Search result for

nervig

(53 entries)
(1.1207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervig-, *nervig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nervig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nervig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your kids, your old lady... headaches maybe, but they're who you are!Kinder, Frau... vielleicht nervig, aber sie machen dich aus! The Hunter (1980)
- You're annoying as hell.- Du bist vielleicht nervigDiner (1982)
I'm annoying?Ich bin nervigDiner (1982)
It`s such a drag.Das ist so nervigFast Times at Ridgemont High (1982)
You have a very irritating manner, senor.Sie haben eine sehr nervige Art, Señor. Mexican Slayride (1983)
How unnerving.Wie nervigCustom K.I.T.T. (1983)
How annoying.-Wie nervigMerchants of Death (1983)
A war you can throw at a minute's notice with no messy cleanup.Ein Krieg im Handumdrehen ohne nerviges Saubermachen. Magic Bus (1983)
I mean, it gets to be a real pain after a while.Es wird langsam nervigThe Star Chamber (1983)
When he arrived promptly on time, they told me they both had a rendezvous in another part of town, and left me alone to his tender mercies.Als er pünktlich zur Zeit ankam, eröffneten mir beide, dass sie noch ein dringendes Rendezvous hätten. Sie überließen mich voller Vertrauen seinen feinnervigen Händen. Fanny Hill (1983)
Mr. Orofts wasted no time on preliminaries, but went into action upon me without delay.Crofts war alles andere als feinnervig. Mit Präliminaren hielt er sich nicht auf. Im Gegenteil. Fanny Hill (1983)
- Are you OK?- Nervig? - Nein. Rive droite, rive gauche (1984)
- Yes. Handsome.- Nervig, aber attraktiv. Rive droite, rive gauche (1984)
At the moment, they're having one of those annoying cocktail party things.Im Moment findet eine dieser nervigen Cocktailpartys statt. Playing for Keeps (1986)
I met a girl in colorado.Hey, hey. Und was ist mit dem nervigen Außerirdischen, der durch dein Dach gerauscht ist? Night Train (1987)
i brought you a snack, mr. schlegel.Du warst nervig, aber niemals langweilig. Try to Remember: Part 1 (1987)
You were forced down my throat by that pushy social worker.Sie wurden mir von dieser nervigen Sozialarbeiterin aufgedrückt. Why Punish the Children? (1987)
I mean, Billy, he is a fast-talking pain in the butt who will wine, dine and bed your wife while he is stealing you blind.Ich meine, Billy, er ist eine nervige Quasselstrippe, und er spannt dir die Frau aus, während er dich bestiehlt. Do You Take This Spy? (1987)
And you know what the most irritating thing at all is?Und weißt du, was am nervigsten ist? Born to Walk (1987)
For example... I love this infuriating town, I love women who laugh.Zum Beispiel, ich liebe diese nervige Stadt, ich liebe lachende Frauen. Who's That Girl (1987)
I like cats. Cats are great.Bis zu dieser nervigen Atomexplosion. Turkey in the Straw: Part 2 (1988)
God, this sport really is a pain in the butt.Gott, dieser Sport ist wirklich nervigThe Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
It's like when we're out driving, and I know where I'm going, and you keep saying, "Ask someone."Genau wie beim Autofahren. Ich weiß genau, wo es langgeht... und du sagst dauernd: "Frag jemanden." Das ist so nervigBuild a Better Mousetrap (1988)
That old bag's such a pain...Die ist vielleicht nervigAkira (1988)
It's a real drag.Total nervigPoltergeist III (1988)
You know, in time, this could become annoying.Weißt du, das kann mit der Zeit ganz schön nervig werden. Baby, Come Back (1989)
Now I'm petty, irresponsible, and annoying.Jetzt bin ich kleinkariert, verantwortungslos und nervigBaby, Come Back (1989)
- I'd ask you what you're gonna do but that would be petty, annoying and irresponsible.- Ich würde fragen, was du jetzt machst, aber das wäre kleinkariert, nervig und verantwortungslos. Baby, Come Back (1989)
That was annoying, wasn't it?Das war nervig, nicht wahr? Baby, Come Back (1989)
And frankly, I find it annoying.Ich finde das ziemlich nervigHappy Together (1989)
What's another word for alluring?- "Nervig." - Was kann man statt "nervig" sagen? Standing in the Shadows of Love (1989)
It's kind of annoying.Eigentlich recht nervigStanding in the Shadows of Love (1989)
My problem is, instead of talking to D.J you went out and bought her the world's most obnoxious gift.Das Problem ist das: Anstatt mit D.J. zu reden, bist du losgezogen und hast ihr ein absolut nerviges Geschenk gekauft. Fogged In (1989)
- They bug me, man.- Ich finde sie nervigThe Greatest Birthday on Earth (1989)
(Barley) Irritating little sod.(Barley) Nervige kleine Ratte. The Russia House (1990)
God, what a bore!Mein Gott, so etwas Nerviges! The Sheltering Sky (1990)
Besides, a real holiday is a pain in the butt.Außerdem ist ein realer Urlaub doch unendlich nervigTotal Recall (1990)
Has anyone ever told you when you dwell on something you become annoyingly obsessed?Hat dir schon jemand gesagt, dass du, wenn du auf etwas rumhackst, super nervig werden kannst? Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
I know, why don't you go upstairs and try on that nice, little present I got you when I was in Washington at those pesky committee hearings?Ich weiß, jetzt geh mal nach oben und probier eins von den hübschen Geschenken an, das ich dir von diesen nervigen Washingtoner Komitee-Anhörungen mitbrachte. Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
I was merely being annoying.Ich war lediglich etwas nervigI Gotta Be Me (1990)
It's just that you were so obnoxious.Du warst nur so nervigTrue Colors (1990)
Lisa's a bratty 9th grader who won't leave me alone.Lisa ist eine nervige Neuntklässlerin, die mich nie in Ruhe lässt. Twenty Questions (1990)
But I guess I would have been a real downer, you know, screaming:Aber ich wäre wohl ziemlich nervig gewesen, ständig am Schreien: Yard Sale (1990)
I got a bratty brotherIch habe einen nervigen Bruder Moaning Lisa (1990)
I got this bratty brotherIch habe einen nervigen Bruder Moaning Lisa (1990)
you got dealt a bad hand. You got crummy little kids that nobody can control.Du hast nervige, unerziehbare Kinder. There's No Disgrace Like Home (1990)
You know, there's a country where they use little annoying kids for lunchmeat.Weißt du, es gibt ein Land, in dem man kleine nervige Kinder zu Wurst verarbeitet. Honey, I Broke the House (1990)
He's like an annoying relative who keeps coming over to eat.Er ist wie ein nerviger Verwandter, der dauernd zum Essen kommt. Crazy People (1990)
The French can be annoying.Die Franzosen können nervig sein." Crazy People (1990)
The French pride themselves on being annoying.Die Franzosen sind stolz darauf, nervig zu sein. Crazy People (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nervignerved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nervig [nɛrfiç]
     nerved
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top