Search result for

neu

(175 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neu-, *neu*. Possible hiragana form: ねう
English-Thai: Longdo Dictionary
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neurodegenerativeเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท
neuropsychiatrist (n) นักจิตประสาทวิทยา
neurotoxin (n ) พิษต่อระบบประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neural    [ADJ] เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือระบบประสาท
neuro-    [PRF] เส้นประสาท, See also: ประสาท
neuron    [N] เซลล์ประสาท, Syn. nerve cell
neuter    [ADJ] ซึ่งไม่มีเพศ, Syn. infertile, sexless
neurone    [N] เซลล์ประสาท, Syn. nerve cell
neutral    [ADJ] ซึ่งเป็นกลาง, See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, Syn. impartial, moderate, middling, nonpartisan, Ant. extreme
neutral    [ADJ] ซึ่งไม่มีสี, Syn. drab, indeterminate
neutral    [ADJ] ซึ่งไม่เป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี), See also: ซึ่งเป็นกลาง
neutral    [ADJ] ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์), See also: ซึ่งเป็นฉนวน
neutron    [N] อนุภาคของนิวเคลียส, See also: นิวตรอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Neue Sachlichkeit; new objectivityคติรูปธรรมแนวใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Neumann conditionเงื่อนไขนอยมันน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
neural-ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ nervous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgia, cranialอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, herpeticอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, intercostalอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, mammaryอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, trigeminal; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia; neurodyniaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neural networks (Computer science)เครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]
Neuraninidaseนิวรามินิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurilemmomaนิวริเลมโมมา [TU Subject Heading]
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Neuroblastomaนิวโรบลาสโตมา [TU Subject Heading]
Neurocysticercosisโรคพยาธิตืดหมูในระบบประสาท [TU Subject Heading]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Neurolinguistic programmingการโปรแกรมประสาทภาษาศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuSwitzerland is a neutral country.
neuThat country remained neutral throughout World War II.
neuThe senator remained neutral in the furious controversy.
neuThe alternative possibilities are neutrality or war.
neuWe chose Father as a neutral judge of our disputes.
neuI'm afraid I have neuralgia.
neuWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.
neuA neutral country was asked to help settle the dispute.
neuThe Japanese government takes a neutral attitude on the matter.
neuHe was a neutral participant at the discussion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neural(นิว'เริล) adj. เกี่ยวกับประสาทหรือระบบประสาท.
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.
neuritis(นิวไร'ทิส) n. เส้นประสาทอักเสบ, See also: neuritic adj. pl. neuritides
neuro-Pref. 'ประสาท','เส้นประสาท ','เส้นเอ็น'
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
neurology(นิวรอล'โลจี) n. ประสาทวิทยา, See also: neurological adj.
neuron(e) (นิว'รอน, นิวโรน) n. เซลล์ประสาท, See also: neuronic adj.
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
neurology(n) ประสาทวิทยา
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
neurotic(n) ยาระงับประสาท,คนที่เป็นโรคประสาท
neuter(adj) ไม่มีเพศ
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutral(n) ชาติที่เป็นกลาง
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประสาท [N] neurosis, Example: เขากลัวแม่ของเขาจะเป็นโรคประสาท เพราะคิดมากเรื่องพ่อ, Thai definition: โรคที่มีความผิดปกติของจิตใจ โดยที่ไม่พบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือเส้นประสาท คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด
เสมอภาค [ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
ฝ่ายเป็นกลาง    [N] neutral, Example: ประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดถือว่าเป็นฝ่ายเป็นกลาง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น ไม่ฝักใฝ่หนักไปทางฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา, Notes: (การเมือง)
เป็นกลาง [ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม    [ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
โรคระบบประสาท [N] neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ
กลาง    [ADV] neutrally, Syn. เป็นกลาง, Example: มีคนปล่อยข่าวในทางไม่ดีทำให้คนสงสัยในเรื่องการวางตัวเป็นกลางของผม
ความเป็นกลาง    [N] neutrality, Syn. ความยุติธรรม, ใจเป็นกลาง, Ant. ความลำเอียง, Example: กรรมการที่ตัดสินกีฬาต้องมีความเป็นกลางเป็นสำคัญ
กลางๆ    [ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling   FR: grincheux ; hargneux
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ช่างฟอกหนัง[n. exp.] (chang føknang) EN: tanner   FR: tanneur [m]
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star   FR: étoile à neutrons [f]
ดินปนทราย[n.] (dinponsāi) EN: loam ; sandy soil   FR: sol sablonneux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEU    N OY1
NEUE    N UW1 IY0
NEUER    N OY1 ER0
NEURO    N UH1 R OW2
NEUZIL    N UW1 Z AH0 L
NEUKOM    N UW1 K AA0 M
NEUSER    N UW1 S ER0
NEUKAM    N UW1 K AH0 M
NEUTER    N UW1 T ER0
NEUBER    N UW1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Neuss    (n) (n oi1 s)
neural    (j) (n y u@1 r @ l)
neuter    (v) (n y uu1 t @ r)
neuters    (v) (n y uu1 t @ z)
neutral    (n) (n y uu1 t r @ l)
neutron    (n) (n y uu1 t r o n)
neuritis    (n) (n y u@1 r ai1 t i s)
neuroses    (n) (n y u@1 r ou1 s ii z)
neurosis    (n) (n y u@1 r ou1 s i s)
neurotic    (n) (n y u@1 r o1 t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
neuใหม่
neue, See also: neu
neuen, See also: neu
neuer, See also: neu
neues, See also: neu
Neujahr(n) |das| วันปีใหม่ , See also: Silvester
neulich(adv) เมื่อเร็วๆนี้, เมื่อไม่นานมานี้ เช่น Ich war neulich in Paris., See also: S. vor kurzem, kürzlich,
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: S. der Anfänger,-,
neunเก้า (เลข)
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neu {adv}newly [Add to Longdo]
neu landento reland [Add to Longdo]
neu sägento resaw [Add to Longdo]
neu werbento readvertise [Add to Longdo]
neu keimento regerminate [Add to Longdo]
neu nähento resew [Add to Longdo]
neu leihento reloan [Add to Longdo]
neu stanzento repunch [Add to Longdo]
neu fassendresetting [Add to Longdo]
neu blockento reblock [Add to Longdo]
neu bildendto reformative [Add to Longdo]
neu startento re-launch [Add to Longdo]
neu spitzento resharpen [Add to Longdo]
neu abtastento rescan [Add to Longdo]
neu anfragento repoll [Add to Longdo]
neu vertagento readjourn [Add to Longdo]
neu spritzento respray [Add to Longdo]
neu polierento repolish [Add to Longdo]
neu bewertento revaluate [Add to Longdo]
neu verteiltredistributable [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
neuf(numéro) เก้า, 9
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
dix-neuf(numéro) สิบเก้า, 19

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
アノイリン[, anoirin] (n) aneurin [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
中子[zhōng zǐ, ㄓㄨㄥ ㄗˇ, ] neutron [Add to Longdo]
中子俘获[zhōng zǐ fú huò, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] neutron capture [Add to Longdo]
中子射线摄影[zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˇ, 线 / ] neutron radiography [Add to Longdo]
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] neutron bomb [Add to Longdo]
中子星[zhōng zǐ xīng, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄒㄧㄥ, ] neutron star [Add to Longdo]
中子源[zhōng zǐ yuán, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄩㄢˊ, ] neutron source [Add to Longdo]
中微子[zhōng wēi zǐ, ㄓㄨㄥ ㄨㄟ ㄗˇ, ] neutrino [Add to Longdo]
中性[zhōng xìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] neutral [Add to Longdo]
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] neutrophil (the most common type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューロコンピュータ[にゅーろこんぴゅーた, nyu-rokonpyu-ta] neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing [Add to Longdo]
ノイマン型[ノイマンがた, noiman gata] Neumann-type (computer) [Add to Longdo]
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中性[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
値打ち[ねうち, neuchi] -Wert, Wertschaetzung [Add to Longdo]
元日[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
先日[せんじつ, senjitsu] neulich, vor_kurzem [Add to Longdo]
垣間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
塗り替える[ぬりかえる, nurikaeru] neu_streichen [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
年賀[ねんが, nenga] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
年賀状[ねんがじょう, nengajou] Neujahrskarte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neu... [nɔi]
     re
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neu [nɔi]
     afresh; coltish; innovative; new; nouveau; recent
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top