Search result for

nagend

(43 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nagend-, *nagend*, nagen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nagend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nagend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
while, for me, bitter gall was blended with divine distress."als mir göttlicher Not nagende Galle gemischt? Deinen leichten Sinn lass dich denn leiten Die Walküre (1980)
In spite of a nagging suspicion that somewhere, you have an ulterior motive hidden between the entree and dessert.Trotz des nagenden Verdachts, dass es irgendwo zwischen Vorspeise und Nachtisch einen Hintergedanken gibt. Goliath: Part 1 (1983)
It points to some dark secret hidden in the human soul a gnawing hunger.Das deutet auf ein düsteres Geheimnis in der menschlichen Seele hin. Ein nagender Hunger. Improbable Cause (1995)
Through storm and rain, heat famine deep, painful, gnawing hunger...Ich trotze Sturm und Regen, Kälte... Feuersbrünsten... und einem nagenden Hunger... Parting Gifts (1999)
-And nagging works!-Und nagende funktioniert! The One with the Stain (2001)
Gnawing, biting, breaking, hacking, burning!Nagend, beißend, brechend, hackend, brennend! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Point I'm making here is, Bill I got this rat this gnawing, cheese-eating, fucking rat and it brings up questions.Was ich damit sagen will, Bill, ist: Ich habe da diese Ratte, diese nagende, Käse fressende, verfickte Ratte. Und das wirft Fragen auf. The Departed (2006)
"Driven by some petty jealousy,Es beginnt ganz einfach mit nagender Eifersucht. Voices (2007)
Look how much fun I am!Oh, meine Güte, tatsächlich eine Schwulenagenda. Meet the Quagmires (2007)
You've crawled in, and latched on, and now I can't move or talk or think or even pee without the nagging feeling that something is eating through my organs.Du bist reingekrochen und hast dich verhakt. Und jetzt kann ich mich weder bewegen oder reden oder denken oder selbst pinkeln, ohne das nagende Gefühl zu haben, das sich etwas durch meine Organe frisst. Desire (2007)
I felt the hunger, the need to have powers, so numbing.Ich fühlte diesen Hunger, den Drang Kräfte zu besitzen, so nagendChapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
There was this sort of gnawing feeling That maybe they made a mistake,Da bildet sich dieses nagende Gefühl heraus, daß es vielleicht ein Fehler gewesen sein könnte, daß sie die Insel vielleicht doch gar nicht hätten verlassen sollen. Lost: Destiny Calls (2009)
It's like, what, he's some big-shot radio host and I'm what, you know, struggling, lowly...Es ist als, wäre er der großartige Radio-Moderator und ich - nur ein am Hungertuch nagender, einfacher... Bong Intercepted (2010)
Their powers serve their secret vigilante agenda.Deren Kräfte dienen ihrer geheimen Vigilantenagenda. Supergirl (2010)
Well, there is the niggling issue of not being able to get home.Nun, es gibt die nagende Frage nicht in der Lage nach Hause zu kommen. Seizure (2011)
Mortgage repayments, the nine-to-five, a persistent, nagging sense of spiritual emptiness.Hypotheken zurückzahlen, ein geregelter Arbeitstag, ein andauerndes, nagendes Gefühl von geistiger Leere. Closing Time (2011)
I have needs. Terrible, gnawing needs.Schreckliche, nagende Bedürfnisse. Rubber Man (2011)
It's an overwhelming feeling of threat, that's all.Ich hab halt nagende Zweifel, das ist alles. Zambezia (2012)
That little nagging sensation you got to have to be strong to resist.Dieses nagende Gefühl, dem man nicht leicht widerstehen kann. The Reichenbach Fall (2012)
As plans for escape and hopes of rescue fade, the gnawing fear that he will never be able to take action will grow in Kenobi's heart.Sowie die Hoffnung auf Flucht oder Rettung schwindet, wächst die nagende Furcht in Kenobis Herz, dass er niemals wieder handlungsfähig sein wird. Escape from Kadavo (2012)
There is nothing like a gnawing hunger to slow a man's pace.Nagender Hunger verlangsamt den Schritt eines Mannes. A Field in England (2013)
But yet every night I go to bed, and I have this gnawing feeling.Und doch gehe ich... jeden Abend schlafen mit diesem nagenden Gefühl. Moscow Mule (2013)
All we talked about was her relationship with her mother, the gnawing feelings of inadequacy, all the horrible secrets on that side of the family.Wir redeten nur über ihre Beziehung zu ihrer Mutter, das nagende Gefühl der Unzulänglichkeit, alle schrecklichen Geheimnisse auf dieser Seite der Familie. P.S. I Love You (2013)
So, I should just live with this nagging pit in my stomach?- Also soll ich einfach mit diesem nagenden Gefühl in der Magengegend leben? I Know What You Did Last Summer (2013)
You feel terrible because you broke Stefan's heart, and that nagging feeling is your brain waking up to tell you that you've made a horrible yet completely reversible mistake.Du fühlst dich schrecklich, weil du Stefan das Herz gebrochen hast und das nagende Gefühl ist dein Verstand, der langsam erwacht, um dir zu sagen, dass du einen schrecklichen, aber dennoch wieder gutzumachenden Fehler begangen hast. I Know What You Did Last Summer (2013)
They can be a right nuisance, Dr. Quirke, these niggling feelings.Können mächtig nerven, Dr. Quirke, diese nagenden Gefühle. Elegy for April (2014)
Either bleeding on the walls or more slowly, from the gnawing of hunger. I have read Machiavelli's essays about you.Ihr werdet sterben, entweder blutend auf den Mauern oder langsamer, am nagenden Hunger. 1507 (2014)
It was the nagging doubt.Es war der nagende Zweifel. Episode #2.5 (2014)
You'd still be lying there in that urine-soaked mattress, starving, gnawing on rats if I hadn't pulled you into the spotlight. Look at these.Ihr würdet immer noch auf dieser urindurchtränkten Matratze liegen, am Verhungern, an Ratten nagend, hätte ich euch nicht ins Rampenlicht gezogen. Bullseye (2014)
Third, based on Von Lehman's principle of electron compression in deoxyribonucleic acid, which will be discovered in the year two thousand thirty-five,Drittens: Gemäß dem Von-Lehman-Prinzip der DNA-Elektronenkompression das im Jahre 2035 entdeckt wird, ist Adaline Bowman künftig immun gegen den nagenden Zahn der Zeit. The Age of Adaline (2015)
The boy is my son, and the only thing that distracts me is the nagging thought of what horrors may have been inflicted upon him in the years before I knew of his existence.Der Junge ist mein Sohn... und das Einzige, was mich ablenkt, sind die nagenden Gedanken daran, welche Schrecken ihm in den Jahren, bevor ich von seiner Existenz wusste, zugefügt wurden. From Within (2015)
Not until I remove that nagging little impulse I planted.Nicht solange ich diesen kleinen nagenden Impuls entfernt habe, den ich einpflanzte. Mad City: New Day Rising (2016)
Yet now my innermost soul is shaken by gnawing doubt.Noch jetzt ist meine innerste Seele erschüttert von nagendem Zweifel. Day of Wrath (1943)
"extreme hunger... "brought about by aggressive libel...""drohte der nagende Hunger, angestachelt von aggressiven Schmähschriften..." The House of the Bories (1970)
Yes, he left here barefoot and penniless.- Ach ja. Barfuß und am Hungertuch nagend zog er fürbass. The Purple Taxi (1977)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abnagen; nagen | abnagend | abgenagt; genagtto gnaw off; to gnaw | gnawing off; gnawing | gnawed off; gnawed [Add to Longdo]
heimlich; lauernd; nagend {adj}lurking [Add to Longdo]
nagendgnawing [Add to Longdo]
nagend {adv}gnawingly [Add to Longdo]
zernagen | zernagend | zernagt | zernagteto gnaw away | gnawing away | gnaws away | gnawed away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nagend [naːgənt]
     gnawing; gnawingly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top