Search result for

newcomer

(42 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newcomer-, *newcomer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newcomer[N] คนมาใหม่, See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง, Syn. fledgeling, neophyte, starter

English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย Nothing But the Blood (2009)
Of newcomer 26-Year-Old william van der bilt iii,กับคลื่นลูกใหม่ วิลเลี่ยม วาน เดอ บิล 26 ปี The Grandfather: Part II (2009)
Newcomer, hello.เด็กใหม่,หวัดดี Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
We have a newcomer amongst us today, my friends.วันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเข้าร่วม Rango (2011)
- It's his fault! - It's the newcomer! - Burn him!ขอพระองค์จงโปรดพิพากษา Rango (2011)
Look, I understand Gossip Girl's probably pretty fascinating to a newcomer like you, but to me, she's just not.ฟังนะ ฉันเข้าใจว่าเรื่อง Gossip Girl อาจจะดูน่าสนใจสำหรับหน้าใหม่อย่างเธอ แต่สำหรับฉัน มันน่าเบื่อ Salon of the Dead (2012)
Our next challenger is a relative newcomer to our pack, but his strength is already legendary.ผู้ท้าคนต่อไปของเราค่อนข้างจะเป็นหน้าใหม่ของฝูง แต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นที่กล่าวขาน Somebody That I Used to Know (2012)
At Crystal Palace today, James Hunt's on pole, with Austrian newcomer Niki Lauda alongside him and Dave Walker completing Row 1.คริสตัลพาเลซในวันนี้เจมส์ล่าบนเสา กับออสเตรียใหม่นิกิเลาดาเคียงข้างเขา และเดฟวอล์คเกอร์จบแถวที่ 1 Rush (2013)
We are newcomers to the cosmos.เราเป็นผู้มาใหม่เพื่อจักรวาล Standing Up in the Milky Way (2014)
AH right. Welcome to all you newcomers!เอาล่ะ ขอต้อนรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับ! Sing (2016)
Especially the newcomers to our table...โดยเฉพาะคนหน้าใหม่ๆ ที่โต๊ะของเรา... Elle (2016)
You mean the newcomers?คุณหมายถึงพวกมาใหม่หรอ? The Original (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newcomerAcquaint a newcomer with the rules of the club.
newcomerIt will be your job to acquaint the newcomer with the rules of the office.
newcomerThe newcomer carried off the first prize.
newcomerThe newcomer fell short of our expectation.
newcomerThe newcomer sat down at the foot of the table.
newcomerThe newcomers cultivated the immense wilderness.
newcomerThe newcomers will have to compete with each other for a promotion.
newcomerThe villagers had a bias against any newcomer.
newcomerWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหม่[ADJ] newcomer, See also: new one, Syn. คนใหม่, Ant. หน้าเก่า, Example: เอกพงษ์ดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษ, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มาอยู่ใหม่
คนแปลกหน้า[N] stranger, See also: newcomer, Ant. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย, Example: สมัยนี้อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่เคยรู้จักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหม่[n. exp.] (nā mai) EN: newcomer   FR: nouvelle tête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWCOMER    N UW1 K AH2 M ER0
NEWCOMERS    N UW1 K AH2 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newcomer    (n) (n y uu1 k uh m @ r)
newcomers    (n) (n y uu1 k uh m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューカマー[, nyu-kama-] (n) newcomer [Add to Longdo]
新顔[しんがお, shingao] (n) newcomer; new face; (P) [Add to Longdo]
新参[しんざん, shinzan] (n,adj-no) newcomer; tyro [Add to Longdo]
新参者[しんざんもの, shinzanmono] (n) newcomer [Add to Longdo]
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P) [Add to Longdo]
新人[しんじん, shinjin] (n,adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P) [Add to Longdo]
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo [Add to Longdo]
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P) [Add to Longdo]
新来[しんらい, shinrai] (n,adj-no) newcomer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newcomer \New"com`er\, n.
   One who has lately come.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newcomer
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]
   2: a recent arrival; "he's a newcomer to Boston"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top