Search result for

nannte

(70 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nannte-, *nannte*
Possible hiragana form: なんんて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nannte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nannte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I called it "How Bobo Overcame Jungle Rot".Ich nannte ihn "Wie Bobo die Dschungelfäule überlebte". Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Yes, I can see that.Hubert nannte ihn "Dr. Zickendraht". Witness for the Prosecution (1957)
People who were chased by the police on the roads called themselves "moonlight robbers".FRÜHER NANNTEN SICH JENE, DIE VON GENDARMEN VERFOLGT WURDEN, "JUWELIERE DER NACHT". The Night Heaven Fell (1958)
Jeannie.Sie nannten sie Jeannie. Little White Frock (1958)
Then the so-called spirit would rise up and out of this meaningless cadaver.Dann würde der so genannte Geist... sich von diesem bedeutungslosen Kadaver lösen. The Magician (1958)
For a long time after that, everyone had called him "the champion. "Noch lange danach nannte ihn jeder den "Champion". The Old Man and the Sea (1958)
- I sorry I call you meat head.- Tut mir leid, dass ich dich Idiot nannteRock-a-Bye Baby (1958)
No, wait. I mean to have a go at my so-called brothers.Nein, warte. ich gehe zu meinen so genannten Brüdern. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I said I liked college football better than professional... and he called me an idiot and began to chew me out.Ich sagte, ich mag lieber College- als Profi-Fußball und er nannte mich einen Idioten und schimpfte. Teacher's Pet (1958)
And then this morning, she called me stupid.Und heute Morgen nannte sie mich dumm. Teacher's Pet (1958)
"Why did she call me stupid?""Warum nannte sie mich dumm?" Teacher's Pet (1958)
Now, if we can talk business, you'll get the price I quoted your father, and we'll all be happy.Wenn wir uns einigen, bekommen Sie den genannten Preis. Thunder Road (1958)
- Where's this so-called document?- Wo ist das sogenannte Dokument? Touch of Evil (1958)
You didn't tell me your name.Sie nannten ihren Namen nicht. Anatomy of a Murder (1959)
Then when the newspapers picked it up... called Carl the honest, sincere son of a warmongering father... well, Captain Neilsen resigned from the navy.Und dann stürzte sich die Presse darauf. Sie nannten Carl den anständigen, ehrlichen Sohn eines kriegslüsternen Vaters. Und Kapitän Neilsen schied danach aus dem Dienst aus. The Atomic Submarine (1959)
That's not what they called it when I was a girl.So nannte man das aber nicht, als ich jung war. The Diary of Anne Frank (1959)
They even called me a whore.Sie nannte mich sogar eine Hure. The Hanging Tree (1959)
I'm going to tell you something about those commuters of yours.Ich sage Ihnen einmal was über Ihre sogenannten Pendler. It Happened to Jane (1959)
However, in 1959 a California winegrower bottled an imitation of Pinot Grand Fenwick and called it "Pinot Grand Enwick."Doch 1959 stellte ein Winzer in der USA eine Imitation des Weines her. Diese nannte er "Pinot Grand Enwick". The Mouse That Roared (1959)
-did you call me "Kaplan" ?Nannten Sie mich Kaplan? North by Northwest (1959)
MAN 1 : ' The photograph has been identified as that of Roger Thornhill a Manhattan advertising executive, indicating that the name of George Kaplan which he gave to an attendant in the General Assembly Building was false.'der Mann auf dem Foto wurde als Roger Thornhill identifiziert, Chef einer Manhattaner Werbeagentur. Somit war der Name George Kaplan, den er der Angestellten im Gebäude der Generalversammlung nannte, wohl falsch. North by Northwest (1959)
We didn't invent our nonexistent man and give him the name of George Kaplan and establish elaborate behavior patterns for him and move his prop belongings in and out of hotel rooms for our own private amusement.Wir erfanden eine nicht-eXistente Person und nannten sie George Kaplan, verliehen ihr ein Verhaltensmuster, brachten ihre Sachen in die Hotels und wieder heraus, rein zum Spaß. North by Northwest (1959)
Eventually, the professor and his Washington colleagues approached me with a few sordid details about Phillip and he told me that my relationship with him made me uniquely valuable to them.Schließlich kamen der Professor und seine Kollegen aus Washington auf mich zu. Sie nannten mir einige schmutzige details uber Phillip und sagten mir, meine Beziehung zu ihm mache mich unschätzbar wertvoll fur sie. North by Northwest (1959)
Now, what did you call it, her devotion?Wie nannten Sie es? Ihre Hingabe? North by Northwest (1959)
The Admiral fixed me up with a temporary card... for something called the Pastoral club.Der Admiral hat mir eine Gästekarte besorgt, für den sogenannten "Seelsorger-Klub". On the Beach (1959)
Some people used to claim it was the stuffiest club in the Commonwealth. I suppose there's no argument about that now.Einige nannten ihn den spießigsten Klub des ganzen Britischen Empires, und ich fürchte, dem kann man heute nicht mehr widersprechen. On the Beach (1959)
Aren't you the fellow the Mexicans used to call Borrachón?Nannten die Mexikaner Sie nicht brochin? Rio Bravo (1959)
Now if the name bothers you, they used to call me Dude.Aber man nannte mich auch "Dude". Rio Bravo (1959)
That's when the Mexicans started calling him Borrachón.Die Mexikaner nannten ihn borrachön. Rio Bravo (1959)
NARRATOR: "In a far away land long ago lived a King... "and his fair Queen.Sie nannten sie Aurora wie die Morgenröte. Sleeping Beauty (1959)
NARRATOR: "And so, for sixteen long years... 'the whereabouts of the Princess...Sie lebten wie Sterbliche... und hatten das Kind wie das eigene großgezogen... und nannten es Dornröschen. Sleeping Beauty (1959)
That's why we named the oil company after it.Wir nannten auch unsere Ölgesellschaft danach. Some Like It Hot (1959)
It's at the end of the jungle in what used to be the garçonnière.Es liegt in einem Haus, was er mal die Garçonnière nannteSuddenly, Last Summer (1959)
It's what he called me sometimes.So nannte er mich manchmal. Suddenly, Last Summer (1959)
What did he call them?Wie nannte er sie doch gleich? Suddenly, Last Summer (1959)
And you chose Daniel.Sie nannten sich Daniel. Come Dance with Me! (1959)
YOU DEED TO ME YOUR SO-CALLED SOUL AND, IN EXCHANGE, I GIVE YOU IMMORTALITY.Sie übertragen mir Ihre sogenannte Seele und als Austausch erhalten Sie von mir Unsterblichkeit. Escape Clause (1959)
THE STEELE KIND WE CALLED THOSE "STEELI ES", THE CLEAR KIND THAT YOU COULD SEE TH ROUG H WE CALLED THOSE "CLEARI ES".Die Stahlartigen haben wir immer "Steelies" genannt und die Klaren, wo man durchsehen kann, nannten wir "Clearies". Walking Distance (1959)
He said she was like a breath of the New World.Er nannte sie einen "Hauch der neuen Welt". The Battle of the Sexes (1960)
"ln the course of the investigation presently being conducted... "certain facts have come to light... "which will require further testimony by you..."Im Verlauf der gegenwärtig erfolgten Untersuchung wurden uns gewisse Tatsachen bekannt, die eine nähere Aussage von Ihnen erforderlich machen, weshalb Sie aufgefordert sind, am 21. Juni um 10 Uhr auf Schloss Schönbrunn zu erscheinen, wo Sie zur genannten Stunde A Breath of Scandal (1960)
My dad used to call my mom his Finance Minister.Mein Vater nannte meine Mutter seine Finanzministerin. Croesus (1960)
It's been eight days since I gave you the addresses of 11 blind tigers, two cocaine peddlers, and 16 brothels.Vor acht Tagen nannte ich euch die Adressen von elf illegalen Kneipen, zwei Kokainhändlern und 16 Bordellen. Elmer Gantry (1960)
He called himself Barak Ben Canaan.Er nannte sich Barak Ben Canaan, "Barak, Sohn Kanaans". Exodus (1960)
Once, he was nicknamed Fiery Hanzo.Früher nannte man ihn den feurigen Hanzo. The River Fuefuki (1960)
I'd say you were an only child. Very spoiled. You were called Hilary because your mother and father were disappointed that you were not a boy.Ich würde sagen, Sie waren ein Einzelkind und sehr verwöhnt. und Ihre Eltern ... nannten Sie Hilary, weil sie enttäuscht waren, dass Sie kein Junge geworden sind. The Grass Is Greener (1960)
I can't see on what's called the international set, my darling.Ich kann dich in der so genannten "großen Welt" nicht vorstellen, Darling. The Grass Is Greener (1960)
My mother named me Traveling Man, after my father.Meine Mutter nannte mich Travelling Man, nach meinem Vater. The Young One (1960)
- I don't remember what he called it, but it has something to do with what... what causes people to be Peeping Toms.Ich weiß nicht, wie er es nannte, aber es hatte etwas damit zu tun, was Leute zu... Peeping Tom (1960)
Here, people on the street called me "Madam"...Die Leute auf der Straße nannten mich... Signora. Rocco and His Brothers (1960)
In that same century... in the conquered Greek province of Thrace... an illiterate slave woman added to her master's wealth... by giving birth to a son whom she named Spartacus.Im gleichen Jahrhundert... vermehrte eine ungebildete Sklavin... in der eroberten griechischen Provinz Thrakien den Reichtum ihres Herrn... indem sie ihm einen Sohn gebar, den sie Spartacus nannteSpartacus (1960)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated [Add to Longdo]
Ernannter {m}appointee [Add to Longdo]
Ernannte {m,f}; Ernannter; Beauftragte {m,f}; Beauftragterappointee [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Zahl {f} [math.] | Zahlen {pl} | absolute Zahl {f}; unbenannte Zahl {f} | benannte Zahl | rationale Zahl {f} | zulässige Zahlnumber | numbers | absolute number | concrete number | rational number | admissible number [Add to Longdo]
benannte falschmisnamed [Add to Longdo]
benennen (nach); mit einem Namen versehen | benennend | benannt (nach) | er/sie benennt | ich/er/sie benannte | er/sie hat/hatte benanntto name (after) | naming | named (after) | he/she names | I/he/she named | he/she has/had named [Add to Longdo]
ernennen | ernennend | ernannt | ernennt | ernannteto nominate | nominating | nominated | nominates | nominated [Add to Longdo]
ernennen; abordnen | ernennend; abordnend | ernannt; abgeordnet | ernennt | ernannteto deputize | deputizing | deputized | deputizes | deputized [Add to Longdo]
ernennen; erstellen | ernennend; erstellend | ernannt | ernennt | ernannteto appoint | appointing | appointed | appoints | appointed [Add to Longdo]
falsch nennen | falsch nennend | falsch genannt | nennt falsch | nannte falschto miscall | miscalling | miscalled | miscalls | miscalled [Add to Longdo]
nannte vor; vorgenanntprementioned [Add to Longdo]
nannte; tituliert; betitelttitled [Add to Longdo]
nennen | nennend | genannt | er/sie nennt | ich/er/sie nannte | er/sie hat/hatte genanntto call; to name | calling; naming | called; named | he/she calls; he/she names | I/he/she called; I/he/she named | he/she has/had called; he/she has/had named [Add to Longdo]
neu ernennen | neu ernennend | neu ernannt | ernennt neu | ernannte neuto renominate | renominating | renominated | renominates | renominated [Add to Longdo]
umbenennen | umbenennend | umbenannt | benennt um | benannte umto rename | renaming | renamed | renames | renamed [Add to Longdo]
ungenannt {adj} | ungenannter | am ungenanntestenunnamed | more unnamed | most unnamed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nannte [nantə]
     named; titled
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top