หรือคุณหมายถึง neüs?
Search result for

neues

(5 entries)
(0.0625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neues-, *neues*, neue
German-Thai: Longdo Dictionary
neues, See also: neu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neues TestamentNew Testament [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新人[しんじん, shinjin] neues_Gesicht, neues_Mitglied [Add to Longdo]
新顔[しんがお, shingao] neues_Gesicht, Neuling [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] neueste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top