Search result for

ne

N IY1   
245 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ne-, *ne*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NE[ABBR] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อ north-east หรือ north-eastern)
ne[ADJ] ไม่ (ใช้นำหน้าชื่อเดิม)
nee[ADJ] คำเรียกตามหลังชื่อและนามสกุลของหญิงที่แต่งงานแล้ว
neo[PRF] ใหม่, See also: เมื่อเร็วๆนี้
neo[PRF] ใหม่, See also: เร็ว ๆ นี้
net[N] ตาข่ายดักสัตว์, See also: ตาข่าย, แห, ร่างแห
net[N] เครือข่าย, See also: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
net[VT] จับด้วยตาข่าย, See also: ทอดแห, ดักด้วยแห
net[ADJ] สุทธิ (ราคา), See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว, Syn. pure, excluding, remaining
new[ADJ] ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ne'er(แนร์) adv. ไม่เคย, Syn. never
ne-Pref. "ใหม่","เร็ว ๆ นี้"
neap(นีพ) adj. เกี่ยวกับน้ำลด n. แอกของเกวียน
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
near-term(เนีย'เทิร์ม) adj. เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
nearsighted(เนียร์ไซ'ทิด) adj. สายตาสั้น., See also: nearsightedly adv. nearsightedness n.
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
near(vi,vt) เข้ามาใกล้,ใกล้เข้ามา
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
nearsighted(adj) สายตาสั้น
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
nebula(n) กลุ่มก๊าซ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ne exeat (L.)หมายห้ามออกนอกเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne exeat regno (L.)หมายห้ามออกนอกราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne exeat republica (L.)หมายห้ามออกนอกสาธารณรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne luminibus officiatur (L.)ห้ามบังแสงสว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne varietur (L.)ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
near-sight; myopia; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearshoreชายทะเลใกล้ฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
neap tideneap tide, น้ำตาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
near pointจุดใกล้, ตำแหน่งวัตถุใกล้ที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุใกล้สุดได้ชัดที่ระยะ 25 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
nebulaเนบิวลา, กลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นในอวกาศ มีอยู่ 2 ชนิด เนบิวลาสว่างและเนบิวลามืด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nebulosusเนบูโลซัส (neb) [อุตุนิยมวิทยา]
Necessity (Law)ความจำเป็น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Neckคอ [TU Subject Heading]
neckneck, พื้นที่คอด, พื้นดินคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน
neat (slang ) เจ๋ง, ดี, ยอดเยี่ยม
nebulizer (n ) เครื่องพ่นหมอก
needless to say (phrase ) คงไม่ต้องบอกว่า;คงไม่ต้องบอกกระมังว่า...
Negator[เนเกเตอร์] (name ) Phyrexian Negator
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ
negotiator (n ) ผู้เจรจา
neoliberalism (n ) ลัทธิเสรีนิยมใหม่
neoplasiaการก่อตัวหรือการปรากฏตัวของการเจริญเติบโตใหม่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ne ovat käskyni.ข้าได้รับคำสั่งให้ไปกองทัพ. Kingdom of Heaven (2005)
En ole kuin ne miehet. Minä olen Saladin.ข้าไม่ใช่คนพวกนั้น. Kingdom of Heaven (2005)
Harry,you should have told ne weeks agoแฮรี่ เธอควรจะบอกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
After returning at the palace, the Prince and Princess will go through the Tong Ne ceremony.หลังจากกลับมาที่วัง เจ้าชายและ เจ้าหญิงต้องทำพีธี Tong Ne Episode #1.3 (2006)
The Tong Ne ceremony is supposed to be the first night together as husband and wife.พิธี Tong Ne นี้เป็นการสมมติว่าเป็นคืนแรกของการเป็นสามีภรรยา Episode #1.3 (2006)
/II ne m'a pas tpuchée.เขาไม่ได้เตะต้องตัวฉันหรอก The Visitor (2007)
Toketa koori no naka ni lf, within the thawed polar ice, kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne There is a dinosaur, then I want to train him to balance atop a ball-Toketa koori no naka ni Kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Ne more time.วันอื่นเหรอ The House Bunny (2008)
Ne time, at the Mansion...มีอยู่ช่วงที่แมนชั่น The House Bunny (2008)
No. In fact, he said I have a certain je ne sais quoi.ไม่ ที่จริง เขาพูดว่า ฉันดูมีความมั่นใจอย่างที่บอกไม่ถูก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Or o ne of the two on the balcony watching now?หรือคนที่อยู่ตรงระเบียงที่กำลังมองมาทางนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
He's thrtening to expose us using the database he's kept with nes and accounts of everyone involved.เขาขู่จะเล่นงานเรา โดยใช้ฐานข้อมูลที่เขามีอยู่ บันทึกทางการเงินและข้อมูลบัญชี ของทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ne67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
neA bare word of criticism makes her nervous.
neA beautiful girl sat next to me.
neA beautiful object like that never loses its value.
neA big ship is at anchored near here.
neA big title does not necessarily mean a high position.
neAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
neAbove all, children need love.
neA boy needs a father he can look up to.
neA boy was giving out newspapers in the rain.
neA breakdown in the negotiations will mean war.
neA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
ระบบประสาท[N] nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ครั้งหน้า[N] next time, See also: next occasion, Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า, Example: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
ครั้งหลัง[N] next time, See also: next occasion, Ant. ครั้งแรก, Example: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก, Thai definition: คราวหลังจากนี้
คราวหน้าคราวหลัง[N] next time, Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป, Ant. คราวก่อน, Example: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตราย
คลื่นลูกใหม่[N] new wave, Example: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่, Count unit: คน, Thai definition: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า, Notes: (สำนวน)
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ชั่งแม่ง[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
NE N IY1
NE N EY1
NES N EH1 S
NEC N EH1 K
NEG N EH1 G
NEZ N EH1 Z
NEE N IY1
NEL N EH1 L
NEO N IY1 OW0
NED N EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neo (n) nˈiːou (n ii1 ou)
NEC (n) ˈɛnˈiːsˈiː (e1 n ii1 s ii1)
Ned (n) nˈɛd (n e1 d)
net (v) nˈɛt (n e1 t)
new (j) njˈuː (n y uu1)
Neil (n) nˈiːl (n ii1 l)
Nell (n) nˈɛl (n e1 l)
neap (n) nˈiːp (n ii1 p)
near (v) nɪəʳr (n i@ r)
neat (j) nˈiːt (n ii1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[néng, ㄋㄥˊ, ] can; may; capable; energy; able; surname Neng, #64 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
[, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, ] (question particle for subjects already mentioned), #135 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability, #316 [Add to Longdo]
能够[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, / ] be capable of; can; is able, #363 [Add to Longdo]
那个[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
値引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา
寝坊[ねぼう, nebou] (n) การตื่นสาย
値段[ねだん, nedan] (n) ราคา
ネギ[ねぎ, negi] (n) ต้นหอม
[ねこ, neko] (n) แมว
年度[ねんど, nendo] (n) ปีงบประมาณ,ปีการศึกษา
年金[ねんきん, nenkin] (n) เบี้ยบำนาญ
年齢[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: R. 年
年収[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี
捻挫[ねんざ, nenza] (n vt) เคล็ด, ยอก, แพลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
願い[ねがい, negai] การขอร้อง คำขอร้อง
[ねこ, neko] แมว
猫背[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า
鼠講[ねずみこう, nezumikou] แชร์ลูกโซ่
熱血[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
熱帯[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
熱処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
熱処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
練る[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
寝る[ねる, neru] Thai: หลับ English: to sleep
寝る[ねる, neru] Thai: สงบ ใช้ในสำนวน
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
neben(Präp.) ข้างๆ
Neffe(n) |der, pl. Neffen| หลานชาย, See also: A. die Nichte,
nehmenเอา, รับ |nahm, genommen|
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
neigen(vt) |neigte, hat geneigt| เอน, เอียง, งอ, ก้ม เช่น Ich habe den Kopf über das Buch geneigt. ฉันก้มหัวลงดูหนังสือ
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ เช่น Seine Mutter nennt ihn Otto. แม่ของเขาเรียกเขาว่าอ๊อตโต
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung
Netto-ปริมาณสุทธิ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenlinie {f}byline [Add to Longdo]
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
neue Bewertung {f}reappraisal [Add to Longdo]
neue Darlegung {f}reanalysis [Add to Longdo]
neue Darlegung | neue Darlegungenreformulation | reformulations [Add to Longdo]
neue Formulierung {f}restatement [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
neue Kalkulation {f} | neue Kalkulationenrecalculation | recalculations [Add to Longdo]
Nebelhorn {n} | Nebelhörner {pl}foghorn | foghorns [Add to Longdo]
Nebellampe {f}; Nebelscheinwerfer {m}fog lamp; fog light [Add to Longdo]
Nebelschlussleuchte {f}rear fog lamp [Add to Longdo]
Nebelsignal {n}fog signal [Add to Longdo]
Neandertaler {m}Neanderthal; Neanderthal man [Add to Longdo]
Nebel {m} | Nebel {pl}mist | mists [Add to Longdo]
Nebel {m}; Schleier {m}haze [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
neuf(numéro) เก้า, 9
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
値打ち[ねうち, neuchi] -Wert, Wertschaetzung [Add to Longdo]
値段[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] Neigung, Gefaelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ne \ne\ (n[=e]), adv. [AS. ne. See {No}.]
   Not; never. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He never yet no villany ne said.     --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: Ne was formerly used as the universal adverb of
      negation, and survives in certain compounds, as never
      (= ne ever) and none (= ne one). Other combinations,
      now obsolete, will be found in the Vocabulary, as nad,
      nam, nil. See {Negative}, 2.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ne \ne\, conj. [See {Ne}, adv.]
   Nor. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      No niggard ne no fool.          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Ne . . . ne}, neither . . . nor. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ne
   n 1: a colorless odorless gaseous element that give a red glow
      in a vacuum tube; one of the six inert gasses; occurs in
      the air in small amounts [syn: {neon}, {Ne}, {atomic number
      10}]
   2: the compass point midway between north and east; at 45
     degrees [syn: {northeast}, {nor'-east}, {northeastward},
     {NE}]
   3: a midwestern state on the Great Plains [syn: {Nebraska},
     {Cornhusker State}, {NE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NE
     Netzebene (DTAG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NE
     Network Element
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top