Search result for

navigation

(60 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -navigation-, *navigation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
navigation[N] การเดินเรือ, Syn. pilotage, sailing
navigation[N] วิชาการเดินเรือ, Syn. aeronautics
navigational[ADJ] เกี่ยวกับการเดินเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
navigation(แนฟ วิเก'เชิน) n. การเดินเรือ
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
navigation(n) การเดินเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
navigationการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation lawกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation risksภัยการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation servitudeภาระจำยอมในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation, right ofสิทธิในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Navigationการเดินเรือ [TU Subject Heading]
navigation locknavigation lock, ประตูเรือสัญจร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As soon as you feel better, we'll run a navigational estimate.ทันทีที่คุณหายดี เราจะทําการสํารวจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We have lock on Event Horizon's navigation beacon.จับสัญญาณจาก อีเวนฮอร์ไรซั่นได้แล้ว อยู่ในชั้น ไอโอโนสเฟีย Event Horizon (1997)
Then I've decided! I'm going to travel the world's seas with my navigation skills!มันไม่มีอะไรโรแมนติกตอนที่แกถูกจับหรอก ไอบ้า One Piece: Wan pîsu (1999)
They were for navigation.พวกมันกำลังทำทาง Signs (2002)
Navigation!การเดินเรือล่ะ Madagascar (2005)
I have faith in your reconciliatory navigational skills.ฉันเชื่อมั่นในไหวพริบ การบังคับเรือที่ชำนาญของนาย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
please express it, your world the theme is little red riding hood the target is car navigation we'll do all we can to support your work we will all promise you please think positively about it thank you thank youได้โปรดช่วยแสดงมันออกมา ในโลกของคุณ ธีมคือ หนูน้อยหมวกแดง เป้าหมายคือ car navigation ,เราจะสนับสนุนผลงานของคุณเต็มที่ Sapuri (2006)
He accidentally activated his navigation system.เขาบังเอิญไปเปิด ระบบนำร่อง Transformers (2007)
The navigational charts. The route to the Farthest Gate.จะพาเจ้าไปยังอีกโลกหนึ่ง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
For a car with such little mileage on it, someone sure has been using the navigation system a lot.รถที่วิ่งน้อยแบบนี้ แต่ใช้ระบบนำทางมากเลย London. Of Course (2009)
Someone sure has been using the navigation system a lot.ใครบางคนใช้ระบบนำทางมากเลย Look What He Dug Up This Time (2009)
- Does it have a navigation system?- มีระบบนำทางรึเปล่า A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
navigationEarly explorers used the stars for navigation.
navigationHe has a superficial knowledge of navigation.
navigationHe succeeded in applying steam to navigation.
navigationHmph, Yayoi's navigation was difficult to follow so we ended up going round and round the same places.
navigationIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
navigationThe harbor is closed to navigation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเดินเรือ[N] navigation
การเดินทะเล[N] navigation, Example: ทหารเรือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในการเดินทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดินเรือ[n. exp.] (kān doēn reūa) EN: navigation ; shipping   

CMU English Pronouncing Dictionary
NAVIGATION    N AE1 V AH0 G EY1 SH AH0 N
NAVIGATION    N AE2 V AH0 G EY1 SH AH0 N
NAVIGATIONAL    N AE2 V AH0 G EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
navigation    (n) (n a2 v i g ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route [Add to Longdo]
Navigation {f}navigation [Add to Longdo]
Navigations...navigational [Add to Longdo]
Navigationsrechner {m}navigation computer [Add to Longdo]
Positionslicht {n} | Positionslichter {pl}navigation light | navigation lights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation [Add to Longdo]
カーナビ[, ka-nabi] (n) (abbr) car navigation system [Add to Longdo]
カーナビゲーション[, ka-nabige-shon] (n) {comp} car navigation [Add to Longdo]
カーナビゲーションシステム[, ka-nabige-shonshisutemu] (n) car navigation system [Add to Longdo]
ショーラン[, sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid [Add to Longdo]
ナビ[, nabi] (n) (abbr) navigator; (car) navigation system [Add to Longdo]
ナビゲーション[, nabige-shon] (n,vs) navigation [Add to Longdo]
ナビゲーションシステム[, nabige-shonshisutemu] (n) navigation system [Add to Longdo]
ナビゲート[, nabige-to] (n,vs) {comp} navigation [Add to Longdo]
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导航[dǎo háng, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ, / ] navigation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] NAVIGATION, SEEFAHRT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Navigation \Nav`i*ga"tion\, n. [L. navigatio: cf. F.
   navigation.]
   1. The act of navigating; the act of passing on water in
    ships or other vessels; the state of being navigable.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) The science or art of conducting ships or vessels from
      one place to another, including, more especially, the
      method of determining a ship's position, course,
      distance passed over, etc., on the surface of the
      globe, by the principles of geometry and astronomy.
    (b) The management of sails, rudder, etc.; the mechanics
      of traveling by water; seamanship.
      [1913 Webster]
 
   3. Ships in general. [Poetic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aerial navigation}, the act or art of sailing or floating in
    the air, as by means of airplanes or ballons; aviation;
    aeronautic.
 
   {Inland navigation}, {Internal navigation}, navigation on
    rivers, inland lakes, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 navigation
   n 1: the guidance of ships or airplanes from place to place
      [syn: {navigation}, {pilotage}, {piloting}]
   2: ship traffic; "the channel will be open to navigation as soon
     as the ice melts"
   3: the work of a sailor [syn: {seafaring}, {navigation},
     {sailing}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Navigation [naviːgatsiːoːn] (n) , s.(f )
   navigation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top