Search result for

nettle

(44 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nettle-, *nettle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nettle[N] ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ, Syn. stinging nettle
nettle[N] ทำให้เจ็บๆ คันๆ, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. annoy, displease, offend
nettle[N] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nettle(เนท'เทิล) n. พืชที่มีขนคันจำพวก Urtica
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
nettle(n) ตำแย
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nettle rashผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your lips are nettlesYour lips are nettleThe Twilight Saga: New Moon (2009)
Horse nettle.ฮอร์สเนทเทิล Frenzy (2009)
Also known as bull nettle, the Devil's tomato, and my personal favorite, the apple of Sodom.รู้จักอีกชื่อว่า บูลเนทเทิล มะเขือแห่งปีศาจ เป็นของโปรดของฉัน แอปเปิ้ลแห่งโซดอม Frenzy (2009)
I can't be dealing with bushes, nettles, and deadly nightshade.ให้ทำอะไรในพุ่มไม้ พงหญ้า ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Imagine Me & You (2005)
-No. Nettles everywhere.เปล่า แค่หนามเยอะไปหน่อย Imagine Me & You (2005)
Oh, it's like a nettle... under the paw (clawed feet)!โอ เหมือนมีอะไรตำ อยู่ใต้ ๆ เท้า March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nettleIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแย[N] Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ฤาษีผสม [n. exp.] (reūsī phasom) EN: Coleus ; Painted nettle   
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NETTLE    N EH1 T AH0 L
NETTLED    N EH1 T AH0 L D
NETTLES    N EH1 T AH0 L Z
NETTLETON    N EH1 T AH0 L T AH0 N
NETTLESOME    N EH1 T AH0 L S AH0 M
NETTLETON'S    N EH1 T AH0 L T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nettle    (v) (n e1 t l)
nettled    (v) (n e1 t l d)
nettles    (v) (n e1 t l z)
nettlerash    (n) (n e1 t l r a sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nessel {f} [bot.] | Nesseln {pl}nettle | nettles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪茄子[わるなすび, warunasubi] (n) Carolina horsenettle (Solanum carolinense) [Add to Longdo]
刺草;蕁麻(oK)[いらくさ;イラクサ, irakusa ; irakusa] (n) (uk) nettle (Urtica thunbergiana) [Add to Longdo]
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.) [Add to Longdo]
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides) [Add to Longdo]
踊子草;踊り子草[おどりこそう;オドリコソウ, odorikosou ; odorikosou] (n) (uk) Lamium album var. barbatum (variety of white deadnettle) [Add to Longdo]
零余子蕁麻[むかごいらくさ;ムカゴイラクサ, mukagoirakusa ; mukagoirakusa] (n) (uk) Laportea bulbifera (species of nettle-like plant) [Add to Longdo]
蕁麻疹[じんましん;ジンマシン, jinmashin ; jinmashin] (n) hives; nettle rash; urticaria [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] nettle [Add to Longdo]
荨麻[xún má, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ, ] nettle [Add to Longdo]
荨麻疹[xún má zhěn, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, ] nettle rash [Add to Longdo]
蕁麻[qián má, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄚˊ, ] nettle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nettle \Net"tle\, n. [AS. netele; akin to D. netel, G. nessel,
   OHG. nezz["i]la, nazza, Dan. nelde, n[aum]lde, Sw.
   n[aum]ssla; cf, Lith. notere.] (Bot.)
   A plant of the genus {Urtica}, covered with minute sharp
   hairs containing a poison that produces a stinging sensation.
   {Urtica gracilis} is common in the Northern, and {Urtica
   chamaedryoides} in the Southern, United States. The common
   European species, {Urtica urens} and {Urtica dioica}, are
   also found in the Eastern united States. {Urtica pilulifera}
   is the Roman nettle of England.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term nettle has been given to many plants related
      to, or to some way resembling, the true nettle; as:
 
   {Australian nettle}, a stinging tree or shrub of the genus
    {Laportea} (as {Laportea gigas} and {Laportea moroides});
    -- also called {nettle tree}.
 
   {Bee nettle}, {Hemp nettle}, a species of {Galeopsis}. See
    under {Hemp}.
 
   {Blind nettle}, {Dead nettle}, a harmless species of
    {Lamium}.
 
   {False nettle} ({Baehmeria cylindrica}), a plant common in
    the United States, and related to the true nettles.
 
   {Hedge nettle}, a species of {Stachys}. See under {Hedge}.
 
   {Horse nettle} ({Solanum Carolinense}). See under {Horse}.
 
   {nettle tree}.
   (a) Same as {Hackberry}.
   (b) See {Australian nettle} (above).
 
   {Spurge nettle}, a stinging American herb of the Spurge
    family ({Jatropha urens}).
 
   {Wood nettle}, a plant ({Laportea Canadensis}) which stings
    severely, and is related to the true nettles.
    [1913 Webster]
 
   {Nettle cloth}, a kind of thick cotton stuff, japanned, and
    used as a substitute for leather for various purposes.
 
   {Nettle rash} (Med.), an eruptive disease resembling the
    effects of whipping with nettles.
 
   {Sea nettle} (Zool.), a medusa.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nettle \Net"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Nettled}; p. pr. & vb. n.
   {Nettling}.]
   To fret or sting; to irritate or vex; to cause to experience
   sensations of displeasure or uneasiness not amounting to
   violent anger.
   [1913 Webster]
 
      The princes were so nettled at the scandal of this
      affront, that every man took it to himself.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nettle
   n 1: any of numerous plants having stinging hairs that cause
      skin irritation on contact (especially of the genus Urtica
      or family Urticaceae)
   v 1: sting with or as with nettles and cause a stinging pain or
      sensation [syn: {nettle}, {urticate}]
   2: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations;
     "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It
     irritates me that she never closes the door after she leaves"
     [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at},
     {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
     {chafe}, {devil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top