Search result for

nefs

(599 entries)
(0.6758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nefs-, *nefs*, nef
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nefs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nefs*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baneful[ADJ] ก่อความเสียหาย, Syn. pernicious, destructive
benefit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit[VT] มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit[VI] ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
benefit[N] เงินที่ได้จากประกันชีวิต
benefit[N] การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
tuneful[ADJ] มีเสียงเพราะ
tuneful[ADJ] มีท่วงทำนอง
benefice[N] ตำแหน่งพระสอนศาสนา
ninefold[ADJ] เก้าเท่า
ineffable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้, See also: ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้, Syn. inexpressible, indescribable, unutterable
minefield[N] เขตทุ่นระเบิด
nefarious[ADJ] เลวมาก, See also: ชั่วร้าย, ต่ำทราม, Syn. villainous, Ant. virtuous
tunefully[ADV] อย่างมีท่วงทำนอง, See also: อย่างมีเสียงเพราะ
benefactor[N] ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor
beneficent[ADJ] ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. generous
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless
benefit by[PHRV] ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
inefficacy[N] การไร้ประโยชน์, See also: ความไม่มีประโยชน์, Syn. worthlessness, ineffectualness, ineffectiveness, Ant. usefulness, effectiveness
beneficiary[N] ผู้ได้รับประโยชน์, Syn. recipient, inheritor
ineffective[ADJ] ซึ่งใช้การไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ, Syn. ineffectual, incompetent, impractical, Ant. productive, efficient, capable
ineffectual[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิผล, ซึ่งไม่มีประโยชน์, Syn. ineffective, unavailing, useless
inefficient[ADJ] ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ, See also: ซึ่งสูญเปล่า, Syn. incompetent, incapable, ineffective
nefariously[ADV] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างร้ายกาจ
tunefulness[N] ความมีเสียงเพราะ
benefit from[PHRV] ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
ineffaceable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถลบออกได้, Syn. indelible, ineradicable
inefficiency[N] การไร้ประสิทธิภาพ, See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความสูญเปล่า, Syn. incapability, incompetence, wastefulness
inefficacious[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไม่ได้ผล, Syn. powerless, ineffectual, ineffective
nefariousness[N] ความเลวร้าย, See also: ความร้ายกาจ
fringe benefit[N] สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
fringe benefit[N] เงินสวัสดิการ, See also: ผลประโยชน์นอกจากเงินค่าจ้าง
get the benefit of the doubt[IDM] เอาชนะ, See also: มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี,เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
inefficacious(อินเอฟฟะเค'เชิส) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: inefficaciousness,inefficacity n., Syn. useless,vain
inefficacy(อินเอฟ'ฟะคะซี) n. การไร้อำนาจหรือความสามารถที่จะทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจ,การไม่ได้ผล
inefficiency(อินอิฟิช'เชินซี) n. การไม่มีประสิทธิภาพ,การไร้สมรรถภาพ
inefficient(อินอิฟิช'เชินทฺ) adj. ไม่มีประสิทธิภาพ,ไร้สมรรถภาพ.
minefield(ไมนฺ'ฟีลดฺ) n. บริเวณที่มีทุนระเบิด
nefarious(นิแฟ'เรียส) adj. ชั่วช้ามาก,เลวทรามมาก., See also: nefariousness n., Syn. iniquitous
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
benefice(n) ของบริจาค
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา,เหลือที่จะกล่าว
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด,ไม่เป็นผลดี
inefficiency(n) ความไม่มีประสิทธิภาพ,ความไร้สมรรถภาพ
inefficient(adj) ไร้สมรรถภาพ,ไม่มีประสิทธิภาพ
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
ninefold(adj) เก้าเท่า
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional benefitsผลประโยชน์ตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public benefitสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ดู public interest และ public purpose] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness benefitค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial occupationการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial useสิทธิที่จะใช้ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of insuranceผลประโยชน์ในการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital benefitsผลประโยชน์เป็นเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingent beneficiaryผู้รับประโยชน์มีเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation to a benefitการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability benefitผลประโยชน์ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death-in-service benefitsผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมในหน้าที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูล (ที่ให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือค่าจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial death benefitค่าทดแทนการตายเนื่องจากการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrevocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ineffective contractสัญญาที่ไม่เกิดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party beneficiaryบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unborn beneficiariesผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of premium disability benefitการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's benefitผลประโยชน์หญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's benefitsผลประโยชน์หญิงม่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน
การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Beneficial insectsแมลงที่เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Social security beneficiariesผู้รับประโยชน์จากประกันสังคม [TU Subject Heading]
Access and Benefit Sharingการแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง [การทูต]
Cost benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ [การบัญชี]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]
Cost-Benefit Analysisการประเมินต้นทุนและประโยชน์,หน่วยที่ใช้วัดต้นทุนซึ่งมักจะเป็นเงินตรา,การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ [การแพทย์]
Drum, Tunefulการตีกลอง [การแพทย์]
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Klinefelter's Syndromeภาวะกรรมพันธุ์ที่โครโมโซมผิดปกติในผู้ชายมีลักษณ, กลุ่มอาการไคลเฟลเตอร์, กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ [การแพทย์]
Labor, Ineffectiveการคลอดที่ล่าช้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly
unemployment benefits (n ) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not what I expected. And then I realized this could benefit both of us.ไม่ใช่อย่างที่ฉันหวังไว้ และฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสอง Chuck in Real Life (2008)
I clearly think that you could benefit from a little structure.แม่ก็แน่ใจแล้วว่าลูกจะ่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่แม่ทำ Chuck in Real Life (2008)
The benefit of being boss is that I don't have to argue.ข้อดีของหัวหน้า คือฉันไม่ต้องโต้เถียง The Itch (2008)
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Because you are such a generous benefactor, we are establishing the "Mariska Hargitay Special Victims Unit."เพราะคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ใจดีมาก เราจึงจัดตั้ง "แผนกนมัสเตเหยื่อรายพิเศษ" The Love Guru (2008)
We have minefieIds here and here.เรามีทุ่งกับระเบิดตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ 24: Redemption (2008)
You have to assess the benefits.You have to assess the benefits. Quantum of Solace (2008)
I don't want their benefits.ผมไม่อยากได้ผลประโยชน์จากพวกเขา Burn After Reading (2008)
But my benefits, they will do you, right?แต่ผลประโยชน์ของฉันล่ะ คุณจะใช้มันใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
No, I'm trying to give you the benefit of the doubt here.ไม่ฉันกำลังพยายามที่จะให้คุณ ประโยชน์ของข้อสงสัยที่นี่. The Echo (2008)
- With benefits?-แบบได้ประโยชน์น่ะเหรอ? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Excuse me, you have a boyfriend or an ex-boyfriend with benefits but you still go around kissing total strangers?โทษนะ คุณมีแฟน หรือแฟนเก่าแบบได้ผลประโยชน์ แต่คุณยังเที่ยวไปจูบ คนแปลกหน้าได้เนี่ยนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Friends with benefits?เพื่อน แบบ ผลประโยชน์ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Well, what are the benefits?แล้วผลประโยชน์อะไร? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You are my sole beneficiary.แต่เป็นทายาทคนเดียวของฉัน Loyal and True (2008)
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย Loyal and True (2008)
What's the benefit for?แล้วจะทำไงต่อละทีนี้? Eagles and Angels (2008)
That's a benefit for the Association of Law Enforcement.นั่นคือผลที่ได้รับจากกรมบังคับใช้คดี Eagles and Angels (2008)
To the 15th Annual Eagles and Angels Benefit.สู่วาระครบรอบปีที่ 15 ของ Eagles และ Angels Eagles and Angels (2008)
That's the benefit of being the man with the gun.มันเป็นอภิสิทธิ์ของคนที่ถือปืน Five the Hard Way (2008)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
Was that for my benefit?ที่ทำไปนั่นเพื่อผลประโยชน์ของฉันหรอกเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
Don't you see the benefits Your abilities could have for the world?ไม่เห็นเหรอว่าความสามารถของคุณมีประโยชน์แค่ไหน? Chapter Ten '1961' (2009)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์,ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That's inefficient.มันไม่พอหรอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
"Man, is it easy to feel those guys do it for your benefit.เพื่อน มันง่ายมั้ยที่จะรู้สึกว่าคนพวกนี้ทำเพื่อประโยชนืของเขา Confessions of a Shopaholic (2009)
How does this trip to Dubai exactly benefit you?คุณอยากที่จะอยู่ด้วย ทริปไปดูไบ The Girlfriend Experience (2009)
It benefits everybody.นี่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณยังไง The Girlfriend Experience (2009)
-Please don't yell at me. -This whole thing is completely inefficient.ได้โปรดอย่าตวาดฉันค่ะ / ทั้งหมดนี่มันไม่มีประสิทธิภาพ Julie & Julia (2009)
Why does everyone get the benefit of the doubt from you except for me?ทำไมทุกคนถึงได้เชื่อข้อสงสัยของคุณ แต่ไม่เคยเชื่อฉันเลย Orphan (2009)
It is a backstage invite to a benefit concert I'm having tomorrow night.เป็นบัตรผ่านด้านหลังเวที คอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นคืนพรุ่งนี้ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It's expensive and it's inefficientมันแพงเกินไป และไม่มีประสิทธิภาพ Up in the Air (2009)
And I guess without benefits,และเมื่อไม่มีเงินเดือน Up in the Air (2009)
Thats one of the benefits of being a judge, Mr Rice,นั่นคือหนึ่งในประโยชน์ของการเป็นผู้พิพากษา คุณไรซ์ Law Abiding Citizen (2009)
Just plunked you in the middle without the benefit of your memories.แค่โยนเจ้ามาใส่ไว้ที่นี่ โดยไม่มีความทรงจำเก่าก็เท่านั้น It's a Terrible Life (2009)
"What can I possibly do to further benefitสิ่งที่ฉันจะต้องมาเจอะเจอหรือไง Seven Thirty-Seven (2009)
I am not going to have my family think that some mystery benefactor saved us.โอนเข้าไปยังเว็บไซต์ของลูกชายฉันNแต่นอนนอนไม่ ไม่แน่นอน ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวฉัน คิดว่า Phoenix (2009)
Not some mystery benefactor, singular.ผู้มีพระคุณลึกลับช่วยชีวิตพวกเรา Phoenix (2009)
The healthy have benefited while the potentially sick have been unjustly rejected.คุณปฎิเสธที่จะทำดีมาหลายๆ ครั้ง กับคนอื่นๆ Saw VI (2009)
You've sensationalized my life, twisting the truth and exploiting my message for your benefitคุณได้ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของผม คุณปรับเปลี่ยนความจริง เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Saw VI (2009)
And if you go outside the system to seek out this treatment, which has been deemed ineffective, you will be in breach of policy and dropped from coverage completely.ถ้าคุณพยายามที่จะกำจัดระบบนี้ การรักษาจะไม่ได้ผล มันขัดต่อนโยบายของเรา และเราจะใช้คุ้มครองสุขภาพของคุณ Saw VI (2009)
Yes, I do. You think I do this for the great benefits package?ใช่ฉันอยากรู้ พี่คิว่าฉันทำนี่ เพื่อการกุศลเหรอ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
JASON STARTED THE BAR HIMSELF. HE NAMED IT AFTER HIS FATHER, WHO, BY THE WAY, WAS HIS SOLE BENEFICIARY.เพราะว่า เมื่อ 2 วันก่อน เขาแต่งงานกับทีน่า วีลเลอร์ House on Fire (2009)
And it wasn't for your benefit, trust me.ฉันไม่ได้ทำเพื่อนายเชื่อเหอะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
And beneficiaries...บางคนก็ได้รับผลประโยชน์ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Seems awfully nefarious for mechanics and Harley enthusiasts.ดูเหมือนเป็นการหากินที่ต่ำช้ามาก สำหรับช่างซ่อมรถ และคนคลั่งรถมอไซค์ฮาเลย์ Smite (2009)
This was all for his benefit?ทั้งหมดนี่ เพื่อประโยชน์ของเค้าเหรอ? The Good Wound (2009)
JJ's got some interesting thoughts on the benefits of Carlsberg as part of a balanced dietary pattern.ถ้าชั้นพูด ก็ได้อ่ะ เจเจ ได้อะไรเจ๋งๆ ของการดื่มคาร์ลเบอร์กว่ะ Everyone (2009)
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้ S.O.B. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nefThe children had the benefit of a good upbringing.
nefWe must read such books as will benefit us.
nefThey allotted to each player the benefits due him.
nefUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
nefThe new road will benefit the people living in the hills.
nefI think that this material is of benefit to everyone.
nefLet no one appropriate a common benefit.
nefAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
nefThis reference book is of benefit to you all.
nefThat will benefit the community.
nefYou must not lack decorum dealing with your benefactors.
nefIf we eat garlic with caution, we will gain benefits.
nefFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
nefThe park was built for the benefit of the public.
nefReading is of great benefit.
nefBenefits accrue to the community from reconstruction.
nefVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
nefChoose such friends as will benefit you, they say.
nefRegular exercise is beneficial to good health.
nefI benefited much from my association with him.
nefYou'll get a lot of benefit from a trip abroad.
nefShe made a fuss about her benefits.
nefHe is too young to benefit from firm discipline.
nefThey held her in high esteem as their benefactor.
nefHe received a large sum in insurance benefit.
nefYou should keep company with such men as can benefit you.
nefWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.
nefShe gave them the benefit of her insight.
nefChoose such friends as will benefit you.
nefRainforests provide the earth with many benefits.
nefI got it through my head that my parent's strict rules were for my own benefit.
nefModerate exercise will be of benefit to your health.
nefThis law will benefit the poor.
nefRead such books as can benefit you.
nefWriters such as novelists and poets don't seen to benefit much from the advance of science.
nefBenefits of course should exceed the costs.
nefIt is certain that he helped them for the benefit of himself.
nefHow can you benefit by being so unpleasant?
nefProperly used, certain poisons will prove beneficial.
nefThey will look up to him as their benefactor.
nefWorms are sometimes beneficial to soil.
nefThe sooner you give up, the greater the benefits.
nefHeavy industry always benefits from war.
nefGive him the benefit of the doubt.
nefThe company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.
nefHe derived great baneful from the book.
nefShe looks upon him as a benefactor.
nefSimilarly, the strongest reasons for stopping are usually the short-term benefits (for example, feeling healthier and more attractive).
nefI got much benefit from that book.
nefShe benefited from the sound investment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เข้าแทรกแซง[V] take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
สาธารณประโยชน์[N] public benefit, See also: public good
แสวงหาผลประโยชน์[V] find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ไม่ได้ผล[ADV] ineffectively, See also: inefficiently, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, Example: ยาฆ่าเห็บที่ซื้อมาใช้ไม่ได้ผลเลย มันก็ยังมีอยู่มากเหมือนเดิม, Thai definition: อย่างไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, อย่างไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ผู้ประกัน[N] beneficiary, Syn. ผู้เอาประกัน, Ant. ผู้รับประกัน, Example: ผู้ประกันจะได้รับเงินทดแทนเป็น 2 เท่าของเงินประกันในกรณีเสียชีวิต
โมฆะ[ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ไม่ได้เรื่อง[V] ineffectually, Syn. ไม่สำเร็จ, Example: เด็กคนนี้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกที
วิทยาทาน[N] imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai definition: การให้ความรู้
สวัสดิการ[N] welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
สาธารณประโยชน์[N] public benefit, See also: public use, public interest, Example: เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน, Thai definition: ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
หมดสมรรถภาพ[V] be inefficient, See also: be ineffective, Syn. หมดความสามารถ, Example: คนเราไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกิดเหตุ เพราะอาจทำให้หมดสมรรถภาพในการรวบรวมความคิดอย่างมีระเบียบ, Thai definition: ความสามารถที่มีอยู่หมดสิ้นไป
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ความไพเราะ[N] melodiousness, See also: sweetness, sonorousness, tunefulness, Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครที่เน้นความไพเราะของเพลงเป็นสำคัญ
ไม่มีผล[V] have no result, See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect, Syn. ไม่เป็นผล, Example: คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่มีผลต่อการคัดเลือกว่าจะรับเข้าทำงานหรือไม่, Thai definition: ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความผูกพันต่อสิ่งอื่น
ไม่ได้ผล[V] be inefficient, See also: be wasteful, be ineffective, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, ไม่มีผล, ไร้ผล, Example: มาตราการนี้ไม่ได้ผลกับพวกนักเรียนดื้อด้าน, Thai definition: ไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
ไพเราะ[ADJ] melodious, See also: sweet, sweet-sounding, tuneful, Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นักวิจัยพบว่าถ้าเปิดเพลงไพเราะให้ผู้ที่ทำงานฟัง จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณ[N] advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count unit: ประการ, Thai definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณประโยชน์[N] benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
คุณูปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุโณปการ, Example: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา, Thai definition: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
คุโณปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุณูปการ, Thai definition: การอุดหนุนทำความดี
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
เงินพิเศษ[N] fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
ป่วยการ[V] be unavailing, See also: be ineffectual, be futile, be for nothing, be in vain, Example: มันสมองอันปราดเปรื่องของเขาก็มีไว้เพื่อล้างผลาญโลกและมนุษย์เท่านั้น ป่วยการที่จะส่งเสริมให้เก่งกล้าสามารถเฉลียวฉลาดต่อไป, Thai definition: ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ
ผู้รับประโยชน์[N] beneficiary, Example: ผุดผ่องจะเป็นผู้รับประโยชน์ทันที หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)
ผู้สืบทอด[N] heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย
เพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, Example: ฉันชอบเพลงนี้ตรงที่มีทำนองเพราะน่าฟัง ไม่ได้ชอบที่ตัวคนร้อง
เพราะพริ้ง[ADJ] melodious, See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: แม้วัยจะปูนนี้ แต่เขาก็ยังชอบฟังเสียงอันเพราะพริ้งของนักร้องสาวๆ อยู่เสมอ, Thai definition: ที่น่าฟัง
เพราะพริ้ง[ADV] melodiously, See also: tunefully, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: เขาเป็นนักดนตรี ที่สีซอสามสายได้เพราะพริ้งอย่างยากที่จะหาคนเทียบได้, Thai definition: อย่างน่าฟัง
เพราะหู[ADJ] melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai definition: น่าฟัง, เสนาะ
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
อำนวยประโยชน์[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นพิษ[V] be poisonous, See also: be baneful, be toxic, be venomous, be harmful, be noxious, Example: เห็ดป่าบางชนิดเป็นพิษ ถ้ารับประทานเข้าไปอาจถึงแก่ชีวิตได้
เป็นผลดี[V] be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ
เป็นประโยชน์[V] advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai definition: ก่อให้เกิดผลดี
เป็นคุณ[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์
ผล[N] advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ผลดี[N] usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ผลได้[N] advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ผลประโยชน์[N] benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ชักเนื้อ[v. exp.] (chakneūa) EN: lose one' s benefit   
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous   
ให้[X] (hai = hāi) EN: to ; for ; for the benefit of   FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit   FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutthi) EN: net profit   FR: bénéfice net [m]
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prīep) EN: having an advantage over ; being beneficial   
การขาดประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān khāt prasitthiphāp) EN: inefficiency   
การไม่สัมฤทธิ์ผล[n. exp.] (kān mai samrit phon) EN: inefficacy   
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt) EN: cost-benefit analysis   FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship   FR: avion [m] ; aéronef [m] ; aéroplane [m] ; appareil [m]
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayōt = khunprayōt) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit   FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m]
กลุ่มผลประโยชน์[n. exp.] (klum phonprayōt) EN: lobby ; benefit group   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   
เลวมาก[adj.] (lēo māk) EN: nefarious   
ลบไม่ออก[adj.] (lop mai øk) FR: ineffaçable ; indélébile
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi phon) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless   
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect   FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
ไม่มีประสิทธิภาพ[adj.] (mai mī prasitthiphāp) EN: inefficient   FR: inefficace
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu
เงินกำไร[n. exp.] (ngoen kamrai) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit   FR: profit [m] ; gain [m]
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisēt) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit   
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary   FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille
ผลลบ[n.] (phonlop) EN: nefative consequences ; negative effect   
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests   FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; lucre [m] (vx)
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ruam kan) EN: common interest ; mutual benefit   
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; sweet ; pleasant   FR: mélodieux
ผู้ได้รับผลประโยชน์[n. exp.] (phū dāirap phonprayōt) EN: beneficiary   FR: bénéficiaire [m]
ผู้มีอุปการะ[n. exp.] (phū mī uppakāra) EN: benefactor   
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับประโยชน์[n.] (phūrapprayōt) EN: beneficiary   FR: bénéficiaire [m]
ผู้สืบทอด[n.] (phūseūpthøt) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary   FR: successeur [m]
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakāra) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter   
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility   FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m]
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain
สารประโยชน์[n.] (sānprayōt) EN: actual benefit   FR: bénéfice net [m]
สาระประโยชน์[n. exp.] (sāra prayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness   FR: utilité [f]
สาธารณประโยชน์[n.] (sāthāranaprayōt) EN: public benefit ; public interest ; public good   FR: utilité publique [f]
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā phonprayōt) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEFT    N EH1 F T
NEFF    N EH1 F
SENEFF    S EH1 N AH0 F
MCNEFF    M AH0 K N EH1 F
BENEFIT    B EH1 N AH0 F IH2 T
ROSNEFT    R AA1 Z N EH0 F T
MENEFEE    M EH1 N AH0 F IY0
TUNEFUL    T UW1 N F AH0 L
BENEFITS    B EH1 N AH0 F IH2 T S
BENEFIEL    B EH1 N AH0 F IY0 L
KOMINEFT    K AA1 M AH0 N EH0 F T
NINEFOLD    N IH1 N F OW2 L D
KENEFICK    K EH1 N EH0 F IH0 K
FINEFROCK    F AY1 N F R AA2 K
MINEFIELD    M AY1 N F IY2 L D
BENEFITED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
BENEFIELD    B EH1 N AH0 F IY0 L D
INEFFABLE    IH2 N EH1 F AH0 B AH0 L
NEFARIOUS    N AH0 F EH1 R IY0 AH0 S
SWINEFORD    S W IH1 N F ER0 D
NEFTEGORSK    N EH1 F T IH0 G AO2 R S K
SHENEFIELD    SH EH1 N AH0 F IY2 L D
MINEFIELDS    M AY1 N F IY2 L D Z
BENEFICIAL    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L
BENEFACTOR    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0
BENEFICENT    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T
BENEFITING    B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 NG
BENEFITTED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
BENNEFIELD    B EH1 N AH0 F IY0 L D
CONEFLOWER    K OW1 N F L AW2 ER0
INEFFECTUAL    IH2 N AH0 F EH1 K CH UW0 AH0 L
INEFFECTIVE    IH2 N AH0 F EH1 K T IH0 V
BENEFICENCE    B AH0 N EH1 F AH0 S AH0 N S
BENEFICIARY    B EH2 N AH0 F IH1 SH IY0 EH2 R IY0
BENEFACTORS    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
BENEFITTING    B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 NG
INEFFICIENT    IH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T
KLINEFELTER    K L IH1 N AH0 F EH0 L T ER0
BENEFACTOR'S    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
INEFFICIENCY    IH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0
BENEFICIALLY    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L IY0
BENEFICIAL'S    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L Z
INEFFICIENTLY    IH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0
BENEFICIARIES    B EH2 N AH0 F IH1 SH IY0 EH2 R IY0 Z
BENEFICIARY'S    B EH2 N AH0 F IH1 SH IY0 EH2 R IY0 Z
INEFFICIENCIES    IH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0 Z
INEFFECTIVENESS    IH2 N AH0 F EH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baneful    (j) (b ei1 n f @ l)
benefit    (v) (b e1 n i f i t)
tuneful    (j) (t y uu1 n f @ l)
benefice    (n) (b e1 n i f i s)
benefits    (v) (b e1 n i f i t s)
ninefold    (j) (n ai1 n f ou l d)
banefully    (a) (b ei1 n f @ l ii)
beneficed    (j) (b e1 n i f i s t)
benefices    (n) (b e1 n i f i s i z)
benefited    (v) (b e1 n i f i t i d)
ineffable    (j) (i1 n e1 f @ b l)
ineffably    (a) (i1 n e1 f @ b l ii)
minefield    (n) (m ai1 n f ii l d)
nefarious    (j) (n i1 f e@1 r i@ s)
tunefully    (a) (t y uu1 n f @ l ii)
benefactor    (n) (b e1 n i f a k t @ r)
beneficent    (j) (b i1 n e1 f i s n t)
beneficial    (j) (b e2 n i f i1 sh l)
benefiting    (v) (b e1 n i f i t i ng)
minefields    (n) (m ai1 n f ii l d z)
benefaction    (n) (b e2 n i f a1 k sh @ n)
benefactors    (n) (b e1 n i f a k t @ z)
beneficence    (n) (b i1 n e1 f i s n s)
beneficiary    (n) (b e2 n i f i1 sh @ r ii)
ineffective    (j) (i2 n i f e1 k t i v)
ineffectual    (j) (i2 n i f e1 k ch u@ l)
inefficient    (j) (i2 n i f i1 sh @ n t)
nefariously    (a) (n i1 f e@1 r i@ s l ii)
tunefulness    (n) (t y uu1 n f @ l n @ s)
uneffective    (j) (uh2 n i f e1 k t i v)
benefactions    (n) (b e2 n i f a1 k sh @ n z)
benefactress    (n) (b e1 n i f a k t r i s)
beneficially    (a) (b e2 n i f i1 sh @ l ii)
inefficiency    (n) (i2 n i f i1 sh @ n s ii)
sick-benefit    (n) - (s i1 k - b e n i f i t)
beneficiaries    (n) (b e2 n i f i1 sh @ r i z)
ineffectively    (a) (i2 n i f e1 k t i v l ii)
ineffectually    (a) (i2 n i f e1 k ch u@ l ii)
inefficiently    (a) (i2 n i f i1 sh @ n t l ii)
nefariousness    (n) (n i1 f e@1 r i@ s n @ s)
sick-benefits    (n) - (s i1 k - b e n i f i t s)
benefactresses    (n) (b e1 n i f a k t r i s i z)
ineffectuality    (n) (i2 n i f e2 k ch u a1 l i t ii)
inefficiencies    (n) (i2 n i f i1 sh @ n s i z)
ineffectiveness    (n) (i2 n i f e1 k t i v n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schweinefleisch(n) |das| เนื้อหมู
Neffe(n) |der, pl. Neffen| หลานชาย, See also: A. die Nichte,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretung {f} | Abtretungen {pl} | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung {f} | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Anspruchsberechtigte {m,f}; Anspruchsberechtigterentitled beneficiary [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Beihilfe {f}benefit [Add to Longdo]
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung {f}benefit [Add to Longdo]
Benefizkonzert {n}benefit concert [Add to Longdo]
Benefizium {n}benefice [Add to Longdo]
Benefizspiel {n}benefit match; charity match [Add to Longdo]
Benefizveranstaltung {f}benefit performance [Add to Longdo]
Erfolglosigkeit {f}inefficaciacy [Add to Longdo]
Großneffe {m}grandnephew [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Kindergeld {n}child benefit [Br.] [Add to Longdo]
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis [Add to Longdo]
Krankengeld {n} | Krankengelder {pl}sickness benefit | sickness benefits [Add to Longdo]
zusätzliche Leistungenfringe benefits [Add to Longdo]
Mildtätigkeit {f}; Güte {f}beneficence [Add to Longdo]
Minenfeld {n} [mil.]minefield [Add to Longdo]
Mutterschaftsgeld {n}maternity benefit [Add to Longdo]
Nebenerscheinung {f}; Nebeneffekt {m} | Nebenerscheinungen {pl}side effect | side effects [Add to Longdo]
Neffe {m} | Neffen {pl}nephew | nephews [Add to Longdo]
Nützlichkeit {f}beneficing [Add to Longdo]
Nutzen {m}; Vorteil {m} | Nutzen für die Gesellschaftbenefit | benefits to society [Add to Longdo]
Nutzen ziehen aus; Nutzen haben vonto derive benefit from; to reap the benefits of [Add to Longdo]
Nutznießer {m}; Begünstigte {m,f}; Begünstigter | Nutznießer {pl}beneficiary | beneficiaries [Add to Longdo]
Pfründe {pl}prebend; benefice; living; sinecure [Add to Longdo]
Rechtsunwirksamkeit {f}legal ineffectiveness [Add to Longdo]
Ruchlosigkeit {f}nefariousness [Add to Longdo]
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind [Add to Longdo]
Schnake {f}cranefly [Add to Longdo]
Schwein {n}; Schweinefleisch {n}pork [Add to Longdo]
Schweinefett {n}; Schweineschmalz {n}; Schmalz {m} [cook.]lard [Add to Longdo]
Schweinefiletmedaillon {n} [cook.]medaillon of pork fillet [Add to Longdo]
Schweinefleisch {n} [cook.]pork [Add to Longdo]
Schweinefleischpastete {f} [cook.]porkpie [Add to Longdo]
Schweinefutter {n}pigswill; swill [Add to Longdo]
Sozialhilfe {f}social security benefit [Add to Longdo]
Sterbegeld {n}death benefit [Add to Longdo]
Steuervorteil {m}tax benefit [Add to Longdo]
Trennungsentschädigung {f}severance benefit [Add to Longdo]
Treppeneffekt {m}; Aliasing {n} [comp.]staircase effect; stairstepping; jaggies; aliasing [Add to Longdo]
Unbeschreiblichkeit {f}ineffability [Add to Longdo]
Unfallrente {f}accident benefit [Add to Longdo]
Unterstützungsleistung {f}supporting benefit [Add to Longdo]
Unwirksamkeit {f}ineffectualness [Add to Longdo]
Unwirksamkeit {f}inefficacy [Add to Longdo]
Unwirtschaftlichkeit {f}inefficiency [Add to Longdo]
Verbrennung {f} | Verbrennungen {pl} | schlechte Verbrennung {f}burning | burnings | inefficient burning [Add to Longdo]
Versorgungsempfänger {m} | Versorgungsempfänger {pl}old age beneficiary | old age beneficiaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
もたもた[, motamota] (adv,n,vs) (on-mim) inefficient; slow [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
エピネフリン[, epinefurin] (n) epinephrine [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
クラインフェルター症候群[クラインフェルターしょうこうぐん, kurainferuta-shoukougun] (n) Klinefelter's syndrome [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]
サンシャインフィッシュ;キオスズメダイ[, sanshainfisshu ; kiosuzumedai] (n) sunshinefish (Chromis insolata); olive chromis [Add to Longdo]
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish [Add to Longdo]
シネフィルム[, shinefirumu] (n) cinefilm [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
シューメイカー・スパインフット;シューメイカースパインフット[, shu-meika-. supainfutto ; shu-meika-supainfutto] (n) shoemaker spinefoot (Siganus sutor, species of rabbitfish from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
ネフローゼ[, nefuro-ze] (n) nephrosis (ger [Add to Longdo]
ネフローゼ症候群[ネフローゼしょうこうぐん, nefuro-ze shoukougun] (n) nephrotic syndrome [Add to Longdo]
ネフロン[, nefuron] (n) nephron [Add to Longdo]
ノルエピネフリン[, noruepinefurin] (n) norepinephrine [Add to Longdo]
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
ヒメアイゴ[, himeaigo] (n) barhead spinefoot (Siganus virgatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
ブチアイゴ;ゴールドスポッティド・スパインフット;ゴールドスポッティドスパインフット[, buchiaigo ; go-rudosupotteido . supainfutto ; go-rudosupotteidosupainfutto] (n) goldspotted spinefoot (Siganus punctatus, species of Western Pacific rabbitfish); gold-spotted rabbitfish [Add to Longdo]
ベネフィット[, benefitto] (n) benefit; (P) [Add to Longdo]
マーブルド・スパインフット;マーブルドスパインフット[, ma-burudo . supainfutto ; ma-burudosupainfutto] (n) marbled spinefoot (Siganus rivulatus, species of rabbitfish from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot [Add to Longdo]
ムシクイアイゴ[, mushikuiaigo] (n) vermiculated spinefoot (Siganus vermiculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); vermiculate rabbitfish [Add to Longdo]
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread) [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
遺族扶助[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS [Add to Longdo]
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一重(P);単(P)[ひとえ, hitoe] (n,adj-no) one layer; single; onefold; (P) [Add to Longdo]
[えき(P);やく;よう, eki (P); yaku ; you] (n) (1) benefit; use; good; advantage; gain; (2) profit; gains; (P) [Add to Longdo]
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不灵[bù líng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] not work; be ineffective [Add to Longdo]
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of [Add to Longdo]
享受[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc) [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
光前裕后[guāng qián yù hòu, ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (成语 saw) [Add to Longdo]
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp [Add to Longdo]
利于[lì yú, ㄌㄧˋ ㄩˊ, / ] be beneficial; be good for [Add to Longdo]
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest [Add to Longdo]
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence [Add to Longdo]
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel [Add to Longdo]
受惠[shòu huì, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄟˋ, ] to benefit; favored [Add to Longdo]
受教[shòu jiào, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to receive instruction; to benefit from advice [Add to Longdo]
受益[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to benefit from; profit [Add to Longdo]
受益人[shòu yì rén, ㄕㄡˋ ㄧˋ ㄖㄣˊ, ] the beneficiary; the person who benefits [Add to Longdo]
否有效[fǒu yǒu xiào, ㄈㄡˇ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] inefficient [Add to Longdo]
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line) [Add to Longdo]
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, / ] benefit; advantage [Add to Longdo]
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount) [Add to Longdo]
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, ] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation [Add to Longdo]
忘恩负义[wàng ēn fù yì, ㄨㄤˋ ㄣ ㄈㄨˋ ㄧˋ, / ] to forget favors and violate justice (成语 saw); ingratitude to a friend; to kick a benefactor in the teeth [Add to Longdo]
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, ] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return [Add to Longdo]
恩人[ēn rén, ㄣ ㄖㄣˊ, ] a benefactor; a person who has significantly helped sb else [Add to Longdo]
拉关系[lā guān xì, ㄌㄚ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] to seek contact with sb for one's own benefit; to suck up to sb [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity) [Add to Longdo]
采邑[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, / ] fief; benefice [Add to Longdo]
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit [Add to Longdo]
有助[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]
有益处[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] beneficial [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits [Add to Longdo]
毛出在羊身上[máo chū zài yáng shēn shàng, ㄇㄠˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄕㄤˋ, ] lit. wool comes from the sheep's back (成语 saw); One gets the benefit, but the price has been paid.; Nothing comes for free. [Add to Longdo]
没齿不忘[mò chǐ bù wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
没齿难忘[mò chǐ nán wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
沾光[zhān guāng, ㄓㄢ ㄍㄨㄤ, ] to bask in the light; fig. to benefit from association with sb or sth; reflected glory [Add to Longdo]
汉福斯[Hàn fú sī, ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ㄙ, / ] Hønefoss, city (and soccer team) in Buskerud, Norway [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] beneficence; marsh [Add to Longdo]
无效[wú xiào, ˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] not valid; ineffective; in vain [Add to Longdo]
无益[wú yì, ˊ ㄧˋ, / ] no good; not good for; not beneficial [Add to Longdo]
物质享受[wù zhì xiǎng shòu, ˋ ㄓˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, / ] material benefits [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends) [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained [Add to Longdo]
获益[huò yì, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] to profit from sth; to get benefit [Add to Longdo]
获益者[huò yì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] beneficiary [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase [Add to Longdo]
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] benefit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
豚肉[ぶたにく, butaniku] Schweinefleisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  NEFS
         Network Extensible File System, "NeFS"
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top