Search result for

nay

(58 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nay-, *nay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nay[ADV] การบอกปฏิเสธ ไม่ใช่เช่นนั้น, ไม่ (คำเก่าหรือคำท้องถิ่น)
nay[ADV] ใช้พูดเน้นย้ำสิ่งที่พูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.
yea and nayn. ลังเล,สองจิตสองใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
nay(adv) เปล่า,มิใช่เท่านั้น
nay(n) การปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nay, its not suppose toก็แค่ขัดขามัน Fast & Furious (2009)
Impress Alette Naylor.ทำให้ เอเน็ต เนย์เลอร์ ประทับใจ Confessions of a Shopaholic (2009)
- I have to impress Alette Naylor. - Get a watch to go with that bag.ฉันต้องประทับใจ เอเน็ต เนย์เลอร์ /N นาฬิกา สำหรับกระเป๋าใหม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Alette Naylor is going to see the little green scarf girl to give her the one thing that she wants most in all the world.อเล็ต เนย์เลอร์ กำลังจะพบกับสาวผ้าพันคอเขียว เพื่อให้สิ่งที่เธอ/N ต้องการมากที่สุด Confessions of a Shopaholic (2009)
# 'Cause I nay had on trousers ## เพราะฉันไม่สวมกางเกง # Adam Raised a Cain (2009)
And to all those naysayers out there who say, "That's illegal;และสำหรับคนที่เอาแต่พูดว่า Preggers (2009)
Dr. Laxmeesh Nayak?ดร.แลซมีช นาแยค? Dream Logic (2009)
Dr. Nayak, we found a bio-chip imbedded in Mr. Leader's brain.ดร.นาแยค เราเจอ 'ไบโอชิป' ฝังอยู่ในสมองของ คุณลีดเดอร์ Dream Logic (2009)
Dr. Nayak.ดร.นาแยค Dream Logic (2009)
Dr. Nayak, can you think of anyone who would want to steal your data or might want to sabotage you?ดร.นาแยคคุณพอคิดออก บ้างมั้ย ว่ามีใครบ้างที่อยาก ขโมยข้อมูลคุณไป หรือมีใครบ้างที่อยาก บ่อนทำลายคุณ? Dream Logic (2009)
Dr. Nayak, do you have a business card?ดร.นาแยค คุณมีนามบัตรมั้ย? Dream Logic (2009)
Nayak could only list 26 patients.นาแยครวบรวมรายชื่อคนไข้ ได้แค่ 26 ราย Dream Logic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nayNay, then, I will try it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดนครนายก[n. prop.] (Jangwat Nakhøn Nāyok) EN: Nakhon Nayok province   FR: province de Nakhon Nayok [f]
นครนายก[n. prop.] (Nakhøn Nāyok) EN: Nakhon Nayok (Central)   FR: Nakhon Nayok (Centre)
นิกาย[X] (nikāi Hinayān) EN: Hinayana ; Theravada buddhism   FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada
นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ[n. exp.] (nok khamin nøi pīk sī rīep) EN: Great Iora   FR: Iora de Lafresnaye [m] ; Lora de Lafresnaye [m] ; Grand Iora [m]
วินัย[n.] (winai) EN: Vinaya   FR: Vinaya [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAY    N EY1
NAYS    N EY1 Z
NAYDEN    N EY1 D AH0 N
NAYLOR    N EY1 L ER0
NAYYAR    N EY1 Y AA1 R
NAYSAYER    N EY2 S EY1 ER0
NAYSAYERS    N EY2 S EY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nay    (a) (n ei1)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้ทรมาน English: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neinstimme {f} | Neinstimmen {pl}nay | nays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
や否や[やいなや, yainaya] (exp) (1) the minute (that) ...; no sooner than ...; (2) whether or not [Add to Longdo]
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ナーイ[, na-i] (n) nay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] quaelen, plagen, belaestigen [Add to Longdo]
悩む[なやむ, nayamu] -leiden, beunruhigt_sein, sich_Sorgen_machen [Add to Longdo]
納屋[なや, naya] Schuppen, Scheune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nay \nay\ (n[=a]), adv. [Icel. nei; akin to E. no. See {No},
   adv.]
   1. No; -- a negative answer to a question asked, or a request
    made, now superseded by {no}. Opposed to {aye} or {yea}.
    See also {Yes}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And eke when I say "ye," ne say not "nay."
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I tell you nay; but except ye repent, ye shall all
       likewise perish.           --Luke xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       And now do they thrust us out privily? nay, verily;
       but let them come themselves and fetch us out.
                          --Acts xvi.
                          37.
    [1913 Webster]
 
       He that will not when he may,
       When he would he shall have nay.   --Old Prov.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before the time of Henry VIII. nay was used to answer
      simple questions, and no was used when the form of the
      question involved a negative expression; nay was the
      simple form, no the emphatic. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   2. Not this merely, but also; not only so, but; -- used to
    mark the addition or substitution of a more explicit or
    more emphatic phrase.
    [1913 Webster]
 
   Note: Nay in this sense may be interchanged with yea. "Were
      he my brother, nay, my kingdom's heir." --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nay \Nay\, n.; pl. {Nays}.
   1. Denial; refusal.
    [1913 Webster]
 
   2. A negative vote; one who votes in the negative.
    [1913 Webster]
 
   {It is no nay}, there is no denying it. [Obs.] --haucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nay \Nay\, v. t. & i.
   To refuse. [Obs.] --Holinshed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nay
   adv 1: not this merely but also; not only so but; "each of us is
       peculiar, nay, in a sense unique"
   n 1: a negative; "the nays have it" [ant: {yea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top