[VT] มีความหมาย, See also: เป็นเครื่องแสดง, มีความสำคัญ, Syn. count, matter, weigh
sniffer[N] คนที่สูดจมูก, See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[VI] ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle[N] เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[N] การสูดจมูกบ่อยๆ
snifter[N] แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ, Syn. brandy snifter
snifter[N] เหล้าจำนวนเล็กน้อย
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified
unifier[N] ผู้รวมให้เป็นหนึ่งเดียว
uniform[N] เครื่องแบบ, See also: ชุดเครื่องแบบ
uniform[ADJ] ที่เป็นแบบเดียวกัน, See also: ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน, Syn. alike, Ant. different
uniform[VT] ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
uniform[ADJ] สม่ำเสมอ
magnific[ADJ] สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
manifest[ADJ] ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง, See also: ซึ่งเห็นเด่นชัด, เป็นที่รู้กันทั่ว, ซึ่งชัดแจ้ง, Syn. clear, evident, visible, obvious
manifest[VT] แสดงให้เห็น, See also: ทำให้เข้าใจ, ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. demonstrate, show, Ant. unnotice able
manifest[VI] ปรากฏออกมา, See also: ปรากฏ, สำแดงออกมา, Syn. appear
manifest[VT] ใส่ในรายการสินค้า
manifest[N] รายการสินค้า, See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า, Syn. statement, bill invoice
manifold[ADJ] หลากหลาย, See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. diverse, numerous, various
manifold[N] ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
manifold[VT] ทำให้เพิ่มทวีคูณ, See also: ทำให้เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
aluminiferous(อะลูนินิฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งประกอบหรือให้อะลูมินัม (yielding aluminum)
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
clasp knifen. มีดพับ
conifer(โค'นิเฟอร์) n. ต้นสน
coniferous(โคนิฟ'เฟอรัส) adj. เกี่ยวกับต้นสน
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความไม่สำคัญ,การไร้ความหมาย, Syn. triviality
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ,เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป,ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
janiformadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง.
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
knife edge() คมมีด,สิ่งที่คม,ลิ่ม
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
luminiferous(ลูมะนิฟ'เฟอรัส) adj. เปล่งแสง
magnific(แมกนิฟ'ฟิค) adj. งดงาม,สง่า,เรียกร้อง,กำหนดให้มี.
magnification(แมกนะฟะเค'เชิน) n. การขยาย,สภาพที่ถูกขยาย,อำนาจการขยาย,ส่วนที่ขยาย, Syn. iincrease
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
magnify(แมก'นิไฟ) v. เพิ่มขนาด,ขยาย,ทำให้ใหญ่ขึ้น,พูดขยาย,ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น,ยกยอ,สรรเสริญ, See also: magnifiable adj. magnifier n.
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
minify(มิน`นะไฟ) yt. ทำให้น้อยลง ทำให้มีน้อยที่สุด
munificent(มิวนิฟ'ฟิเซินทฺ) vt. ใจกว้างมาก,กรุณามาก, See also: munificence n., Syn. generous,liberal
nifty(นิฟ'ที) adj. ฉลาด,เก๋,สวยงาม,ดี
omnifarious(ออมนะแฟ'เรียส) adj. ทุกอย่าง,ทุกแบบ,ทุกชนิด,ครอบคลุม, See also: omnifariousness n.
omnificient(ออมนิฟ'ฟิซันทฺ) adj. ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง,มีอำนาจเต็มที่,มีอำนาจครอบคลุม, See also: omnificience .
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
pallet knifeมีดแบนและเล็กสำหรับตักขนมปัง
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
personify(เพอซอน'นะไฟ) vt. ทำให้เป็นบุคคล,ทำให้เป็นลักษณะบุคคล,แปลงร่าง,ปรากฎออก, See also: personifiable adj. personifier n.
pocket knifen. มีดติดตัว
saponify(ซะพอน'นิไฟ) vt. ทำให้ไขมัน (fat) เป็นสบู่โดยใส่กับด่าง,กลายเป็นสบู่., See also: saponification n. saponifier n.
sheath knifen. มีดที่มีปลอก
significance(ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความสำคัญ,ความหมาย,ผลที่ตามมา,ลักษณะที่สำคัญ,การมีความหมาย, Syn. importance ###A. trifling
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful,important
signify(ซิก'นิไฟ) vt. แสดงออก,มีความหมาย,ชี้บ่ง,บอกใบ้,บุ้ย,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกให้รู้ล่วงหน้า vt. มีความสำคัญ., See also: signifiable adj.
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
somniferous(ซอมนิฟ'เฟอรัส) adj. ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ.
somnific(ซอมนิฟ'ฟิค) adj. ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ, Syn. soporific
soniferous(ซะนิฟ'เฟอรัส) adj. นำเสียง,ให้กำเนิดเสียง
switchknifen. มีดพับสปริง
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน
unifilar(ยูนิไฟ'ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นหรือสายเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
jackknife(n) มีดพกใหญ่,มีดพับขนาดใหญ่
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
magnify(vt) ขยายภาพ,ขยายความ,เพิ่มขนาด,อวดอ้าง
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
minify(vt) ทำให้เล็กลง,ทำให้มีน้อย,ทำให้น้อยลง
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
personification(n) ตัวอย่าง,การอุปมา,การสมมุติตัวตน
personify(vt) อุปมาขึ้น,สมมุติขึ้น,แปลงร่าง
pocketknife(n) มีดพับ,มีดพก
saponify(vi,vt) ทำให้เป็นสบู่,กลายเป็นสบู่
significance(n) ความหมาย,ความสำคัญ
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
signification(n) นัย,ความหมาย,ความสำคัญ,การบ่งชี้,การแจ้งให้ทราบ
signify(vt) บอกใบ้,แสดงความหมาย,บ่งชี้,บอกให้รู้ล่วงหน้า,เป็นลาง
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
unify(vt) รวมกัน,ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
painting knifeเกรียงเขียนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
piniform-รูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pectiniform-รูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, reniformเชิงกรานรูปไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personificationบุคลาธิษฐาน, บุคคลวัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pepsiniferous-หลั่งเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polliniferousมีเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulviniform-รูปคล้ายนวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pennate; penniform-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penniform; pennate-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
limoniform; lemon-shaped-รูปมะนาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luniform; crescent-shaped; lunate-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lignificationการมีลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lignifiedมีลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lemon-shaped; limoniform-รูปมะนาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luminiferous-นำแสง, -ส่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rigidity, clasp-knifeสภาพแข็งงอแบบมีดพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resiniferousมีชัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reniform-รูปไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reniform-รูปไต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reniform pelvisเชิงกรานรูปไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
splenoid; spleniformคล้ายม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sipes; knife cutsร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seminiferous-นำอสุจิ, -สร้างอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnifacient๑. -ทำให้หลับ๒. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ hypnotic ๑ และ soporific ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somniferous; somnific-ชวนให้หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnific; somniferous-ชวนให้หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoloniferousมีไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significance testingการทดสอบนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spleniform; splenoidคล้ายม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, unified courtระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
saponificationการเปลี่ยนเป็นสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest convergent; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest divergentตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jackknife (Statistics)แจ็คไนฟ์ (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Curcuma sparganifoliaกระเจียวบัว [TU Subject Heading]
German reunification question (1949-1990)ปัญหาการรวมเยอรมัน [TU Subject Heading]
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading (1924)อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับใบตราส่ง (ค.ศ. 1924) [TU Subject Heading]
Knifesmithsช่างทำมีด [TU Subject Heading]
Korean reunification question (1945- )ปัญหาการรวมเกาหลี [TU Subject Heading]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
Manifolds (Mathematics)แมนิโฟลดส์ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Military uniformsเครื่องแบบทหาร [TU Subject Heading]
Nifedipineนิฟิดิปีน [TU Subject Heading]
Unification Churchมูนิซึ่ม [TU Subject Heading]
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]
Uniformsเครื่องแบบ [TU Subject Heading]
Ammonification แอมโมนิฟิเคชัน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย โดยแบคทีเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Bilomagnification การเพิ่มขึ้นในสิ่งมีชีวิต
ความเข้มข้นของสารเคมีในระบบนิเวศน์หรือลูกโซ่ อาหารที่จะสูงขึ้น ในสิ่งมีชีวิตที่มีระดับสูงกว่า (high tropic level) [สิ่งแวดล้อม]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Coniferous Forest ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด , ป่าสน
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งพบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอยู่ตามเขาและที่ราบบางแห่งที่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป บางครั้งพบปะปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ไม่แน่นทึบเท่ากับป่าไม้ผลัดใบอื่นๆ มักจะขึ้นได้ดีในดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นกรดสูง เมื่อใบสนร่วงลงมาทับถมกันที่พื้นดิน ลูกไม้อื่นที่ร่วงลงมาไม่สามารถงอกได้ แต่ลูกสนจะสามารถแทรกลงสู่ดินจนงอกรากได้ ป่าสนจึงมักจะมีแต่ไม้สนล้วนๆ ในประเทสไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ สนสองใบ และสนสามใบ สำหรับไม้พื้นล่างที่พบจะเป็นพวกหญ้าต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้อยู่เสมอ แลพน้ำมันจากเนื้อไม้สนก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ดังนั้นป่าชนิดนี้จึงต้องมีการป้องกันไฟอย่างรัดกุมและเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
reunificationการรวมประเทศ หลังจากประเทศถูกแบ่งแยกออกเป็นสองประเทศ [การทูต]
working uniform" สำหรับข้าราชการพลเรือน หมายถึง เครื่องแบบปกติสีกากี คอพับ แขนยาว สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร หมายถึง เครื่องแบบปกติ คอพับ สีตามเหล่าทัพ " [การทูต]
white uniformเครื่องแบบปกติขาว [การทูต]
white uniform girded with swordชุดเครื่องแบบปกติขาวคาดกระบี่ [การทูต]
Biological Significancesความสำคัญทางชีวภาพ [การแพทย์]
Campaniform Sensillaกดและงอ [การแพทย์]
Carboniferous Periodระยะคาบอนนิเฟอรัส [การแพทย์]
Cells, Uniformity ofความคงรูปของเซลล์ [การแพทย์]
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Clasp-Knifeลักษณะเหมือนการง้างมีดพับ [การแพทย์]
Clinical Manifestationsลักษณะทางคลีนิค,อาการทางคลีนิค,ลักษณะอาการของโรค,ลักษณะอาการทางคลินิค [การแพทย์]
Clinical Significanceความสำคัญทางคลินิค [การแพทย์]
Concentration, Nonuniformความไม่สม่ำเสมอของความเข้มข้น [การแพทย์]
Coniferousพืชจำพวกสน [การแพทย์]
Content Uniformityความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
Cornificationช่องคลอดหนา,เรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Distribution, Nonuniformการกระจายของการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Erythema, Scarlatiniformผื่นแบบหัด [การแพทย์]
Screen magnifierโปรแกรมขยายภาพบนจอ
โปรแกรมช่วยเพิ่มขนาดของตัวอักษรและภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือทำให้สีชัดขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนสายตาเลือนรางอ่านได้ [Assistive Technology]
steady-non uniform flowsteady-non uniform flow, การไหลคงที่แบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uniform flowuniform flow, การไหลแบบสม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unsteady non-uniform flowunsteady non-uniform flow, การไหลไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Persistent Uniform Resource Locatorsเพิร์ล ยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร
PURLs เป็นยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของยูอาร์แอล โดยสำนักงานโอซีแอลซี (OCLC) ใช้เทคโนโลยีของยูอาร์เอ็นสร้างตัวบ่งชี้ด้วยการกำหนดชื่อเป็น Persistent URLs หรือ เพิร์ล (PURLs) ซึ่งพัฒนาและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1996 โดยมีลักษณะดังรูปที่ 1

PURLs1

โดยหน้าที่ของเพิร์ล คือ ยูอาร์แอลตัวหนึ่ง แต่แทนที่จะชี้ไปยังตำแหน่งหรือทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพิร์ลจะชี้ไปที่รีโซลูชันก่อน ซึ่งชี้ไปยังยูอาร์แอลตัวจริงอีกต่อหนึ่ง แล้วจึงส่งยูอาร์แอลนั้นคืนไปที่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถติตต่อกับอยู่อาร์อาร์แอลได้ตามปรกติ

เพิร์ล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. โปรโตคอล (protocol)

2. รีโซฟเวอร์ แอดเดรส (resolver address)

3. ชื่อ

ตัวอย่าง

PURLS2

จากตัวอย่าง เพิร์ลใช้โปรโตคอล เอชทีทีพีปกติ (ในที่นี้คือ purl.oclc.org) ส่วนรีโซฟเวอร์แอดเดรส ก็คือ ไอพีแอดเดรส หรือชื่อโดเมนของเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ซึ่งใช้ระบบดีเอ็นเอสมาตรฐาน และส่วนที่สามคือ ชื่อ นั้นจะถูกแปลงด้วยเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ระบบเพิร์ลนั้น สามารถปรับให้เป็นยูอาร์เอ็นได้ ดังตัวอย่าง

PURLS3

รายการอ้างอิง

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2542. ปัญหาความไม่ถาวรของการอ้างอิงเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด 43, 2 (เม.ย. - มิ.ย. 42) : 1-17.

Shafer, Keith et al. 1996. Introduction to Persistence Uniform Resource Locators. [On-line]. Available: http://www.isoc.org/inet96/proceedings/a4/a4_1.htm Visited: 26-08-2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

seminiferous tubuleหลอดสร้างอสุจิ, หลอดที่มีลักษณะขดไปมาอยู่ภายในอัณฑะ  เป็นแหล่งสร้างอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnifying powerกำลังขยาย, การวัดขอบเขตของอุปกรณ์ทางแสงในการขยายหรือลดขนาดของภาพ  กำลังขยายของอุปกรณ์ใดหาได้จากอัตราส่วนของขนาดภาพที่เห็นต่อขนาดวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnifying glassแว่นขยาย, อุปกรณ์อย่างง่ายที่เป็นเลนส์นูน ใช้ขยายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indemnificationค่าสินไหมทดแทน
magnificent (adj ) อลังการ
Manifer[man·i·fer] (n ) เกราะมือ
Image:
unified school districเขตการศึกษารวม
uniformly (adv) อย่างไม่แตกต่าง อย่างเท่าเทียมกัน
See also: S. equally, fairly,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[sniffs][sniffs] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
(SNIFFING)(ดม) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Jennifer.Jennifer. Jennifer's Body (2009)
I thought the housekeepers got new uniforms.ก็คือว่าแม่บ้านได้ยูนิฟอร์มใหม่ซะอีก Chuck in Real Life (2008)
And it has to be the parents? Magnifying pancreas.และบางทีพ่อแม่ที่แท้จริงมีตับอ่อนขยายผิดปกติ Birthmarks (2008)
When one part of your life does a Titanic, you make a life raft out of whatever's left, which makes your job more significant, which is why you did the surgery, why you pulled an all-nighter,เมื่อส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ เป็นเหมือนหนังไททานิก คุณทำแพชูชีพหายไป ซึ่งทำให้อาชีพคุณ มีความหมายมากขึ้น The Itch (2008)
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน Emancipation (2008)
- House would want a unifying theory. - He's gone, and so are those symptoms.เฮาส์ต้องการรวมทฤษฎีเป็นหนึ่ง เขาไปแล้วและมีอาการเหล่านี้ Dying Changes Everything (2008)
Your uniform's cute.ชุดเธอน่ารักจัง Akai ito (2008)
Magnificent.งดงามมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
R3, access the computer and find the inventory manifest.อาร์ทรี เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหารายการสินค้า Downfall of a Droid (2008)
Unified by six words...คำเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That's a nifty little trick you've got there.เป็นมุขใหม่ๆ ที่คุณจะได้พบที่นั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There is one way. Taking off your uniform.มีทางเดียวเลย ลาออก Beethoven Virus (2008)
They didn't have fleece (uniform) on. I don't know, they could have been cops.พวกมันไม่ได้ใส่เครื่องแบบ ฉันไม่รู้ พวกมันอาจจะเป็นตำรวจ The Bank Job (2008)
Nice try, kid, but I think you just brought a knife to a gunfight.พยายามได้ดี ไอ้หนู แต่ฉันคิดว่า นาย จะเอามีด ไปสู้กับปืน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You don't have a knife, do you?คุณคงไม่มีมีดติดตัวมาด้วยใช้หรือเปล่า? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
About uniforms? You think this is about lines on a map?เรื่องเครื่องแบบ หรือเส้นบนแผนที่กัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Put the knife down, boy ...วางมีดลงซะ เด็กน้อย The Secret of Moonacre (2008)
- You wanna sniff mine first?จะดมฉันก่อนไหมละ? \ ว่าไงนะ? Bolt (2008)
Still have your high school uniform?ยังเก็บชุดนักเรียนม.ปลายไว้หรือเปล่า? My Sassy Girl (2008)
After we visited that club, a school uniform party was held every month.หลังจากที่เราไปผับนั้นแล้ว ที่นั่นก็จัดปาร์ตี้ชุดนักเรียนขึ้นทุกเดือน My Sassy Girl (2008)
I said, look here mate, that's what you get when you go trespassing into fucking Burma... that's what you get when you go sniffing around other people's garbage.ฉันพูดวา ฟังนะ เพือน สิงทีนายจะไดรับจากการเดินทางเขาพมา.. กคือสิงทีจะไดรับ เมือยืนจมูกไปดมถังขยะชาวบาน Rambo (2008)
I need a knife.ผมตองการมีด Rambo (2008)
Stabbed him 40 times with a hunting knife, then burnt the house down.แทงด้วยมีดล่าสัตว์ 40 ครั้ง แล้วก็เผาบ้านหลังนั้น The Lazarus Project (2008)
So you manifested fears and images of death to keep you here.ดังนั้นเธอก็เลยเห็นความกลัว และภาพของความตาย... ...ที่ดึงเธอให้อยู่นี่ The Lazarus Project (2008)
Mommy gets the kitchen knife to defend herself.แม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัว The Dark Knight (2008)
So, me watching he takes the knife to her, laughing while he does it.เขาทำต่อหน้าฉัน เขาปักมีดใส่ร่างแม่ แล้วก็หัวเราะไปด้วย The Dark Knight (2008)
He comes at me with the knife.เขาเดินเข้ามาพร้อมมีด The Dark Knight (2008)
And our uniforms.เครื่องแบบเราด้วย The Dark Knight (2008)
Do you wanna know why I use a knife?นายอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันใช้มีด The Dark Knight (2008)
"Did I just father the most insignificant asshole of the 21st century?"เราเพิ่งมีลูกหน้าตาซื่อบื่อที่สุดในศตวรรษที่ 21 หรือป่าวว้า Wanted (2008)
Then Basta, his knife-wielding sidekick.แล้วก็บาสต้ากับมีด อาวุธคู่กายของเขา Inkheart (2008)
- He held a knife to my throat.-เ้ขาถือมีดจ่อคอลุงอยู่นะ Inkheart (2008)
High King Peter, the Magnificent.ข้าคือจอมราชันย์ปีเตอร์ผู้สง่างาม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So you can continue your studies dignifiedly.เพื่อที่พี่จะได้เรียนต่ออย่างสง่างาม Episode #1.5 (2008)
What she said really cuts my heart like a knife.สิ่งที่แม่เธอพูด แทงเข้าที่หัวใจของฉันเหมือนมีดเลย Episode #1.7 (2008)
Probably signifies private security.อาจเป็นพวกรักษาความปลอดภัยส่วนตัว Breaking and Entering (2008)
No flags. No uniforms.ไม่มีธง ไม่มีเครื่องแบบ Body of Lies (2008)
Increase magnification eight time.ขยายภาพเป็นแปดเท่า Body of Lies (2008)
An insignificant gift.ขอโทษครับ เมอร์รี่คริสต์มาส The Ramen Girl (2008)
Whoa. Magnifique.ว้าว เยี่ยม. New York, I Love You (2008)
[Clears throat, sniffs][เสียงกระแอม , สูดอากาศ] New York, I Love You (2008)
One tattoo is the Drama tattoo, which signifies the self-determinist philosophy of the Tugginmypudha Ashram.อันนึงคือรอยสัก ดรามา เพื่อบงชี้ถึงหลักปรัชญา การตั้งมั่นในตัวเอง ของ ทักกินมายพุทธา อาศรม The Love Guru (2008)
You're gonna have to give me my knife back, though.เธอต้องคืนมีดฉันมาก่อน 24: Redemption (2008)
When you got older. More dignified.พอนายโตขึ้น สง่างามมากขึ้น Marley & Me (2008)
(SNIFFLING) please, please;ได้โปรดเถอะ ได้โปรด Changeling (2008)
(SNIFFLES)(สะอื้น) Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)
(SNIFFLES)Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nifThe superpowers made significant progress in disarmament.
nifThe difference in our ages is not significant.
nifWe played a good knife and fork.
nifHe is the personification of selfishness.
nifIt was a manifest error of judgement.
nifWe usually eat with a knife, fork and spoon.
nifEmployees are required to wear uniforms.
nifI'm sorry, I dropped my knife.
nifThere is a knife missing.
nifHe reached out his hand for the knife, but it was too far away.
nifAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
nifHe was sharpening a knife.
nifThey eat with a knife and fork.
nifChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
nifHe don't manifest much desire to win the game.
nifShe shouted and threatened a policeman by brandishing a knife.
nifThis scenery is magnificent.
nifI cut my finger with a knife.
nifIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
nifI made a dive for his knife.
nifMagnify objects by 200 times.
nifI met her at the station but I did not recognize her in uniform.
nifHe sank the knife into her back.
nifRecently he has come to realize the significance of married life.
nifA sacred ritual took place in the magnificent temple.
nifHe rode his bicycle at a uniform speed.
nifDoes a uniform eliminate class difference?
nifIs there a knife in the kitchen?
nifThe school should do away with the uniform.
nifIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
nifHe cut the meat with a knife.
nifThey were all dressed in uniforms.
nifFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
nifSchool uniform is just out of fashion.
nifDon't let your boy play with a knife.
nifIt has no absolute and universal significance.
nifI want a knife with which to cut the rope.
nifWhile some private and church schools in America have uniforms, they are not common.
nifSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
nifFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
nifIt is bad manners to eat with a knife.
nifAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
nifWill you lend me your knife?
nifThe knife has a keen blade.
nifAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
nifCut the cake with a knife.
nifThe fact manifests his innocence.
nifHe has his knife in her.
nifAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
nifCome to that the uniform had a bit more starch than that I usually wear, it's a bit uncomfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
มีความสำคัญ[V] be significant, See also: be important, Syn. มีความหมาย, Ant. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย, Example: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น
เครื่องแบบเต็มยศ[N] full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน
ส่วนสำคัญ[N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
พริ้งเพริศ[ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
ทำเล่นๆ[V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
ปรากฏ[V] be apparent, See also: be evident, become manifest, be known, Example: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา, Thai definition: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
มีดพับ[N] pocket knife, See also: penknife, clasp knife, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดที่พับกดใบมีดเข้าร่องของด้ามไว้
มีดเหน็บ[N] small knife carried as a weapon behind the belt, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
รับใช้[V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
สลักสำคัญ[V] be important, See also: be significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร
สลักสำคัญ[ADJ] important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
สำแดง[V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น
เรื่องสำคัญ[N] important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
เลิศเลอ[ADJ] superb, See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, Example: เขาเป็นคนประเภทที่เห็นฝรั่งเป็นคนวิเศษเลิศเลอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยม
เล็กน้อย[ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
วิเศษ[ADJ] superb, See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ, Thai definition: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ส่อแสดง[V] indicate, See also: show, imply, denote, point to, reveal, signify, Syn. ส่อแวว, Example: กิริยาของเขาส่อแสดงไปในทางทุจริต
สำคัญ[V] be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ[ADJ] important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
ภูมิฐาน[V] be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
มเหาฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มเหาฬาร[V] be grand, See also: be great, be huge, be enormous, be vast, be magnificent, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มเหาฬาร[ADJ] grand, See also: great, huge, vast, enormous, magnificent, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโหระทึก[ADV] grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Example: เขาสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมโหระทึก ถึงระดับที่ต้องบันทึกเป็นสถิติโลกไว้
เท่ากับ[V] mean, See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent, Syn. หมายความว่า, เท่ากับว่า, Example: การจ้างงานชาวชนบทให้มีงานทำถึงปีละ 70,000-300,000 คนก็เท่ากับป้องกันมิให้ประชาชนหลั่งไหลไปหางานทำในเมืองหลวง
ผ่าเผย[ADJ] dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
ขี้ประติ๋ว[ADJ] trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai definition: ไม่สำคัญ
คู่สร้างคู่สม[N] spouse, See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate, Syn. คู่ชีวิต, Example: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด, Count unit: คู่, Thai definition: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
มโหฬาร[ADJ] vast, See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Thai definition: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
มโหฬาร[V] be huge, See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be imme, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: หอประชุมใหม่มโหฬารน่าดูน่าชมมาก, Thai definition: มีความยิ่งใหญโอ่โถง, กว้างใหญ่ไพศาล
แผ่ขยาย[V] expand, See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow, Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย, Example: ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก, Thai definition: คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
ขี้ผง[ADJ] trivial, See also: insignificant, unimportant, Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็ก, เล็กน้อย, Ant. สำคัญ, ใหญ่, Example: เงินจำนวนแค่นี้เป็นเรื่องขี้ผง ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรให้หนักสมอง, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขี้ปะติ๋ว[ADJ] trifling, See also: insignificant, unimportant, slight, trivial, Syn. เล็ก, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, Example: ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วที่ไม่อยากสนใจ, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขี้อ้อน[ADJ] cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมาย[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดชี้นำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าไร้ความหมาย
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด
ความสม่ำเสมอ[N] regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
ความสลักสำคัญ[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: แต่ละคนรู้สึกว่าตนเป็นกลไกเล็กๆ ที่ไร้ความสลักสำคัญจึงไม่เกิดความภาคภูมิใจ, Thai definition: ความสำคัญยิ่ง, ความสำคัญมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao long) FR:nifier
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดลูกเสือ[n. exp.] (chut lūkseūa) EN: scout uniform   FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ด้ามมีดพับ[n. exp.] (dām mīt phap) FR: manche de canif [m]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
เอื้องคำกิ่ว[n. exp.] (eūang kham kiu) EN: Dendrobium haniffll Ridl.   
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: uniform   FR: tenue [f] ; uniforme [m]
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife   
ฟุดฟิด[v.] (futfit) EN: sniff   
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife   FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
จาม[v.] (jām) EN: sneeze ; snif   FR: éternuer
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to   
เจตนารมณ์[v.] (jēttanārom) EN: intend ; manifest intention   
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule   FR: planification [f]
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) FR: planifier ; programmer
การชดใช้ค่าเสียหาย[n. exp.] (kān chotchai khāsīahāi) EN: compensation ; indemnification   FR: indemnisation [f] ; dédommagement [m]
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūamtūa kan) EN: unification ; composition ; unification ; merger   
การรวมตัวกันใหม่[n. exp.] (kān rūamtūa kan mai) EN: reunification   FR: réunification [f]
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
การวางแผน[n.] (kān wāngphaēn) EN: planning ; plan   FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m]
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFF    S N IH1 F
NIFTY    N IH1 F T IY0
KNIFE    N AY1 F
UNIFY    Y UW1 N AH0 F AY2
KNIFED    N AY1 F T
SNIFFY    S N IH1 F IY0
SNIFFS    S N IH1 F S
UNIFIL    Y UW1 N AH0 F IH2 L
MCNIFF    M AH0 K N IH1 F
NIFONG    N IH1 F AO0 NG
HANIFEN    HH AE1 N AH0 F AH0 N
HANIFIN    HH AE1 N AH0 F AH0 N
SNIFFER    S N IH1 F ER0
SNIFFEN    S N IH1 F AH0 N
MAGNIFY    M AE1 G N AH0 F AY2
SNIFFED    S N IH1 F T
REUNIFY    R IY0 UW1 N AH0 F AY2
KNIFFEN    N IH1 F AH0 N
KNIFFIN    N IH1 F IH2 N
KNIFING    N AY1 F IH0 NG
SIGNIFY    S IH1 G N AH0 F AY2
BONIFAS    B AA1 N AH0 F AH0 Z
CUNNIFF    K AH1 N IH2 F
UNIFORM    Y UW1 N AH0 F AO2 R M
CONIFER    K AA1 N AH0 F ER0
CANNIFF    K AE1 N IH2 F
BRANIFF    B R AE1 N IH2 F
DIGNIFY    D IH1 G N AH0 F AY2
UNIFIED    Y UW1 N AH0 F AY2 D
MENIFEE    M EH1 N AH0 F IY2
BONIFAY    B AA1 N AH0 F EY2
CONNIFF    K AA1 N IH2 F
UNIFYING    Y UW1 N AH0 F AY2 IH0 NG
MANIFEST    M AE1 N AH0 F EH2 S T
KNIFINGS    N AY1 F IH0 NG Z
WINIFRED    W IH1 N AH0 F R AH0 D
CONIFERS    K AA1 N AH0 F ER0 Z
UNIFORMS    Y UW1 N AH0 F AO2 R M Z
MANIFOLD    M AE1 N AH0 F OW2 L D
HANNIFIN    HH AE1 N AH0 F AH0 N
GENNIFER    JH EH1 N AH0 F ER0
SNIFFING    S N IH1 F IH0 NG
UNIFORCE    Y UW1 N AH0 F AO2 R S
JENNIFER    JH EH1 N AH0 F ER0
STANIFER    S T AE1 N AH0 F ER0
BRANIFF'S    B R AE1 N IH2 F S
MANIFESTS    M AE1 N AH0 F EH2 S T S
INDEMNIFY    IH2 N D EH1 M N AH0 F AY2
MANIFESTO    M AE2 N AH0 F EH1 S T OW2
DIGNIFIED    D IH1 G N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niff    (n) (n i1 f)
knife    (v) (n ai1 f)
niffs    (n) (n i1 f s)
niffy    (j) (n i1 f ii)
nifty    (j) (n i1 f t ii)
sniff    (v) (s n i1 f)
unify    (v) (y uu1 n i f ai)
knifed    (v) (n ai1 f t)
knifes    (v) (n ai1 f s)
sniffs    (v) (s n i1 f s)
sniffy    (j) (s n i1 f ii)
Braniff    (n) (b r a1 n i f)
conifer    (n) (k o1 n i f @ r)
dignify    (v) (d i1 g n i f ai)
knifing    (v) (n ai1 f i ng)
magnify    (v) (m a1 g n i f ai)
niffier    (j) (n i1 f i@ r)
niftier    (j) (n i1 f t i@ r)
signify    (v) (s i1 g n i f ai)
sniffed    (v) (s n i1 f t)
sniffle    (v) (s n i1 f l)
snifter    (n) (s n i1 f t @ r)
unified    (v) (y uu1 n i f ai d)
unifies    (v) (y uu1 n i f ai z)
uniform    (n) (y uu1 n i f oo m)
Jennifer    (n) (jh e1 n i f @ r)
Winifred    (n) (w i1 n i f r i d)
conifers    (n) (k o1 n i f @ z)
manifest    (v) (m a1 n i f e s t)
manifold    (v) (m a1 n i f ou l d)
niffiest    (j) (n i1 f i i s t)
niftiest    (j) (n i1 f t i i s t)
penknife    (n) - (p e1 n - n ai f)
sniffier    (j) (s n i1 f i@ r)
sniffing    (v) (s n i1 f i ng)
sniffled    (v) (s n i1 f l d)
sniffles    (v) (s n i1 f l z)
snifters    (n) (s n i1 f t @ z)
uniforms    (n) (y uu1 n i f oo m z)
unifying    (v) (y uu1 n i f ai i ng)
Monifieth    (n) (m o1 n i f ii th)
dignified    (v) (d i1 g n i f ai d)
dignifies    (v) (d i1 g n i f ai z)
indemnify    (v) (i1 n d e1 m n i f ai)
magnified    (v) (m a1 g n i f ai d)
magnifier    (n) (m a1 g n i f ai @ r)
magnifies    (v) (m a1 g n i f ai z)
manifesto    (n) (m a2 n i f e1 s t ou)
manifests    (v) (m a1 n i f e s t s)
manifolds    (v) (m a1 n i f ou l d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegantnifty [Add to Longdo]
Abisoliermesser {n}stripping knife [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold [Add to Longdo]
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold [Add to Longdo]
Bedeutung {f} | Bedeutungen {pl}significance | significances [Add to Longdo]
Bedeutung {f}; Sinn {m} | Bedeutungen {pl}signification | significations [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Brotmesser {n}bread knife [Add to Longdo]
Ding {n}; Kniff {m}; Trick {m}gimmick [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}; Gleichheit {f}uniformity [Add to Longdo]
Einheitstitel {m}uniform title [Add to Longdo]
Einigungsvertrag {m}unificatuin treaty [Add to Longdo]
Einschlaglupe {f}folding magnifier [Add to Longdo]
Entschädigung {f}; Wiedergutmachung {f}indemnification [Add to Longdo]
in Erscheinung tretento appear; to manifest themselves [Add to Longdo]
Fertigungsanlage {f}factory; foundry; production plant; manifacturing plant [Add to Longdo]
Fischmesser {n}fish knife [Add to Longdo]
Freigebigkeit {f} | Freigebigkeiten {pl}munificence | munificences [Add to Longdo]
Gartenmesser {n}; Hippe {f}pruning knife [Add to Longdo]
Geringfügigkeit {f}insignificance [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f}; Einförmigkeit {f}uniformity [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f} | Gleichförmigkeiten {pl}uniformness | uniformities [Add to Longdo]
Gleichverteilung {f} [math.]uniform distribution [Add to Longdo]
Grande {m}magnifico [Add to Longdo]
Haarpracht {f}magnificient head of hair [Add to Longdo]
Hirschfänger {m}double-edged hunting knife [Add to Longdo]
Irrtumswahrscheinlichkeit {f} [math.]significance level [Add to Longdo]
Jagdmesser {n} | Jagdmesser {pl}hunting knife | hunting knives [Add to Longdo]
Karbon {n} [geol.]Carboniferous [Add to Longdo]
Kittel {m} (der Schulkleidung)tunic (of school uniform) [Add to Longdo]
Klappmesser {n}jackknife; jack knife [Add to Longdo]
Kniff {m}knack [Add to Longdo]
Kniff {m}pinch [Add to Longdo]
Kniff {m}; List {f}; Finte {f} | Kniffe {pl}; Listen {pl}; Finten {pl}ruse | ruses [Add to Longdo]
Kniff {m} (in Papier)wrinkle [Add to Longdo]
Kniff {m} | Kniffe {pl}trick | tricks [Add to Longdo]
Konifere {f} [bot.] | Koniferen {pl}conifer | conifers [Add to Longdo]
Kopie {f} | Kopien {pl}manifold | manifolds [Add to Longdo]
Krümmer {m} [auto]manifold [Add to Longdo]
Kundgebung {f} | Kundgebungen {pl}manifestation | manifestations [Add to Longdo]
Kundgebungen veranstaltento manifest [Add to Longdo]
Kunst {f}; Kunstgriff {m}; Kniff {m}trick [Add to Longdo]
List {f}; Kniff {m}; Streich {m}trick; trickery [Add to Longdo]
Lupe {f}; Vergrößerungsglas {n} | Lupen {pl}; Vergrößerungsgläser {pl}magnifying glass; magnifier | magnifiers [Add to Longdo]
Manifest {n}manifesto [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]
Mantisse {f} [comp.]significand [Add to Longdo]
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
アイコニファイ[, aikonifai] (n) iconify [Add to Longdo]
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest [Add to Longdo]
アットニフティ[, attonifutei] (n) {comp} at nifty [Add to Longdo]
イヌ亜目[イヌあもく, inu amoku] (n) Caniformia [Add to Longdo]
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
カービングナイフ[, ka-bingunaifu] (n) carving knife [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
クンクン[, kunkun] (n,adv,vs) (on-mim) sniff [Add to Longdo]
コニファー[, konifa-] (n) conifer [Add to Longdo]
シースナイフ[, shi-sunaifu] (n) sheath knife [Add to Longdo]
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
シニフィアン[, shinifian] (n) (See シニフィエ) signifiant (fre [Add to Longdo]
シニフィエ[, shinifie] (n) (See シニフィアン) signifie (fre [Add to Longdo]
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae) [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
ジャックナイフ[, jakkunaifu] (n) jack-knife [Add to Longdo]
スニッファ[, suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スニファ[, sunifa] (n) {comp} sniffer [Add to Longdo]
スリースポットダムゼルフィッシュ[, suri-supottodamuzerufisshu] (n) threespot damselfish (Stegastes planifrons) [Add to Longdo]
セーラー服[セーラーふく, se-ra-fuku] (n) sailor suit; middy uniform; (P) [Add to Longdo]
ダイビングナイフ[, daibingunaifu] (n) diving knife [Add to Longdo]
ナイフ[, naifu] (n) knife; (P) [Add to Longdo]
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge [Add to Longdo]
ナイフフィッシュ[, naifufisshu] (n) knifefish [Add to Longdo]
ナイフリッジ[, naifurijji] (n) knife ridge [Add to Longdo]
ナイフ投げ[ナイフなげ, naifu nage] (n) (1) knife thrower; (n,vs) (2) knife throwing [Add to Longdo]
ニシテングギンザメ[, nishitenguginzame] (n) straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica); Atlantic knife-nose chimaera; spearnose chimaera [Add to Longdo]
ニフティーサーブ[, nifutei-sa-bu] (n) {comp} NIFTY-serve [Add to Longdo]
ニフティサーブ[, nifuteisa-bu] (n) {comp} Niftyserve [Add to Longdo]
ノーカウント[, no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]
ノーカン[, no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant) [Add to Longdo]
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
バターナイフ[, bata-naifu] (n) butter knife [Add to Longdo]
バタフライナイフ[, batafurainaifu] (n) butterfly knife [Add to Longdo]
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife [Add to Longdo]
パレットナイフ[, parettonaifu] (n) palette knife [Add to Longdo]
フォールディングナイフ[, fo-rudeingunaifu] (n) folding knife [Add to Longdo]
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, ] same; uniformly; all; without exception [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence [Add to Longdo]
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse [Add to Longdo]
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神 [Add to Longdo]
亮堂[liàng táng, ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ, ] a magnificent pavilion [Add to Longdo]
代数流行[dài shù liú xíng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] (math.) manifold [Add to Longdo]
使高贵[shǐ gāo guì, ㄕˇ ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, 使 / 使] dignify [Add to Longdo]
借刀杀人[jiè dāo shā rén, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] lit. to borrow a knife to kill sb (成语 saw); fig. to get another person to harm sb; to get sb else to do one's dirty work [Add to Longdo]
侦破[zhēn pò, ㄓㄣ ㄆㄛˋ, / ] to investigate (as detective); to solve (crime); to uncover (a plot); to sniff out; to break in and analyze; detective work; to scout [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] majestic; dignified [Add to Longdo]
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] just like; solemn; dignified [Add to Longdo]
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, / ] radiance; glory; brilliant; magnificent [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, / ] cool elegant and magnificent [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] knife [Add to Longdo]
刀俎[dāo zǔ, ㄉㄠ ㄗㄨˇ, ] sacrificial knife and altar [Add to Longdo]
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point [Add to Longdo]
刀叉[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, ] knife and fork [Add to Longdo]
刀子[dāo zi, ㄉㄠ ㄗ˙, ] knife [Add to Longdo]
刀疤[dāo bā, ㄉㄠ ㄅㄚ, ] to scar from a knife cut [Add to Longdo]
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees) [Add to Longdo]
制服呢[zhì fú ní, ㄓˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ, ] tweed cloth (used for military uniforms etc) [Add to Longdo]
划一[huà yī, ㄏㄨㄚˋ ㄧ, / ] uniform; to standardize [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, / ] even; evenly (divided); uniform [Add to Longdo]
匀实[yún shi, ㄩㄣˊ ㄕ˙, / ] even; uniform [Add to Longdo]
匀净[yún jìng, ㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] even; uniform [Add to Longdo]
匀速[yún sù, ㄩㄣˊ ㄙㄨˋ, / ] uniform velocity [Add to Longdo]
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House [Add to Longdo]
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 齿 / ] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text [Add to Longdo]
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
合而为一[hé ér wéi yī, ㄏㄜˊ ㄦˊ ㄨㄟˊ ㄧ, / ] to merge together (成语 saw); to unify disparate elements into one whole [Add to Longdo]
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff [Add to Longdo]
圆锥形[yuán zhuī xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical; coniform [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform [Add to Longdo]
均一[jūn yī, ㄐㄩㄣ ㄧ, ] even; uniform; homogeneous [Add to Longdo]
均等化[jūn děng huà, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to equalize; leveling; making uniform [Add to Longdo]
均变论[jūn biàn lùn, ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] uniformitarianism [Add to Longdo]
均质[jūn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] homogenous; uniform; homogenized [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニフティサーブ[にふていさーぶ, nifuteisa-bu] Niftyserve [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
一様参照[いちようさんしょう, ichiyousanshou] uniform referencing [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] Han unification [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統一化[とういつか, touitsuka] unification [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]
特定数字[とくていすうじ, tokuteisuuji] significant digit [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]
有意状態[ゆういじょうたい, yuuijoutai] significant condition [Add to Longdo]
有効けた[ゆうこうけた, yuukouketa] significant digit [Add to Longdo]
有効けた演算[ゆうこうけたえんざん, yuukouketaenzan] significant digit arithmetic [Add to Longdo]
有効数字[ゆうこうすうじ, yuukousuuji] significant digits [Add to Longdo]
同一分布[どういつぶんぷ, douitsubunpu] uniform distribution [Add to Longdo]
アットニフティ[あっとにふてい, attonifutei] at nifty [Add to Longdo]
ユニファイ[ゆにふぁい, yunifai] Unify [Add to Longdo]
ニフティーサーブ[にふていーさーぶ, nifutei-sa-bu] NIFTY-serve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宣言[せんげん, sengen] Erklaerung, Manifest [Add to Longdo]
擬人[ぎじん, gijin] personifizieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top