ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neutral

N UW1 T R AH0 L   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neutral-, *neutral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neutral[ADJ] ซึ่งเป็นกลาง, See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, Syn. impartial, moderate, middling, nonpartisan, Ant. extreme
neutral[ADJ] ซึ่งไม่มีสี, Syn. drab, indeterminate
neutral[ADJ] ซึ่งไม่เป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี), See also: ซึ่งเป็นกลาง
neutral[ADJ] ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์), See also: ซึ่งเป็นฉนวน
neutrally[ADV] อย่างเป็นกลาง
neutralise[VT] ทำให้เป็นกลาง, See also: เติมกรดหรือด่างเพื่อให้เป็นกลาง, Syn. balance, counterbalance
neutralise[VT] ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ)
neutralism[N] การทำให้เป็นกลาง
neutralist[N] ผู้เป็นกลาง, See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, Syn. isolationist
neutrality[N] ความเป็นกลาง, See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง, Syn. impartiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
neutralise(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutrality(นิวแทรล'ลิที) n. ความเป็นกลาง
neutralize(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset

English-Thai: Nontri Dictionary
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutral(n) ชาติที่เป็นกลาง
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neutralเป็นกลาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutralว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral areaเขตเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutral colourสีกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral flameเปลวกลาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
neutral flowerดอกไร้เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
neutral propertyทรัพย์สินของชนชาติที่เป็นกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral safety switch; neutral-start switchสวิตช์นิรภัยเกียร์ว่าง[มีความหมายเหมือนกับ clutch safety switch] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral stainสีย้อมชนิดเป็นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutral vowelสระแนวกลาง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutral (pH 6.6-7.3) ปฎิกิริยาเป็นกลาง [สิ่งแวดล้อม]
neutral equilibriumสมดุลสะเทิน, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุจะกลิ้งไป โดยศูนย์กลางมวลอยู่ในระดับความสูงเท่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุคงเดิม วัตถุจะเปลี่ยนตำแหน่งไปโดยวางตัวในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neutralisationการทำให้เป็นกลาง, การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH- (aq)  ® 2H2O (l)  หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือเพียงอย่างเดียว เช่น           H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  ®  BaSO4(s) + H2O(l) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutralityความเป็นกลาง [TU Subject Heading]
Neutralization การสะเทิน
การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Neutralization, Neutrality หรือ Neutralismคำว่า Neutraliza-tion หมายถึง กระบวนการซึ่งรัฐได้รับการค้ำประกันความเป็นเอกราชและบูรณภาพอย่างถาวรภาย ใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ รัฐที่ได้รับการประกันรับรองให้เป็นกลาง (Neutralized State) เช่นนี้จะผูกมัดตนว่า จะละเว้นจาการใช้อาวุธโจมตีไม่ว่าประเทศใดทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าจะถูกโจมตีก่อน ตัวอย่างอันเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องรัฐที่ได้รับการค้ำประกันความ เป็นกลางอย่างถาวร คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามปฏิญญา (Declaration) ซึ่งมีการลงนามกัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1815 ประเทศใหญ่ ๆ ในสมัยนั้น คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ปรัสเซีย และรัสเซีย ได้รับรองว่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นการจำเป็นที่จะให้รัฐเฮลเวติก(Helvetic Swiss States) ได้รับการประกันความเป็นกลางตลอดไป ทั้งยังประกาศด้วยว่า รัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์ตกลงรับปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้เมื่อไร ความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะได้รับการค้ำประกันความเป็นกลางในทันที และแล้วสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ประกาศยอมรับปฏิบัติตาม หรือให้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1815 บรรดาประเทศที่รับรองค้ำประกันความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์จึงประกาศ รับรองดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1815 อนึ่ง การค้ำประกันความเป็นกลางในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่ง นั้น มีความแตกต่างกับการค้ำประกันเพียงดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าดินแดนส่วนหนึ่งของรัฐที่ได้รับการค้ำประกันความเป็นกลางจะ ไม่ยอมให้ฝ่ายใดใช้ดินแดนส่วนที่ค้ำประกันนั้นเป็นเวทีสงครามเป็นอันขาด การค้ำประกันความเป็นกลางยังมีอีกแบบหนึ่งคือ รัฐหนึ่งจะประกาศตนแต่ฝ่ายเดียวว่าจะรักษาความเป็นกลางของตนตลอดไปโดยถาวร แต่ในกรณีเช่นนี้ ความเป็นเอกราชและบูรณภาพของรัฐที่ประกาศตนเป็นกลางเพียงฝ่ายเดียว จะไม่ได้รับการค้ำประกันร่วมกันจากรัฐอื่น ๆ แต่อย่างใดส่วนคติหรือลัทธิความเป็นกลาง (Neutralism) เป็นศัพท์ที่หมายถึงสถานภาพของรัฐต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการน้ำประเทศของตนเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสงครามเย็น ( Cold War) ที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ระหว่างกลุ่มประเทศภาคตะวันออกกับกลุ่มประเทศภาค ตะวันตก นอกจากนี้ ผู้นำบางคนในกลุ่มของรัฐที่เป็นกลาง ไม่เห็นด้วยกีบการที่ใช้คำว่า ?Neutralism? เขาเหล่านี้เห็นว่าควรจะใช้คำว่า ?ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด? ( Uncommitted ) มากกว่าจะเห็นได้ว่า คำว่า ?ความเป็นกลาง? ( Neutrality ) นั้น หมายถึงความเป็นกลางโดยถาวร ซึ่งได้รับการค้ำประกันจากกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่ง เช่นในกรณีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หรือหมายถึงความเป็นกลางเฉพาะในดินแดน ส่วนหนึ่งของรัฐที่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปทำสงครามกันในดินแดนที่เป็นกลางส่วน นั้นเป็นอันขาดก็ได้ ดังนั้น พอจะเห็นได้ว่า แก่นแท้ในความหมายของความเป็นกลาง ( Neutrality) จึงอยู่ที่ท่าที หรือ ทัศนคติของประเทศที่ดำรงตนเป็นกลาง ไม่ต้องการเข้าข้างประเทศคู่สงครามใด ๆ ในสงคราม ในสมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักความคิดเรื่องความเป็นกลางดังที่รู้จักเข้าใจ กันในปัจจุบัน ความเป็นกลางเป็นผลมาจากการทยอยวางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของความเป็นกลาง นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She didn't call Tyler. I'm neutral in her book.แค่นี้ใช่มั้ย? Fight Club (1999)
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners.ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง The Story of Us (1999)
She comes from a great family, with money, politically neutral and there are no naked pictures of her anywhere.She comes from a family with money... ...politically neutral and has no naked pictures. Maid in Manhattan (2002)
I'm a citizen of a neutral country.ฉันเป็นสมาชิกของประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสงครามนะคะ The Great Raid (2005)
Thank you for meeting us at a neutral site.เริ่มกันได้เลยครับ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
Doctor says putting the mind in neutral will help speed up the healing process.เป็นไงมั่ง Trust Me (2009)
This is neutral space.ที่นี่มันห้วงอวกาศที่เป็นกลางนะ Defenders of Peace (2009)
It won't be neutral for long, not if the Separatists have their way.มันเป็นกลางได้อีกไม่นานหรอก ถ้าพวกแบ่งแยกยังทำอะไรได้ตามใจ Defenders of Peace (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neutralAcid soil is neutralised by ash.
neutralAlkalis neutralize acids.
neutralA neutral country was asked to help settle the dispute.
neutralHe was a neutral participant at the discussion.
neutralSwitzerland is a neutral country.
neutralThat country remained neutral throughout World War II.
neutralThe alternative possibilities are neutrality or war.
neutralThe Japanese government takes a neutral attitude on the matter.
neutralThe senator remained neutral in the furious controversy.
neutralWe chose Father as a neutral judge of our disputes.
neutralWhen investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอภาค[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
ฝ่ายเป็นกลาง[N] neutral, Example: ประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดถือว่าเป็นฝ่ายเป็นกลาง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น ไม่ฝักใฝ่หนักไปทางฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา, Notes: (การเมือง)
เป็นกลาง[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
กลาง[ADV] neutrally, Syn. เป็นกลาง, Example: มีคนปล่อยข่าวในทางไม่ดีทำให้คนสงสัยในเรื่องการวางตัวเป็นกลางของผม
ความเป็นกลาง[N] neutrality, Syn. ความยุติธรรม, ใจเป็นกลาง, Ant. ความลำเอียง, Example: กรรมการที่ตัดสินกีฬาต้องมีความเป็นกลางเป็นสำคัญ
กลางๆ[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง[v. exp.] (khong wai seung khwām penklāng) EN: remain neutral   FR: rester neutre
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penklāng) EN: neutrality ; impartiality   FR: neutralité [f] ; impartialité [f]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wāng) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear   
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām penklāng) EN: remain neutral ; maintain neutrality   FR: rester dans la neutralité
ทำลายความเป็นกลาง[v. exp.] (thamlāi khwām penklāng) FR: violer la neutralité
ยุติธรรม[adj.] (yutitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral   FR: impartial
ยุติธรรม[adv.] (yutitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUTRAL N UW1 T R AH0 L
NEUTRALS N UW1 T R AH0 L Z
NEUTRALLY N UW1 T R AH0 L IY0
NEUTRALIST N UW1 T R AH0 L AH0 S T
NEUTRALITY N UW0 T R AE1 L AH0 T IY0
NEUTRALISM N UW1 T R AH0 L IH2 Z AH0 M
NEUTRALIZE N UW1 T R AH0 L AY2 Z
NEUTRALIZED N UW1 T R AH0 L AY2 Z D
NEUTRALIZES N UW1 T R AH0 L AY2 Z IH0 Z
NEUTRALIZING N UW1 T R AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neutral (n) njˈuːtrəl (n y uu1 t r @ l)
neutrals (n) njˈuːtrəlz (n y uu1 t r @ l z)
neutrality (n) njˈuːtrˈælɪtiː (n y uu1 t r a1 l i t ii)
neutralize (v) njˈuːtrəlaɪz (n y uu1 t r @ l ai z)
neutralized (v) njˈuːtrəlaɪzd (n y uu1 t r @ l ai z d)
neutralizes (v) njˈuːtrəlaɪzɪz (n y uu1 t r @ l ai z i z)
neutralizing (v) njˈuːtrəlaɪzɪŋ (n y uu1 t r @ l ai z i ng)
neutralization (n) njˌuːtrəlaɪzˈɛɪʃən (n y uu2 t r @ l ai z ei1 sh @ n)
neutralizations (n) njˌuːtrəlaɪzˈɛɪʃənz (n y uu2 t r @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中性[zhōng xìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] neutral, #9,075 [Add to Longdo]
中立[zhōng lì, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] neutral, #13,185 [Add to Longdo]
中立国[zhōng lì guó, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] neutral country, #36,402 [Add to Longdo]
空挡[kōng dǎng, ㄎㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] neutral gear, #48,882 [Add to Longdo]
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neutralisierung {f}; Neutralisation {f}neutralization [Add to Longdo]
Neutralismus {m}neutralism [Add to Longdo]
Neutralist {m} | Neutralisten {pl}neutralist | neutralists [Add to Longdo]
Neutralität {f} | Neutralitäten {pl}neutrality | neutralities [Add to Longdo]
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor [Add to Longdo]
Ruhelage {f}neutral position; immobile position [Add to Longdo]
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point [Add to Longdo]
Sternpunkterdung {f}neutral earthing [Add to Longdo]
neutral; wertfrei {adj} | neutraler | am neutralstenneutral | more neutral | most neutral [Add to Longdo]
neutral; Null...; Ruhe...neutral [Add to Longdo]
neutral; wertfrei {adv}neutrally; in a neutral way [Add to Longdo]
neutrales Element [math.]identity element [Add to Longdo]
neutralisieren | neutralisierend | neutralisiert | er/sie/es neutralisiertto neutralize; to neutralise [Br.] | neutralizing; neutralising | neutralized; neutralised | he/she/it neutralizes [Add to Longdo]
neutralistisch {adj}neutralistic [Add to Longdo]
neutrales Lenkverhaltenneutral steer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
カーボンニュートラル[, ka-bonnyu-toraru] (n,adj-na,adj-no) carbon-neutral [Add to Longdo]
ニュートラリズム[, nyu-torarizumu] (n) neutralism [Add to Longdo]
ニュートラリティー[, nyu-toraritei-] (n) neutrality [Add to Longdo]
ニュートラル[, nyu-toraru] (adj-na) neutral [Add to Longdo]
ニュートラルゾーン[, nyu-toraruzo-n] (n) neutral zone [Add to Longdo]
レベニューニュートラル[, rebenyu-nyu-toraru] (n) revenue-neutral [Add to Longdo]
永世中立[えいせいちゅうりつ, eiseichuuritsu] (n) permanent neutrality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neutral \Neu"tral\, a. [L. neutralis, fr. neuter. See {Neuter}.]
   1. Not engaged on either side; not taking part with or
    assisting either of two or more contending parties;
    neuter; indifferent.
    [1913 Webster]
 
       The heart can not possibly remain neutral, but
       constantly takes part one way or the other.
                          --Shaftesbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Neither good nor bad; of medium quality; middling; not
    decided or pronounced.
    [1913 Webster]
 
       Some things good, and some things ill, do seem,
       And neutral some, in her fantastic eye. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) Neuter. See {Neuter}, a., 3.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) Having neither acid nor basic properties; unable
    to turn red litmus blue or blue litmus red; -- said of
    certain salts or other compounds. Contrasted with {acid},
    and {alkaline}.
    [1913 Webster]
 
   {Neutral axis}, {Neutral surface} (Mech.), that line or
    plane, in a beam under transverse pressure, at which the
    fibers are neither stretched nor compressed, or where the
    longitudinal stress is zero. See {Axis}.
 
   {Neutral equilibrium} (Mech.), the kind of equilibrium of a
    body so placed that when moved slighty it neither tends to
    return to its former position not depart more widely from
    it, as a perfect sphere or cylinder on a horizontal plane.
    
 
   {Neutral salt} (Chem.), a salt formed by the complete
    replacement of the hydrogen in an acid or base; in the
    former case by a positive or basic, in the latter by a
    negative or acid, element or radical.
 
   {Neutral tint}, a bluish gray pigment, used in water colors,
    made by mixing indigo or other blue some warm color. the
    shades vary greatly.
 
   {Neutral vowel}, the vowel element having an obscure and
    indefinite quality, such as is commonly taken by the vowel
    in many unaccented syllables. It is regarded by some as
    identical with the [u^] in up, and is called also the
    {natural vowel}, as unformed by art and effort; it is also
    called the {indefinite vowel}. It is symbolized in some
    phonetic alphabets by the {schwa} ([schwa]). See Guide to
    Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neutral \Neu"tral\, n.
   A person or a nation that takes no part in a contest between
   others; one who is neutral.
   [1913 Webster]
 
      The neutral, as far as commerce extends, becomes a
      party in the war.            --R. G.
                          Harper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colorless \Col"or*less\, a.
   1. Without color; not distinguished by any hue; transparent;
    as, colorless water; a colorless gas.
 
   Note: [Narrower terms: {ashen, bloodless, livid, lurid, pale,
      pallid, pasty, wan, waxen}; {neutral}; {white}] [Also
      See: {achromatic}, {colorless}.]
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Free from any manifestation of partial or peculiar
    sentiment or feeling; not disclosing likes, dislikes,
    prejudice, etc.; as, colorless music; a colorless style;
    definitions should be colorless.
    [1913 Webster]
 
   3. having lost its normal color.
 
   Note: [Narrower terms: {blanched, etiolate, etiolated,
      whitened}; {bleached, faded, washed-out, washy};
      {dimmed, dulled, grayed}; {dirty}; {dull, sober,
      somber, subfusc}] {colored}
 
   Syn: colorless, uncolored, uncoloured.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neutral
   adj 1: having no personal preference; "impersonal criticism"; "a
       neutral observer" [syn: {impersonal}, {neutral}]
   2: having only a limited ability to react chemically; chemically
     inactive; "inert matter"; "an indifferent chemical in a
     reaction" [syn: {inert}, {indifferent}, {neutral}]
   3: not supporting or favoring either side in a war, dispute, or
     contest
   4: possessing no distinctive quality or characteristics [ant:
     {negative}, {positive}]
   5: having no hue; "neutral colors like black or white" [syn:
     {achromatic}, {neutral}] [ant: {chromatic}]
   6: lacking distinguishing quality or characteristics; "a neutral
     personality that made no impression whatever"
   7: having no net electric charge [syn: {neutral},
     {electroneutral}]
   n 1: one who does not side with any party in a war or dispute

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 neutral
  impartial; neutral

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 neutral /nɔitraːl/
  neutral; neutrally

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 neutral
  impartial; neutral

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top